Ιδιότητα DefaultValue

Ισχύει για

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο OptionButton

para>Καθορίζει μια τιμή Συμβολοσειράς που καταχωρείται αυτόματα σε ένα πεδίο κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα Διευθύνσεων μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο Πόλη στην επιλογή Αθήνα. Όταν οι χρήστες προσθέτουν μια εγγραφή στον πίνακα, μπορούν είτε να αποδεχθούν αυτήν την τιμή είτε να καταχωρήσουν το όνομα μιας διαφορετικής πόλης. Ανάγνωση/εγγραφή

έκφραση.DefaultValue

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα Εφαρμόζεται σε.

Σχόλια

  • Η ιδιότητα DefaultValue δεν εφαρμόζεται σε στοιχεία ελέγχου πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής, ή κουμπί εναλλαγήςστοιχείο ελέγχουόταν αυτά βρίσκονται σε μια ομάδα επιλογής. Εφαρμόζεται ωστόσο στην ίδια την ομάδα επιλογών.

  • Η ιδιότητα DefaultValue εφαρμόζεται σε όλα τα πεδία πίνακα εκτός από αυτά που έχουν τον τύπο δεδομένων τύπος δεδομένων Αυτόματης Αρίθμησης ή τύπος δεδομένων αντικειμένου OLE.

Η ιδιότητα DefaultValue προσδιορίζει κείμενο ή μια παράσταση που καταχωρούνται αυτόματα σε ένα στοιχείο ελέγχου ή πεδίο κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής. Για παράδειγμα, αν ορίσετε την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου πλαίσιο κειμένου στην τιμή =Now(), το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Το μέγιστο μήκος για τη ρύθμιση μιας ιδιότητας DefaultValue είναι 255 χαρακτήρες.

Για ένα στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα στο φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου. Για ένα πεδίο, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα σε Προβολή προβολή σχεδίασης (στην ενότητα Ιδιότητες Πεδίου), σε μια μακροεντολή , ή χρησιμοποιώντας τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Στον κώδικα VBA, χρησιμοποιήστε μια παράσταση συμβολοσειράς για να ορίσετε την τιμή αυτής της ιδιότητας. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος κώδικας ορίζει την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου με όνομα Μέθοδος Πληρωμής στην επιλογή "Μετρητά":

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Σημείωση: Για να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα για ένα πεδίο με χρήση του κώδικα VBA, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα DefaultValue της ADO ή την ιδιότητα DefaultValue της DAO.

Η ιδιότητα DefaultValue εφαρμόζεται μόνο όταν προσθέτετε μια νέα εγγραφή. Αν αλλάξετε την ιδιότηταDefaultValue, η αλλαγή δεν εφαρμόζεται αυτόματα στις υπάρχουσες εγγραφές.

Αν ορίσετε την ιδιότητα DefaultValue για ένα, δεσμευμένο σε πίνακα, στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας που επίσης έχει μια ρύθμιση ιδιότητας DefaultValue η οποία καθορίζεται σε αυτόν τον πίνακα, η ρύθμιση του στοιχείου ελέγχου υπερισχύει της ρύθμισης του πίνακα.

Αν δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου σύροντας ένα πεδίο από τη λίστα πεδίων, η ρύθμιση της ιδιότητας DefaultValue του πεδίου, όπως αυτή καθορίζεται στον πίνακα, εφαρμόζεται στο στοιχείο ελέγχου της φόρμας αν και η ρύθμιση της ιδιότητας DefaultValue του στοιχείου ελέγχου παραμένει κενή.

Ένα στοιχείο ελέγχου μπορεί να παρέχει την προεπιλεγμένη τιμή για ένα άλλο στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε την ιδιότητα DefaultValue για ένα στοιχείο ελέγχου με την ακόλουθη έκφραση, η προεπιλεγμένη τιμή του στοιχείου ελέγχου ορίζεται με τη ρύθμιση της ιδιότητας DefaultValue για το στοιχείο ελέγχουtxtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Αν τα στοιχεία ελέγχου βρίσκονται στην ίδια φόρμα, το στοιχείο ελέγχου που είναι η προέλευση της προεπιλεγμένης τιμής πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στη σειρά tab πριν από το στοιχείο ελέγχου που περιέχει την έκφραση.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×