Ιδιότητα Hwnd

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα hWnd για να καθορίσετε το λαβή (μια μοναδική τιμή τύπος μακρών δεδομένων) που εκχωρείται από τα Microsoft Windows στο τρέχον παράθυρο. Ανάγνωση/εγγραφήLong (Ακέραιος μεγάλου μήκους) .

έκφραση.Hwnd

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα Ισχύει για.

Σχόλια

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο με χρήση μιας μακροεντολή ή του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα στον κώδικα VBA όταν πραγματοποιείτε κλήσεις σε λειτουργίες Windows API) ή άλλες εξωτερικές ρουτίνες που απαιτούν την ιδιότητα hWnd ως όρισμα. Πολλές λειτουργίες των Windows απαιτούν την ιδιότητα hWnd του τρέχοντος παραθύρου ως ένα από τα ορίσματα.

Επειδή η τιμή αυτής της ιδιότητας μπορεί να αλλάξει ενώ το πρόγραμμα εκτελείται, μην αποθηκεύετε την τιμή της ιδιότητας hWnd σε μια δημόσια μεταβλητή.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα hWnd με τη συνάρτηση IsZoomed των Windows API προκειμένου να καθορίσει εάν έχει γίνει μεγιστοποίηση κάποιου παραθύρου.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×