Έλεγχος συμβατότητας στο Web: Γενικά σφάλματα

Όταν εκτελέσετε τον Έλεγχο συμβατότητας, τυχόν σφάλματα αποθηκεύονται σε έναν πίνακα, με "Θέματα συμβατότητας στο Web". Αυτό το θέμα εξηγεί γενικά τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα σφάλματα που αναγράφονται στον πίνακα "Θέματα συμβατότητας στο Web", ενώ παρέχει επίσης συγκεκριμένη βοήθεια για γενικά σφάλματα που μπορεί να δείτε να αναγράφονται.

Σημείωση: Πολλά σφάλματα που παρουσιάζονται στον Έλεγχο συμβατότητας προέρχονται από την παρουσία αντικειμένων μόνο επιφάνειας εργασίας (ή "αντικείμενα προγράμματος-πελάτη") σε μια βάση δεδομένων που θέλετε να δημοσιεύσετε στο Web.

Επισκόπηση

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Επισκόπηση

Όταν εκτελείται τον έλεγχο συμβατότητας, δημιουργείται ένας πίνακας στον οποίο αναγράφονται τυχόν σφάλματα που παρουσιάζονται. Για παράδειγμα, ακολουθεί ένας ανοιχτός πίνακας που εμφανίζει ένα σφάλμα:

Πίνακας Θέματα συμβατότητας στο Web

Το σφάλμα που αναγράφεται υποδηλώνει ότι μια στήλη στον Πίνακα1 έχει έναν τύπο δεδομένων που είναι ασύμβατος με το Web.

Πώς λειτουργεί αυτό το άρθρο

Σε αυτό και στα άλλα θέματα σφάλματος ελέγχου συμβατότητας με το Web, κάθε σφάλμα αναγράφεται με την ακόλουθη μορφή:

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή του πεδίου "Περιγραφή" για τη γραμμή στον πίνακα "Θέματα συμβατότητας στο Web".

Τι σημαίνει    Περισσότερες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το θέμα.

Τι να κάνετε    Η προτεινόμενη επίλυση του σφάλματος.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102000

Κείμενο σφάλματος    Το όνομα αντικειμένου εξαρτάται από το όνομα αντικειμένου του αντικειμένου προγράμματος-πελάτη.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο αντικείμενο Web στηρίζεται σε ένα άλλο αντικείμενο που δεν είναι αντικείμενο Web. Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα:

  • Μια φόρμα Web που εμφανίζει τις πληροφορίες από ένα ερώτημα προγράμματος-πελάτη

  • Μια φόρμα Web που έχει ένα κουμπί, το οποίο εκκινεί μια έκθεση προγράμματος-πελάτη όταν επιλεγεί

Το αντικείμενο Web δεν θα λειτουργεί σωστά στο Web εάν δεν αφαιρέσετε τη στήριξη στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη.

Τι να κάνετε    Αφαιρέστε την αναφορά στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη. Ίσως, επίσης, θέλετε να δημιουργήσετε ξανά το αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη ως αντικείμενο Web και να αντικαταστήσετε την αναφορά στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη με μια αναφορά στο νέο αντικείμενο Web.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102001

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή ιδιότητας περιέχει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες που είναι ασύμβατοι με το Web.

Τι σημαίνει    Το όνομα του αντικειμένου ή το όνομα του στοιχείου ελέγχου δεν είναι έγκυρο για χρήση στο Web.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αντικειμένου δεν παραβιάζει κάποιον από τους ακόλουθους κανόνες:

  • Το όνομα δεν μπορεί να περιέχει τελεία (.), θαυμαστικό (!), αγκύλες ([]), κενό διάστημα στην αρχή ή μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα όπως χαρακτήρα επαναφοράς.

  • Το όνομα δεν μπορεί να περιέχει κανέναν από τους ακόλουθους χαρακτήρες: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • Το όνομα δεν μπορεί να αρχίζει με το σύμβολο ίσον (=)

  • Το όνομα πρέπει να έχει μήκος από 1 έως 64 χαρακτήρες

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102002

Κείμενο σφάλματος    Το όνομα αντικειμένου εξαρτάται από όνομα αντικειμένου που δεν υπάρχει.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο αντικείμενο Web στηρίζεται σε ένα άλλο αντικείμενο που δεν είναι αντικείμενο Web. Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα:

  • Μια φόρμα Web που εμφανίζει τις πληροφορίες από ένα ερώτημα προγράμματος-πελάτη

  • Μια φόρμα Web που έχει ένα κουμπί το οποίο εκκινεί μια έκθεση προγράμματος-πελάτη όταν επιλεγεί

Το αντικείμενο Web δεν θα λειτουργεί σωστά στο Web εάν δεν αφαιρέσετε τη στήριξη στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη.

Τι να κάνετε    Καταργήστε την αναφορά στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη. Ίσως, επίσης, θέλετε να δημιουργήσετε ξανά το αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη ως αντικείμενο Web και να αντικαταστήσετε την αναφορά στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη με μια αναφορά στο νέο αντικείμενο Web.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102004

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι η προεπιλεγμένη τιμή για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Μόνο η προεπιλεγμένη τιμή της υποδεικνυόμενης ιδιότητας υποστηρίζεται στις βάσεις δεδομένων Web.

Τι να κάνετε    Αντικαταστήστε την τρέχουσα τιμή της υποδεικνυόμενης ιδιότητας με την προεπιλεγμένη τιμή για αυτήν την ιδιότητα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102008

Κείμενο σφάλματος    Το όνομα αντικειμένου εξαρτάται από το όνομα αντικειμένου που δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει    Το πρώτο αντικείμενο αναφέρεται στο δεύτερο αντικείμενο, αλλά το δεύτερο αντικείμενο δεν θα είναι διαθέσιμο στο Web.

Τι να κάνετε    Καταργήστε την αναφορά στο δεύτερο αντικείμενο ή αντικαταστήστε την αναφορά με μια αναφορά σε ένα άλλο αντικείμενο που είναι συμβατό με το Web.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102011

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι τιμή για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη ιδιότητα θα πρέπει να έχει την υποδεικνυόμενη τιμή σε μια βάση δεδομένων.

Τι να κάνετε    Αλλάξτε την τιμή της ιδιότητας με την υποδεικνυόμενη τιμή.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102013

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι κενή για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη ιδιότητα πρέπει να έχει μια τιμή που να λειτουργεί σε βάση δεδομένων Web.

Τι να κάνετε    Εκχωρήστε μια τιμή στην ιδιότητα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102014

Κείμενο σφάλματος    Οι βάσεις δεδομένων που ελέγχονται από τον πηγαίο κώδικα δεν είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Η βάση δεδομένων που επιχειρείτε να δημοσιεύσετε ελέγχεται από πηγαίο κώδικα και η ρύθμιση αυτή δεν υποστηρίζεται σε μια βάση δεδομένων Web.

Τι να κάνετε    Συμπυκνώστε και επιδιορθώστε τη βάση δεδομένων για να την καταργήσετε από τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Αποτροπή και διόρθωση προβλημάτων σε αρχεία βάσεων δεδομένων με την εντολή συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102015

Κείμενο σφάλματος    Το μήκος συμβολοσειράς της τιμής της ιδιότητας δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ακέραιος.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη ιδιότητα έχει μια τιμή συμβολοσειράς που είναι πολύ μεγάλη. Αυτό, συνήθως, συμβαίνει με τα ονόματα των στοιχείων ελέγχου (μέγιστο μήκος 255), τις λεζάντες ετικέτας ή κουμπιού (μέγιστο 2048), τις ετικέτες (2048), τις περιγραφές (2048), το κείμενο συμβουλής (255), τα ονόματα αντικειμένων (255) και τα ονόματα εικόνων (255).

Τι να κάνετε    Περιορίστε το μέγεθος της συμβολοσειράς. Συνήθως, αυτές οι ιδιότητες βρίσκονται στο φύλλο ιδιοτήτων μιας φόρμας ή έκθεσης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102016

Κείμενο σφάλματος    Για να είναι συμβατή με το Web, η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι μια φόρμα ή έκθεση συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη δευτερεύουσα φόρμα ή έκθεση δεν είναι συμβατές με το Web.

Τι να κάνετε    Καταργήστε τη δευτερεύουσα φόρμα ή έκθεση ή αντικαταστήστε τις με μια έκδοση συμβατή με το Web.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102017

Κείμενο σφάλματος    Ο έλεγχος συμβατότητας με το Web ακυρώθηκε.

Τι σημαίνει    Εάν δεν έχετε ακυρώσει τον Έλεγχο συμβατότητας, ίσως συμβαίνει ένα από τα εξής:

  • Η βάση δεδομένων είναι μόνο για ανάγνωση.

  • Δεν είναι κλειστά όλα τα αντικείμενα.

Τι να κάνετε    Κλείστε τυχόν ανοικτά αντικείμενα της βάσης δεδομένων και εκτελέστε ξανά τον Έλεγχο συμβατότητας. Εάν δεν υπάρχουν ανοικτά αντικείμενα ή εάν το σφάλμα επαναλαμβάνεται, ελέγξτε εάν το αρχείο της βάσης δεδομένων είναι μόνο για ανάγνωση.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106004

Κείμενο σφάλματος    Οι αντικείμενο δεν είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο αντικείμενο είναι σελίδα πρόσβασης δεδομένων και δεν είναι δυνατό να δημοσιευτεί.

Τι να κάνετε    Καταργήστε όλες τις σελίδες πρόσβασης δεδομένων από τη βάση δεδομένων που θέλετε να δημοσιεύσετε στο Web.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×