Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

Σε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου για να συλλέξετε πληροφορίες από χρήστες ή να εμφανίσετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων ή άλλη, εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο κειμένου

Η εμπειρία για το χρήστη

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο κειμένου

Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο κειμένου όταν θέλετε:

 • Να επιτρέψετε στους χρήστες να πληκτρολογούν απλό κείμενο οποιουδήποτε μεγέθους σε μια φόρμα.

 • Να εμφανίσετε πληροφορίες όπως το αποτέλεσμα ενός τύπου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Στην παρακάτω εικόνα, τα πλαίσια κειμένου χρησιμοποιούνται για την συλλογή πληροφοριών επαφών από τους χρήστες.

Three text boxes for collecting information

Από προεπιλογή, όταν εισάγετε ένα πλαίσιο κειμένου στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath προσθέτει ένα πλαίσιο κειμένου μίας γραμμής. Εάν θέλετε να εμφανίζονται πολλές γραμμές στο πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις αλλαγές παραγράφου ή την αναδίπλωση κειμένου για το πλαίσιο κειμένου εφόσον το εισάγετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τα πλαίσια κειμένου ομάδες επιλογής αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου    Όπως ένα κανονικό πλαίσιο κειμένου, ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογούν, να επεξεργάζονται ή να προβάλλουν κείμενο. Σε αντίθεση με ένα πλαίσιο κειμένου, ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου εμφανίζει πολλές γραμμές κειμένου από προεπιλογή. Οι χρήστες μπορούν επίσης να προσθέσουν στοιχεία μορφοποίησης σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου όπως κείμενο σε έντονη ή πλάγια γραφή, εικόνες και πίνακες. Τα μορφοποιημένα δεδομένα σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου αποθηκεύονται σε μορφή Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) που μπορεί να μην είναι συμβατή με τις προελεύσεις δεδομένων που αναμένουν σύντομες ακολουθίες απλού κειμένου.

Πλαίσιο έκφρασης    Ένα πλαίσιο έκφρασης χρησιμοποιείται γενικά για την εμφάνιση κειμένου μόνο για ανάγνωση, την εμφάνιση της τιμής ενός άλλου στοιχείου ελέγχου της φόρμας ή τη δημιουργία τύπος που βασίζονται σε εκφράσεις Γλώσσα XML Path (XPath). Αντίθετα με ένα πλαίσιο κειμένου, στο πλαίσιο έκφρασης δεν αποθηκεύονται δεδομένα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα πλαίσιο έκφρασης μόνο αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την τιμή του ή να το αναφέρετε σε έναν άλλο τύπο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαίσια κειμένου μεμονωμένα ή να τα προσθέσετε σε επαναλαμβανόμενος πίνακας, ενότητα ή άλλα στοιχεία ελέγχου που αφορούν τη διάταξη. Για παράδειγμα, τα πλαίσια κειμένου εμφανίζονται συχνά μέσα σε κελιά σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία για το χρήστη

Η εισαγωγή δεδομένων σε ένα πλαίσιο κειμένου είναι εύκολη. Οι χρήστες τοποθετούν το δρομέα μέσα στο πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια πληκτρολογούν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Τα δεδομένα εμφανίζονται στη φόρμα ως απλό κείμενο.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να μπορούν οι χρήστες να εφαρμόσουν μορφοποίηση χαρακτήρων στο κείμενο ενός πλαισίου κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κείμενο εμπλουτισμένου κειμένου.

Τα πλαίσια κειμένου συμπεριλαμβάνουν πολλές, γνωστές δυνατότητες του συστήματος Microsoft Office. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες γράψουν μια λέξη λάθος, θα εμφανιστεί η γνωστή κυματιστή, κόκκινη υπογράμμιση, που υποδεικνύει πιθανό ορθογραφικό λάθος.

Spelling error in a text box

Μαζί με τον ορθογραφικό έλεγχο, είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή η Αυτόματη Καταχώρηση για τα πλαίσια κειμένου. Η Αυτόματη Καταχώρηση αποθηκεύει προηγούμενες καταχωρήσεις που έχουν πληκτρολογήσει οι χρήστες σε μια φόρμα. Όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί τους πρώτους χαρακτήρες σε ένα πλαίσιο κειμένου, το InfoPath παραθέτει τις πιθανές αντιστοιχίες από καταχωρήσεις που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης προηγούμενα. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες διευκολύνονται στην εισαγωγή επαναλαμβανόμενων ή κοινών δεδομένων, όπως το όνομά τους ή τη διεύθυνσή τους, στις φόρμες που συμπληρώνουν.

Σημείωση: Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης, μερικές δυνατότητες, όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, δεν είναι διαθέσιμες στο InfoPath, επειδή δεν λειτουργούν στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

Η διαδικασία εισαγωγής ενός πλαισίου κειμένου διαφέρει λίγο ανάλογα με το αν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας ή αν βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη, εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα πλαίσιο κειμένου ενώ είναι επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης.

Text box selected in design mode

Τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να είναι δεσμευμένα ή μη. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, συνδέεται σε ένα πεδίο ή μια ομάδα στη προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν συνδέεται σε ένα πεδίο ή μια ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, εμφανίζεται ένα κείμενο και ένα εικονίδιο δέσμευσης στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου. Το κείμενο δηλώνει την ομάδα ή το πεδίο στο οποίο είναι δεσμευμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο δηλώνει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι εκείνη τη στιγμή δεσμευμένο στην αντίστοιχη ομάδα ή πεδίο. Όταν η δέσμευση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη δέσμευση, εμφανίζεται ένα μπλε ή ένα κόκκινο εικονίδιο.

Η προέλευση δεδομένων για το πρότυπο της φόρμας αποτελείται από πεδία και ομάδες που εμφανίζονται σε ιεραρχική σειρά στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Τα πλαίσια κειμένου είναι πάντα συνδεδεμένα με πεδία. Στο παρακάτω παράδειγμα, το πλαίσιο κειμένου Επώνυμο στη φόρμα είναι συνδεδεμένο με το πεδίο LastName, στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων.

relationship between text box on form template and field in data source

Εισαγωγή ενός πλαισίου κειμένου σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα πεδία και ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, καθώς εισάγετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες δηλώνονται με εικονίδια φακέλου και αρχείου στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου από το μενού Εισαγωγή ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 4. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω ή αριστερά από το στοιχείο ελέγχου και κατόπιν προσθέστε άνω και κάτω τελεία (:). Για παράδειγμα, εάν το πλαίσιο κειμένου πρέπει να συλλέξει το επώνυμο του χρήστη, μπορείτε να πληκτρολογήσετε Επώνυμο:.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου σε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε ένα υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας βασίζεται σε ένα υπάρχον αρχείο XML (Extensible Markup Language), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath παράγει τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από αυτό το υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων. Στο σενάριο αυτό μπορείτε να εισάγετε ένα πλαίσιο κειμένου, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας το πλαίσιο κειμένου από το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην παρακάτω διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου από το μενού Εισαγωγή ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πλαισίου κειμένου, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Το InfoPath χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου ή της ομάδας ως ετικέτα για το στοιχείο ελέγχου. Εάν απαιτείται, αλλάξτε το κείμενο της ετικέτας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων για εισαγωγή στοιχείων ελέγχου. Στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ στο πεδίο το οποίο θέλετε να συνδέσετε με το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Πλαίσιο κειμένου από το μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Πριν από την εισαγωγή των πλαισίων κειμένου στο πρότυπο φόρμας, σκεφτείτε με ποιον τρόπο θέλετε να τα τακτοποιήσετε. Μπορείτε να προσθέσετε πλαίσια κειμένου σύροντάς τα όπου θέλετε στο πρότυπο φόρμας, αλλά αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια μπερδεμένη σχεδίαση. Εάν θέλετε να είναι πιο οργανωμένο το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακας διάταξης και στη συνέχεια, να προσθέσετε ετικέτες μέσα στα μεμονωμένα κελιά, ώστε να στοιχιστούν σωστά. Στην παρακάτω εικόνα χρησιμοποιείται ένας πίνακας διάταξης τεσσάρων γραμμών και δύο στηλών για την τακτοποίηση ετικετών και στοιχείων ελέγχου.

Text boxes inside layout table in design mode

Εκτός από τη χρήση των πινάκων διάταξης, για να οργανώσετε τα πλαίσια κειμένου, μπορείτε να κάνετε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών πλαισίων κειμένου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια κειμένου, των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές.

 • Να αλλάξετε το μέγεθος των πλαισίων κειμένου στο πρότυπο φόρμας για να καλύψετε το μήκος τους κειμένου που περιμένετε να πληκτρολογήσουν οι χρήστες στα πλαίσια.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα πολλών πλαισίων κειμένου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια κειμένου που θέλετε να αλλάξετε, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα και στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

 • Για να προσαρμόσετε τη γραμματοσειρά που εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο κειμένου, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Γραμματοσειρά και Μέγεθος γραμματοσειράς, στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς σε όλα τα πλαίσια κειμένου του προτύπου φόρμας ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου που περιέχει την μορφοποίηση που θέλετε και στη συνέχεια, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή γραμματοσειράς σε όλα τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου.

 • Για να δείτε πως θα εμφανίζονται τα πλαίσια κειμένου με κείμενο, κάντε κλικ στην εντολή Δείγμα δεδομένων, στο μενού Προβολή. Με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μια ιδέα για την εμφάνιση της φόρμας κατά τη συμπλήρωσή της από τους χρήστες.

 • Χρησιμοποιήστε τα περιθώρια για να προσαρμόσετε τον κενό χώρο γύρω και έξω από ένα πλαίσιο κειμένου. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αναπλήρωσης για να προσαρμόσετε τον κενό χώρο γύρω από το κείμενο μέσα στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου. Και οι δύο ρυθμίσεις βρίσκονται στην καρτέλα Μέγεθος, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου κειμένου.

 • Μερικές φορές, το κείμενο μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου και οι ετικέτα στα αριστερά του πλαισίου κειμένου μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς μη στοιχισμένα. Για να τα στοιχίσετε ξανά, γρήγορα, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Στοίχιση στην καρτέλα Μέγεθος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή. Εάν η ετικέτα και το πλαίσιο κειμένου βρίσκονται σε διαφορετικά κελιά σε έναν πίνακα διάταξης, κάντε δεξιό κλικ στο κελί που περιέχει την ετικέτα Ιδιότητες πίνακα στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο στην ενότητα Κατακόρυφη στοίχιση, στην καρτέλα Κελί.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×