Ιδιότητα PaperBin

Ισχύει για

Αντικείμενο Printer

Επιστρέφει ή ρυθμίζει τη σταθερά AcPrintPaperBin υποδεικνύοντας την κασέτα χαρτιού που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τον καθορισμένο εκτυπωτή. Ανάγνωση/εγγραφή.

Η σταθερά AcPrintPaperBin μπορεί να είναι μία από τις εξής σταθερές ΑcPrintPaperBin.

acPRBNAuto

acPRBNCassette

acPRBNEnvelope

acPRBNEnvManual

acPRBNFormSource

acPRBNLargeCapacity

acPRBNLargeFmt

acPRBNLower

acPRBNManual

acPRBNMiddle

acPRBNSmallFmt

acPRBNTractor

acPRBNUpper

έκφραση.PaperBin

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει διάφορες ρυθμίσεις εκτυπωτή για τη φόρμα που καθορίζεται στο όρισμα strFormname της διαδικασίας.

Sub SetPrinter(strFormname As String)
DoCmd.OpenForm FormName:=strFormname, view:=acDesign, _
datamode:=acFormEdit, windowmode:=acHidden
With Forms(form1).Printer
.TopMargin = 1440
.BottomMargin = 1440
.LeftMargin = 1440
.RightMargin = 1440
.ColumnSpacing = 360
.RowSpacing = 360
.ColorMode = acPRCMColor
.DataOnly = False
.DefaultSize = False
.ItemSizeHeight = 2880
.ItemSizeWidth = 2880
.ItemLayout = acPRVerticalColumnLayout
.ItemsAcross = 6
.Copies = 1
.Orientation = acPRORLandscape
.Duplex = acPRDPVertical
.PaperBin = acPRBNAuto
.PaperSize = acPRPSLetter
.PrintQuality = acPRPQMedium
End With
DoCmd.Close objecttype:=acForm, objectname:=strFormname, _
Save:=acSaveYes
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×