Ενοποίηση αποτελεσμάτων αναζήτησης από άλλες θέσεις

Μια ενοποιημένη αναζήτηση είναι η ταυτόχρονη υποβολή ερωτήματος σε πολλές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (θέσεις) με σκοπό την παραγωγή μίας σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης για τους τελικούς χρήστες.

Όταν προσθέτετε μια ενοποιημένη θέση στον Microsoft Search Server 2008, οι τελικοί χρήστες μπορούν να αναζητήσουν και να ανακτήσουν περιεχόμενο στο οποίο δεν έχει γίνει ανίχνευση από το διακομιστή σας. Οι ενοποιημένες θέσεις επιτρέπουν την αποστολή ερωτημάτων σε απομακρυσμένες μηχανές αναζήτησης και τροφοδοτήσεις, και ο Search Server 2008 μορφοποιεί και εμφανίζει τα αποτελέσματα στους χρήστες ως μέρος του περιεχομένου που ανιχνεύθηκε.

Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση για να ξεκινήσετε με τις ενοποιημένες θέσεις στον Search Server 2008 — εργασίες διαχειριστή, υποστηριζόμενες τεχνολογίες και θέματα ασφάλειας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των ενοποιημένων θέσεων

Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων

Θέματα ασφάλειας για τις ενοποιημένες θέσεις

Τροποποίηση των ιδιοτήτων Τμήματος Web για ενοποιημένες θέσεις

Επισκόπηση των ενοποιημένων θέσεων

Εάν μια συγκεκριμένη προέλευση περιεχομένου βρίσκεται εκτός του εύρους ανίχνευσης του Search Server 2008, μπορείτε να την προσθέσετε ως ενοποιημένη θέση και να συμπεριλάβετε τα αποτελέσματα αναζήτησης για τους χρήστες της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης.

Ο Search Server 2008 υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους ενοποιημένων θέσεων:

 • Ευρετήριο αναζήτησης σε αυτόν το διακομιστή     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τοπική ή απομακρυσμένη τοποθεσία στον οργανισμό σας που διαθέτει διακομιστή στον οποίο εκτελείται ο Windows SharePoint Services 3.0 ως ενοποιημένη τοποθεσία. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια τοποθεσία SharePoint στο διακομιστή ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας σας είναι η μόνη διαθέσιμη προέλευση για τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων. Ακόμα και αν η τοποθεσία δεν ανήκει στο εύρος ανίχνευσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για μια ενοποιημένη θέση, ώστε οι χρήστες που ξεκίνησαν την αναζήτηση από την τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης να λαμβάνουν αποτελέσματα με τα στοιχεία επικοινωνίας υπαλλήλων.

 • OpenSearch 1.0 ή 1.1     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε δημόσια τοποθεσία Web που υποστηρίζει το πρότυπο OpenSearch ως ενοποιημένη θέση. Παράδειγμα τέτοιας τοποθεσίας είναι μια μηχανή αναζήτησης στο Internet, όπως το Live Search, ή μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα RSS ή Atom. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι θέλετε οι χρήστες που πραγματοποιούν αναζήτηση στις εσωτερικές τοποθεσίες για εταιρικές τεχνικές έρευνες να λαμβάνουν επίσης σχετικές πληροφορίες έρευνας από δημόσιες τοποθεσίες Web. Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους για μια ενοποιημένη θέση για ερώτημα στο Live Search, θα περιλαμβάνονται αυτόματα ενημερωμένα αποτελέσματα αναζήτησης στο Web για τους χρήστες σας.

Όταν ένα ερώτημα αναζήτησης αποστέλλεται σε μια ενοποιημένη θέση, αποστέλλεται ως παράμετροι διεύθυνσης URL, σε μορφή που ονομάζεται "πρότυπο ερωτήματος". Ο Search Server 2008 μορφοποιεί και εμφανίζει τα αποτελέσματα ως XML για χρήστες της τοποθεσίας του Κέντρου αναζήτησης. Η XML εμφανίζεται σε ένα Τμήμα Web, στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, ως κείμενο με δυνατότητα ανάγνωσης.

Μπορείτε να προσθέσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Τμημάτων Web στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, είτε ως Τμήμα Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης είτε ως Τμήμα Web κορυφαίων ενοποιημένων αποτελεσμάτων. Από προεπιλογή, η σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης περιέχει τρία Τμήματα Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Συμβουλή: Για την εμφάνιση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης σε σελίδα διαφορετική από την προεπιλεγμένη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, απλά προσθέστε το Τμήμα Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης ή το Τμήμα Web κορυφαίων αποτελεσμάτων αναζήτησης στη σελίδα όπου θέλετε να εμφανίζονται τα ενοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με επεξεργασία των ιδιοτήτων και του κώδικα XSL (Extensible Stylesheet Language) της ενοποιημένης θέσης, μπορείτε να ελέγξετε διάφορες πτυχές των αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπως τα μετα-δεδομένα ή τον αριθμό των συνδέσεων που θα εμφανίζονται. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπως το χρώμα και το στυλ γραμματοσειράς στο κείμενο της σύνδεσης. Εάν χρησιμοποιείτε κανόνες εναυσμάτων, μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα που αποστέλλεται στην ενοποιημένη θέση όταν ο χρήστης πληκτρολογεί ένα συγκεκριμένο πρόθεμα ή μοτίβο.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εναυσμάτων και κανόνων εναυσμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με εναύσματα και πρότυπα ερωτημάτων.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενοποιημένων θέσεων με την επιλογή Ευρετήριο αναζήτησης σε αυτόν το διακομιστή

Όταν προσθέτετε ενοποιημένες θέσεις του τοπικού ευρετηρίου στον Search Server 2008, ισχύουν οι παρακάτω όροι:

 • Η θέση ορίζεται στην επιλογή Ευρετήριο αναζήτησης σε αυτόν το διακομιστή.

 • Δεν απαιτείται πρότυπο ερωτήματος. Ο Search Server 2008 χρησιμοποιεί το μοντέλο αντικειμένου για την υποβολή ερωτήματος για μια θέση.

 • Χρησιμοποιείται προεπιλεγμένος έλεγχος ταυτότητας διακομιστή αναζήτησης.

 • Δεν υποστηρίζονται ερωτήματα σύνθετης αναζήτησης.

Σημείωση: Οι ενοποιημένες θέσεις για ευρετήρια απομακρυσμένου διακομιστή αναζήτησης ρυθμίζονται, όπως και οι θέσεις που βασίζονται σε OpenSearch, με τη χρήση της τροφοδοσίας RSS απομακρυσμένου διακομιστή αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενοποιημένων θέσεων με το OpenSearch

Όταν προσθέτετε ενοποιημένες θέσεις που βασίζονται σε OpenSearch στον Search Server 2008, ισχύουν οι παρακάτω όροι:

 • Η αποστολή των ερωτημάτων σε μια μηχανή αναζήτησης είναι δυνατή με τη μορφή διεύθυνσης URL, π.χ. http://www.example.com/search.aspx?q=TEST.

 • Τα αποτελέσματα αναζήτησης επιστρέφονται σε μορφή RSS, Atom ή άλλη μορφή δομημένης XML.

  Σημείωση: Ο Search Server 2008 δεν υποστηρίζει HTML ή XHTML.

 • Οι δυνατότητες της θέσης, τα πρότυπα ερωτήματος και τα στοιχεία απάντησης είναι μέρος του αρχείου ορισμού ενοποιημένης θέσης (.fld) που έχει συσχετιστεί με τη θέση.

 • Οι επεκτάσεις που είναι συγκεκριμένες για τον Search Server 2008 στο OpenSearch υποστηρίζουν τη δυνατότητα συμπερίληψης εναυσμάτων και συσχετισμού κώδικα XSL με αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Η επιλογή για το ποια μετα-δεδομένα θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης καθορίζεται από τη θέση OpenSearch.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OpenSearch, δείτε τον Microsoft Search Server 2008 στο MSDN (Στα Αγγλικά) ή επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.opensearch.org.

Αρχή της σελίδας

Απόφαση για τη χρήση ενοποιημένων θέσεων

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα όταν καθορίζετε εάν θέλετε να εμφανίζονται ενοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης στους χρήστες:

 • Θέλετε να εμφανίζονται προσαρμοσμένα αποτελέσματα για συγκεκριμένες αναζητήσεις;     Για να διασφαλιστεί ότι η ενοποιημένη θέση επιστρέφει αποτελέσματα που ταιριάζουν με συγκεκριμένα ερωτήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες εναυσμάτων. Όταν δημιουργείτε έναν κανόνα εναύσματος για ενοποιημένη θέση, το Τμήμα Web που έχει συσχετιστεί με τη συγκεκριμένη θέση εμφανίζει αποτελέσματα μόνο για τα ερωτήματα χρηστών που ταιριάζουν με το μοτίβο ή το πρόθεμα που καθορίζετε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι εργάζεστε σε μια εταιρεία με την επωνυμία Contoso, όπου οι υπάλληλοι και οι χρήστες του Search Server 2008 κατασκευάζουν ένα προϊόν που ονομάζεται widget. Εάν προσθέσετε μια ενοποιημένη θέση για το Live Search, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έναυσμα για το όνομα προϊόντος που θα διασφαλίσει ότι η αναζήτηση για "widget" εμφανίζει πάντα αποτελέσματα για το "Contoso widget."

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση URL για να καθορίσετε ποια αποτελέσματα θα ανακτώνται για ένα ερώτημα;     Για να δημιουργήσετε μια ενοποιημένη τοποθεσία, χρειάζεστε το πρότυπο ερωτήματος, το οποίο είναι ο συνδυασμός της διεύθυνσης URL και των παραμέτρων που απαιτούνται για την αποστολή ενός ερωτήματος αναζήτησης και την επιστροφή των αποτελεσμάτων ως XML. Όταν προσθέτετε αυτές τις πληροφορίες στο πεδίο Πρότυπο ερωτήματος, στη σελίδα "Προσθήκη ενοποιημένης θέσης", πρέπει να μορφοποιήσετε σωστά τη συμβολοσειρά (όπως παρουσιάζεται στο παράδειγμα αυτής της σελίδας), διαφορετικά η ενοποιημένη θέση δεν πρόκειται να επιστρέψει αποτελέσματα.

 • Μπορούν οι χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε συνδέσεις που παρέχονται από την ενοποιημένη θέση;     Εάν ο οργανισμός σας εκχωρήσει μόνο περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους στο Internet — για παράδειγμα, εάν οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν μόνο στην εξωτερική τοποθεσία Web της εταιρείας σας αλλά όχι σε άλλες εξωτερικές τοποθεσίες — η χρήση μιας μηχανής αναζήτησης ως ενοποιημένης θέσης μπορεί να αναστατώσει τους χρήστες, επειδή δεν θα μπορούν να δουν κάποια από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας;     Εάν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για την ενοποιημένη θέση, πρέπει να παρέχετε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια. Τα διαπιστευτήρια απαιτούνται μόνο για τις τοποθεσίες SharePoint. Οι περισσότερες ενοποιημένες θέσεις, όπως οι μηχανές αναζήτησης Internet, δεν απαιτούν διαπιστευτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Θέματα ασφάλειας για τις ενοποιημένες θέσεις παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων

Για να ξεκινήσετε με τις ενοποιημένες θέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενοποιημένες θέσεις από τη σελίδα "Διαχείριση αναζήτησης". Στη σελίδα "Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων", μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Προσθήκη ή εισαγωγή ενοποιημένης θέσης     Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ενοποιημένη θέση καταχωρώντας τις ρυθμίσεις και τις ιδιότητες στη σελίδα "Προσθήκη ενοποιημένης θέσης" ή μπορείτε να ξεκινήσετε με την εισαγωγή ενός υπάρχοντος αρχείου ορισμού ενοποιημένης θέσης (.fld). Μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων ορισμού με κλικ στη σύνδεση Ηλεκτρονική συλλογή, στη σελίδα "Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή αρχείων ορισμού, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη αρχείων ορισμού θέσης παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 • Επεξεργασία ενοποιημένης θέσης     Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια ενοποιημένη θέση τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της τοποθεσίας, στη σελίδα "Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων", κάνοντας κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και έπειτα κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία θέσης. Στη σελίδα "Επεξεργασία ενοποιημένης θέσης", μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες και τα μετα-δεδομένα για τη θέση, όπως πώς θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης ή εάν οι κανόνες εναυσμάτων επιστρέφουν αποτελέσματα μόνο όταν τα ερωτήματα των χρηστών ταιριάζουν με ένα συγκεκριμένο μοτίβο ή πρόθεμα. Μπορείτε να τροποποιήσετε επίσης τον κώδικα XSL στην ενότητα Μετα-δεδομένα εμφάνισης ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης ή στην ενότητα Κορυφαία μετα-δεδομένα εμφάνισης ενοποιημένων αποτελεσμάτων για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των στοιχείων, όπως τον τίτλο ή τι συνδέσεις στο Τμήμα Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης ή κορυφαίων ενοποιημένων αποτελεσμάτων.

 • Αντιγραφή ενοποιημένης θέσης     Μπορείτε να αντιγράψετε μια ενοποιημένη θέση τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της θέσης, στη σελίδα "Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων", κάνοντας κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και έπειτα κάνοντας κλικ στην επιλογή Αντιγραφή θέσης.

 • Διαγραφή ενοποιημένης θέσης     Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον ενοποιημένη θέση, μπορείτε να την καταργήσετε από την τοποθεσία του Search Server 2008 τοποθετώντας το δείκτη στο όνομα της θέσης, στη σελίδα "Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων", κάνοντας κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και έπειτα στην επιλογή Διαγραφή θέσης. Εάν η σελίδα ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης αναφέρεται ακόμα σε θέση που έχει διαγραφεί, η σελίδα δεν θα περιλαμβάνει πλέον αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη θέση.

  Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε την εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης από μια ενοποιημένη θέση χωρίς να τη διαγράψετε από το διακομιστή. Για να το κάνετε, μπορείτε να διαγράψετε το Τμήμα Web που ρυθμίσατε για εμφάνιση αποτελεσμάτων από τη συγκεκριμένη θέση ή να τροποποιήσετε τις ιδιότητες για το Τμήμα Web ώστε να εμφανίζονται αποτελέσματα αναζήτησης για άλλη ενοποιημένη θέση.

 • Εξαγωγή ενοποιημένης θέσης     Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ιδιότητες και τα μετα-δεδομένα για την ενοποιημένη θέση με εξαγωγή τους ως αρχείου ορισμού ενοποιημένης θέσης (.fld). Μπορείτε να εξάγετε μια ενοποιημένη θέση τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο όνομα της τοποθεσίας, στη σελίδα "Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων", κάνοντας κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και έπειτα κάνοντας κλικ στην επιλογή Εξαγωγή θέσης. Αφού κάνετε εξαγωγή ενός αρχείου ορισμού, μπορείτε να το εισάγετε σε άλλη τοποθεσία Κέντρου αναζήτησης ή να το τοποθετήσετε σε έναν κοινόχρηστο χώρο αρχείων ώστε να το χρησιμοποιήσουν άλλοι.

  Σημείωση: Όταν εξάγετε μια ενοποιημένη θέση σε ένα αρχείο ορισμού, ο Search Server 2008 δεν συμπεριλαμβάνει τα διαπιστευτήρια ασφαλείας ή τις ρυθμίσεις στο αρχείο.

 • Προβολή λεπτομερειών ενοποιημένης θέσης     Αφού προσθέσετε μία ή περισσότερες ενοποιημένες θέσεις στον Search Server 2008, η σελίδα "Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων" αναφέρει αυτόματα τον αριθμό των ερωτημάτων χρηστών και τα κλικ περιήγησης που εγγράφηκαν για όλες τις καταχωρημένες θέσεις για τις τελευταίες 30 ημέρες. Οι διαχειριστές πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ορισμένα αποτελέσματα αναζήτησης από ενοποιημένες θέσεις μπορεί να μην έχει γίνει κανένα κλικ. Για παράδειγμα, ο αριθμός τηλεφώνου που εμφανίζεται ως απόκριση στο ερώτημα "Γιώργος Παπάς αριθμός τηλεφώνου" μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να καλέσει ο ίδιος τον αριθμό τηλεφώνου αντί να κάνει κλικ σε μια υπερ-σύνδεση, στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

  Συμβουλή: Ορισμένες φορές μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα με κάποια ενοποιημένη θέση, για παράδειγμα δεν εμφανίζονται αποτελέσματα αναζήτησης ή χρειάζεται αρκετός χρόνος για την εμφάνιση. Όταν αντιμετωπίζετε ζητήματα όπως αυτά, μπορείτε να ενεργήσετε για να διορθώσετε την ενοποιημένη θέση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ενοποιημένες θέσεις, ανατρέξτε στην τοποθεσία βοήθειας του Microsoft Search Server 2008 (Στα Αγγλικά).

Λήψη αρχείων ορισμού θέσης

Η ηλεκτρονική συλλογή του Search Server 2008 διαθέτει διάφορα αρχεία ορισμού ενοποιημένης θέσης (.fld) που είναι διαθέσιμα για λήψη. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την τοποθεσία κάνοντας κλικ στη σύνδεση Ηλεκτρονική συλλογή, στη σελίδα "Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων". Αφού κάνετε λήψη ενός αρχείου ορισμού, αποθηκεύστε το στον σκληρό δίσκο και έπειτα χρησιμοποιήστε το κουμπί Εισαγωγή θέσης από τη σελίδα "Διαχείριση ενοποιημένων θέσεων" για την προσθήκη της θέσης στην τοποθεσία σας. Μόλις εμφανιστεί η θέση στη λίστα, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις και να προσαρμόσετε τις ιδιότητες.

Όταν δημιουργείτε μια ενοποιημένη θέση με την εισαγωγή ενός αρχείου ορισμού, ο κωδικός XSL που καθορίζει πώς θα μορφοποιηθούν και θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα αναζήτησης έχει δημιουργηθεί ήδη για εσάς. Εάν δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη θέση πληκτρολογώντας τις ιδιότητες και τα μετα-δεδομένα στη σελίδα "Προσθήκη ενοποιημένης θέσης", και θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, πρέπει να γνωρίζετε πώς να κάνετε επεξεργασία του κώδικα XSL για την ενοποιημένη θέση. Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους για την ενοποιημένη θέση στην τοποθεσία σας, μπορείτε επίσης να κάνετε εξαγωγή για χρήση ως ενοποιημένης θέσης σε άλλη τοποθεσία Κέντρου αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του κώδικα XSL για το Τμήμα Web αναζήτησης, ανατρέξτε στον Microsoft Search Server 2008 στο MSDN (Στα Αγγλικά).

Αρχή της σελίδας

Θέματα ασφάλειας για τις ενοποιημένες θέσεις

Ανάλογα με τον τύπο θέσης που καθορίσατε κατά τη δημιουργία ή την τροποποίηση μιας ενοποιημένης θέσης, για την ενοποιημένη θέση μπορεί να χρειάζεται έλεγχος ταυτότητας. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να καθορίσετε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Εάν επιλέξετε Αναζήτηση ευρετηρίου σε αυτό το διακομιστή για το στοιχείο Τύπος θέσης για την ενοποιημένη θέση, δεν είναι απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας. Οι χρήστες με πρόσβαση στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης θα βλέπουν αυτόματα τα αποτελέσματα από την ενοποιημένη θέση με βάση τα διαπιστευτήριά τους. Ωστόσο, εάν επιλεγεί το OpenSearch 1.0/1.1 ως τύπος θέσης για την ενοποιημένη θέση, πρέπει να καθορίσετε πώς θα γίνει ο έλεγχος των διαπιστευτηρίων ασφαλείας για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ο έλεγχος ταυτότητας για τις ενοποιημένες θέσεις αναζήτησης που ρυθμίζονται για το OpenSearch 1.0 ή 1.1 μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ανώνυμη πρόσβαση     Εκχωρεί σε όλους τους χρήστες στον οργανισμό σας πρόσβαση σε ενοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης στη συσχετισμένη θέση, χωρίς έλεγχο ταυτότητας των διαπιστευτηρίων λογαριασμού. Για να κάνετε αυτή την επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Ανώνυμη: Αυτή η θέση δεν απαιτεί έλεγχο ταυτότητας από την ενότητα Καθορισμός διαπιστευτηρίων στη σελίδα "Προσθήκη ενοποιημένης θέσης" ή στη σελίδα "Επεξεργασία ενοποιημένης θέσης".

 • Κοινός έλεγχος ταυτότητας     Εκχωρεί σε όλους τους χρήστες στον οργανισμό σας ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης στη συσχετισμένη θέση. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή ελέγχου ταυτότητας που θέλετε, στην περιοχή Κοινό της ενότητας Καθορισμός διαπιστευτηρίων στη σελίδα "Προσθήκη ενοποιημένης θέσης" ή στη σελίδα "Επεξεργασία ενοποιημένης θέσης".

 • Έλεγχος ταυτότητας σε επίπεδο χρήστη     Ελέγχει τα διαπιστευτήρια μεμονωμένων χρηστών για την εμφάνιση ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης στη συσχετισμένη θέση. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή ελέγχου ταυτότητας που θέλετε, στην περιοχή Χρήστης της ενότητας Καθορισμός διαπιστευτηρίων στη σελίδα "Προσθήκη ενοποιημένης θέσης" ή στη σελίδα "Επεξεργασία ενοποιημένης θέσης".

  Σημείωση: Αν και ο Search Server 2008 δεν παρέχει περιβάλλον εργασίας χρήστη για την αποτύπωση των διαπιστευτηρίων ελέγχου ταυτότητας λογαριασμών μεμονωμένων χρηστών, παρέχει διάφορα API για την επαλήθευση των διαπιστευτηρίων από ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Microsoft Search Server 2008 στο MSDN (Στα Αγγλικά).

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση των ιδιοτήτων Τμήματος Web για ενοποιημένες θέσεις

Όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης για ενοποιημένες θέσεις εμφανίζονται χρησιμοποιώντας δύο τύπους Τμημάτων Web: το Τμήμα Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης και το Τμήμα Web κορυφαίων ενοποιημένων αποτελεσμάτων. Πριν μπορέσετε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης από μια ενοποιημένη θέση, πρέπει να κάνετε κλικ στο όνομα της ενοποιημένης θέσης στη λίστα Θέση από το παράθυρο εργαλείων για το Τμήμα Web.

Στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία από το μενού του Τμήματος Web και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web για να ανοίξετε το παράθυρο εργαλείων.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ιδιότητες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο Τμήμα Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης και το Τμήμα Web κορυφαίων ενοποιημένων αποτελεσμάτων:

 • Θέση    Καθορίστε το όνομα των ενοποιημένων θέσεων.

 • Ιδιότητες εμφάνισης     Καθορίστε τον αριθμό των αποτελεσμάτων που θα εμφανίζονται ανά σελίδα, εάν θα περιοριστεί ο αριθμός χαρακτήρων στο κείμενο σύνοψης ή στη διεύθυνση URL που εμφανίζεται και εάν θα χρησιμοποιηθούν ρυθμίσεις απεικόνισης τοποθεσίας. Στις ιδιότητες του Τμήματος Web ενοποιημένων αποτελεσμάτων αναζήτησης, μπορείτε επιπρόσθετα να καθορίσετε εάν θα εμφανίζεται γραφικό με κίνηση, για να υποδείξει ότι γίνεται ακόμα φόρτωση της εικόνας, ή εάν θα επιστρέφονται αποτελέσματα ασύγχρονα αντί να γίνεται αναμονή για φόρτωση ολόκληρης της σελίδας.

 • Επιλογές ερωτήματος αποτελεσμάτων     Καθορίστε εάν θα καταργηθούν τα διπλότυπα αποτελέσματα, εάν θα ενεργοποιηθεί στέλεχος όρου αναζήτησης και εάν θα γίνει παράβλεψη των επουσιωδών λέξεων.

 • Σύνδεση "Περισσότερα αποτελέσματα"     Καθορίστε εάν θα εμφανίζεται η σύνδεση Περισσότερα αποτελέσματα και ποιο πρέπει να είναι το κείμενο της σύνδεσης.

Σημείωση: Εκτός από τις μοναδικές ιδιότητες για Τμήματα Web ενοποίησης, όλα τα Τμήματα Web μοιράζονται ένα κοινό σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνιση, τη διάταξη και τα σύνθετα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να κάνετε προβολή και να τροποποιήσετε αυτές τις ιδιότητες σε Τμήματα Web ενοποίησης, με τον ίδιο τρόπο όπως και για τα Τμήματα Web μη ενοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κοινών ιδιοτήτων, ανατρέξτε στη βοήθεια του Windows SharePoint Services.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×