Ιδιότητα OpenArgs

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Καθορίζει την παράσταση συμβολοσειράς που προσδιορίζεται από το όρισμα Ορίσματα ανοίγματος της μεθόδου OpenForm η οποία ανοίγει μια φόρμα. Ανάγνωση/εγγραφή Variant (Μεταβλητή).

έκφραση.OpenArgs

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο με χρήση μιας μακροεντολή ή με χρήση του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA) μαζί με τη μέθοδο OpenForm του αντικειμένου DoCmd. Αυτή η ρύθμιση της ιδιότητας είναι μόνο για ανάγνωση σε όλες τις προβολές.

Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα OpenArgs, ανοίξτε μια φόρμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο OpenForm του αντικειμένου DoCmd και ρυθμίστε το όρισμα Ορίσματα ανοίγματος με βάση την αλφαριθμητική έκφραση που θέλετε. Η ρύθμιση της ιδιότητας OpenArgs μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε κώδικα για τη φόρμα, όπως σε μια διαδικασία συμβάντος Open. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στη ρύθμιση ιδιότητας σε μια μακροεντολή, όπως μια μακροεντολή Open, ή σε μια έκφραση, όπως μια έκφραση η οποία ορίζει την ιδιότητα ControlSource για ένα στοιχείο ελέγχου στη φόρμα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η φόρμα που ανοίγετε είναι μια λίστα πελατών συνεχής φόρμα. Αν κατά το άνοιγμα της φόρμας, θέλετε να μετακινήσετε την εστίαση σε μια συγκεκριμένη εγγραφή προγράμματος-πελάτη, μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα OpenArgs με βάση το όνομα αυτού του προγράμματος-πελάτη και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια FindRecord σε μια μακροεντολή Open προκειμένου να μετακινήσετε την εστίαση στην εγγραφή για το πρόγραμμα-πελάτη με το καθορισμένο όνομα.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα OpenArgs για το άνοιγμα της φόρμας Υπάλληλοι σε μια συγκεκριμένη εγγραφή υπαλλήλου και για να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο η μέθοδος OpenForm ορίζει την ιδιότητα OpenArgs. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία καταλλήλως  — για παράδειγμα, όταν εμφανίζεται το συμβάν AfterUpdate για ένα προσαρμοσμένο παράθυρο διαλόγου που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή νέων πληροφοριών σχετικά με αυτόν τον υπάλληλο.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Υπάλληλοι", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Ακύρωση ως ακεραίου)
Dim strΌνομα_υπαλλήλου ως συμβολοσειρά
' Εάν η ιδιότητα OpenArgs περιέχει το όνομα του υπαλλήλου, εντοπισμός
' της αντίστοιχης εγγραφής υπαλλήλου και εμφάνισή της στη
' φόρμα. Για παράδειγμα, εάν η ιδιότητα OpenArgs
' περιέχει το επώνυμο "Callahan", μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή"Callahan".
strEmployeeName = Φόρμες!Υπάλληλοι.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "Επώνυμο"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο FindFirst προκειμένου να εντοπίσει τον υπάλληλο το όνομα του οποίου εμφανίζεται στην ιδιότητα OpenArgs.

Private Sub Form_Open(Ακύρωση ως ακεραίου)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strΌνομα_υπαλλήλου ως συμβολοσειράς
strΌνομα_υπαλλήλου = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "Επώνυμο = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×