Ιδιότητα AllowBypassKey

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowBypassKey για να καθορίσετε αν το πλήκτρο SHIFT θα είναι ενεργοποιημένο για την παράκαμψη των ιδιοτήτων εκκίνησης και της μακροεντολής AutoExec. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας AllowBypassKey σε False για να εμποδίσετε ένα χρήστη να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.

Ορισμός

Η ιδιότητα AllowBypassKey χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Περιγραφή

True

Ενεργοποιεί το πλήκτρο SHIFT για να δώσει στο χρήστη τη δυνατότητα να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.

False

Απενεργοποιεί το πλήκτρο SHIFT για να εμποδίσει το χρήστη να παρακάμψει τις ιδιότητες εκκίνησης και τη μακροεντολή AutoExec.


Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Για να ορίσετε την ιδιότητα AllowBypassKey χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή έναν κώδικα VBA (Visual Basic for Applications), πρέπει να δημιουργήσετε την ιδιότητα με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Σε μια βάση δεδομένων (.mdb ή .accdb), μπορείτε να προσθέσετε την ιδιότητα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CreateProperty και προσαρτώντας την στη συλλογή Ιδιότητες του αντικειμένου Βάση δεδομένων.

  • Σε ένα έργο της Microsoft Access (.adp), μπορείτε να προσθέσετε την ιδιότητα στη συλλογή AccessObjectProperties του αντικειμένου CurrentProject, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Προσθήκη.

Σχόλια

Κατά τον εντοπισμό σφαλμάτων σε μια εφαρμογή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η τιμή της ιδιότητας AllowBypassKey έχει οριστεί σε True.

Η ρύθμιση της ιδιότητας AllowBypassKey δεν εφαρμόζεται μέχρι την επόμενη φορά που θα ανοίξει η βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει μια διαδικασία με το όνομα SetBypassProperty η οποία μεταβιβάζει το όνομα της ιδιότητας που πρόκειται να οριστεί, τον τύπο δεδομένων της και την τιμή. Η διαδικασία γενικής χρήσης ChangeProperty προσπαθεί να ορίσει την ιδιότητα AllowBypassKey και, αν δεν βρεθεί η ιδιότητα, χρησιμοποιεί τη μέθοδο CreateProperty για να προσαρτήσει την ιδιότητα στη συλλογή Ιδιότητες. Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή η ιδιότητα AllowBypassKeyδεν εμφανίζεται στη συλλογή Ιδιότητες μέχρι να προστεθεί.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×