Ιδιότητα InputParameters

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα InputParameters προκειμένου να καθορίσετε ή να προσδιορίσετε τις παραμέτρους εισόδου που μεταβιβάζονται σε μια πρόταση SQL στην ιδιότητα RecordSource μιας φόρμας ή έκθεσης ή σε μια αποθηκευμένη διαδικασία όταν αυτή χρησιμοποιείται ωςπροέλευση εγγραφών μέσα σε κάποιο έργο της Microsoft Access(.adp). Ανάγνωση/εγγραφήString (Συμβολοσειρά) .

έκφραση.InputParameters

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Όταν χρησιμοποιείται με μια ιδιότητα RecordSource:

Ένα παράδειγμα συμβολοσειράς μιας ιδιότηταςInputParameter που χρησιμοποιείται με μια πρόταση SQL στην ιδιότητα RecordSource θα χρησιμοποιεί την ακόλουθη σύνταξη.

state char=[Forms]![formname]![StateList], salesyear smallint=[Forms]![formname]![Enter year of interest]

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παράμετρος κατάστασης να ορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή του στοιχείου ελέγχου StateList, και να ζητείται από το χρήστη η καταχώρηση της παραμέτρου salesyear. Αν υπάρχουν μόνο άλλες παράμετροι οι οποίες δεν βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα, σε αυτές τις παραμέτρους θα εκχωρηθούν προεπιλεγμένες τιμές.

Το ερώτημα θα εκτελείται με μια ένδειξη ? για κάθε μη μη-προεπιλεγμένη παράμετρο στη λίστα InputParameter.

Μια εντολή ανανέωσης ή επανεκτέλεσης ερωτήματος στην Microsoft Office Access 2007 προκαλεί επανεκτέλεση του ερωτήματος. Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν αυτήν την ενέργεια καλώντας τη βασικό μέθοδο Recordset.Requery . Εάν η τιμή της παραμέτρου βασίζεται σε ένα στοιχείο ελέγχου της φόρμας, η τρέχουσα τιμή αυτού του στοιχείου ελέγχου χρησιμοποιείται την ώρα της επανεκτέλεσης του ερωτήματος. Το ερώτημα δεν επανεκτελείται αυτόματα όταν αλλάζει η τιμή του στοιχείου ελέγχου.

Όταν χρησιμοποιείται με μια αποθηκευμένη διαδικασία:

Ακολουθεί ένα παράδειγμα συμβολοσειράς μιας ιδιότητας InputParameter που χρησιμοποιείται με μια αποθηκευμένη διαδικασία:

@state char=[Forms]![formname]![StateList], @salesyear smallint=[Forms]![formname]![Enter year of interest]

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παράμετρος κατάστασης@ να ορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή του στοιχείου ελέγχου StateList, και να ζητείται από το χρήστη η καταχώρηση της παραμέτρου salesyear@. Αν υπάρχουν τυχόν άλλες παράμετροι στην αποθηκευμένη διαδικασία οι οποίες δεν βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα, σε αυτές τις παραμέτρους εκχωρούνται προεπιλεγμένες τιμές.

Η αποθηκευμένη διαδικασία θα εκτελείται με χρήση μιας συμβολοσειράς εντολής που περιέχει τη σύνταξη {call } με μια ένδειξη ? για κάθε μη-προεπιλεγμένη παράμετρο στη λίστα InputParameter.

Μια εντολή ανανέωσης ή επανεκτέλεσης ερωτήματος στην Access θα προκαλούσε την επανεκτέλεση της αποθηκευμένης διαδικασίας. Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν αυτήν την ενέργεια καλώντας τη βασικό μέθοδο Recordset.Requery . Εάν η τιμή της παραμέτρου βασίζεται σε ένα στοιχείο ελέγχου της φόρμας, η τρέχουσα τιμή αυτού του στοιχείου ελέγχου χρησιμοποιείται την ώρα της επανεκτέλεσης του ερωτήματος. Η αποθηκευμένη διαδικασία δεν επανεκτελείται αυτόματα όταν η τιμή του στοιχείου ελέγχου αλλάζει.

Το παράθυρο διαλόγου της λειτουργίας δόμησης καλείται όταν μια αποθηκευμένη διαδικασία επιλέγεται πρώτα ως η πηγή εγγραφών σε μια φόρμα, εάν η αποθηκευμένη διαδικασία έχει κάποιες παραμέτρους. Μετά την αρχική δημιουργία της συμβολοσειράς InputParameters , το ίδιο παράθυρο χρησιμοποιείται ως λειτουργία δόμησης για την αλλαγή της συμβολοσειράς. Σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο η λίστα με τις παραμέτρους δημιουργείται με βάση το ήδη υπάρχον περιεχόμενο της συμβολοσειράς.

Η ρύθμιση των τιμών παραμέτρων είναι επίσης δυνατή με τη βοήθεια των αντικειμένων ActiveX Data Object's (ADO) Command και Parameter. Αν το αποτέλεσμα επιστρέψει ένα σύνολο αποτελεσμάτων, μια φόρμα μπορεί να συνδεθεί με αυτό το σύνολο μέσω της ρύθμισης της ιδιότητας Recordset της φόρμας. Η κωδικοποίηση ADO είναι ο μόνος τρόπος διαχείρισης αποθηκευμένων διαδικασιών που δεν επιστρέφουν σύνολα αποτελεσμάτων όπως ερωτήματα ενέργειας, αυτών που επιστρέφουν παραμέτρους εξόδου ή εκείνων που επιστρέφουν πολλαπλά σύνολα αποτελεσμάτων.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×