Ιδιότητα ListIndex

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο ListBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ListIndex για να καθορίσετε το στοιχείο που θα επιλέγεται σε ένα πλαίσιο λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο. Ανάγνωση/εγγραφήLong (Ακέραιος μεγάλου μήκους).

έκφραση.ListIndex

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα ListIndex είναι ένας ακέραιος αριθμός από το 0 έως το συνολικό αριθμό των στοιχείων σε ένα πλαίσιο λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο πλην 1. Η Microsoft Office Access 2007 ορίζει την τιμή της ιδιότητας ListIndex όταν ένα στοιχείο επιλέγεται σε ένα πλαίσιο λίστας ή στο τμήμα πλαισίου λίστας ενός σύνθετου πλαισίου. Η τιμή της ιδιότητας ListIndex του πρώτου στοιχείου σε μια λίστα είναι 0, η τιμή του δεύτερου στοιχείου είναι 1, και ούτω καθεξής.

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο με χρήση μιας μακροεντολή ή του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA). Μπορείτε να διαβάσετε αυτήν την ιδιότητα μόνο σε προβολή φόρμας και προβολή φύλλου δεδομένων. Αυτή η ιδιότητα είναι μόνο για ανάγνωση και δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες προβολές.

Η ιδιότητα ListIndex είναι επίσης διαθέσιμη ρυθμίζοντας την ιδιότητα BoundColumn στην τιμή 0 για ένα σύνθετο πλαίσιο ή ένα πλαίσιο λίστας. Αν η ιδιότητα BoundColumn έχει οριστεί στην τιμή 0, το πεδίο του υποκείμενου πίνακα με τον οποίο συνδέεται το σύνθετο πλαίσιο ή το πλαίσιο λίστας θα περιέχει την ίδια τιμή με τη ρύθμιση της ιδιότητας ListIndex.

Τα πλαίσια λίστας έχουν επίσης μια ιδιότητα MultiSelect που επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει πολλαπλά στοιχεία από το στοιχείο ελέγχου. Όταν σε ένα πλαίσιο λίστας γίνονται πολλαπλές επιλογές, μπορείτε να καθορίσετε ποια στοιχεία θα επιλέγονται χρησιμοποιώντας την ιδιότητα Selected του στοιχείο ελέγχου. Η ιδιότητα Selected είναι ένας πίνακας τιμών από το 0 έως την τιμή της ιδιότητας ListCount πλην 1. Για κάθε στοιχείο στο πλαίσιο λίστας η τιμή της ιδιότητας Selected θα ορίζεται στην τιμή True αν το στοιχείο είναι επιλεγμένο και False εάν δεν είναι επιλεγμένο.

Η συλλογή ItemsSelected παρέχει επίσης ένα τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα των επιλεγμένων γραμμών σε ένα πλαίσιο λίστας ή ένα σύνθετο πλαίσιο.

Παράδειγμα

Για να επιστρέψετε την τιμή της ιδιότητας ListIndex, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Για να ορίσετε την τιμή ιδιότητας ListIndex, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Όπου όνομα φόρμας και όνομα στοιχείου ελέγχου είναι τα ονόματα του στοιχείου ελέγχου της φόρμας και του πλαισίου λίστας ή του σύνθετου πλαισίου, αντίστοιχα, εκφραζόμενα ως τιμές Συμβολοσειράς, και ευρετήριο είναι η τιμή ευρετηρίου του στοιχείου.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×