Εισαγωγή και εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων στο Business Contact Manager 2007

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων για να εισαγωγή ή να εξαγωγή δεδομένα προς και από το Business Contact Manager for Outlook 2007.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή και εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων σε οποιαδήποτε έγκυρη συσκευή αποθήκευσης ή αποσπώμενο μέσο, όπως άλλο υπολογιστή, αφαιρούμενο δίσκο USB, CD, δισκέτα, μονάδα δίσκου Zip ή εταιρικό δίκτυο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή δεδομένων

Εξαγωγή δεδομένων

Χρήση του οδηγού για ενημέρωση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων με πληροφορίες από άλλη βάση δεδομένων

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή δεδομένων

Μπορείτε να εισάγετε τους παρακάτω τύπους αρχείων δεδομένων από άλλες εφαρμογές και προγράμματα για χρήση στο Business Contact Manager for Outlook:

Δεδομένα του Business Contact Manager for Outlook (.bcm)

Περιλαμβάνει δεδομένα από λογαριασμός, Business Contact, Ευκαιρία, Επαγγελματικό έργο μαζί με τα δεδομένα ιστορικού επικοινωνίας από προηγούμενες εκδόσεις του Business Contact Manager for Outlook.

Σημείωση: Όταν εισάγετε λογαριασμούς ή επαγγελματικές επαφές, μπορείτε να επιλέξετε την εισαγωγή όλων των εγγραφή, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού ιστορικού επικοινωνίας ή μπορείτε να επιλέξετε την εισαγωγή μόνο των εγγραφών που θέλετε. Όταν εισάγετε επιλεγμένες εγγραφές λογαριασμών ή επαγγελματικών επαφών, δεν εισάγονται και οι αντίστοιχες συνδεδεμένες επαγγελματικές επαφές ή λογαριασμοί.

Προσαρμογές του Business Contact Manager (.bcmx)

Περιλαμβάνει προσαρμοσμένα δεδομένα από τις τιμές πεδίο καθορισμένο από τον χρήστη. Ωστόσο, μόνο ο κάτοχος βάσης δεδομένων ή κάποιος διαχειριστής για τον υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων, μπορεί να εισάγει πεδία ορισμένα από χρήστη.

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager E-mail Marketing Service contacts (.bcm)

To import your Business Contacts into the Υπηρεσία μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, you need to sign in to the E-Mail Marketing Service service. Follow the instructions on the final page of the Business Data Import and Export wizard, and then import your file into the E-Mail Marketing Service.

Σημείωση: If you previously imported Business Contacts from List Builder 1.0 (the former name for the E-Mail Marketing Service), you must first export these to a .bcm file format, and then import them into Business Contact Manager for Outlook.

Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (.csv)

Περιλαμβάνει δεδομένα με τη μορφή αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv), που διαχωρίζεται από κόμματα, ανεξάρτητα από το διαχωριστικό λίστας που υπάρχει στο λειτουργικό σύστημα των Windows. Το διαχωριστικό λίστας θα το βρείτε από τον Πίνακα Ελέγχου, στις Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας, στην καρτέλα Τοπικές ρυθμίσεις. Η μορφοποίηση δεδομένων σε μορφή αρχείου .csv είναι ένας τρόπος εισαγωγής δεδομένων στο Business Contact Manager for Outlook από προγράμματα όπως το Outlook Express.

Για την εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εισαγωγής στη λίστα στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τη λίστα ως αρχείο .csv και, στη συνέχεια, να την εισαγάγετε.

Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε ότι οι κατηγορίες στη λίστα εισαγωγής θα αντιστοιχούν με τις κατηγορίες στο Business Contact Manager for Outlook, στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών και επιβεβαιώστε ποιες κατηγορίες χρησιμοποιούνται.

Βάση δεδομένων της Access (.mdb, .accdb)

Περιλαμβάνει δεδομένα σε αρχεία μορφής Microsoft Office Access.

Βιβλίο εργασίας του Excel* (.xls, .xlsx)

Περιλαμβάνει αρχεία δεδομένων σε μορφές αρχείου Microsoft Office Excel (τουλάχιστον έκδοσης Office 2003).

Συμβουλή: Για να χρησιμοποιήσετε το Office 2003 και να ανοίξετε έγγραφα που δημιουργήθηκαν με μορφές αρχείων του συστήματος 2007 Office, όπως το .xslx, κάντε λήψη του πακέτου συμβατότητας Microsoft Office για τις μορφές αρχείων των Word, Excel και PowerPoint 2007 από την τοποθεσία της Microsoft στο Web.

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν ορισμένες προτάσεις σχετικά με τις κεφαλίδες στηλών που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο Excel*. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια από άλλους χρήστες μέσω της ομάδα συζήτησης για το Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Σημειώσεις: 

 • Τουλάχιστον μία στήλη στο υπολογιστικό φύλλο του Excel* πρέπει να περιλαμβάνει μια κεφαλίδα στήλης, όπως Πόλη.

 • Η γραμμή κεφαλίδας στήλης πρέπει να είναι η πρώτη γραμμή στο υπολογιστικό φύλλο. Οι τιμές για ορισμένες κεφαλίδες στήλης μπορεί να είναι κενές. Για παράδειγμα, Όνομα; <κενό>; Οδός; Πόλη.

 • Δεν πρέπει να συμπεριλάβετε πληροφορίες πάνω από τη γραμμή κεφαλίδας στήλης.

 • Αντιστοιχίστε τις κεφαλίδες στηλών ώστε να ταιριάζουν με τις ετικέτες στις εγγραφές του Business Contact Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση πεδίων, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιστοίχιση πεδίων στο Business Contact Manager.

*Η μεμονωμένη έκδοση του Business Contact Manager for Outlook 2007 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Excel 2007 ή το Excel 2003.

Επαφές του Outlook (.pst)

Περιλαμβάνει επαφές σε αρχεία μορφής Microsoft Office Outlook ( .pst)

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιγραφής ή μετακίνησης μιας μεμονωμένης επαφής στο Business Contact Manager for Outlook, δείτε το θέμα Αντιγραφή ή μετακίνηση μεμονωμένων επαφών του Outlook στο Business Contact Manager.

Σημείωση: Οι επαφές του Outlook είναι ξεχωριστές από τις επαγγελματικές επαφές. Η εισαγωγή, αντιγραφή ή μετακίνηση μιας επαφής του Outlook στο Business Contact Manager for Outlook δημιουργεί μια ξεχωριστή εγγραφή στο Business Contact Manager for Outlook που δεν είναι συγχρονισμένη με την εγγραφή επαφής του Outlook. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε εγγραφή επαγγελματικής επαφής που δημιουργήθηκε από μια επαφή του Outlook δεν αντικατοπτρίζονται στην εγγραφή επαφής του Outlook ή το αντίστροφο.

Microsoft Sales Leads (.bcm)

Περιλαμβάνει αρχεία Microsoft Sales Leads από προηγούμενες εκδόσεις του Business Contact Manager for Outlook.

ACT! (.dbf, .pad)

The ACT! application must be already installed on your computer before you can start importing data from an ACT! file format. The Business Data Import and Export wizard uses its conversion tool to convert this file type into Business Contact Manager file format, before importing the data.

Σημείωση: Download and install Service Pack 1 for Office 2007 which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Business Contact Manager for Outlook 2007 includes this support.

QuickBooks (.iif)

A file in the .iff format from any version of QuickBooks can be imported. The Business Data Import and Export wizard uses its conversion tool to convert this file type into Business Contact Manager file format, before importing the data.

Άλλοι τύποι αρχείων

Οι επαγγελματικές επαφές από προγράμματα όπως το Outlook Express εισάγονται στο Business Contact Manager for Outlook εάν είναι δυνατή η μετατροπή των δεδομένων σε αρχείο αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv). Δείτε τη Βοήθεια για το πρόγραμμα από το οποίο θέλετε να εισάγετε δεδομένα.

Εισαγωγή αρχείου ή φακέλου με τη χρήση του Οδηγού εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων

 1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αρχείου και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

 3. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  If you select ACT! (.dbf. .pad) or QuickBooks (.iif) formats:

  Σημείωση: Download and install Service Pack 1 for Office 2007 which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Business Contact Manager for Outlook 2007 includes this support.
  Importing business data from all versions of QuickBooks is supported.

  1. Click Convert Data to convert your data into Business Contact Manager file format. This tool functions like a wizard to help you import these types of files.

  2. In the Data Conversion Tool, click Next.

  3. Select the program that created the data that you want to convert, and click Next.

  4. Browse to the file that you want to convert, and click Next.

  5. Follow the instructions in the Data Conversion Tool.

   For assistance with a page in the wizard, click Help on that page.

  6. When the data conversion is completed, click Close to exit the Data Conversion Tool and return to the Business Data Import and Export wizard.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων.

  Για βοήθεια με κάποια σελίδα στον οδηγό, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια της συγκεκριμένης σελίδας.

Εξαγωγή δεδομένων

Μπορείτε να εξάγετε δεδομένα από το Business Contact Manager for Outlook για χρήση σε άλλες εφαρμογές ή προγράμματα, με μετατροπή σε μία από τις παρακάτω μορφές:

Δεδομένα του Business Contact Manager (.bcm)

Μπορεί να περιλαμβάνει λογαριασμούς, επαγγελματικές επαφές, ευκαιρίες, επαγγελματικά έργα και τα δεδομένα ιστορικού επικοινωνίας τους από προηγούμενες εκδόσεις του Business Contact Manager for Outlook.

Προσαρμογές του Business Contact Manager (.bcmx)

Αυτός ο τύπος αρχείου περιλαμβάνει πεδία και δεδομένα ορισμένα από χρήστη.

Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (.csv)

Αυτός ο τύπος αρχείου περιλαμβάνει δεδομένα που έχουν εξαχθεί από το Business Contact Manager for Outlook σε μορφή .csv και διαχωρίζονται με κόμματα, ανεξάρτητα από το διαχωριστικό λίστας που υπάρχει στο λειτουργικό σύστημα Windows. Το διαχωριστικό λίστας μπορείτε να το βρείτε από τον Πίνακα Ελέγχου, στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας, στην καρτέλα Τοπικές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να εξάγετε δεδομένα από προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τη μορφή αρχείου αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv).

Συμβουλή: Εξαγωγή στο Excel Για την εξαγωγή λογαριασμών ή επαγγελματικών επαφών στο Excel, ολοκληρώστε την παρακάτω διαδικασία για την εξαγωγή των επαγγελματικών δεδομένων. Στον οδηγό Εισαγωγή και εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (.csv). Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο .csv από εξαγωγή χρησιμοποιώντας το Excel.

Εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων

 1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αρχείου και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

 3. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου στον οποίο θέλετε να εκτελέσετε την εξαγωγή και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε όλο το ιστορικό επικοινωνίας στο αρχείο εξαγωγής. Το ιστορικό περιλαμβάνει συνδεδεμένους λογαριασμούς, επαγγελματικές επαφές και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη θέση και το όνομα του αρχείου εξαγωγής.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων.

  Για βοήθεια κατά τη συμπλήρωση κάποιας σελίδας στον οδηγό, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια της συγκεκριμένης σελίδας.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής μίας εγγραφής λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής, δείτε το θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων με την εισαγωγή και εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Χρήση του οδηγού για ενημέρωση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων με πληροφορίες από άλλη βάση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων για ενημέρωση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων με πληροφορίες από άλλη βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Κάντε τα εξής:

 1. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Τα δεδομένα από άλλη βάση δεδομένων θα προστεθούν στην τρέχουσα μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  Πώς;

  1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογήΕργαλεία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση βάσης δεδομένων

  2. Στην καρτέλα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας/Επαναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

   Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων, δείτε το θέμα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για δεδομένα του Business Contact Manager. Από προεπιλογή, στα Windows XP, το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο: C:\Documents and Settings\<όνομα_χρήστη>\My Documents\My Business\Backups. Στα Windows Vista, το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο: C:\Users\<όνομα_χρήστη>\Documents\My Business\Backups.

 2. Επιλέξτε τη βάση δεδομένων προέλευσης. Η βάση δεδομένων προέλευσης περιέχει τα επαγγελματικά δεδομένα που θέλετε να εισάγετε στην τρέχουσα βάση δεδομένων.

  Πώς;

  1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία βάσης δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ή επιλογή βάσης δεδομένων.

   Η επιλογή Επιλογή υπάρχουσας βάσης δεδομένων ενεργοποιείται από προεπιλογή.

  3. Πληκτρολογήστε τη θέση (ή το όνομα υπολογιστή) της βάσης δεδομένων προέλευσης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.

   Σημείωση: Εάν η βάση δεδομένων προέλευσης αποθηκευτεί σε άλλον υπολογιστή, η βάση δεδομένων πρέπει να είναι κοινόχρηστη για να είναι δυνατή η σύνδεση.

  4. Επιλέξτε το όνομα της βάσης δεδομένων προέλευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Κάντε εξαγωγή της βάσης δεδομένων προέλευσης.

  Πώς;

  1. Στο μενού Διαχείριση επαγγελματικών επαφών (Business Contact Manager), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αρχείου και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

  3. Επιλέξτε Δεδομένα Business Contact Manager (.bcm) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  4. Επιλέξτε Εξαγωγή όλων ή όποια δεδομένα θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  5. Πληκτρολογήστε μια θέση για το αρχείο εξαγωγής και κάντε τις επιλογές που θέλετε στην περιοχή Εισαγωγή ιστορικού και Εξαγωγή προϊόντων.

  6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 4. Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή, κάντε επαναφορά της αρχικής βάσης δεδομένων.

  Πώς;

  1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογήΕργαλεία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση βάσης δεδομένων

  2. Στην καρτέλα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας/Επαναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά βάσης δεδομένων και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 5. Κάντε εισαγωγή της βάσης δεδομένων προέλευσης χωρίς τα διπλότυπα.

  Πώς;

  1. Στο μενού Διαχείριση επαγγελματικών επαφών (Business Contact Manager), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αρχείου και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

  3. Επιλέξτε Δεδομένα του Business Contact Manager (.bcm).

  4. Μεταβείτε στο αρχείο προέλευσης που δημιουργήσατε προηγουμένως, επιλέξτε Ενημέρωση διπλότυπων και επιλέξτε αν θέλετε να συμπεριλάβετε στοιχεία του ιστορικού επικοινωνίας ή προσαρμογές.

  Σημειώσεις: 

  • Δεν συνιστάται η εισαγωγή ή εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων προς ή από διαφορετικές θέσεις του κόσμου καθώς ορισμένες δομές και τύποι δεδομένων δεν είναι μετατρέψιμοι.

  • Προτού αρχίσετε την εισαγωγή, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του Business Contact Manager for Outlook. Η διαδικασία εισαγωγής δεν είναι αναστρέψιμη, εκτός εάν διαγράψετε μη αυτόματα τα εισηγμένα δεδομένα.

  • Για την εισαγωγή στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εισαγωγή στη Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών.

  • Προτού ξεκινήσετε την εξαγωγή, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου εξαγωγής. Η διαδικασία εξαγωγής δεν είναι αναστρέψιμη, εκτός εάν διαγράψετε μη αυτόματα όλα τα εξαγόμενα δεδομένα.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×