Ιδιότητα MultiRow

Ισχύει για

Συλλογή TabControl

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα MultiRow για να καθορίσετε ή να προσδιορίσετε εάν ένα στοιχείο ελέγχου καρτέλας θα μπορεί να εμφανίζει περισσότερες από μία γραμμές καρτελών. Ανάγνωση/εγγραφήBoolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.MultiRow

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα MultiRow χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Επιτρέπονται πολλαπλές γραμμές.

Όχι

False

(Προεπιλογή) Δεν επιτρέπονται πολλαπλές γραμμές.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα MultiRow χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας ένα προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου κάποιου στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα DefaultControl στον κώδικα VBA.

Όταν η ιδιότητα MultiRow έχει οριστεί στην τιμή True, ο αριθμός των γραμμών καθορίζεται με βάση το πλάτος και τον αριθμό των καρτελών. Ο αριθμός των γραμμών μπορεί να αλλάξει εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου αλλάξει ή εάν στο στοιχείο ελέγχου προστεθούν επιπλέον καρτέλες.

Όταν η ιδιότητα MultiRow έχει οριστεί στην τιμήFalse και το πλάτος των καρτελών υπερβαίνει το πλάτος του στοιχείου ελέγχου, στη δεξιά πλευρά του στοιχείου ελέγχου της καρτέλας εμφανίζονται κουμπιά μετακίνησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά μετακίνησης για να προχωρήσετε και να προβάλετε όλες τις καρτέλες στο στοιχείο ελέγχου της καρτέλας.

Παράδειγμα

Για να επαναφέρετε την τιμή της ιδιότητας MultiRow για ένα στοιχείο ελέγχου με όνομα "Λεπτομέρειες" στη φόρμα "Καταχώρηση παραγγελίας", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα:

Dim b As Boolean
b = Φόρμες("Καταχώρηση παραγγελίας").Στοιχεία_ελέγχου("Λεπτομέρειες").MultiRow

Για να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας MultiRow, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

Φόρμες("Καταχώρηση παραγγελίας").Στοιχεία_ελέγχου("Λεπτομέρειες").MultiRow = True

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×