Αναζήτηση τιμών σε μια λίστα δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναζητήσετε το εσωτερικό τηλέφωνο ενός υπαλλήλου χρησιμοποιώντας τον αριθμό κάρτας του. Ή ότι θέλετε να βρείτε το ποσοστό προμήθειας για ένα συγκεκριμένο ποσό πωλήσεων. Το Excel σάς παρέχει αρκετούς τρόπους να αναζητήσετε δεδομένα σε λίστες εύκολα και αποτελεσματικά.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα χρησιμοποιώντας ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα χρησιμοποιώντας κατά προσέγγιση αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα άγνωστου μεγέθους χρησιμοποιώντας ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα χρησιμοποιώντας ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα χρησιμοποιώντας κατά προσέγγιση αντιστοιχία

Πού είναι ο "Οδηγός αναζήτησης";

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα χρησιμοποιώντας ακριβή αντιστοιχία

Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την εργασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση VLOOKUP ή συνδυασμό των συναρτήσεων INDEX και MATCH.

Παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση VLOOKUP

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

3

4

5

6

7

89

A

B

C

D

Αριθμός κάρτας

Επώνυμο

Όνομα

Εσωτερικό

ID-34567

Γιώργη

Ανδριάνα

5467

ID-16782

Γιακουμάκης

Λεωνίδας

3457

ID-4537

Κωστίδου

Στέλλα

3355

ID-1873

Κινήνης

Αλέξανδρος

5176

ID-3456

Παππάς

Στέφανος

3453

ID-5678

Ξυλαράς

Ιωάννης

428

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=VLOOKUP("ID-4537";A1:D7; 4;FALSE)

Αναζητά τον αριθμό κάρτας, ID-4537, στην πρώτη στήλη και επιστρέφει την αντίστοιχη τιμή στην ίδια γραμμή της τέταρτης στήλης (3355)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση VLOOKUP.

Παράδειγμα που χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις INDEX και MATCH

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Προϊόν

Ποσότητα

Μπανάνες

38

Πορτοκάλια

25

Μήλα

41

Αχλάδια

40

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=INDEX(A2:B5;MATCH("Αχλάδια";A2:A5;0);2)

Αναζητά την τιμή "Αχλάδια" στη στήλη A και επιστρέφει την τιμή για τα Αχλάδια στη στήλη B (40).

Ο τύπος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα ορίσματα.

Τύπος για την αναζήτηση μιας τιμής σε λίστα χωρίς ταξινόμηση
Τύπος για την αναζήτηση μιας τιμής σε περιοχή χωρίς ταξινόμηση (συνάρτηση INDEX)

1. A2:B5: Ολόκληρη η περιοχή στην οποία αναζητάτε τιμές.

2. MATCH("Αχλάδια";A2:A5;0): Η συνάρτηση MATCH καθορίζει τον αριθμό της γραμμής.

3. "Αχλάδια": Η τιμή που πρέπει να βρεθεί στη στήλη αναζήτησης.

4. A2:A5: Η στήλη στην οποία θα κάνει αναζήτηση η συνάρτηση MATCH.

5. 2: Η στήλη από την οποία θα επιστραφεί η τιμή. Η πρώτη στήλη αριστερά είναι η 1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των συναρτήσεων, ανατρέξτε στα θέματα Συνάρτηση INDEX και Συνάρτηση MATCH.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα χρησιμοποιώντας κατά προσέγγιση αντιστοιχία

Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια, χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση VLOOKUP.

Σημαντικό: Η μέθοδος αυτή λειτουργεί μόνο εάν οι τιμές στην πρώτη στήλη είναι ταξινομημένες κατά αύξουσα σειρά.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, γνωρίζετε τη συχνότητα και θέλετε να αναζητήσετε το συσχετισμένο χρώμα.

1

2

3

4

5

6

7
8

A

B

Συχνότητα

Χρώμα

4,14

κόκκινο

4,19

πορτοκαλί

5,17

κίτρινο

5,77

πράσινο

6,39

μπλε

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=VLOOKUP(5,93; A1:B6; 2; TRUE)

Αναζητά την τιμή 5,93 στη στήλη A, εντοπίζει την αμέσως μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από την τιμή του ορίσματος 5,93 (5,77) και, στη συνέχεια, επιστρέφει την τιμή από τη στήλη B που βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την τιμή 5,77 (πράσινο)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση VLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα άγνωστου μεγέθους χρησιμοποιώντας ακριβή αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις OFFSET και MATCH.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την προσέγγιση όταν τα δεδομένα σας βρίσκονται σε περιοχή εξωτερικών δεδομένων που ανανεώνετε κάθε ημέρα. Γνωρίζετε ότι η τιμή βρίσκεται στη στήλη B, αλλά δεν γνωρίζετε πόσες γραμμές δεδομένων θα επιστραφούν και η πρώτη στήλη δεν είναι ταξινομημένη με αλφαβητική σειρά.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Προϊόν

Ποσότητα

Μπανάνες

38

Πορτοκάλια

25

Μήλα

41

Αχλάδια

40

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=OFFSET(A1;MATCH("Αχλάδια";A2:A5; 0);1)

Αναζητά την τιμή "Αχλάδια" στη στήλη A και επιστρέφει την τιμή για τα Αχλάδια στη στήλη B (40).

Ο τύπος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα ορίσματα.

Τύπος για την αναζήτηση μιας τιμής σε λίστα χωρίς ταξινόμηση (συνάρτηση OFFSET)

1. A1: Το επάνω αριστερό κελί της περιοχής, που ονομάζεται επίσης κελί έναρξης.

2. MATCH("Αχλάδια";A2:A5; 0): Η συνάρτηση MATCH καθορίζει τον αριθμό των γραμμών κάτω από το κελί έναρξης όπου θα βρεθεί η τιμή αναζήτησης.

3. "Αχλάδια": Η τιμή που πρέπει να βρεθεί στη στήλη αναζήτησης.

4. A2:A5: Η στήλη στην οποία θα κάνει αναζήτηση η συνάρτηση MATCH. Να μη συμπεριληφθεί το κελί έναρξης σε αυτήν την περιοχή.

5. 1: Ο αριθμός των στηλών στα δεξιά του κελιού έναρξης στις οποίες θα γίνει εύρεση της τιμής αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των συναρτήσεων, ανατρέξτε στα θέματα Συνάρτηση MATCH και Συνάρτηση OFFSET.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα χρησιμοποιώντας ακριβή αντιστοιχία

Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια, χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση HLOOKUP.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Μπουλόνια

Κατάσταση

Άξονες

9

Διαθέσιμο

4

10

Επί παραγγελία

5

11

Ανεκτέλεστη παραγγελία

6

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=HLOOKUP("Μπουλόνια";A1:C4;3;FALSE)

Αναζητά την τιμή "Μπουλόνια" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 3 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (10)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση HLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα χρησιμοποιώντας κατά προσέγγιση αντιστοιχία

Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια, χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση HLOOKUP.

Σημαντικό: Η μέθοδος αυτή λειτουργεί μόνο εάν οι τιμές στην πρώτη γραμμή είναι ταξινομημένες κατά αύξουσα σειρά.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

34

A

B

C

D

10000

50000

100000

Όγκος πωλήσεων

0,05

0,20

0,30

Ποσοστό

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=HLOOKUP(78658;A1:D4;2; TRUE)

Αναζητά την τιμή "78.658 €" στη γραμμή 1, βρίσκει την αμέσως μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από την τιμή του ορίσματος 78.658 € (50.000 €) και, στη συνέχεια, επιστρέφει την τιμή από τη γραμμή 2 που βρίσκεται στην ίδια στήλη με την τιμή 50.000 € (20%)

Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να εμφανίσετε το ποσοστό και ο αριθμός να επιστραφεί ως ποσοστό. Επιλέξτε το κελί και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού .

  • Μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό του Όγκου πωλήσεων σε ευρώ. Επιλέξτε το κελί και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή αριθμού λογιστικής Κουμπί μορφής αριθμού λογιστικής .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση HLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Πού είναι ο "Οδηγός αναζήτησης";

Ο "Οδηγός αναζήτησης" αντικαταστάθηκε από τον "Οδηγό συνάρτησης" και τις Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς (υλικό αναφοράς).

Οι τύποι που δημιουργήθηκαν από αυτόν τον οδηγό θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε αυτήν την έκδοση του Excel.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×