Αναζήτηση τιμών σε λίστα δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναζητήσετε εσωτερικό τηλέφωνο ενός υπαλλήλου, χρησιμοποιώντας τον αριθμό της καρτέλας ή το σωστό ποσοστό προμήθειας για ένα ποσό πώλησης. Μπορείτε να αναζητήσετε δεδομένα για γρήγορα και αποτελεσματικά συγκεκριμένα δεδομένα σε μια λίστα και να αυτόματη επαλήθευση ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά δεδομένα. Μετά την αναζήτηση των δεδομένων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε υπολογισμούς ή να εμφανίσετε αποτελέσματα με τις τιμές που επιστρέφονται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνετε αναζήτηση τιμών σε μια λίστα των δεδομένων και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα αγνώστου μεγέθους, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση

Δημιουργία ενός τύπου αναζήτησης με τον "Οδηγό αναζήτησης"

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VLOOKUP ή ένα συνδυασμό των συναρτήσεων INDEX και MATCH.

Παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση VLOOKUP

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς μπορώ να αντιγράψω ένα παράδειγμα; Σημαντικό για το παράδειγμα για να λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 1. Select the example in this article. If you are copying the example in Excel Web App, copy and paste one cell at a time.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 2. Press CTRL+C.

 3. Create a blank workbook or worksheet.

 4. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V. If you are working in Excel Web App, repeat copying and pasting for each cell in the example.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

  Σημαντικό: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

 6. Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

1

2

3%

-4

5

6

7

89

A

B

C

D

Αριθμός ετικέτας

Επώνυμο

Όνομα

Επέκταση

ID-34567

Δημητρίου

Ελένη

5467

ID-16782

Φούλιας

Ανδρέας

3457

ID-4537

Κωστίδου

Στέλλα

3355

ID-1873

Αθανασοπούλου

Ιωάννα

5176

ID-3456

Παππάς

Γιάννης

3453

ID-5678

Κινήνης

Μιχάλης

428

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=VLOOKUP("ID-4537", A1:D7, 4, FALSE)

Αναζήτηση του αριθμού ετικέτας, ID-4537, στην πρώτη στήλη και επιστροφή της αντιστοιχίας τιμής στην ίδια γραμμή της τέταρτης στήλης (3355)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση VLOOKUP.

Παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση INDEX και MATCH

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Επιλέξτε το παράδειγμα σε αυτό το άρθρο. Εάν θέλετε να αντιγράψετε το παράδειγμα στο Excel Web App, αντιγράψτε και επικολλήστε ένα κελί κάθε φορά. Σημαντικό μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 2. Press CTRL+C.

 3. Create a blank workbook or worksheet.

 4. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V. If you are working in Excel Web App, repeat copying and pasting for each cell in the example.

 5. Σημαντικό Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 6. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφονται από τα αποτελέσματα, πιέστε CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, της ομάδας Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

 7. Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

1

2

3%

-4

5

6


7

A

B

Προϊόν

Πλήθος

Μπανάνες

38

Πορτοκάλια

25

Μήλα

41

Αχλάδια

40

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=INDEX(A2:B5;MATCH("Αχλάδια";A2:A5;0);2)

Αναζητά την τιμή "Αχλάδια" στη στήλη A και αποδίδει την αντίστοιχη τιμή στη στήλη Β (40).

Ο τύπος χρησιμοποιεί τα εξής ορίσματα.

Τύπος για την αναζήτηση μιας τιμής σε λίστα χωρίς ταξινόμηση

Τύπος αναζήτησης τιμής σε μη ταξινομημένη περιοχή (συνάρτηση INDEX)

1. A2:B5: Ολόκληρη η περιοχή στην οποία αναζητάτε τιμές.

2. MATCH("Αχλάδια";A2:A5;0): Η συνάρτηση MATCH καθορίζει τον αριθμό γραμμής.

3. "Αχλάδια": Η τιμή που θα εντοπιστεί στη στήλη αναζήτησης.

4. A2:A5: Η στήλη στην οποία θα γίνει αναζήτηση από τη συνάρτηση MATCH.

5. 2: Η στήλη από την οποία θα αποδοθεί η τιμή. Η τελευταία αριστερά στήλη έχει τον αριθμό 1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα συναρτήσεων INDEX και MATCH.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση

Για να εκτελλέσετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VLOOKUP.

Σημαντικό: Η μέθοδος αυτή λειτουργεί, μόνο αν οι τιμές της πρώτης γραμμής έχουν ταξινομηθεί με αύξουσα σειρά.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Επιλέξτε το παράδειγμα σε αυτό το άρθρο. Εάν θέλετε να αντιγράψετε το παράδειγμα στο Excel Web App, αντιγράψτε και επικολλήστε ένα κελί κάθε φορά. Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 2. Press CTRL+C.

 3. Create a blank workbook or worksheet.

 4. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V. If you are working in Excel Web App, repeat copying and pasting for each cell in the example.

 5. Σημαντικό Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 6. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφονται από τα αποτελέσματα, πιέστε CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, της ομάδας Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

 7. Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

Στο παράδειγμα αυτό, γνωρίζετε τη συχνότητα και θέλετε να αναζητήσετε το χρώμα με το οποίο συνδέεται.

1

2

3%

-4

5

6

7
8

A

B

Συχνότητα

Χρώμα

4,14

κόκκινο

4,19

πορτοκαλί

5,17

κίτρινο

5,77

πράσινο

6,39

μπλε

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=VLOOKUP(5.93, A1:B6, 2, TRUE)

Αναζητά την τιμή 5,93 στη στήλη A, εντοπίζει την επόμενη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από 5,93 που είναι η τιμή 5,77 και στη συνέχεια, αποδίδει την τιμή της στήλης B που βρίσκεται στην ίδια γραμμή ως 5,77 (πράσινο)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση VLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα αγνώστου μεγέθους, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις OFFSET και MATCH

Χρησιμοποιήστε αυτήν την προσέγγιση, όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε μια περιοχή δεδομένων εξωτερικής προέλευσης, η οποία ανανεώνεται καθημερινά. Γνωρίζετε ότι η τιμή βρίσκεται στη στήλη B, αλλά δεν γνωρίζετε πόσες γραμμές δεδομένων θα αποδοθούν από το διακομιστή, και η πρώτη στήλη δεν είναι ταξινομημένη με αλφαβητική σειρά.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Select the example in this article. If you are copying the example in Excel Web App, copy and paste one cell at a time.

  Σημαντικό Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 2. Press CTRL+C.

 3. Create a blank workbook or worksheet.

 4. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V. If you are working in Excel Web App, repeat copying and pasting for each cell in the example.

 5. Σημαντικό Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 6. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφονται από τα αποτελέσματα, πιέστε CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, της ομάδας Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

 7. Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

1

2

3%

-4

5

6


7

A

B

Προϊόν

Πλήθος

Μπανάνες

38

Πορτοκάλια

25

Μήλα

41

Αχλάδια

40

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=OFFSET(A1,MATCH("Αχλάδια",A2:A5, 0),1)

Αναζητά την τιμή "Αχλάδια" στη στήλη A και αποδίδει την αντίστοιχη τιμή στη στήλη Β (40).

Ο τύπος χρησιμοποιεί τα εξής ορίσματα.

Τύπος για την αναζήτηση μιας τιμής σε λίστα χωρίς ταξινόμηση (συνάρτηση OFFSET)

1. A1: Το άνω αριστερά κελί της περιοχής, που ονομάζεται επίσης κελί έναρξης.

2. MATCH("Αχλάδια",A2:A5, 0): Η συνάρτηση MATCH καθορίζει τον αριθμό της γραμμής κάτω από το κελί έναρξης, για τον εντοπισμό της τιμής αναζήτησης.

3. "Αχλάδια": Η τιμή που θα εντοπιστεί στη στήλη αναζήτησης.

4. A2:A5: Η στήλη στην οποία θα γίνει αναζήτηση από τη συνάρτηση MATCH. Αποφύγετε να συμπεριλάβετε το κελί έναρξης σε αυτήν την περιοχή.

5. 1: Ο αριθμός των στηλών, στα δεξιά του κελιού έναρξης, για τον εντοπισμό της τιμής αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση MATCH και συνάρτηση OFFSET.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HLOOKUP

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Επιλέξτε το παράδειγμα σε αυτό το άρθρο. Εάν θέλετε να αντιγράψετε το παράδειγμα στο Excel Web App, αντιγράψτε και επικολλήστε ένα κελί κάθε φορά. Σημαντικό μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 2. Press CTRL+C.

 3. Create a blank workbook or worksheet.

 4. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V. If you are working in Excel Web App, repeat copying and pasting for each cell in the example.

 5. Σημαντικό Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 6. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφονται από τα αποτελέσματα, πιέστε CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, της ομάδας Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

 7. Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

1

2

3%

-4

5

6


7

A

B

Παξιμάδια

Κατάσταση

Άξονες τροχού

9

Αποθέματα

-4

10

Παραγγελίες

5

11

Επιστροφές

6

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=HLOOKUP("Παξιμάδια"; A1:C4; 3, FALSE)

Αναζητά την τιμή "Παξιμάδια" στη γραμμή 1 και αποδίδει την τιμή της γραμμής 3 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (10)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση HLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση

Για να εκτελλέσετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HLOOKUP.

Σημαντικό: Η μέθοδος αυτή λειτουργεί, μόνο αν οι τιμές της πρώτης στήλης έχουν ταξινομηθεί με αύξουσα σειρά.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 3. Select the example in this article. If you are copying the example in Excel Web App, copy and paste one cell at a time.

  Σημαντικό Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη βοήθεια στο Excel 2013 για Windows

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 4. Press CTRL+C.

 5. Create a blank workbook or worksheet.

 6. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V. If you are working in Excel Web App, repeat copying and pasting for each cell in the example.

 7. Σημαντικό Για να λειτουργήσει σωστά το παράδειγμα, πρέπει να το επικολλήσετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας.

 8. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων που επιστρέφονται από τα αποτελέσματα, πιέστε CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, της ομάδας Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

 9. Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 10. Πιέστε CTRL+C

 11. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 12. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3%-4

A

B

C

D

10000

50000

100000

Όγκος πωλήσεων

.05

.20

.30

Αναλογία

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=HLOOKUP(78658,A1:D4,2, TRUE)

Αναζητά το ποσό $78.658 στη γραμμή 1, εντοπίζει την επόμενη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από $78.658, δηλαδή είναι 50.000 και, στη συνέχεια, επιστρέφει την τιμή της γραμμής 2 που βρίσκεται στην ίδια στήλη ως 50.000 (20%)

Σημειώσεις: 

 • Μπορείτε να εμφανίσετε το επιτόκιο και να επιστρέψετε αριθμό ως ποσοστό. Επιλέξτε το κελί και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού .

 • Μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό όγκο πωλήσεων σε δολάρια. Επιλέξτε το κελί και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Λογιστική μορφή αριθμού Κουμπί μορφής αριθμού λογιστικής .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση HLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός τύπου αναζήτησης με τον "Οδηγό αναζήτησης"

Ο "Οδηγός αναζήτησης" δημιουργεί τον τύπο με βάση τα δεδομένα του φύλλου εργασίας, η οποία περιλαμβάνει ετικέτες γραμμών και στηλών. Ο "Οδηγός αναζήτησης" σας βοηθά να αναζητήσετε άλλες τιμές σε μια γραμμή, όταν γνωρίζετε την τιμή σε μια στήλη και αντίστροφα. Ο "Οδηγός αναζήτησης" χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις INDEX και MATCH στους τύπους τους οποίους δημιουργεί.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί της περιοχής.

 2. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Λύσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

 3. Στην περίπτωση που η εντολή Αναζήτηση δεν είναι διαθέσιμη, τότε, χρειάζεται να φορτώσετε το πρόσθετο "Οδηγός αναζήτησης".

  Πως θα φορτώσετε το πρόσθετο πρόγραμμα "Οδηγός αναζήτησης"

 4. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία πρόσθετα.

 5. Στο πλαίσιο Διαχείριση, κάντε κλικ στην εντολή Πρόσθετα του Excel και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί GO???.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Διαθέσιμα πρόσθετα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Οδηγός αναζήτησης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 7. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του οδηγού.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×