Εισαγωγή πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου

Εάν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να εισάγουν μορφοποιημένο κείμενο,αλλαγές παραγράφου, πίνακες, φωτογραφίες ή εικόνες clip art σε ένα πεδίο καταχώρησης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου στο πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

Η εμπειρία για το χρήστη

Ζητήματα συμβατότητας

Εισαγωγή πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου όταν θέλετε:

 • Να επιτρέψετε στους χρήστες να επισημαίνουν, να δίνουν έμφαση ή να μορφοποιούν το κείμενο που πληκτρολογούν σε μια φόρμα.

 • Να επιτρέψετε στους χρήστες να εισάγουν πίνακες ή εικόνες σε μια κενή περιοχή της φόρμας.

 • Να εμφανίζετε πληροφορίες εμπλουτισμένου κειμένου που περιέχονται σε μια βάση δεδομένων ή άλλη προέλευση δεδομένων.

 • Να αποθηκεύσετε μορφοποιημένα δεδομένα ως Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) στο υποκείμενο προέλευση δεδομένων του προτύπου φόρμας.

Στην παρακάτω εικόνα, χρησιμοποιείται ένα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου για τη συλλογή λεπτομερών σημειώσεων από τους χρήστες.

Formatted text inside rich text box on form

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τα κουμπιά επιλογής, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Πλαίσιο κειμένου    Όπως ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, ένα πλαίσιο κειμένου επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογούν, να επεξεργάζονται ή να προβάλλουν κείμενο. Αντίθετα με το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, ένα πλαίσιο κειμένου εμφανίζει μόνο μία γραμμή από προεπιλογή και οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν στοιχεία μορφοποίησης σε ένα πλαίσιο κειμένου,όπως κείμενο σε έντονη ή πλάγια γραφή, εικόνες ή πίνακες.

Πλαίσιο έκφρασης    Ένα πλαίσιο έκφρασης χρησιμοποιείται γενικά για την εμφάνιση κειμένου μόνο για ανάγνωση, την εμφάνιση της τιμής ενός άλλου στοιχείου ελέγχου στο πρότυπο φόρμας ή τη δημιουργία τύπος που βασίζονται σε εκφράσεις Γλώσσα XML Path (XPath). Αντίθετα με ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, στο πλαίσιο έκφρασης δεν αποθηεκεύονται δεδομένα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα πλαίσιο έκφρασης μόνο αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την τιμή του ή να το αναφέρετε σε έναν άλλο τύπο.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία για το χρήστη

Όπως ένα πλαίσιο κειμένου, ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου είναι απλά μια κράτηση θέσης σε μια φόρμα, όπως ένα πλαίσιο σχολίων, στο οποίο οι χρήστες εισάγουν κείμενο. Κατά την πληκτρολόγηση σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε πολλές από τις δυνατότητες μορφοποίησης τις οποίες γνωρίζουν από άλλα έγγραφα του συστήματος του Microsoft Office. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν μια εικόνα ή έναν πίνακα σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου ή να εφαρμόσουν κίτρινη επισήμανση σε μια συγκεκριμένη παράγραφο του κειμένου.

Για να δουν αν μπορούν να μορφοποιήσουν κείμενο σε ένα συγκεκριμένο πεδίο φόρμας, οι χρήστες τοποθετούν το δρομέα στο πεδίο ή επιλέγουν το κείμενο στο πεδίο. Εάν οι επιλογές στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησηςείναι ενεργοποιημένες και όχι αμυδρές, τότε οι χρήστες μπορούν να μορφοποιήσουν το κείμενο όπως ακριβώς θα έκαναν σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του συστήματος Microsoft Office.

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη λειτουργία συμβατότητας για τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας συμβατού με προγράμματα περιήγησης. Όταν ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με προγράμματα περιήγησης δημοσιεύεται σε διακομιστή που εκτελεί το InfoPath Forms Services και κατόπιν αποκτά δυνατότητα ενεργοποίησης από πρόγραμμα περιήγησης, οι φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας μπορούν να προβληθούν σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με προγράμματα περιήγησης, ορισμένα στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμα στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, επειδή δεν είναι δυνατή η εμφάνισή τους σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Παρόλο που τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου είναι διαθέσιμα κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας συμβατού με πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να προσέξετε τους εξής περιορισμούς:

 • Δεν υποστηρίζεται η μερική μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου στην έκδοση του προγράμματος περιήγησης του πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου. Εάν εμφανιστεί ένα σφάλμα σχετικά με τις μη συμβατές ρυθμίσεις για το εμπλουτισμένο κείμενο στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των ρυθμίσεων που είναι συμβατές με το πρόγραμμα περιήγηση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου. Με τον τρόπο αυτό επιλέγονται αυτόματα οι σωστές ρυθμίσεις εμπλουτισμένου κειμένου.

 • Η επικύρωση δεδομένων δεν είναι ενεργοποιημένη για πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου όταν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας προβάλλεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

 • Τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου υποστηρίζονται πλήρως από τα προγράμματα περιήγησης Windows Internet Explorer. Σε άλλα προγράμματα περιήγησης, τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου εμφανίζονται μόνο για ανάγνωση. Εάν οι χρήστες θέλουν να επεξεργαστούν πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου μπορούν αλλά όλη η μορφοποίηση θα χαθεί.

 • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε συνδεδεμένες εικόνες για ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, δεν υποστηρίζονται οι ενσωματωμένες εικόνες.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου

Η διαδικασία εισαγωγής ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου διαφέρει λίγο ανάλογα με το αν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας ή αν βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη, εξωτερική προέλευση δεδομένων

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου ενώ είναι επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης.

Rich text box selected in design mode

Τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να είναι δεσμευμένα ή μη. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, συνδέεται σε ένα πεδίο ή μια ομάδα στη προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν συνδέεται σε ένα πεδίο ή μια ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, εμφανίζεται ένα κείμενο και ένα εικονίδιο δέσμευσης στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου. Το κείμενο δηλώνει την ομάδα ή το πεδίο στο οποίο είναι δεσμευμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο δηλώνει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι εκείνη τη στιγμή δεσμευμένο στην αντίστοιχη ομάδα ή πεδίο. Όταν η δέσμευση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη δέσμευση, εμφανίζεται ένα μπλε ή ένα κόκκινο εικονίδιο.

Η προέλευση δεδομένων για το πρότυπο της φόρμας αποτελείται από πεδία και ομάδες που εμφανίζονται σε ιεραρχική σειρά στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου είναι πάντα συνδεδεμένα με πεδίο. Στο παρακάτω παράδειγμα, το σύνθετο πλαίσιο Σημειώσεις στη φόρμα είναι συνδεδεμένο με το πεδίο κατηγορία, στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Εισαγωγή ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα πεδία και ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, καθώς εισάγετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες δηλώνονται με εικονίδια φακέλου και αρχείου στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου από το μενού Εισαγωγή ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

 4. Για να καθορίσετε τον τύπο εμπλουτισμένου κειμένου που μπορούν να καταχωρούν οι χρήστες, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου που υπάρχει στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στα πλαίσια ελέγχου Διαθέσιμη μορφοποίηση.

 5. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω ή αριστερά από το στοιχείο ελέγχου και κατόπιν προσθέστε άνω και κάτω τελεία (:).

Εισαγωγή πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι βασισμένο σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας βασίζεται σε ένα υπάρχον αρχείο XML (Extensible Markup Language), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath παράγει τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από αυτό το υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων. Στο σενάριο αυτό μπορείτε να εισάγετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου από το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην παρακάτω διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου από το μενού Εισαγωγή ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να καθορίσετε τον τύπο εμπλουτισμένου κειμένου που μπορούν να καταχωρούν οι χρήστες, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου που υπάρχει στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στα πλαίσια ελέγχου Διαθέσιμη μορφοποίηση.

 6. Το InfoPath χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου ή της ομάδας ως ετικέτα για το στοιχείο ελέγχου. Εάν απαιτείται, αλλάξτε το κείμενο της ετικέτας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων για εισαγωγή στοιχείων ελέγχου. Στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ στο πεδίο το οποίο θέλετε να συνδέσετε με το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου από το μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου:

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών πλαισίων εμπλουτισμένου κειμένου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου, των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες, κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές.

 • Για να μειώσετε το προεπιλεγμένο πλάτος με το οποίο εισάγονται τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου από το InfoPath, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιδιοτήτων, στο μενού Προβολή. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένου πλάτους διάταξης για αυτό το πρότυπο φόρμας και, κατόπιν, πληκτρολογήστε ένα μικρότερο αριθμό στο πλαίσιο Προσαρμοσμένο πλάτος διάταξης.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα πολλών πλαισίων κειμένου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου που θέλετε να αλλάξετε, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα και στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

 • Για να προσαρμόσετε τη γραμματοσειρά που εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Γραμματοσειρά και Μέγεθος γραμματοσειράς, στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς σε όλα τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου του προτύπου φόρμας ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου που περιέχει την μορφοποίηση που θέλετε και στη συνέχεια, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή γραμματοσειράς σε όλα τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου.

 • Για να δείτε πως θα εμφανίζονται τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου με κείμενο, κάντε κλικ στην εντολή Δείγμα δεδομένων, στο μενού Προβολή. Με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μια ιδέα για την εμφάνιση της φόρμας κατά τη συμπλήρωσή της από τους χρήστες.

 • Χρησιμοποιήστε τα περιθώρια για να προσαρμόσετε τον κενό χώρο γύρω και έξω από ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αναπλήρωσης για να προσαρμόσετε τον κενό χώρο γύρω από το κείμενο μέσα στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×