Αναζήτηση τιμών σε λίστα δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναζητήσετε την εσωτερική επέκταση του αριθμού τηλεφώνου ενός εργαζομένου, χρησιμοποιώντας τον αριθμό του σήματός του ή το σωστό ποσοστό προμήθειας για ένα ποσό πώλησης. Η αναζήτηση δεδομένων γίνεται για να εντοπιστούν συγκεκριμένα δεδομένα σε μια λίστα γρήγορα και αξιόπιστα και να αυτόματη επαλήθευση ότι πραγματοποιείτε χρήση των σωστών δεδομένων. Μετά από την αναζήτηση δεδομένων μπορείτε να πραγματοποιήσετε υπολογισμούς ή να εμφανίσετε αποτελέσματα με τις τιμές που επιστρέφονται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αναζήτησης τιμών σε μια λίστα δεδομένων και εμφάνισης των αποτελεσμάτων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα αγνώστου μεγέθους, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση

Τι απέγινε ο "Οδηγός αναζήτησης";

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VLOOKUP ή ένα συνδυασμό των συναρτήσεων INDEX και MATCH.

Παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση VLOOKUP

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

3%

-4

5

6

7

89

A

B

C

D

Αριθμός ετικέτας

Επώνυμο

Όνομα

Επέκταση

ID-34567

Σιταράς

Ελένη

5467

ID-16782

Φούλιας

Ανδρέας

3457

ID-4537

Κωστίδου

Στέλλα

3355

ID-1873

Αθανασοπούλου

Ιωάννα

5176

ID-3456

Δημητρίου

Γιάννης

3453

ID-5678

Χατζή

Μιχάλης

428

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=VLOOKUP("ID-4537", A1:D7, 4, FALSE)

Αναζήτηση του αριθμού ετικέτας, ID-4537, στην πρώτη στήλη και επιστροφή της αντιστοιχίας τιμής στην ίδια γραμμή της τέταρτης στήλης (3355)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση VLOOKUP.

Παράδειγμα που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση INDEX και MATCH

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

3%

-4

5

6


7

A

B

Προϊόν

Πλήθος

Μπανάνες

38

Πορτοκάλια

25

Μήλα

41

Αχλάδια

40

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=INDEX(A2:B5;MATCH("Αχλάδια";A2:A5;0);2)

Αναζητά την τιμή "Αχλάδια" στη στήλη A και αποδίδει την αντίστοιχη τιμή στη στήλη Β (40).

Ο τύπος χρησιμοποιεί τα εξής ορίσματα.

Τύπος για την αναζήτηση μιας τιμής σε λίστα χωρίς ταξινόμηση

Τύπος αναζήτησης τιμής σε μη ταξινομημένη περιοχή (συνάρτηση INDEX)

1. A2:B5: Ολόκληρη η περιοχή στην οποία αναζητάτε τιμές.

2. MATCH("Αχλάδια";A2:A5;0): Η συνάρτηση MATCH καθορίζει τον αριθμό γραμμής.

3. "Αχλάδια": Η τιμή που θα εντοπιστεί στη στήλη αναζήτησης.

4. A2:A5: Η στήλη στην οποία θα γίνει αναζήτηση από τη συνάρτηση MATCH.

5. 2: Η στήλη από την οποία θα αποδοθεί η τιμή. Η τελευταία αριστερά στήλη έχει τον αριθμό 1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα συναρτήσεων INDEX και MATCH.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση

Για να εκτελλέσετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VLOOKUP.

Σημαντικό: Η μέθοδος αυτή λειτουργεί, μόνο αν οι τιμές της πρώτης γραμμής έχουν ταξινομηθεί με αύξουσα σειρά.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Στο παράδειγμα αυτό, γνωρίζετε τη συχνότητα και θέλετε να αναζητήσετε το χρώμα με το οποίο συνδέεται.

1

2

3%

-4

5

6

7
8

A

B

Συχνότητα

Χρώμα

4,14

κόκκινο

4,19

πορτοκαλί

5,17

κίτρινο

5,77

πράσινο

6,39

μπλε

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=VLOOKUP(5.93, A1:B6, 2, TRUE)

Αναζητά την τιμή 5,93 στη στήλη A, εντοπίζει την επόμενη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από 5,93 (5,77) και στη συνέχεια, αποδίδει την τιμή της στήλης B που βρίσκεται στην ίδια γραμμή ως 5,77 (πράσινο)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση VLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών κατακόρυφα σε μια λίστα αγνώστου μεγέθους, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις OFFSET και MATCH .

Χρησιμοποιήστε αυτήν την προσέγγιση, όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε μια περιοχή δεδομένων εξωτερικής προέλευσης, η οποία ανανεώνεται καθημερινά. Γνωρίζετε ότι η τιμή βρίσκεται στη στήλη B, αλλά δεν γνωρίζετε πόσες γραμμές δεδομένων θα αποδοθούν, και η πρώτη στήλη δεν είναι ταξινομημένη με αλφαβητική σειρά.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

3%

-4

5

6


7

A

B

Προϊόν

Πλήθος

Μπανάνες

38

Πορτοκάλια

25

Μήλα

41

Αχλάδια

40

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=OFFSET(A1,MATCH("Αχλάδια",A2:A5, 0),1)

Αναζητά την τιμή "Αχλάδια" στη στήλη A και αποδίδει την αντίστοιχη τιμή στη στήλη Β (40).

Ο τύπος χρησιμοποιεί τα εξής ορίσματα.

Τύπος για την αναζήτηση μιας τιμής σε λίστα χωρίς ταξινόμηση (συνάρτηση OFFSET)

1. A1: Το άνω αριστερά κελί της περιοχής, που ονομάζεται επίσης κελί έναρξης.

2. MATCH("Αχλάδια",A2:A5, 0): Η συνάρτηση MATCH καθορίζει τον αριθμό της γραμμής κάτω από το κελί έναρξης, για τον εντοπισμό της τιμής αναζήτησης.

3. "Αχλάδια": Η τιμή που θα εντοπιστεί στη στήλη αναζήτησης.

4. A2:A5: Η στήλη στην οποία θα γίνει αναζήτηση από τη συνάρτηση MATCH. Αποφύγετε να συμπεριλάβετε το κελί έναρξης σε αυτήν την περιοχή.

5. 1: Ο αριθμός των στηλών, στα δεξιά του κελιού έναρξης, για τον εντοπισμό της τιμής αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση MATCH και συνάρτηση OFFSET.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοιχία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HLOOKUP .

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

3%

-4

5

6


7

A

B

Παξιμάδια

Κατάσταση

Άξονες τροχού

9

Αποθέματα

-4

10

Παραγγελίες

5

11

Επιστροφές

6

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=HLOOKUP("Παξιμάδια"; A1:C4; 3, FALSE)

Αναζητά την τιμή "Παξιμάδια" στη γραμμή 1 και αποδίδει την τιμή της γραμμής 3 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (10)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση HLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση τιμών οριζόντια σε μια λίστα, χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση

Για να εκτελλέσετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HLOOKUP.

Σημαντικό: Η μέθοδος αυτή λειτουργεί, μόνο αν οι τιμές της πρώτης στήλης έχουν ταξινομηθεί με αύξουσα σειρά.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

1

2

34

A

B

C

D

10000

50000

100000

Όγκος πωλήσεων

.05

.20

.30

Αναλογία

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=HLOOKUP(78658,A1:D4,2, TRUE)

Αναζητά το ποσό $78,658 στη Γραμμή 1, εντοπίζει την επόμενη μέγιστη τιμή που είναι μικρότερη από $78,658 ($50,000) και στη συνέχεια επιστρέφει την τιμή από τη γραμμή 2, που είναι στην ίδια στήλη $50,000 (20%)

Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να εμφανίσετε το επιτόκιο και να επιστρέψετε αριθμό ως ποσοστό. Επιλέξτε το κελί και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού .

  • Μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό για τον Όγκο πωλήσεων σε δολάρια. Επιλέξτε το κελί και στη συνέχεια, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση λογιστικού αριθμού Κουμπί μορφής αριθμού λογιστικής .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση HLOOKUP.

Αρχή της σελίδας

Τι απέγινε ο "Οδηγός αναζήτησης";

Προσθέτου αυτό δεν είναι πλέον περιλαμβάνεται με το Excel 2010. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να σας βοηθήσουν στη σύνταξη τύπων που θα βρείτε μια τιμή βρίσκεται στην τομή της μιας γραμμής και στήλης αναζητώντας τιμές. Αυτή η λειτουργία έχει αντικατασταθεί από τον "Οδηγό συνάρτησης" και τις διαθέσιμες συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς (υλικό αναφοράς).

Οι τύποι που δημιουργήθηκαν με αυτόν τον οδηγό θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο Excel 2010. Μπορείτε να τους επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×