Ιδιότητα AllowEdits

Ισχύει για

Form Object

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowEdits για να καθορίσετε αν ένας χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί αποθηκευμένες εγγραφές κατά τη χρήση μιας φόρμα. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean.

έκφραση.AllowEdits

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Ορισμός

Η ιδιότητα AllowEdits χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Visual Basic

Περιγραφή

Yes

True

(Προεπιλογή) Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί αποθηκευμένες εγγραφές.

Όχι

False

Ο χρήστης δεν μπορεί να επεξεργαστεί αποθηκευμένες εγγραφές.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα AllowEdits χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας, μια μακροεντολή ή έναν κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Σχόλια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowEdits για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση αλλαγών σε υπάρχοντα δεδομένα που εμφανίζονται από μια φόρμα. Εάν θέλετε να αποτρέψετε την πραγματοποίηση αλλαγών σε δεδομένα ενός συγκεκριμένου στοιχείου ελέγχου, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Enabled ή Locked.

Εάν θέλετε να αποτρέψετε τις αλλαγές σε υπάρχουσες εγγραφές (να ορίσετε μια φόρμα μόνο για ανάγνωση), ρυθμίστε την τιμή των ιδιοτήτων AllowAdditions, AllowDeletions και AllowEdits σε Όχι. Μπορείτε επίσης να κάνετε τις εγγραφές μόνο για ανάγνωση, ορίζοντας την τιμή της ιδιότητας RecordsetType σε Snapshot.

Η προγραμματισμένη αλλαγή μιας τιμής πεδίου δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας της τρέχουσας εγγραφής, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της ιδιότητας AllowEdits. Εάν θελήσετε να εμποδίσετε το χρήστη να κάνει αλλαγές σε μια εγγραφή (η τιμή της ιδιότητας AllowEdits είναι Όχι) την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε προγραμματισμένα, αποθηκεύστε την εγγραφή μετά από τις προγραμματισμένες αλλαγές. Η ρύθμιση της ιδιότητας AllowEdits θα εφαρμοστεί ακόμη μία φορά μετά την αποθήκευση όλων των αλλαγών της τρέχουσας εγγραφής που δεν είχαν αποθηκευτεί.

Σημείωση: Όταν ρυθμιστεί το όρισμα "Κατάσταση δεδομένων" της ενέργειας OpenForm, η Microsoft Office Access 2007 θα αντικαταστήσει έναν αριθμό ρυθμίσεων ιδιότητας της φόρμας. Εάν η τιμή του ορίσματος "Κατάσταση δεδομένων" της ενέργειας OpenForm έχει οριστεί σε Επεξεργασία, η Access θα ανοίξει τη φόρμα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις ιδιότητας:

  • AllowEdits — Ναι

  • AllowDeletions — Ναι

  • AllowAdditions — Ναι

  • DataEntry — Όχι

Για να αποτρέψετε την αντικατάσταση οποιασδήποτε από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ιδιοτήτων από την ενέργεια OpenForm, παραλείψτε τη ρύθμιση ορίσματος "Κατάσταση δεδομένων" έτσι ώστε η Access να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων που καθορίζονται από τη φόρμα.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εξετάζει την ιδιότητα ControlType όλων των στοιχείων ελέγχου μιας φόρμας. Για κάθε στοιχείο ελέγχου ετικέτας και πλαισίου κειμένου, η διαδικασία εναλλάσσει την ιδιότητα SpecialEffect σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου. Όταν η ιδιότητα SpecialEffect του στοιχείου ελέγχου ετικέτας έχει την τιμή Με σκιά, η ιδιότητα SpecialEffect του πλαισίου κειμένου έχει την τιμή Κανονική και οι ιδιότητες AllowAdditions, AllowDeletions και AllowEdits έχουν την τιμή True, η μεταβλητή intCanEdit εναλλάσσεται ώστε να επιτρέπει την επεξεργασία των υποκείμενων δεδομένων.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×