Ιδιότητα ControlSource

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο GroupLevel

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ControlSource για να καθορίσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται σε ένα στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να εμφανίσετε και να επεξεργαστείτε δεδομένα που είναι δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο πίνακας, ερώτημα ή συμβολοσειρά/πρόταση SQL. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το αποτέλεσμα μιας παράσταση. Ανάγνωση/εγγραφή String.

έκφραση.ControlSource

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Ορισμός

Η ιδιότητα ControlSource χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Περιγραφή

Ένα όνομα πεδίου

Το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο σε ένα πεδίο ενός πίνακα, ενός ερωτήματος ή μιας πρότασης SQL. Τα δεδομένα του πεδίου εμφανίζονται στο στο στοιχείο ελέγχου. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του στοιχείου ελέγχου αλλάζουν τα αντίστοιχα δεδομένα του πεδίου. (Για να ορίσετε το στοιχείο ελέγχου μόνο για ανάγνωση, ρυθμίστε την τιμή της ιδιότητας Locked σε Ναι.) Εάν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι συνδεδεμένο σε ένα πεδίο που ανήκει στον τύπος δεδομένων υπερ-σύνδεσης, μετακινήστε στον προορισμό που καθορίζεται στη διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης.

Μια έκφραση

Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει δεδομένα που δημιουργούνται από μια έκφραση. Τα δεδομένα είναι δυνατό να τροποποιηθούν από το χρήστη αλλά δεν θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα ControlSource για ένα στοιχείο ελέγχου χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή ή έναν κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ιδιότητα ControlSource για ένα πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογώντας ένα όνομα πεδίου ή μια έκφραση απευθείας στο πλαίσιο κειμένου μιας φόρμας σε "Προβολή σχεδίασης" ή σε "Προβολή έκθεσης".

Για μια έκθεση, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα με την επιλογή ενός πεδίου ή την πληκτρολόγηση μιας έκφρασης στο αναδυόμενο παράθυρο "Πεδίο/Έκφραση" του παραθύρου "Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο".

Στη VBA, χρησιμοποιήστε μια παράσταση συμβολοσειράς για να ορίσετε την τιμή αυτής της ιδιότητας.

Σχόλια

Για επίπεδο ομάδας έκθεσης, η ιδιότητα ControlSource προσδιορίζει το πεδίο ή την έφραση στα οποία θα γίνει ομαδοποίηση.

Σημείωση: Η ιδιότητα ControlSource δεν εφαρμόζεται στα στοιχεία ελέγχου πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής ή κουμπί εναλλαγής μιας ομάδα επιλογής. Εφαρμόζεται μόνο στην ίδια την ομάδα επιλογών.

Για εκθέσεις, η ιδιότητα ControlSource εφαρμόζεται μόνο σε επίπεδα ομάδων εκθέσεων.

Οι φόρμα και οι εκθέσεις λειτουργούν ως "παράθυρα" στη βάση δεδομένων σας. Καθορίζετε την κύρια προέλευση δεδομένων μιας φόρμας ή έκθεσης, ορίζοντας την ιδιότητα προέλευση εγγραφών σε έναν πίνακα, ερώτημα ή πρόταση SQL. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα ControlSource σε ένα πεδίο της προέλευσης δεδομένων ή σε μια έκφραση. Όταν η ιδιότητα ControlSource είναι μια έκφραση, η τιμή που εμφανίζεται είναι μόνο για ανάγνωση και δεν αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Δείγμα ρύθμισης

Περιγραφή

Επώνυμο

Σε ένα στοιχείο ελέγχου, δεδομένα από το πεδίο LastName εμφανίζονται στο στοιχείο ελέγχου. Σε επίπεδο ομάδας εκθέσεων, η Microsoft Office Access 2007 ομαδοποιεί τα δεδομένα σύμφωνα με το επώνυμο.

=Date( ) + 7

Σε ένα στοιχείο ελέγχου, αυτή η έκφραση εμφανίζει μια ημερομηνία μεταγενέστερη κατά επτά ημέρες από την σημερινή, στο στοιχείο ελέγχου.

=DatePart("q",ShippedDate)

Σε ένα στοιχείο ελέγχου, αυτή η έκφραση εμφανίζει το τρίμηνο της ημερομηνίας αποστολής. Σε επίπεδο ομάδας εκθέσεων, η Access ομαδοποιεί τα δεδομένα σύμφωνα με το τρίμηνο της ημερομηνίας αποστολής.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα ControlSource ενός πλαισίου κειμένου με το όνομα AddressPart σε ένα πεδίο με το όνομα City:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

Το επόμενο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα ControlSource ενός πλαισίου κειμένου με το όνομα Expected στην έκφραση =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×