Ενοποίηση αποτελεσμάτων αναζήτησης από άλλες θέσεις

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια ενοποιημένη αναζήτηση είναι η ταυτόχρονη υποβολή ερωτήματος σε πολλές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (θέσεις) με σκοπό την παραγωγή μίας σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης για τους τελικούς χρήστες.

Όταν προσθέτετε μια ομόσπονδη θέση Microsoft Office SharePoint Server 2007, οι τελικοί χρήστες να αναζητήσετε και να ανακτήσετε περιεχόμενο το οποίο δεν έχει γίνει ανίχνευση από το διακομιστή σας. Ομόσπονδων θέσεων επιτρέπει ερωτήματα που θα σταλεί σε μηχανισμούς αναζήτησης απομακρυσμένο και τροφοδοσίες, μετά από την οποία Office SharePoint Server 2007 μορφοποιεί και αποδίδει τα αποτελέσματα για τους τελικούς χρήστες σας ως τμήμα του ανιχνευμένου περιεχομένου.

Σε αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση των γρήγορα αποτελέσματα με το ομόσπονδων θέσεων στο Office SharePoint Server 2007 — εργασίες διαχειριστή, υποστηριζόμενες τεχνολογίες και ζητήματα ασφαλείας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των ενοποιημένων θέσεων

Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων

Θέματα ασφάλειας για τις ενοποιημένες θέσεις

Τροποποίηση των ιδιοτήτων Τμήματος Web για ενοποιημένες θέσεις

Επισκόπηση των ενοποιημένων θέσεων

Εάν μια συγκεκριμένη προέλευση περιεχομένου είναι εκτός του εύρους ανίχνευσης Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να προσθέσετε ως μια ομόσπονδη θέση και να συμπεριλάβετε τα αποτελέσματα αναζήτησης για τους τελικούς χρήστες της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης.

Office SharePoint Server 2007 υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους ομόσπονδων θέσεων:

 • Ευρετήριο αναζήτησης σε αυτόν το διακομιστή     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τοπική ή απομακρυσμένη τοποθεσία της εταιρείας σας με ένα διακομιστή που εκτελεί Windows SharePoint Services 3.0 ως εξωτερική τοποθεσία. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι μια τοποθεσία του SharePoint σε ένα διακομιστή ανθρώπινων πόρων στην εταιρεία σας είναι το αρχείο προέλευσης είναι διαθέσιμη μόνο με τις πληροφορίες επαφής υπάλληλο. Ακόμα και εάν η τοποθεσία δεν είναι μέρος του πεδίου ανίχνευσης, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ομόσπονδη θέση για αυτό, ώστε οι χρήστες που ξεκινήσετε μια αναζήτηση από την τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης να ανακτήσετε αποτελέσματα στοιχεία επικοινωνίας υπαλλήλων.

 • OpenSearch 1.0 ή 1.1     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε δημόσια τοποθεσία Web που υποστηρίζει το πρότυπο OpenSearch ως εξωτερική τοποθεσία. Παράδειγμα όπως μια θέση είναι ένας μηχανισμός αναζήτησης στο Internet όπως η αναζήτηση Live ή σελίδα που υποστηρίζει πρωτόκολλα RSS ή Atom αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε οι χρήστες που αναζήτηση εσωτερικές τοποθεσίες για ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ τεχνική έρευνα για να δείτε επίσης έρευνα σχετικές πληροφορίες από δημόσιες τοποθεσίες Web. Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας ομόσπονδης θέσης για ένα ερώτημα αναζήτησης Live, ακρίβεια λεπτού αποτελέσματα αναζήτησης θα συμπεριληφθούν αυτόματα για τους χρήστες σας.

Όταν ένα ερώτημα αναζήτησης αποστέλλεται σε μια εξωτερική θέση, αποστέλλεται ως διεύθυνση URL παραμέτρων σε μια μορφή που ονομάζεται πρότυπο ερωτήματος. στη συνέχεια, Office SharePoint Server 2007 μορφές και αποδίδει τα αποτελέσματα ως XML για τους χρήστες της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης. Το XML εμφανίζεται σε ένα τμήμα Web στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης ως αναγνώσιμο κείμενο.

Μπορείτε να προσθέσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Τμημάτων Web στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, είτε ως Τμήμα Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης είτε ως Τμήμα Web κορυφαίων ενοποιημένων αποτελεσμάτων. Από προεπιλογή, η σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης περιέχει τρία Τμήματα Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Συμβουλή: Για την εμφάνιση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης σε σελίδα διαφορετική από την προεπιλεγμένη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, απλά προσθέστε το Τμήμα Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης ή το Τμήμα Web κορυφαίων αποτελεσμάτων αναζήτησης στη σελίδα όπου θέλετε να εμφανίζονται τα ενοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με επεξεργασία των ιδιοτήτων και του κώδικα XSL (Extensible Stylesheet Language) της ενοποιημένης θέσης, μπορείτε να ελέγξετε διάφορες πτυχές των αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπως τα μετα-δεδομένα ή τον αριθμό των συνδέσεων που θα εμφανίζονται. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπως το χρώμα και το στυλ γραμματοσειράς στο κείμενο της σύνδεσης. Εάν χρησιμοποιείτε κανόνες εναυσμάτων, μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα που αποστέλλεται στην ενοποιημένη θέση όταν ο χρήστης πληκτρολογεί ένα συγκεκριμένο πρόθεμα ή μοτίβο.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενοποιημένων θέσεων με την επιλογή Ευρετήριο αναζήτησης σε αυτόν το διακομιστή

Κατά την προσθήκη τοπικού ευρετηρίου ομόσπονδες θέσεις, για να Office SharePoint Server 2007, ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

 • Η θέση ορίζεται στην επιλογή Ευρετήριο αναζήτησης σε αυτόν το διακομιστή.

 • Κανένα πρότυπο ερωτήματος απαιτείται. Office SharePoint Server 2007 χρησιμοποιεί το μοντέλο αντικειμένου ερώτημα για μια θέση.

 • Χρησιμοποιείται προεπιλεγμένος έλεγχος ταυτότητας διακομιστή.

 • Δεν υποστηρίζονται ερωτήματα σύνθετης αναζήτησης.

Σημείωση: Οι ενοποιημένες θέσεις για ευρετήρια απομακρυσμένου διακομιστή ρυθμίζονται, όπως και οι θέσεις που βασίζονται σε OpenSearch, με τη χρήση της τροφοδοσίας RSS απομακρυσμένου διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενοποιημένων θέσεων με το OpenSearch

Όταν προσθέτετε βάσει OpenSearch ομόσπονδων θέσεων σε Office SharePoint Server 2007, ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

 • Η αποστολή των ερωτημάτων σε μια μηχανή αναζήτησης είναι δυνατή με τη μορφή διεύθυνσης URL, π.χ. http://www.example.com/search.aspx?q=TEST.

 • Τα αποτελέσματα αναζήτησης επιστρέφονται σε μορφή RSS, Atom ή άλλη μορφή δομημένης XML.

  Σημείωση: Office SharePoint Server 2007 δεν υποστηρίζει HTML ή XHTML.

 • Οι δυνατότητες της θέσης, τα πρότυπα ερωτήματος και τα στοιχεία απάντησης είναι μέρος του αρχείου ορισμού ενοποιημένης θέσης (.fld) που έχει συσχετιστεί με τη θέση.

 • Office SharePoint Server 2007-συγκεκριμένες επεκτάσεις OpenSearch υποστηρίζει τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε εναύσματα και τη δυνατότητα να συσχετίσετε κώδικα XSL με αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Η επιλογή για το ποια μετα-δεδομένα θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης καθορίζεται από τη θέση OpenSearch.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OpenSearch, επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.opensearch.org.

Αρχή της σελίδας

Απόφαση για τη χρήση ενοποιημένων θέσεων

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα όταν καθορίζετε εάν θέλετε να εμφανίζονται ενοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης στους χρήστες:

 • Που θέλετε να εμφανίσετε προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων για αναζητήσεις συγκεκριμένο;     Για να διασφαλίσετε ότι η ομόσπονδη θέση επιστρέφει αποτελέσματα που ταιριάζουν με συγκεκριμένα ερωτήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες έναυσμα. Όταν δημιουργείτε έναν κανόνα έναυσμα για μια ομόσπονδη θέση, το τμήμα Web που είναι συσχετισμένη με ότι θέση εμφανίζει αποτελέσματα μόνο για το χρήστη τα ερωτήματα που ταιριάζουν με το μοτίβο ή το πρόθεμα που καθορίζετε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι εργάζεστε σε μια εταιρεία που ονομάζεται Contoso, όπου τους υπαλλήλους και τους χρήστες του Office SharePoint Server 2007 κατασκευή ενός προϊόντος συνήθως αναφέρεται ως ένα widget. Εάν προσθέσετε μια ομόσπονδη θέση για την αναζήτηση στο Live, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έναυσμα για το όνομα του προϊόντος που εξασφαλίζει ότι τυχόν αναζήτηση για "widget" με συνέπεια επιστρέφει αποτελέσματα για "Contoso widget."

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση URL για να καθορίσετε ποια αποτελέσματα θα ανακτώνται για ένα ερώτημα;     Για να δημιουργήσετε μια ομόσπονδη θέση, χρειάζεστε το πρότυπο ερωτήματος, που είναι ο συνδυασμός της διεύθυνσης URL και των παραμέτρων που απαιτούνται για την αποστολή ενός ερωτήματος αναζήτησης και την επιστροφή αποτελεσμάτων ως XML. Όταν προσθέσετε αυτή την πληροφορίες στο πεδίο Πρότυπο ερωτήματος στη σελίδα "Προσθήκη ομόσπονδης θέσης", πρέπει να μορφοποιήσετε τη συμβολοσειρά σωστά (όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα στη σελίδα), αλλιώς η ομόσπονδη θέση δεν θα επιστρέψει αποτελέσματα.

 • Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στις συνδέσεις που παρέχονται από την ομόσπονδη θέση;     Εάν ο οργανισμός σας παραχωρεί μόνο περιορισμένη πρόσβαση στους πόρους Internet — για παράδειγμα, εάν οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν μόνο στην εξωτερική τοποθεσία Web της εταιρείας, αλλά όχι σε άλλες τοποθεσίες — η χρήση μιας μηχανής αναζήτησης στο Internet ως ομόσπονδης θέσης μπορεί να αναστατώσει τους χρήστες, επειδή δεν θα μπορούν να εμφανίζουν ορισμένα αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας;     Εάν για την ομόσπονδη θέση απαιτείται έλεγχος ταυτότητας, πρέπει να παρέχετε τα σωστά διαπιστευτήρια. Τα διαπιστευτήρια απαιτούνται μόνο για τοποθεσίες SharePoint. Οι περισσότερε ομόσπονδες θέσεις, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης στο Internet, δεν απαιτούν διαπιστευτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Θέματα ασφάλειας για ομόσπονδες θέσεις παρακάτω στο άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων

Για να ξεκινήσετε με τις ενοποιημένες θέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενοποιημένες θέσεις από τη σελίδα "Διαχείριση αναζήτησης". Στη σελίδα "Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων", μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Προσθήκη ή εισαγωγή ομόσπονδης θέσης     Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομόσπονδη θέση καταχωρώντας τις ρυθμίσεις και τις ιδιότητες στη σελίδα "Προσθήκη ομόσπονδης θέσης" ή μπορείτε ξεκινήσετε με την εισαγωγή ενός υπάρχοντος αρχείου ορισμού ομόσπονδης θέσης (.fld). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των αρχείων ορισμού με κλικ στη σύνδεση Ηλεκτρονική συλλογή από τη σελίδα "Διαχείρισης ομόσπονδων θέσεων". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή αρχείων ορισμού, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη αρχείων ορισμού θέσεων παρακάτω στο άρθρο.

 • Επεξεργασία εξωτερικής θέσης     Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια εξωτερική θέση τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της θέσης στη σελίδα "Διαχείριση εξωτερικών θέσεων", κάνοντας κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Επεξεργασία θέσης. Στη σελίδα "Επεξεργασία εξωτερικής θέσης", μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες και τα μετα-δεδομένα για τη θέση, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης ή εάν θα προστεθούν κανόνες εναύσματος που επιστρέφουν αποτελέσματα μόνο όταν τα ερωτήματα χρηστών ταιριάζουν με ένα συγκεκριμένο μοτίβο ή πρόθημα. Επίσης, μπορείτε να τροποποιήσετε τον κώδικα XSL στην ενότητα Εμφανιζόμενα μετα-δεδομένα εξωτερικών αποτελεσμάτων αναζήτησης ή στην ενότητα Εμφανιζόμενα μετα-δεδομένα δημοφιλέστερων εξωτερικών αποτελεσμάτων για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των στοιχείων, για παράδειγμα, τον τίτλο ή τις συνδέσεις στο τμήμα Web ομόσπονδων αποτελεσμάτων αναζήτησης ή στο τμήμα Web των δημοφιλέστερων αποτελεσμάτων αναζήτησης.

 • Αντιγραφή εξωτερικής θέσης     Μπορείτε να αντιγράψετε μια εξωτερική θέση τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της θέσης στη σελίδα "Διαχείριση εξωτερικών θέσεων", κάνοντας κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Αντιγραφή θέσης.

 • Διαγραφή μιας ομόσπονδης θέσης     Εάν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε μια ομόσπονδη θέση, μπορείτε να το καταργήσετε από την τοποθεσία Office SharePoint Server 2007 που δείχνει προς το όνομα της θέσης στη σελίδα Διαχείριση ομόσπονδων θέσεων, κάνοντας κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαγραφή θέση. Εάν η σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης ομόσπονδη εξακολουθεί να αναφέρεται σε μια θέση που έχει διαγραφεί, η σελίδα δεν θα περιλαμβάνουν πλέον αποτελέσματα για αυτήν τη θέση.

  Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε την εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης από μια ενοποιημένη θέση χωρίς να τη διαγράψετε από το διακομιστή. Για να το κάνετε, μπορείτε να διαγράψετε το Τμήμα Web που ρυθμίσατε για εμφάνιση αποτελεσμάτων από τη συγκεκριμένη θέση ή να τροποποιήσετε τις ιδιότητες για το Τμήμα Web ώστε να εμφανίζονται αποτελέσματα αναζήτησης για άλλη ενοποιημένη θέση.

 • Εξαγωγή εξωτερικής θέσης     Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ιδιότητες και τα μετα-δεδομένα για την εξωτερική θέση εξάγοντάς τις ως αρχείο ορισμού ομόσπονδης θέσης (.fld). Μπορείτε να εξαγάγετε μια εξωτερική θέση τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της θέσης στη σελίδα "Διαχείριση εξωτερικών θέσεων", κάνοντας κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Εξαγωγή θέσης. Μετά την εξαγωγή του αρχείου ορισμού, μπορείτε να το εισαγάγετε σε μια άλλη τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης ή να το τοποθετήσετε σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο αρχείου για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι χρήστες.

  Σημείωση: Όταν εξάγετε μια ομόσπονδη θέση σε ένα αρχείο ορισμού, Office SharePoint Server 2007 δεν περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις ή διαπιστευτηρίων ασφαλείας με το αρχείο.

 • Προβολή ομόσπονδες λεπτομέρειες θέση     Όταν έχετε προσθέσει ένα ή περισσότερα ομόσπονδων θέσεων για Office SharePoint Server 2007, τη σελίδα Διαχείριση ομόσπονδων θέσεων αναφορές αυτόματα τον αριθμό των ερωτημάτων χρήστη και clickthroughs που έχουν καταχωρηθεί για όλες τις θέσεις που παρατίθενται κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Οι διαχειριστές που πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένες αποτελεσμάτων αναζήτησης από ομόσπονδων θέσεων ενδέχεται να ποτέ να κάνετε κλικ. Για παράδειγμα, τον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται ως απόκριση σε ένα ερώτημα με "Αριθμός τηλεφώνου Γιάννης Γρηγορίου" μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το χρήστη που καλείτε τον αριθμό τηλεφώνου με μη αυτόματο τρόπο αντί να κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

  Συμβουλή: Μερικές φορές μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα με μια εξωτερική θέση, όπως αποτελέσματα αναζήτησης δεν εμφανίζονται ή διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να εμφανίζονται. Όταν παρατηρήσετε θέματα όπως αυτά, μπορείτε να λάβετε μέτρα για να επιδιορθώσετε την ομόσπονδη θέση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων ομόσπονδων θέσεων είναι διαθέσιμη στο το άρθρο "επιδιόρθωση ομόσπονδες θέσεις" του Office SharePoint Server 2007 στο TechNet.

Λήψη αρχείων ορισμού θέσης

Office SharePoint Server 2007 ηλεκτρονική συλλογή διαθέτει διάφορα αρχεία ομόσπονδες ορισμού θέση (.fld) που είναι διαθέσιμο για λήψη. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία, κάνοντας κλικ στη σύνδεση Ηλεκτρονική συλλογή στη σελίδα Διαχείριση ομόσπονδων θέσεων. Αφού έχετε λάβει ένα αρχείο ορισμού, αποθηκεύστε το στον σκληρό σας δίσκο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί Εισαγωγής θέση στη σελίδα Διαχείριση ομόσπονδων θέσεων για να προσθέσετε τη θέση στην τοποθεσία σας. Όταν εμφανιστεί η θέση της λίστας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της και να προσαρμόσετε τις ιδιότητές του.

Όταν δημιουργείτε μια ομόσπονδη θέση με την εισαγωγή ενός αρχείου ορισμού, τον κωδικό XSL που καθορίζει τον τρόπο μορφοποιούνται και εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης έχει ήδη δημιουργήσει για εσάς. Εάν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη θέση πληκτρολογώντας με μη αυτόματο τρόπο τις ιδιότητες και τα μετα-δεδομένων στη σελίδα Προσθήκη ομόσπονδης θέσης και θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, πρέπει να γνωρίζετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κώδικα XSL για την εξωτερική θέση. Αφού ρυθμίσετε μια ομόσπονδη θέση για την τοποθεσία σας, μπορείτε επίσης να εξαγάγετε να χρησιμοποιηθεί ως ομόσπονδη θέση σε μια άλλη τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Θέματα ασφάλειας για τις ενοποιημένες θέσεις

Ανάλογα με τον τύπο τοποθεσίας που καθορίσατε κατά τη δημιουργία ή τροποποίηση μιας ομόσπονδης θέσης, ομόσπονδη θέση σας μπορεί να απαιτεί έλεγχο ταυτότητας, σε περίπτωση που πρέπει να καθορίσετε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Εάν επιλέξετε Αναζήτηση ευρετηρίου σε αυτό το διακομιστή για το στοιχείο Τύπος θέσης για την ενοποιημένη θέση, δεν είναι απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας. Οι χρήστες με πρόσβαση στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης θα βλέπουν αυτόματα τα αποτελέσματα από την ενοποιημένη θέση με βάση τα διαπιστευτήριά τους. Ωστόσο, εάν επιλεγεί το OpenSearch 1.0/1.1 ως τύπος θέσης για την ενοποιημένη θέση, πρέπει να καθορίσετε πώς θα γίνει ο έλεγχος των διαπιστευτηρίων ασφαλείας για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ο έλεγχος ταυτότητας για τις ενοποιημένες θέσεις αναζήτησης που ρυθμίζονται για το OpenSearch 1.0 ή 1.1 μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ανώνυμη πρόσβαση     Εκχωρεί σε όλους εντός του οργανισμού πρόσβαση σε ομόσπονδα αποτελέσματα αναζήτησης στη συσχετισμένη θέση χωρίς έλεγχο ταυτότητας για διαπιστευτήρια λογαριασμού. Για να κάνετε αυτή την επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Ανώνυμα: Αυτή η θέση δεν απαιτεί έλεγχο ταυτότητας από την περιοχή Καθορισμός διαπιστευτηρίων, στη σελίδα "Προσθήκη ομόσπονδης θέσης" ή "Επεξεργασία ομόσπονδης θέσης".

 • Τυπικός έλεγχος ταυτότητας     Εκχωρεί σε όλους στον οργανισμό σας ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την εμφάνισης ομόσπονδων αποτελεσμάτων αναζήτησης σε συσχετισμένη θέση. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή ελέγχου ταυτότητας που θέλετε, στην ενότητα Τυπική από την περιοχή Καθορισμός διαπιστευτηρίων, στη σελίδα "Προσθήκη ομόσπονδης θέσης" ή "Επεξεργασία ομόσπονδης θέσης".

 • Έλεγχος ταυτότητας σε επίπεδο χρήστη     Πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας των διαπιστευτηρίων μεμονωμένων χρηστών για την εμφάνιση ομόσπονδων αποτελεσμάτων αναζήτησης σε συσχετισμένη θέση. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή ελέγχου ταυτότητας που θέλετε, στην ενότητα Χρήστης από την περιοχή Καθορισμός διαπιστευτηρίων, στη σελίδα "Προσθήκη ομόσπονδης θέσης" ή "Επεξεργασία ομόσπονδης θέσης".

  Σημείωση: Παρόλο που Office SharePoint Server 2007 δεν παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη για την καταγραφή διαπιστευτήρια ελέγχου ταυτότητας του λογαριασμού ενός χρήστη, παρέχει APIs για την επικύρωση διαπιστευτήρια από ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση των ιδιοτήτων Τμήματος Web για ενοποιημένες θέσεις

Όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης για ομόσπονδων θέσεων εμφανίζονται με χρήση δύο τύποι τμημάτων Web: το ομόσπονδες τμήμα Web αποτελεσμάτων αναζήτησης και το επάνω τμήμα Web ομόσπονδων αποτελεσμάτων. Πριν μπορέσετε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης από μια εξωτερική τοποθεσία, που πρέπει να κάνετε κλικ στο όνομα του η ομόσπονδη θέση στη λίστα θέση στο παράθυρο εργαλείων για το τμήμα Web.

Στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία από το μενού του Τμήματος Web και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web για να ανοίξετε το παράθυρο εργαλείων.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ιδιότητες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο Τμήμα Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης και το Τμήμα Web κορυφαίων ενοποιημένων αποτελεσμάτων:

 • Θέση    Καθορίστε το όνομα των ομόσπονδων θέσεων.

 • Ιδιότητες εμφάνισης     Καθορίστε τον αριθμό των αποτελεσμάτων που θα εμφανίζονται ανά σελίδα, αν θα περιοριστεί ο αριθμός χαρακτήρων στο κείμενο σύνοψης ή στη διεύθυνση URL που εμφανίζεται, και αν θα χρησιμοποιηθούν ρυθμίσεις για "Χρήση απεικόνισης θέσης". Στις ιδιότητες του τμήματος Web ομόσπονδων αποτελεσμάτων αναζήτησης, μπορείτε να καθορίσετε επιπλέον εάν θα εμφανίζεται ένα κινούμενο γραφικό που θα δηλώνει ότι γίνεται φόρτωση ακόμα της εικόνας, ή εάν η επιστροφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται ασύγχρονα αντί μέχρι να φορτωθεί ολόκληρη η σελίδα.

 • Επιλογές ερωτήματος αποτελεσμάτων     Καθορίστε εάν θα καταργούνται τα διπλότυπα αποτελέσματα, εάν θα ενεργοποιηθεί η αποκοπή όρων αναζήτησης και εάν θα αγνοούνται περιττές λέξεις.

 • Σύνδεση "Περισσότερα αποτελέσματα"     Καθορίστε εάν θα εμφανίζεται η σύνδεση Περισσότερα αποτελέσματα και ποιο θα είναι το κείμενο στη σύνδεση.

Σημείωση: Εκτός από τις μοναδικές ιδιότητες για την Ομοσπονδία τμήματα Web, όλα τα τμήματα Web έχουν ένα κοινό σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνιση, τη διάταξη και σύνθετα χαρακτηριστικά τους. Μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε αυτές τις ιδιότητες σε Ομοσπονδία τμήματα Web με τον ίδιο τρόπο όπως γίνεται για όλα τα τμήματα Web χωρίς Ομοσπονδία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κοινές ρυθμίσεις ιδιοτήτων, ανατρέξτε στο θέμα "Προσαρμογή Τμημάτων Web" στο το Windows SharePoint Services Βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×