Ιδιότητα Dirty

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Dirty προκειμένου να καθορίσετε εάν η τρέχουσα εγγραφή έχει τροποποιηθεί μετά την τελευταία της αποθήκευση. Για παράδειγμα, μπορείτε αν θέλετε να ρωτήσετε το χρήστη εάν οι αλλαγές που έγιναν σε μια εγγραφή ήταν προγραμματισμένες, και σε διαφορετική περίπτωση, να επιτρέψετε στο χρήστη να μετακινήσει το κείμενο δίπλα στην επόμενη εγγραφή χωρίς να αποθηκεύσει τις αλλαγές. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.Dirty

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα Ισχύει για.

Σχόλια

Η ιδιότητα Dirty χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

True

True

Η τρέχουσα εγγραφή έχει τροποποιηθεί.

False

False

Η τρέχουσα εγγραφή δεν έχει τροποποιηθεί.

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη σε προβολή φόρμας και προβολή φύλλου δεδομένων.

Η ιδιότητα αυτή ορίζεται ή διαβάζεται με χρήση μιας μακροεντολή ή του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Κατά την αποθήκευση μιας εγγραφής, η Microsoft Office Access 2007 ορίζει την ιδιότητα Dirty στην τιμή False. Όταν κάποιος χρήστης πραγματοποιεί αλλαγές σε μια εγγραφή, η ιδιότητα ορίζεται στην τιμή True.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα που ακολουθεί ενεργοποιεί το κουμπί btnUndo κατά την τροποποίηση των δεδομένων. Η υπορουτίνα UndoEdits( ) καλείται από το συμβάν AfterUpdate των στοιχείων ελέγχου του πλαισίου κειμένου. Κάνοντας κλικ το ενεργοποιημένο κουμπί btnUndo επαναφέρετε την αρχική τιμή του στοιχείου ελέγχου χρησιμοποιώντας την ιδιότητα OldValue.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×