Ιδιότητα OptionValue

Ισχύει για

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ToggleButton

Κάθε στοιχείο ελέγχου μιας ομάδα επιλογής έχει μια αριθμητική τιμή την οποία μπορείτε να ορίσετε με την ιδιότητα OptionValue. Ανάγνωση/εγγραφή Long (Ακέραιος μεγάλου μήκους).

έκφραση.OptionValue

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Όταν επιλέγετε το στοιχείο ελέγχου, ο αριθμός εκχωρείται στην ομάδα επιλογών. Εάν η ομάδα επιλογών είναι δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο, η τιμή της ιδιότητας OptionValue του επιλεγμένου στοιχείου αποθηκεύεται στο πεδίο.

Για παράδειγμα, η ομάδα επιλογών Περιοχή είναι δεσμευμένη στο πεδίο Περιοχή ενός πίνακας. Το κουμπί Ευρώπη έχει την τιμή 1 για την ιδιότητα OptionValue , το κουμπί Ασία έχει την τιμή 2, και το κουμπί Αφρική την τιμή 3. Όταν επιλέγετε ένα από αυτά τα κουμπιά, η τιμή της ομάδας επιλογών Περιοχή θα είναι η ίδια με την τιμή της ιδιότητας OptionValue για το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση, επειδή η ομάδα επιλογών Περιοχή είναι δεσμευμένη στο πεδίο Περιοχή, η τιμή αυτού του πεδίου στον πίνακα είναι επίσης ίση με 2.

Σημείωση: Η ιδιότητα OptionValue εφαρμόζεται μόνο στα στοιχεία ελέγχου πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής, και κουμπί εναλλαγής σε μια ομάδα επιλογών.

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα OptionValue χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Εκτός και εάν αλλάξετε εσείς την ιδιότητα OptionValue, το πρώτο στοιχείο ελέγχου που τοποθετείτε σε μια ομάδα επιλογών έχει την τιμή 1, το δεύτερο στοιχείο ελέγχου την τιμή 2, και ούτω καθεξής.

Η ιδιότητα OptionValue είναι διαθέσιμη μόνο όταν το στοιχείο ελέγχου τοποθετείται μέσα στο στοιχείο ελέγχου μιας ομάδας επιλογών. Όταν ένα πλαίσιο ελέγχου, ένα κουμπί εναλλαγής, ή ένα κουμπί επιλογής δεν είναι μια ομάδα επιλογής, το στοιχείο ελέγχου δεν έχει την ιδιότητα OptionValue. Αντίθετα, κάθε στοιχείο ελέγχου έχει μια ιδιότητα ControlSource και η τιμή κάθε στοιχείου ελέγχου θα είναι True εάν είναι επιλεγμένο, ή False εάν δεν έχει επιλεγεί.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα OptionValue για τρία κουμπιά επιλογής στην ομάδα επιλογών "Ομάδα μεθόδου αποστολής" κατά το άνοιγμα μιας φόρμας. Όταν επιλέγετε ένα κουμπί στην ομάδα επιλογών, εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει τον αριθμό του αναγνωριστικού που εκχωρείται στον αποστολέα.

Private Sub Form_Open(Ακύρωση ως ακεραίου)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "Το αναγνωριστικό για τον επιλεγμένο αποστολέα είναι " & _
Me.Controls("Ομάδα μεθόδου αποστολής").Value
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×