Ιδιότητα FontBold

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο CommandButton

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο FormatCondition

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο ετικέτας

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο ListBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα FontBold προκειμένου να καθορίσετε κατά πόσον μια γραμματοσειρά θα εμφανίζεται με στυλ έντονης γραφής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Κατά την εμφάνιση ή εκτύπωση στοιχείο ελέγχου σε φόρμα και αναφορά.

  • Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Print σε μια έκθεση.

Σχόλια

Η ιδιότητα FontBold χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

True

Το κείμενο εμφανίζεται με έντονη γραφή.

False

(Προεπιλογή) Το κείμενο δεν εμφανίζεται με έντονη γραφή.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα FontBold μόνο με χρήση μιας μακροεντολή ή του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα FontBold σε μια έκθεση, δημιουργήστε πρώτα μια διαδικασία συμβάντος Print η οποία να εκτυπώνει το κείμενο που θέλετε.

Η εμφάνιση μιας γραμματοσειράς στην οθόνη και στην εκτύπωση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.

Η ιδιότητα FontWeight , που είναι διαθέσιμη από το φύλλο ιδιοτήτων για τα στοιχεία ελέγχου, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση του πάχους της γραμμής για το κείμενο ενός στοιχείου ελέγχου. Η ιδιότητα FontBold σας παρέχει έναν εύκολο τρόπο μετατροπής του κειμένου σε κείμενο έντονης γραφής. Η ιδιότητα FontWeight σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τη ρύθμιση για το πάχος της γραμμής ενός κειμένου. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις ρυθμίσεις αυτών των ιδιοτήτων.

Αν

Τότε

FontBold = False

FontWeight = Κανονικό (400)

FontBold = True

FontWeight = Έντονη γραφή (700)

FontWeight < 700

FontBold = False

FontWeight > = 700

FontBold = True


Παράδειγμα

Η ακόλουθη διαδικασία συμβάντοςPrint εκτυπώνει μια έκθεση και την τρέχουσα ημερομηνία με στυλ έντονης γραφής σε μια έκθεση με βάση τις συντεταγμένες που καθορίζονται με βάση τις ρυθμίσεις της ιδιότητας CurrentX και CurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×