Ιδιότητα MultiSelect

Ισχύει για

Αντικείμενο ListBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα MultiSelect για να καθορίσετε εάν ο χρήστης θα μπορεί να κάνει πολλαπλές επιλογές σε ένα πλαίσιο λίστας μιας φόρμα και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται αυτές οι επιλογές. Ανάγνωση/εγγραφήByte.

έκφραση.MultiSelect

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα MultiSelect χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Καμία

0

(Προεπιλογή) Η πολλαπλή επιλογή δεν επιτρέπεται.

Απλή

1

Τα πολλαπλά στοιχεία επιλέγονται ή αποεπιλέγονται κάνοντας κλικ επάνω τους με το ποντίκι ή πατώντας το πλήκτρο SPACEBAR.

Εκτεταμένη

2

Η επιλογή πολλαπλών στοιχείων γίνεται πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάνοντας κλικ επάνω τους με το ποντίκι ή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πιέζοντας ένα πλήκτρο βέλους για να επεκτείνετε την επιλογή από το προηγούμενο επιλεγμένο στοιχείο στο τρέχον στοιχείο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε στοιχεία σύροντάς τα με το ποντίκι. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο επιλέγετε ή αποεπιλέγετε αυτό το στοιχείο.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα MultiSelect χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του πλαισίου λίστας, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Αυτή η ιδιότητα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε προβολή σχεδίασης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ListIndex για να επαναφέρετε τον αριθμό ευρετηρίου για το επιλεγμένο στοιχείο. Όταν η ιδιότητα MultiSelect ορίζεται στη ρύθμιση Εκτεταμένη ή Απλή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Selected του πλαισίου λίστας ή τη συλλογή ItemsSelected προκειμένου να καθορίσετε τα στοιχεία που επιλέγονται. Επιπλέον, όταν η ιδιότητα MultiSelect ορίζεται στη ρύθμιση Εκτεταμένη ή Απλή, η τιμή του στοιχείου ελέγχου του πλαισίου λίστας θα είναι πάντα Null.

Αν η ιδιότητα MultiSelect έχει οριστεί στην τιμή Εκτεταμένη ή Απλή, η επανεκτέλεση ερωτήματος του πλαισίου λίστας καταργεί οποιεσδήποτε επιλογές έχουν γίνει από το χρήστη.

Παράδειγμα

Για να επαναφέρετε την τιμή της ιδιότητας MultiSelect για ένα πλαίσιο λίστας με όνομα "Χώρα" στη φόρμα "Καταχώρηση παραγγελίας", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα:

Dim b As Byte
b = Φόρμες("Καταχώρηση παραγγελίας").Στοιχεία_ελέγχου("Χώρα").MultiSelect

Για να ορίσετε την ιδιότητα MultiSelect, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

Φόρμες("Καταχώρηση παραγγελίας").Στοιχεία_ελέγχου("Χώρα").MultiSelect = 2 ' Εκτεταμένο.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×