Ιδιότητα Guid

Ισχύει για

Αντικείμενο Reference

Η ιδιότητα GUID ενός αντικειμένου Reference επιστρέφει μια ιδιότητα GUID η οποία προσδιορίζει μια βιβλιοθήκη τύπων στο Μητρώο των Windows. Μόνο για ανάγνωση String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.Guid

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα GUID είναι διαθέσιμη μόνο μέσω της χρήσης του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Κάθε βιβλιοθήκη τύπων έχει ένα συσχετισμένο GUID το οποίο αποθηκεύεται στο Μητρώο. Όταν ορίζετε μια αναφορά σε μια βιβλιοθήκη τύπων, η Microsoft Office Access 2007 χρησιμοποιεί το GUID της βιλιοθήκης τύπων προκειμένου να αναγνωρίσει τη βιβλιοθήκη τύπων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο AddFromGUID για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο Reference με βάση το GUID μιας βιβλιοθήκης τύπων.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εκτυπώνει την τιμή των ιδιοτήτων FullPath, GUID, IsBroken, Major, και Minor για κάθε αντικείμενο Reference στη συλλογήReferences:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×