Εισαγωγή ομάδας κουμπιών επιλογής

Μπορείτε να εισάγετε δύο ή περισσότερα κουμπιά επιλογής στο πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath όταν θέλετε να κάνουν οι χρήστες μια επιλογή από ένα περιορισμένο σύνολο επιλογών.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε χρησιμοποιείται μια ομάδα κουμπιών επιλογής

Η εμπειρία για το χρήστη

Εισαγωγή ομάδας κουμπιών επιλογής

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται μια ομάδα κουμπιών επιλογής

Χρησιμοποιήστε μια ομάδα κουμπιών επιλογής στο πρότυπο φόρμας όταν θέλετε να παρουσιάσετε στους χρήστες λίγες, συσχετισμένες αλλά αμοιβαία αποκλειστικές επιλογές.

Στην παρακάτω εικόνα, οι εργαζόμενοι και οι διαχειριστές κάνουν κλικ σε κουμπιά επιλογών για να αξιολογήσουν την απόδοση εργασίας σε μια φόρμα επισκόπησης απόδοσης. Σε κάθε ενότητα, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μόνο ένα κουμπί.

Option buttons in a performance review form

Όταν οι χρήστες ανοίγουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, κανένα από τα κουμπιά επιλογής δεν είναι προεπιλεγμένο. Εάν θέλετε να είναι επιλεγμένο ένα από τα κουμπιά επιλογής κατά το άνοιγμα της φόρμας από τους χρήστες, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Το κουμπί αυτό είναι προεπιλεγμένο (παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες κουμπιού επιλογής) για το συγκεκριμένο κουμπί επιλογής.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τα κουμπιά επιλογής, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Πλαίσιο ελέγχου    Όπως ένα κουμπί επιλογής, ένα πλαίσιο ελέγχου υποστηρίζει επιλογές που είναι ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες. Η διαφορά είναι ότι τυπικά, χρησιμοποιείτε τα πλαίσια ελέγχου για αποφάσεις ναι/όχι ή για μη ρητές επιλογές.

Πλαίσιο λίστας    Όπως η ομάδα των κουμπιών επιλογής, ένα πλαίσιο λίστας επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν από πολλές επιλογές της φόρμας. Ωστόσο, με τα πλαίσια λίστας, οι χρήστες κάνουν την επιλογή τους κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας αντί σε ένα μικρό κύκλο.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία για το χρήστη

Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που είναι βασισμένη στο πρότυπο φόρμας από χρήστες, τα κουμπιά επιλογής εμφανίζονται σαν μικροί κύκλοι με ετικέτες. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ σε ένα από τα κουμπιά, τα κουμπιά επιλογής εμφανίζεται μια τελεία στη μέση του κύκλου. Από κάθε σύνολο επιλογών μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα κουμπί.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ομάδας κουμπιών επιλογής

Η διαδικασία εισαγωγής μιας ομάδας κουμπιών επιλογής διαφέρει λίγο ανάλογα με το αν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας ή αν βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη, εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα κουμπί επιλογής όταν το επιλέγετε σε κατάσταση σχεδίασης.

Three option buttons in design mode; the first one is selected

Τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να είναι δεσμευμένα ή μη. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, συνδέεται σε ένα πεδίο ή μια ομάδα στη προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν συνδέεται σε ένα πεδίο ή μια ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, εμφανίζεται ένα κείμενο και ένα εικονίδιο δέσμευσης στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου. Το κείμενο δηλώνει την ομάδα ή το πεδίο στο οποίο είναι δεσμευμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο δηλώνει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι εκείνη τη στιγμή δεσμευμένο στην αντίστοιχη ομάδα ή πεδίο. Όταν η δέσμευση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη δέσμευση, εμφανίζεται ένα μπλε ή ένα κόκκινο εικονίδιο.

Η προέλευση δεδομένων για το πρότυπο της φόρμας αποτελείται από πεδία και ομάδες που εμφανίζονται σε ιεραρχική σειρά στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Κάθε κουμπί επιλογής είναι συνδεδεμένο με το ίδιο πεδίο στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί επιλογής, η τιμή που συσχετίζεται με αυτό το κουμπί επιλογής αποθηκεύεται στο πεδίο. Στο παρακάτω παράδειγμα, τα κουμπιά επιλογής 1, 2, 3 και δ/υ είναι όλα συνδεδεμένα στο πεδίο employeeScore, στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων.

relationship between group of option buttons on form template and corresponding field in data source

Εισαγωγή μιας ομάδας κουμπιών επιλογής σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα πεδία και ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, καθώς εισάγετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες δηλώνονται με εικονίδια φακέλου και αρχείου στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου από το μενού Εισαγωγή ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί επιλογής.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή κουμπιών επιλογής, πληκτρολογήστε τον αριθμό των κουμπιών που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να αλλάξετε την τιμή που είναι αποθηκεύμενη στο αρχείο προέλευσης δεδομένων όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί επιλογής στο οποίο θέλετε να αλλάξει η τιμή, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε στο πλαίσιο Τιμή κατά την επιλογή.

  Σημείωση:  Από προεπιλογή, όταν γίνεται κλικ στο πρώτο κουμπί επιλογής στην ομάδα αποθηκεύεται η τιμή 1, στο δεύτερο αποθηκεύεται η τιμή 2 κ.λπ.

 6. Στο πρότυπο φόρμας, αντικαταστήστε το κείμενο κράτησης θέσης για κάθε ετικέτα σε κουμπί επιλογής, με δικό σας κείμενο.

Εισαγωγή ομάδας κουμπιών επιλογής σε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε ένα υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας βασίζεται σε ένα υπάρχον αρχείο XML (Extensible Markup Language), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath παράγει τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από αυτό το υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων. Στο σενάριο αυτό μπορείτε να εισάγετε μια ομάδα κουμπιών επιλογής σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας μια ομάδα κουμπιών επιλογής από το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην παρακάτω διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου από το μενού Εισαγωγή ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί επιλογής.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση κουμπιού επιλογής, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του κουμπιού επιλογής και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να συνδέσετε τα κουμπιά επιλογής με ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο, τα κουμπιά επιλογής πρέπει να βρίσκονται μέσα σε ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο ελέγχου, όπως έναν επαναλαμβανόμενος πίνακας ή μια επαναλαμβανόμενη ενότητα.

 5. Στο πλαίσιο Αριθμός κουμπιών επιλογής προς εισαγωγή, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή κουμπιών επιλογής, εισάγετε τον αριθμό επιλογών που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Για να αλλάξετε την τιμή που είναι αποθηκεύμενη στο αρχείο προέλευσης δεδομένων όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί επιλογής στο οποίο θέλετε να αλλάξει η τιμή, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε στο πλαίσιο Τιμή κατά την επιλογή.

  Σημείωση:  Από προεπιλογή, όταν γίνεται κλικ στο πρώτο κουμπί επιλογής στην ομάδα, αποθηκεύεται σε αυτό η τιμή 1, στο δεύτερο αποθηκεύεται η τιμή 2 κ.λπ. Οι αποδεκτές τιμές εξαρτώνται από τον τύπο δεδομένων του πεδίου με το οποίο είναι συνδεδεμένα τα κουμπιά επιλογής.

 7. Το InfoPath χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου ως ετικέτα για κάθε κουμπί επιλογής της ομάδας. Στο πρότυπο φόρμας, αντικαταστήστε το κείμενο κράτησης θέσης για κάθε ετικέτα σε κουμπί επιλογής, με δικό σας κείμενο.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων για εισαγωγή στοιχείων ελέγχου. Στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ στο πεδίο με το οποίο θέλετε να συνδέσετε τα κουμπιά επιλογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κουμπί επιλογής από το μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία μιας ομάδας κουμπιών επιλογής:

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών κουμπιών επιλογής ταυτόχρονα, επιλέξτε τα κουμπιά επιλογής, των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+ENTER και στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στην καρτέλα Μέγεθος.

 • Για βελτίωση της αναγνωσιμότητας, μπορείτε ίσως να προσθέσετε μια γραμμή κειμένου οδηγιών πριν από τα κουμπιά επιλογής, ένα περίγραμμα γύρω από την ομάδα κουμπιών επιλογής ή μια σκίαση πίσω από τα κουμπιά. Ο καλύτερος τρόπος είναι να εισάγετε τα κουμπιά επιλογής σε μια κενή ενότητα το πρότυπο φόρμας. Επιλέξτε την ενότητα και στη συνέχεια, από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση και κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

 • Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις περιθωρίου για να προσαρμόσετε το κενό διάστημα γύρω από κάθε κουμπί επιλογής.

 • Η σειρά στηλοθετών αναφέρεται στην εστίαση όταν ο δρομέας μετακινείται, όταν ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο TAB. Στην περίπτωση των κουμπιών επιλογής, όταν οι χρήστες πιέζουν το πλήκτρο TAB, η εστίαση μετακινείται στο πρώτο κουμπί επιλογής της ομάδας, εάν είναι επιλεγμένα περισσότερα από ένα κουμπιά επιλογής ή στο κουμπί επιλογής που επιλέχτηκε τελευταίο. Την επόμενη φορά που πιέζετε το πλήκτρο TAB παραβλέπονται τα υπόλοιπα κουμπιά επιλογής, σε όφελος του επόμενου στοιχείου ελέγχου στη σειρά καρτελών. Παρόλο που οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθούν στα κουμπιά, ενδέχεται, κάποιες φορές να θέλετε το πλήκτρο TAB να μετακινεί την εστίαση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τη σειρά στηλοθετών αλλάζοντας τη ρύθμισηΔείκτης σειράς Tab, στην καρτέλα Για προχωρημένους, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες κουμπιού επιλογής.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×