Ιδιότητα NewRecord

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα NewRecord για να καθορίσετε εάν η τρέχουσα εγγραφή είναι μια νέα εγγραφή. Μόνο για ανάγνωση Integer (ακέραιος αριθμός).

έκφραση.NewRecord

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα NewRecord χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

True

Η τρέχουσα εγγραφή είναι μια νέα εγγραφή.

False

Η τρέχουσα εγγραφή δεν είναι μια νέα εγγραφή.


Σημείωση: Η ιδιότητα NewRecord είναι σε μορφή μόνο για ανάγνωση σεπροβολή φόρμας και προβολή φύλλου δεδομένων. Δεν είναι διαθέσιμη σε προβολή σχεδίασης. Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο με χρήση μιας μακροεντολή ή του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Όταν κάποιος χρήστης μετακινηθεί σε μια νέα εγγραφή, η ρύθμιση της ιδιότητας NewRecord θα είναι True είτε ο χρήστης έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται την εγγραφή είτε όχι.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει την ιδιότητα NewRecord για να καθορίσει εάν η τρέχουσα εγγραφή είναι μια νέα εγγραφή. Η διαδικασία NewRecordMark ορίζει την τρέχουσα εγγραφή με τη μεταβλητή intnewrec. Αν η εγγραφή είναι νέα, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο ειδοποιεί σχετικά το χρήστη. Σε μια φόρμα, μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία όταν εμφανίζεται το συμβάν Current.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×