Ιδιότητα HelpContextId

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο εικόνας

Αντικείμενο σελίδας

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο ετικέτας

Αντικείμενο έκθεσης

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο ListBox

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο OptionGroup

Η ιδιότητα HelpContextId ορίζει το αναγνωριστικό ενός θέματος στο προσαρμοσμένο αρχείο Βοήθειας που καθορίζεται από τη ρύθμιση της ιδιότητας HelpFile. Ανάγνωση/εγγραφήLong (Ακέραιος μεγάλου μήκους) .

έκφραση.HelpContextId

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Σημείωση: Εάν εισάγετε ως αναγνωριστικό θέματος του αρχείου βοήθειας έναν θετικό αριθμό, το θέμα Βοήθειας θα εμφανίζεται σε ένα πλήρες παράθυρο θέματος Βοήθειας. Αν προσθέσετε το σύμβολο πλην ("-") μπροστά στο αναγνωριστικό θέματος, το θέμα Βοήθειας θα εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το αναγνωριστικό θέματος δεν απαιτείται να έχει αρνητικό αριθμό όταν το θέμα συντάσσεται στο Microsoft Help Workshop. Για να εμφανιστεί το άρθρο σε αναδυόμενο παράθυρο, πρέπει να προσθέσετε το σύμβολο πλην, όταν ορίζετε την ιδιότητα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο αρχείο Βοήθειας σε φόρμες εγγράφων ή εφαρμογές που δημιουργείτε με την Microsoft Office Access 2007.

Όταν πιέζετε το πλήκτρο F1 σε προβολή φόρμας, η Access καλεί το Microsoft Help Workshop ή την εφαρμογή Microsoft HTML Help Workshop, φορτώνει το προσαρμοσμένο αρχείο Βοήθειας που καθορίζεται από τη ρύθμιση της ιδιότητας HelpFile για τη φόρμα ή την έκθεση, και εμφανίζει το θέμα Βοήθειας που καθορίζεται με βάση τη ρύθμιση της ιδιότητας HelpContextID.

Αν η ρύθμιση της ιδιότητας HelpContextID ενός στοιχείου ελέγχου είναι 0 (η προεπιλογή), η Access χρησιμοποιεί τις ιδιότητες HelpContextID και HelpFile προκειμένου να προσδιορίσει το θέμα Βοήθειας που θα εμφανίζεται. Αν πατήσετε το πλήκτρο F1 σε διαφορετική προβολή από την προβολή φόρμας ή εάν η τιμή της ιδιότητας HelpContextID τόσο για το στοιχείο ελέγχου όσο και για τη φόρμα είναι 0, εμφανίζεται ένα θέμα Βοήθειας της Access.

Παράδειγμα

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα HelpContext του αντικειμένου Err για να εμφανίζει το θέμα Βοήθειας Visual Basic for Applications (VBA) για το Overflow σφάλμα.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×