Επιλογή κειμένου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Microsoft Office Word 2007, μπορείτε να επιλέξετε κείμενο ή στοιχεία σε έναν πίνακα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κείμενο ή τα στοιχεία που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια παράγραφο σε μία σελίδα και μια πρόταση σε μια άλλη σελίδα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επιλέξτε το κείμενο, χρησιμοποιώντας το ποντίκι

Επιλογή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου

Διακοπή της επιλογής ολόκληρης της λέξης

Περισσότερες πληροφορίες

Επιλέξτε το κείμενο, χρησιμοποιώντας το ποντίκι

Επιλέξτε το κείμενο στο σώμα του εγγράφου

Σημείωση: Για να επιλέξετε ένα ολόκληρο έγγραφο, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, στην επιλογή Επιλογή όλων.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 • Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στα αριστερά του κειμένου μέχρι να ενεργοποιεί σε ένα βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε τριπλό κλικ.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Οποιοδήποτε ποσό του κειμένου

Κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η επιλογή, κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Μια λέξη

Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο word.

Μια γραμμή κειμένου

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στα αριστερά της γραμμής, μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Μια πρόταση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της πρότασης.

Μια παράγραφο

Τριπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου.

Πολλές παραγράφους

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στα αριστερά της πρώτης παραγράφου, μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, ενώ σύρετε το δείκτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ένα μεγάλο μπλοκ κειμένου

Κάντε κλικ στην επιλογή κατά την έναρξη της επιλογής, κάντε κύλιση στο τέλος της επιλογής και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να τελειώσει η επιλογή.

Ένα ολόκληρο έγγραφο

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στα αριστερά του κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε τριπλό κλικ.

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Στο Προβολή διάταξης εκτύπωσης, κάντε διπλό κλικ το αχνό κείμενο κεφαλίδας ή υποσέλιδου. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στα αριστερά της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου, μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους

Κάντε κλικ στο κείμενο υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στα αριστερά του κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Ενός κατακόρυφου μπλοκ κειμένου

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κείμενο.

Ένα πλαίσιο κειμένου ή πλαίσιο

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το περίγραμμα του πλαισίου ή πλαισίου κειμένου μέχρι ο δείκτης μετατραπεί σε βέλος τεσσάρων κεφαλών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Επιλέξτε τα στοιχεία σε έναν πίνακα

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Τα περιεχόμενα ενός κελιού

Κάντε κλικ στο κελί. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα διάταξη. Στην ομάδα " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή κελιού.

Τα περιεχόμενα μιας γραμμής

Κάντε κλικ στη γραμμή. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα διάταξη. Στην ομάδα " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή γραμμής.

Τα περιεχόμενα μιας στήλης

Κάντε κλικ στη στήλη. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα διάταξη. Στην ομάδα " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή στήλης.

Των περιεχομένων πολλών κελιών, γραμμών ή στηλών

Κάντε κλικ σε ένα κελί, μια γραμμή ή μια στήλη και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού ενώ σύρετε σε όλα τα κελιά, γραμμές ή στήλες που περιέχουν το περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε τα περιεχόμενα των κελιών, γραμμών ή στηλών που δεν είναι μία δίπλα στην άλλη, κάντε κλικ στο πρώτο κελί, γραμμή ή στήλη, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τα πρόσθετα κελιά, γραμμές ή στήλες που περιέχουν το περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Τα περιεχόμενα ενός ολόκληρου πίνακα

Κάντε κλικ στον πίνακα. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα διάταξη. Στην ομάδα " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα.

Επιλογή κειμένου σε διαφορετικές θέσεις

Μπορείτε να επιλέξετε κείμενο ή στοιχεία σε έναν πίνακα που δεν βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια παράγραφο σε μία σελίδα και μια πρόταση σε μια άλλη σελίδα.

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή ένα στοιχείο σε έναν πίνακα.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο ή στοιχείο σε έναν πίνακα που θέλετε.

Επιλέξτε το κείμενο σε προβολή διάρθρωσης

Για να προβάλετε το έγγραφό σας σε προβολή διάρθρωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περίγραμμα στην ομάδα " Προβολές εγγράφου ".

Για να επιλέξετε

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού για να

Μια επικεφαλίδα

Στα αριστερά της επικεφαλίδας, μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Μια επικεφαλίδα, τη δευτερεύουσα επικεφαλίδα και σώμα κειμένου

Στα αριστερά της επικεφαλίδας, μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ.

Μια παράγραφο του σώματος κειμένου

Στα αριστερά της παραγράφου, μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Πολλές επικεφαλίδες ή παραγράφους του σώματος κειμένου

Στα αριστερά του κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Σημείωση: 

 • Σε προβολή διάρθρωσης, κάνοντας κλικ μία φορά προς τα αριστερά μιας παραγράφου επιλέγεται ολόκληρη την παράγραφο αντί για μία μόνο γραμμή.

 • Εάν επιλέξετε μια επικεφαλίδα, η οποία περιλαμβάνει συμπτυγμένο δευτερεύον κείμενο, το συμπτυγμένο κείμενο επίσης επιλέγεται (ακόμα και αν δεν είναι ορατό). Οι αλλαγές που κάνετε στην επικεφαλίδα — όπως μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή — επηρεάζει επίσης το συμπτυγμένο κείμενο.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου

Επιλέξτε το κείμενο στο σώμα του εγγράφου

Σημείωση: Για να επιλέξετε ένα ολόκληρο έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + A.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Πατήστε το πλήκτρο SHIFT + ΔΕΞΙΌ ΒΈΛΟΣ.

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Πατήστε το πλήκτρο SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΌ ΒΈΛΟΣ.

Μια λέξη από την αρχή μέχρι το τέλος

Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στην αρχή της λέξης και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ΔΕΞΙΌ ΒΈΛΟΣ.

Μια λέξη από το τέλος έως την αρχή

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το τέλος της λέξης και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ.

Μια γραμμή από την αρχή μέχρι το τέλος

Πατήστε για οικιακή ΧΡΉΣΗ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT + END.

Μια γραμμή από το τέλος έως την αρχή

Πατήστε ΤΈΛΟΣ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT + HOME.

Μία γραμμή προς τα κάτω

Πατήστε ΤΈΛΟΣ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT + ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΣ.

Μία γραμμή προς τα επάνω

Πατήστε για οικιακή ΧΡΉΣΗ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT + ΕΠΆΝΩ ΒΈΛΟΣ.

Μια παράγραφο από την αρχή μέχρι το τέλος

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην αρχή της παραγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΣ.

Μια παράγραφο από το τέλος έως την αρχή

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο τέλος της παραγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ΕΠΆΝΩ ΒΈΛΟΣ.

Ένα έγγραφο από το τέλος έως την αρχή

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το τέλος του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + HOME.

Ένα έγγραφο από την αρχή μέχρι το τέλος

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού μέχρι την αρχή του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + END.

Από την αρχή ενός παραθύρου έως το τέλος

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην αρχή του παραθύρου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + CTRL + SHIFT + PAGE προς τα ΚΆΤΩ.

Ολόκληρο το έγγραφο

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + A.

Ενός κατακόρυφου μπλοκ κειμένου

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + F8 και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής.

Του πλησιέστερου χαρακτήρα

Πατήστε το πλήκτρο F8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής.

Μια λέξη, μια πρόταση, μιας παραγράφου ή ένα έγγραφο

Πατήστε F8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F8 μία φορά για να επιλέξετε μια λέξη, δύο φορές για να επιλέξετε μια πρόταση, τρεις φορές για να επιλέξετε μια παράγραφο ή τέσσερις φορές για να επιλέξετε το έγγραφο. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής.

Επιλέξτε τα στοιχεία σε έναν πίνακα

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Τα περιεχόμενα του κελιού προς τα δεξιά

Πατήστε το πλήκτρο TAB.

Τα περιεχόμενα του κελιού προς τα αριστερά

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB.

Τα περιεχόμενα του γειτονικά κελιά

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε το κατάλληλο πλήκτρο βέλους επανειλημμένα μέχρι να επιλέξετε τα περιεχόμενα του όλα τα κελιά που θέλετε.

Τα περιεχόμενα μιας στήλης

Κάντε κλικ στο κελί επάνω ή κάτω μέρος της στήλης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε το πλήκτρο ΕΠΆΝΩ ή προς τα ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΣ επανειλημμένα μέχρι να επιλέξετε τα περιεχόμενα της στήλης.

Τα περιεχόμενα ενός ολόκληρου πίνακα

Κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + 5 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (με το πλήκτρο NUM LOCK).

Αρχή της σελίδας

Διακοπή της επιλογής ολόκληρης της λέξης

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Αυτόματη επιλογή ολόκληρης της λέξης κατά την επιλογή.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×