Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστά

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να εμφανίσετε αριθμούς ως ποσοστά στο Excel και προσφέρει κάποιες βασικές τεχνικές για τον υπολογισμό ποσοστών στο βιβλίο εργασίας σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόπος χειρισμού ποσοστών από το Excel

Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστά

Συμβουλές για την εμφάνιση ποσοστών

Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών

Τρόπος χειρισμού ποσοστών από το Excel

Παρόλο που η μορφοποίηση των αριθμών ως ποσοστών είναι άμεση, τα αποτελέσματα που λαμβάνετε αφού εφαρμόσετε τη μορφή μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το εάν οι αριθμοί υπάρχουν ήδη στο βιβλίο εργασίας σας.

 • Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν ήδη αριθμούς    Εάν εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστού σε υπάρχοντες αριθμούς σε ένα βιβλίο εργασίας, το Excel πολλαπλασιάζει αυτά τα νούμερα επί 100 για να τα μετατρέψει σε ποσοστά. Για παράδειγμα, εάν ένα κελί περιέχει τον αριθμό 10, το Excel πολλαπλασιάζει αυτόν τον αριθμό επί 100, που σημαίνει ότι θα δείτε τον αριθμό 1000,00% αφού εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστού. Μπορεί να μην είναι αυτό που περιμένατε. Για να εμφανίσετε με ακρίβεια τα ποσοστά, προτού μορφοποιήσετε τους αριθμούς ως ποσοστά, βεβαιωθείτε ότι έχουν υπολογιστεί ως ποσοστά και ότι εμφανίζονται σε μορφή δεκαδικών. Τα ποσοστά υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την εξίσωση ποσό / σύνολο = ποσοστό. Για παράδειγμα, εάν ένα κελί περιέχει τον τύπο =10/100, το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού είναι 0,1. Εάν, στη συνέχεια, μορφοποιήσετε το 0,1 ως ποσοστό, ο αριθμός θα εμφανίζεται σωστά ως 10%. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό ποσοστών, ανατρέξτε στο θέμα Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών.

 • Μορφοποίηση κενών κελιών    Εάν εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστών σε κελιά και, στη συνέχεια, εισαγάγετε αριθμούς σε αυτά τα κελιά, η συμπεριφορά είναι διαφορετική. Αριθμοί που ισούνται με και είναι μεγαλύτεροι από 1 μετατρέπονται σε ποσοστά από προεπιλογή και αριθμοί μικρότεροι από 1 πολλαπλασιάζονται επί 100 για να μετατραπούν σε ποσοστά. Για παράδειγμα, αν εισαγάγετε την τιμή 10 ή 0,1, το αποτέλεσμα και για τις δύο τιμές θα είναι 10,00%. (Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται τα δύο μηδενικά μετά την υποδιαστολή, είναι εύκολο να το κάνετε, όπως περιγράφεται στη διαδικασία που ακολουθεί.)

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστά

Για να εφαρμόσετε γρήγορα μορφή ποσοστού σε επιλεγμένα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού στην ομάδα Αριθμός στην Κεντρική καρτέλα ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+%. Εάν θέλετε να ελέγξετε περισσότερο τη μορφοποίηση ή θέλετε να αλλάξετε άλλες πτυχές της μορφοποίησης για την επιλογή σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε

  Τρόπος επιλογής κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ το στο τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πιέζετε τα πλήκτρα βέλους για επέκταση της επιλογή σας.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή, να πιέσετε το πλήκτρο F8 (αντί να κρατάτε πατημένο το Shift) και, στη συνέχεια, να επεκτείνετε την επιλογή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πιέστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί στην περιοχή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί στην περιοχή. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Select All button

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα CTRL+A.

  Σημείωση: Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί μιας περιοχής και κατόπιν κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί μιας περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε τα πλήκτρα Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή μια περιοχή κελιών στην επιλογή. Για να διακόψετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή σας, πιέστε ξανά Shift+F8.

  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής κελιών ή περιοχών κελιών σε μη γειτονικές θέσεις χωρίς να καταργήσετε ολόκληρη την επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Worksheet headings

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή μια στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό βέλος ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Σημείωση: Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχουν δεδομένα, τότε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους επιλέγουν τη γραμμή ή τη στήλη έως το τελευταίο σε χρήση κελί. Πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης της επιλογής σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL κάντε κλικ στην επικεφαλίδα των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά στην αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών στην αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογωνική περιοχή μεταξύ του ενεργό κελί και του κελιού όπου κάνατε κλικ θα είναι η νέα επιλογή.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, επιλέξτε την εκκίνηση παραθύρου διαλόγου δίπλα στην επιλογή Αριθμός.

  Dialog Box Launcher in Number group

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών , στη λίστα Κατηγορία , επιλέξτε Ποσοστό.

  Κατηγορία "Ποσοστό" στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

 4. Στο πλαίσιο Πλήθος δεκαδικών ψηφίων, εισαγάγετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων που θέλετε να εμφανίζονται. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε 10% αντί για 10,00%, εισάγετε 0 στο πλαίσιο Πλήθος δεκαδικών ψηφίων .

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για την εμφάνιση ποσοστών

 • Για την επαναφορά της μορφή αριθμών σε επιλεγμένα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Γενική, στη λίστα Κατηγορία. Τα κελιά που έχουν τη μορφοποίηση Γενική, δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή αριθμών.

 • Εάν θέλετε να ξεχωρίζουν τα αρνητικά ποσοστά—για παράδειγμα, θέλετε να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα—μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού (παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, καρτέλα Αριθμός, κατηγορία Προσαρμογή). Η μορφοποίηση πρέπει να μοιάζει με την εξής: 0,00%;[Κόκκινο]-0,00%. Όταν εφαρμόζεται στα κελιά, η μορφοποίηση εμφανίζει θετικά ποσοστά στο προεπιλεγμένο χρώμα κειμένου και αρνητικά ποσοστά στο κόκκινο χρώμα. Το τμήμα που ακολουθεί το ελληνικό ερωτηματικό αναπαριστά τη μορφοποίηση που έχει εφαρμοστεί σε αρνητική τιμή.

  Προσαρμοσμένη τιμή αριθμού

  Ομοίως, μπορείτε να εμφανίσετε αρνητικά ποσοστά σε παρενθέσεις δημιουργώντας μια προσαρμοσμένη μορφή που μοιάζει με αυτήν εδώ: 0,00%_);(0,00%). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προσαρμοσμένων μορφών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού.

 • Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους (καρτέλα Κεντρική, ομάδα Στυλ, στοιχείο Μορφοποίηση υπό όρους) για να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα αρνητικά ποσοστά στο βιβλίο εργασίας σας. Οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους που δημιουργείτε πρέπει να είναι παρόμοιοι με αυτούς που παρουσιάζονται στο παρακάτω παράδειγμα. Ο συγκεκριμένος κανόνας δίνει εντολή στο Excel να εφαρμόσει μια μορφοποίηση (κόκκινο κείμενο) σε ένα κελί εάν η τιμή του κελιού είναι μικρότερη από το μηδέν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση υπό όρους, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, αλλαγή, εύρεση ή κατάργηση μορφοποιήσεων υπό όρους.

  Κανόνας μορφοποίησης υπό όρους που εμφανίζει αριθμούς μικρότερους από το 0 σε κόκκινο κείμενο

Αρχή της σελίδας

Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών

Αυτή η ενότητα δείχνει κάποιες απλές τεχνικές για τον υπολογισμό ποσοστών.

Παράδειγμα 1: Αύξηση ή μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

Σενάριο    Εάν κάθε εβδομάδα ξοδεύετε κατά μέσο όρο 25 € για φαγητό και θέλετε να μειώσετε τα εβδομαδιαία έξοδα διατροφής κατά 25%, πόσα μπορείτε να ξοδεύετε; Ή, εάν θέλετε να αυξήσετε κατά 25% το εβδομαδιαίο επίδομα διατροφής των 25 €, ποιο είναι το νέο εβδομαδιαίο σας επίδομα;

Εάν B2 είναι το ποσό που ξοδεύετε στο φαγητό και C2 το ποσοστό κατά το οποίο θέλετε να μειώσετε αυτό το ποσό, μπορείτε να εισαγάγετε =B2*(1-C2) στο κελί D2 για να βρείτε το αποτέλεσμα:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Σε αυτόν τον τύπο, το 1 αντιπροσωπεύει συνήθως το 100%. Ομοίως, εάν θέλατε να αυξήσετε το ποσό κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό, θα εισαγάγατε =B2*(1+C2) στο κελί D2:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός ενός ποσού με βάση ένα ποσοστό

Σενάριο    Εάν αγοράσετε έναν υπολογιστή για 800 € και ο φόρος πωλήσεων είναι 8,9%, πόσο πρέπει να πληρώσετε για το φόρο πωλήσεων; Στο παράδειγμα αυτό θέλετε να βρείτε το 8,9% του 800.

Εάν B2 είναι η τιμή και C2 είναι ο φόρος πωλήσεων, μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο =B2*C2 στο κελί D2, όπως φαίνεται παρακάτω:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Ο τύπος αυτός πολλαπλασιάζει το 800 επί το 0,089 (το υπογραμμισμένο ποσοστό σε μορφή δεκαδικών) για να βρείτε το φόρο πωλήσεων που πρέπει να πληρώσετε.

Παράδειγμα 3: Υπολογισμός ποσοστού με βάση δύο ποσά

Σενάριο    Για παράδειγμα, εάν ένας μαθητής έχει βαθμολογηθεί με 42 σωστές απαντήσεις από τις 50, ποιο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων;

Σε αυτό το σενάριο, εάν ο αριθμός στο κελί B2 είναι οι σωστές απαντήσεις που έδωσε ο μαθητής και ο αριθμός στο κελί C2 ο συνολικός αριθμός σωστών απαντήσεων, μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο =B2/C2 στο κελί D2 για να βρείτε τη βαθμολογία.

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Αυτός ο τύπος διαιρεί το 42 με το 50 για να βρει το ποσοστό των σωστών απαντήσεων. (Σε αυτό το παράδειγμα, η βαθμολογία έχει μορφή ποσοστού χωρίς να εμφανίζονται δεκαδικά ψηφία.)

Παράδειγμα 4: Υπολογισμός ενός ποσού με βάση ένα άλλο ποσό και ένα ποσοστό

Σενάριο    Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης ενός πουκαμίσου είναι 15 €, δηλαδή 25% λιγότερο από την αρχική τιμή. Ποια είναι η αρχική τιμή; Σε αυτό το παράδειγμα θέλετε να βρείτε τον αριθμό του οποίου το 75% ισούται με 15.

Εάν B2 είναι η τιμή πώλησης και C2 είναι 0,75, το οποίο ισούται με 100% μείον την έκπτωση 25% (σε δεκαδική μορφή), μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο =B2/C2 στο κελί D2 για να βρείτε την αρχική τιμή:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Ο τύπος αυτός διαιρεί την τιμή πώλησης με το ποσοστό που πληρώθηκε για να βρεθεί η αρχική τιμή.

Παράδειγμα 5: Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών και εμφάνισή της ως ποσοστού

Σενάριο    Για παράδειγμα, τα κέρδη του τμήματός σας είναι 2.342 € το Νοέμβριο και 2.500 € το Δεκέμβριο. Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή των κερδών σας τους δύο αυτούς μήνες; Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ABS και τους τελεστές αφαίρεσης (-) και διαίρεσης (/) σε έναν τύπο.

Εάν το κελί B2 αντιπροσωπεύει τα κέρδη του Νοεμβρίου και το κελί C2 τα κέρδη του Δεκεμβρίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο =(C2-B2)/(B2) στο κελί D2 για να βρείτε τη διαφορά:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Αυτός ο τύπος διαιρεί τη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και πρώτου αριθμού με την απόλυτη τιμή του πρώτου αριθμού για να εμφανιστεί η αλλαγή ποσοστού. (Σε αυτό το παράδειγμα, η διαφορά έχει τη μορφή ποσοστού με δύο δεκαδικές θέσεις.)

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×