Ιδιότητα AllowAdditions

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowAdditions για να καθορίσετε αν ένας χρήστης μπορεί να προσθέσει μια εγγραφή κατά τη χρήση μιας φόρμα. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean.

έκφραση.AllowAdditions

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Ορισμός

Η ιδιότητα AllowAdditions χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

(Προεπιλογή) Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει νέες εγγραφές.

Όχι

False

Ο χρήστης δεν μπορεί να προσθέτει νέες εγγραφές.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα AllowAdditions χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας, μια μακροεντολή ή έναν κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Σχόλια

Ρυθμίστε την ιδιότητα AllowAdditions στην τιμή Όχι για να δώσετε στους χρήστες τη δυνατότητα να προβάλουν ή να επεξεργαστούν υπάρχουσες εγγραφές αλλά όχι να προσθέσουν νέες εγγραφές.

Εάν θέλετε να αποτρέψετε τις αλλαγές σε υπάρχουσες εγγραφές (να ορίσετε μια φόρμα μόνο για ανάγνωση), ρυθμίστε την τιμή των ιδιοτήτων AllowAdditions, AllowDeletions και AllowEdits σε Όχι. Μπορείτε επίσης να κάνετε τις εγγραφές μόνο για ανάγνωση, ορίζοντας την τιμή της ιδιότητας RecordsetType σε Snapshot.

Εάν θέλετε να ανοίξετε μια φόρμα μόνο για καταχώρηση δεδομένων, ρυθμίστε την τιμή της ιδιότητας DataEntry σε Ναι.

Όταν η τιμή της ιδιότητας AllowAdditions έχει οριστεί σε Όχι, η εντολή Νέα εγγραφή της ενότητας Εγγραφές της καρτέλας Δεδομένα δεν είναι διαθέσιμη.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται το όρισμα "Κατάσταση δεδομένων" της ενέργειας OpenForm, η Microsoft Office Access 2007 θα αντικαταστήσει έναν αριθμό ρυθμίσεων ιδιότητας της φόρμας. Εάν η τιμή του ορίσματος "Κατάσταση δεδομένων" της ενέργειας OpenForm έχει οριστεί σε Επεξεργασία, η Access θα ανοίξει τη φόρμα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις ιδιότητας:

  • AllowEdits — Ναι

  • AllowDeletions — Ναι

  • AllowAdditions — Ναι

  • DataEntry — Όχι

Για να αποτρέψετε την αντικατάσταση οποιασδήποτε από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ιδιοτήτων από την ενέργεια OpenForm, παραλείψτε τη ρύθμιση ορίσματος "Κατάσταση δεδομένων" έτσι ώστε η Access να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων που καθορίζονται από τη φόρμα.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εξετάζει την ιδιότητα ControlType όλων των στοιχείων ελέγχου μιας φόρμας. Για κάθε στοιχείο ελέγχου ετικέτας και πλαισίου κειμένου, η διαδικασία εναλλάσσει την ιδιότητα SpecialEffect σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου. Όταν η ιδιότητα SpecialEffect του στοιχείου ελέγχου ετικέτας έχει την τιμή Με σκιά, η ιδιότητα SpecialEffect του πλαισίου κειμένου έχει την τιμή Κανονική και οι ιδιότητες AllowAdditions, AllowDeletions και AllowEdits έχουν την τιμή True, η μεταβλητή intCanEdit εναλλάσσεται ώστε να επιτρέπει την επεξεργασία των υποκείμενων δεδομένων.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×