Επιλογές άξονα

Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για να πραγματοποιήσετε αλλαγές μορφοποίησης στους άξονας του γραφήματος.

Σημαντικό: Ανάλογα με τον τύπο του επιλεγμένου άξονα και τον τύπο του γραφήματος, διατίθενται διαφορετικές επιλογές άξονα.

Σε αυτό το άρθρο

Άξονας τιμών

Άξονας κατηγοριών

Άξονας χρονικής κλίμακας

Άξονας σειρών

Άξονας τιμών

Σημαντικό: Τα περισσότερα γραφήματα εμφανίζουν τις τιμές στον κατακόρυφο άξονα και τις κατηγορίες στον οριζόντιο άξονα. Τα γραφήματα ράβδων εμφανίζουν τις τιμές στον οριζόντιο άξονα και τις κατηγορίες στον κατακόρυφο άξονα. Τα γραφήματα XY (διασποράς) και τα γραφήματα φυσαλίδων εμφανίζουν τις τιμές τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κατακόρυφο άξονα.

Ελάχιστη τιμή     Καθορίζει τον αριθμό από τον οποίο ξεκινά ο κατακόρυφος άξονας.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ελάχιστη ρύθμιση που καθορίζεται από το Microsoft Office Excel 2007.

Σταθερή     Επιτρέπει την αλλαγή της προεπιλεγμένης ελάχιστης ρύθμισης. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Ελάχιστη τιμή.

Μέγιστη τιμή     Καθορίζει τον αριθμό στον οποίο τελειώνει ο κατακόρυφος άξονας.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη μέγιστη ρύθμιση που καθορίζεται από το Office Excel 2007.

Σταθερή     Επιτρέπει την αλλαγή της προεπιλεγμένης μέγιστης ρύθμισης. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Μέγιστη τιμή.

Κύρια μονάδα     Καθορίζει το διάστημα των υποδιαιρέσεις και ετικέτες υποδιαίρεσης και των γραμμές πλέγματος σε γραφήματα για την κύρια μονάδα.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση κύριας μονάδας που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Επιτρέπει την αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης κύριας μονάδας. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Κύρια μονάδα.

Δευτερεύουσα μονάδα     Καθορίζει το διάστημα των σημαδιών υποδιαίρεσης και των γραμμών πλέγματος του γραφήματος για τη δευτερεύουσα μονάδα.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση κύριας μονάδας που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Επιτρέπει την αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης δευτερεύουσας μονάδας. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Δευτερεύουσα μονάδα.

Τιμές σε αντίστροφη διάταξη     Για να αντιστρέψετε τη διάταξη των τιμών στον κατακόρυφο άξονα, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Όταν αλλάξετε τη σειρά των τιμών σε αυτόν τον άξονα από κάτω προς τα επάνω, οι ετικέτες κατηγορίας στον άξονα κατηγοριών αναστρέφονται με διάταξη από το κάτω προς το επάνω μέρος του γραφήματος. Παρόμοια, όταν αλλάζετε τη σειρά των κατηγοριών από αριστερά προς τα δεξιά, οι ετικέτες τιμών αναστρέφονται από την αριστερή προς τη δεξιά πλευρά του γραφήματος.

Λογαριθμική κλίμακα     Για να αλλάξετε τον άξονα τιμών σε λογαριθμικό, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Μια λογαριθμική κλίμακα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρνητικές ή μηδενικές τιμές.

Μονάδες εμφάνισης     Για να αλλάξετε τις μονάδες εμφάνισης στον άξονα τιμών, επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τις μονάδες που θέλετε σε αυτό το πλαίσιο λίστας. Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή η οποία δεν βρίσκεται στη λίστα, πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο ENTER για να εφαρμόσετε τη μονάδα.

Εμφάνιση ετικέτας μονάδων στο γράφημα     Για να εμφανίσετε μια ετικέτα η οποία περιγράφει τις μονάδες, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Η αλλαγή των μονάδων εμφάνισης είναι χρήσιμη όταν οι τιμές του γραφήματος είναι μεγάλοι αριθμοί και θέλετε να τους μικρύνετε ώστε να διαβάζονται πιο εύκολα επάνω στον άξονα. Για παράδειγμα, τις τιμές που κυμαίνονται από 1.000.000 έως 50.000.000 μπορείτε να τις εμφανίσετε στον άξονα με τη μορφή 1 έως 50 και να εμφανίσετε μια ετικέτα που να υποδεικνύει ότι οι μονάδες εκφράζονται σε εκατομμύρια.

Τύπος υποδιαίρεσης σε πρωτεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης υποδιαιρέσεων σε πρωτεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα όταν δεν θέλετε να εμφανίζονται υποδιαιρέσεις πρωτεύοντα άξονα, Πλέγμα για να τις εμφανίσετε στην εσωτερική πλευρά του άξονα, Εξωτερικά για να τις εμφανίσετε στην εξωτερική πλευρά του άξονα (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) και Σταυρός για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Τύπος υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης υποδιαιρέσεων σε δευτερεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα όταν δεν θέλετε να εμφανίζονται υποδιαιρέσεις δευτερεύοντα άξονα, Πλέγμα για να τις εμφανίσετε στην εσωτερική πλευρά του άξονα, Εξωτερικά για να τις εμφανίσετε στην εξωτερική πλευρά του άξονα και Σταυρός για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Ετικέτες άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των ετικετών άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα για να μην εμφανίζεται καμία ετικέτα άξονα, Υψηλό για να τις εμφανίσετε στη δεξιά πλευρά του άξονα, Χαμηλό για να τις εμφανίσετε στην αριστερή πλευρά του άξονα και Δίπλα στον άξονα για να τις εμφανίσετε δίπλα στον άξονα.

Διασταυρώσεις οριζόντιου άξονα     Σας επιτρέπει να αλλάζετε τη θέση του οριζόντιου (κατηγορία) άξονα στο σημείο που διασταυρώνεται με τον κατακόρυφο (τιμή) άξονα. Για τα γραφήματα 3-Δ και για γραφήματα σε 3-Δ, αυτή η επιλογή αλλάζει σε Διασταυρώσεις δαπέδου σε.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Τιμή άξονα     Καθορίζει την τιμή όπου θα βρίσκεται το σημείο τομής των αξόνων. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Τιμή άξονα.

Μέγιστη τιμή άξονα     Καθορίζει ότι ο οριζόντιος άξονας (κατηγορία) θα διασταυρώνεται με τον κατακόρυφο άξονα (τιμή) στην υψηλότερη τιμή του άξονα. Όταν κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, οι ετικέτες κατηγορίας μετακινούνται στην αντίθετη πλευρά του γραφήματος.

Αρχή της σελίδας

Άξονας κατηγοριών

Σημαντικό: Τα περισσότερα γραφήματα εμφανίζουν τις κατηγορίες στον οριζόντιο άξονα. Τα γραφήματα ράβδων εμφανίζουν τις κατηγορίες στον κατακόρυφο άξονα και τις τιμές στον οριζόντιο άξονα. Τα γραφήματα XY (διασποράς) και φυσαλίδων εμφανίζουν τιμές αντί για κατηγορίες στον οριζόντιο άξονα.

Διάστημα μεταξύ σημαδιών υποδιαίρεσης     Αλλάζει το διάστημα μεταξύ σημαδιών υποδιαίρεσης. Στο πλαίσιο Διάστημα μεταξύ σημαδιών υποδιαίρεσης, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Ο αριθμός που πληκτρολογείτε καθορίζει το πλήθος των κατηγοριών που εμφανίζονται μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης.

Διάστημα μεταξύ ετικετών     Αλλάζει το διάστημα μεταξύ των ετικετών του άξονα.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Καθορισμός μονάδας διαστήματος     Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίζετε τη δική σας μονάδα διαστήματος. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Καθορισμός μονάδας διαστήματος, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 1 για να εμφανιστεί μια ετικέτα για κάθε κατηγορία, 2 για να εμφανιστεί μια ετικέτα για κάθε δεύτερη κατηγορία, 3 για να εμφανιστεί μια ετικέτα για κάθε τρίτη κατηγορία, κλπ.

Κατηγορίες σε αντίστροφη διάταξη     Αντιστρέφεται η σειρά των κατηγοριών όταν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Ετικέτες άξονα πολλαπλών επιπέδων     Εμφανίζει ετικέτες άξονα σε μία ή περισσότερες γραμμές του γραφήματος. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου όταν το φύλλο εργασίας περιέχει πολλαπλά επίπεδα δεδομένων, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις ετικέτες.

Απόσταση ετικέτας από άξονα     Καθορίζει τη θέση των ετικετών του άξονα. Στο πλαίσιο Απόσταση ετικέτας από άξονα, πληκτρολογήστε ένα μικρότερο αριθμό για να τοποθετήσετε τις ετικέτες πιο κοντά στον άξονα ή πληκτρολογήστε ένα μεγαλύτερο αριθμό για να μεγαλώσετε την απόσταση μεταξύ της ετικέτας και του άξονα.

Τύπος άξονα     Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίζετε τον τύπο άξονα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για άξονα κειμένου ή ημερομηνίας, στην ενότητα Τύπος άξονα, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονας κειμένου ή Άξονας ημερομηνίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές.

Αυτόματη επιλογή με βάση τα δεδομένα     Αυτή η δυνατότητα, που επιλέγεται από προεπιλογή, καθορίζει τον τύπο άξονα που ταιριάζει περισσότερο με τον τύπο των δεδομένων που χρησιμοποιείτε.

Άξονας κειμένου     Αλλάζει τον άξονα κατηγοριών με έναν άξονα που εμφανίζει μόνο κείμενο. Τα σημεία κειμένου και δεδομένων είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα επάνω σε έναν άξονα κειμένου.

Άξονας ημερομηνίας     Αλλάζει τον άξονα κατηγοριών με έναν άξονα που εμφανίζει ημερομηνίες. Ένας άξονας ημερομηνίας εμφανίζει ημερομηνίες με χρονολογική σειρά σε συγκεκριμένα διαστήματα ή μονάδες μέτρησης, όπως τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών, ακόμα και όταν οι ημερομηνίες του φύλλου εργασίας δεν παρατίθενται με τη σειρά ούτε βασίζονται στην ίδια μονάδα μέτρησης.

Τύπος υποδιαίρεσης σε πρωτεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης υποδιαιρέσεων σε πρωτεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα όταν δεν θέλετε να εμφανίζονται υποδιαιρέσεις πρωτεύοντα άξονα, Πλέγμα για να τις εμφανίσετε στην εσωτερική πλευρά του άξονα, Εξωτερικά για να τις εμφανίσετε στην εξωτερική πλευρά του άξονα (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) και Σταυρός για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Τύπος υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης υποδιαιρέσεων σε δευτερεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα όταν δεν θέλετε να εμφανίζονται υποδιαιρέσεις δευτερεύοντα άξονα, Πλέγμα για να τις εμφανίσετε στην εσωτερική πλευρά του άξονα, Εξωτερικά για να τις εμφανίσετε στην εξωτερική πλευρά του άξονα και Σταυρός για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Ετικέτες άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των ετικετών άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα για να μην εμφανίζεται καμία ετικέτα άξονα, Υψηλό για να τις εμφανίσετε στη δεξιά πλευρά του άξονα, Χαμηλό για να τις εμφανίσετε στην αριστερή πλευρά του άξονα και Δίπλα στον άξονα για να τις εμφανίσετε δίπλα στον άξονα.

Διασταυρώσεις κατακόρυφου άξονα     Σας επιτρέπει να αλλάζετε τη θέση του κατακόρυφου (τιμή) άξονα στο σημείο που διασταυρώνεται με τον οριζόντιο (κατηγορία) άξονα.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Στον αριθμό κατηγορίας     Καθορίζει τον αριθμό κατηγορίας όπου θα βρίσκεται το σημείο τομής των αξόνων. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Στον αριθμό κατηγορίας.

Στη μέγιστη κατηγορία     Καθορίζει ότι ο κατακόρυφος άξονας (τιμών) τέμνει τον οριζόντιο άξονα (κατηγοριών) μετά την τελευταία κατηγορία του άξονα x.

Άξονας θέσης     Επηρεάζει τον τρόπο εμφάνισης των σημείων δεδομένων και των ετικετών στον άξονα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για γραφήματα 2-Δ και για γραφήματα στηλών και γραμμών.

Σε σημάδια υποδιαίρεσης     Στοιχίζει τα σημεία δεδομένων και τις ετικέτες με τα σημάδια υποδιαίρεσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για γραφήματα 2-Δ και για γραφήματα στηλών και γραμμών.

Μεταξύ σημαδιών υποδιαίρεσης    Εμφανίζει τα σημεία δεδομένων και τις ετικέτες μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για γραφήματα 2-Δ και για γραφήματα στηλών και γραμμών.

Αρχή της σελίδας

Άξονας χρονικής κλίμακας

Σημαντικό: Ένας άξονας κατηγοριών γίνεται άξονας χρονικής κλίμακας όταν ο Τύπος άξονα οριστεί σε Άξονα ημερομηνίας.

Ελάχιστη τιμή     Καθορίζει τον αριθμό από τον οποίο ξεκινά ο κατακόρυφος άξονας (τιμών).

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση ελάχιστης τιμής που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Επιτρέπει την αλλαγή της προεπιλεγμένης ελάχιστης ρύθμισης. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Ελάχιστη τιμή.

Μέγιστη τιμή     Καθορίζει τον αριθμό στον οποίο τελειώνει ο άξονας ημερομηνιών.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση μέγιστης τιμής που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Επιτρέπει την αλλαγή της προεπιλεγμένης μέγιστης ρύθμισης. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Μέγιστη τιμή.

Κύρια μονάδα     Καθορίζει το διάστημα των υποδιαιρέσεις και ετικέτες υποδιαίρεσης και των γραμμές πλέγματος σε γραφήματα για την κύρια μονάδα.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση κύριας μονάδας που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Επιτρέπει την αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης κύριας μονάδας. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό αριθμό στο πλαίσιο Κύρια μονάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε από το πλαίσιο λίστας.

Δευτερεύουσα μονάδα     Καθορίζει το διάστημα των σημαδιών υποδιαίρεσης και των γραμμών πλέγματος του γραφήματος για τη δευτερεύουσα μονάδα.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση κύριας μονάδας που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Επιτρέπει την αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης δευτερεύουσας μονάδας. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό αριθμό στο πλαίσιο Δευτερεύουσα μονάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε από το πλαίσιο λίστας.

Μονάδα μέτρησης     Καθορίζει τη μονάδα μέτρησης που εμφανίζεται στον άξονα. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, από αυτό το πλαίσιο λίστας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τον άξονα ημερομηνιών.

Ημερομηνίες σε αντίστροφη διάταξη     Για να αντιστρέψετε τη διάταξη των μονάδων μέτρησης στον άξονα ημερομηνιών, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Τύπος άξονα     Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίζετε τον τύπο άξονα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για άξονα κειμένου ή ημερομηνίας, στην ενότητα Τύπος άξονα, κάντε κλικ στην επιλογή Άξονας κειμένου ή Άξονας ημερομηνίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές.

Αυτόματη επιλογή με βάση τα δεδομένα     Αυτή η δυνατότητα, που επιλέγεται από προεπιλογή, καθορίζει τον τύπο άξονα που ταιριάζει περισσότερο με τον τύπο των δεδομένων που χρησιμοποιείτε.

Άξονας κειμένου     Αλλάζει τον άξονα ημερομηνιών με έναν άξονα κειμένου, που εμφανίζει μόνο κείμενο. Τα σημεία κειμένου και δεδομένων είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα επάνω σε έναν άξονα κειμένου.

Άξονας ημερομηνίας     Αυτός ο άξονας, ο οποίος επιλέγεται από προεπιλογή για έναν άξονα ημερομηνιών, εμφανίζει ημερομηνίες με χρονολογική σειρά σε συγκεκριμένα διαστήματα ή μονάδες μέτρησης, όπως τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών, ακόμα και όταν οι ημερομηνίες του φύλλου εργασίας δεν παρατίθενται με τη σειρά ούτε βασίζονται στην ίδια μονάδα μέτρησης.

Τύπος υποδιαίρεσης σε πρωτεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης υποδιαιρέσεων σε πρωτεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα όταν δεν θέλετε να εμφανίζονται υποδιαιρέσεις πρωτεύοντα άξονα, Πλέγμα για να τις εμφανίσετε στην εσωτερική πλευρά του άξονα, Εξωτερικά για να τις εμφανίσετε στην εξωτερική πλευρά του άξονα (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) και Σταυρός για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Τύπος υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης υποδιαιρέσεων σε δευτερεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα όταν δεν θέλετε να εμφανίζονται υποδιαιρέσεις δευτερεύοντα άξονα, Πλέγμα για να τις εμφανίσετε στην εσωτερική πλευρά του άξονα, Εξωτερικά για να τις εμφανίσετε στην εξωτερική πλευρά του άξονα και Σταυρός για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Ετικέτες άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των ετικετών άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα για να μην εμφανίζεται καμία ετικέτα άξονα, Υψηλό για να τις εμφανίσετε στη δεξιά πλευρά του άξονα, Χαμηλό για να τις εμφανίσετε στην αριστερή πλευρά του άξονα και Δίπλα στον άξονα για να τις εμφανίσετε δίπλα στον άξονα.

Διασταυρώσεις κατακόρυφου άξονα     Σας επιτρέπει να αλλάζετε τη θέση του κατακόρυφου (τιμή) άξονα στο σημείο που διασταυρώνεται με τον άξονα ημερομηνιών.

Μεταξύ ημερομηνιών     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Κατά την ημερομηνία     Καθορίζει την ημερομηνία όπου θα βρίσκεται το σημείο τομής των αξόνων. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θέλετε στο πλαίσιο Κατά την ημερομηνία.

Στη μέγιστη ημερομηνία     Καθορίζει ότι ο άξονας τιμών διασταυρώνεται με τον άξονα ημερομηνίας μετά την τελευταία ημερομηνία αυτού του άξονα.

Άξονας θέσης     Επηρεάζει τον τρόπο εμφάνισης των σημείων δεδομένων και των ετικετών στον άξονα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για γραφήματα 2-Δ και για γραφήματα στηλών και γραμμών.

Σε σημάδια υποδιαίρεσης     Στοιχίζει τα σημεία δεδομένων και τις ετικέτες με τα σημάδια υποδιαίρεσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για γραφήματα 2-Δ και για γραφήματα στηλών και γραμμών.

Μεταξύ σημαδιών υποδιαίρεσης    Εμφανίζει τα σημεία δεδομένων και τις ετικέτες μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για γραφήματα 2-Δ και για γραφήματα στηλών και γραμμών.

Αρχή της σελίδας

Άξονας σειρών

Σημαντικό: Μόνο τα πραγματικά γραφήματα 3-Δ, όπως ένα γράφημα στήλης 3-Δ, εμφανίζουν σειρές στον άξονα βάθους του γραφήματος.

Διάστημα μεταξύ σημαδιών υποδιαίρεσης     Αλλάζει το διάστημα μεταξύ σημαδιών υποδιαίρεσης. Στο πλαίσιο Διάστημα μεταξύ σημαδιών υποδιαίρεσης, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Ο αριθμός που πληκτρολογείτε καθορίζει το πλήθος των σειρών που εμφανίζονται μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης.

Διάστημα μεταξύ ετικετών     Αλλάζει το διάστημα μεταξύ των ετικετών του άξονα.

Αυτόματα     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Καθορισμός μονάδας διαστήματος     Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίζετε τη δική σας μονάδα διαστήματος. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Καθορισμός μονάδας διαστήματος, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 1 για να εμφανιστεί μια ετικέτα για κάθε σειρά, 2 για να εμφανιστεί μια ετικέτα για κάθε δεύτερη σειρά, 3 για να εμφανιστεί μια ετικέτα για κάθε τρίτη σειρά, κλπ.

Σειρές σε αντίστροφη διάταξη     Αντιστρέφεται η διάταξη των σειρών όταν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Τύπος υποδιαίρεσης σε πρωτεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης υποδιαιρέσεων σε πρωτεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα όταν δεν θέλετε να εμφανίζονται υποδιαιρέσεις πρωτεύοντα άξονα, Πλέγμα για να τις εμφανίσετε στην εσωτερική πλευρά του άξονα, Εξωτερικά για να τις εμφανίσετε στην εξωτερική πλευρά του άξονα (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) και Σταυρός για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Τύπος υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης υποδιαιρέσεων σε δευτερεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα όταν δεν θέλετε να εμφανίζονται υποδιαιρέσεις δευτερεύοντα άξονα, Πλέγμα για να τις εμφανίσετε στην εσωτερική πλευρά του άξονα, Εξωτερικά για να τις εμφανίσετε στην εξωτερική πλευρά του άξονα και Σταυρός για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Ετικέτες άξονα     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των ετικετών άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα για να μην εμφανίζεται καμία ετικέτα άξονα, Υψηλό για να τις εμφανίσετε στη δεξιά πλευρά του άξονα, Χαμηλό για να τις εμφανίσετε στην αριστερή πλευρά του άξονα και Δίπλα στον άξονα για να τις εμφανίσετε δίπλα στον άξονα.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×