Χρήση της δυνατότητας "Αυτόματη Καταχώρηση τύπου"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να διευκολύνετε τη δημιουργία και την επεξεργασία τύπων και να ελαχιστοποιήσετε τα σφάλματα σύνταξης και πληκτρολόγησης, χρησιμοποιήστε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου. Αφού πληκτρολογήσετε ένα = (σύμβολο ίσον) και τα πρώτα γράμματα ή ένα έναυσμα εμφάνισης (το σύμβολο της ισότητας συν το πρώτο γράμμα μιας συνάρτησης, για παράδειγμα) το Microsoft Office Excel εμφανίζει κάτω από το κελί μια δυναμική αναπτυσσόμενη λίστα έγκυρων συναρτήσεων, ονομάτων και συμβολοσειρών κειμένου που ταιριάζουν με τα γράμματα ή το έναυσμα εμφάνισης. Στη συνέχεια, μπορείτε να καταχωρήσετε ένα στοιχείο της αναπτυσσόμενης λίστας μέσα στον τύπο, χρησιμοποιώντας ένα έναυσμα εισαγωγής.

Αυτόματη Καταχώρηση τύπου

1. Πληκτρολογήστε το σύμβολο = (σύμβολο ισότητας) και τα αρχικά γράμματα, δηλαδή ένα έναυσμα εμφάνισης, για να ξεκινήσετε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου.

2. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζεται μια κυλιόμενη λίστα έγκυρων στοιχείων με τονισμένη την πλησιέστερη επιλογή που ταιριάζει.

3. Τα εικονίδια αντιπροσωπεύουν τον τύπο της καταχώρησης, όπως έναν πίνακα καταχώρησης (SalesSummary), καθορισμένο όνομα (SalesTax) ή συνάρτηση (SEARCH, SECOND…SLOPE, κ.ο.κ.).

4. Οι αναλυτικές συμβουλές οθόνης σάς βοηθούν να κάνετε την καλύτερη επιλογή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Έλεγχος της αναπτυσσόμενης λίστας, χρησιμοποιώντας εναύσματα εμφάνισης

Περιήγηση στην αναπτυσσόμενη λίστα "Αυτόματη καταχώρηση τύπου" χρησιμοποιώντας κλειδιά

Εισαγωγή στοιχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιώντας ένα έναυσμα εισαγωγής

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης Καταχώρηση τύπου.

Έλεγχος της αναπτυσσόμενης λίστας, χρησιμοποιώντας εναύσματα εμφάνισης

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τον τρόπο δυναμικού ελέγχου της εμφάνισης στοιχείων στην αναπτυσσόμενη λίστα "Αυτόματη Καταχώρηση τύπου".

Για να εμφανίσετε

Πληκτρολογήστε τα εξής

Ονόματα συναρτήσεων του Excel και συναρτήσεων που έχουν οριστεί από το χρήστη

Ένα γράμμα ή τα αρχικά γράμματα σε οποιαδήποτε θέση όπου μπορεί να εισαχθεί μια συνάρτηση.

Παράδειγμα: Su

Ορίσματα συνάρτησης

Πληκτρολογήστε ( -- αριστερή παρένθεση

Πληκτρολογήστε το όρισμα, όπως έναν αριθμό ή μια αναφορά κελιού ή χρησιμοποιήστε ένα έναυσμα εμφάνισης, όπως τα αρχικά γράμματα, ένα ερωτηματικό, αριστερή παρένθεση ή το σύμβολο [ (αριστερή αγκύλη).

Παράδειγμα: SUM(5; A2; [

Για κάθε επόμενο όρισμα, πληκτρολογήστε ένα ερωτηματικό και, στη συνέχεια, το όρισμα ή κάποιο άλλο έναυσμα εμφάνισης.

Σημείωση: Οι ακόλουθες συναρτήσεις έχουν ορίσματα με απαριθμημένες σταθερές, οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στην αναπτυσσόμενη λίστα: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL και VLOOKUP.

Καθορισμένα ονόματα και ονόματα πινάκων

Ένα γράμμα ή τα αρχικά γράμματα σε οποιαδήποτε θέση όπου μπορεί να εισαχθεί αυτό το όνομα.

Παράδειγμα: YearlySales

Προσδιοριστικά στήλης πίνακα και προσδιοριστικά ειδικού στοιχείου ([#Όλες], [#Δεδομένα], [#Κεφαλίδες], [#Αθροίσματα], [#Αυτή η γραμμή])

Κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

 • [ (αριστερή αγκύλη) αμέσως μετά το όνομα του πίνακα.

  Παράδειγμα: ΕτήσιαΈκθεση[

 • ; (ερωτηματικό) αμέσως μετά από ένα ειδικό στοιχείο.

  Παράδειγμα: =ΕτήσιαΈκθεση[#Όλες];

 • : (άνω και κάτω τελεία) αμέσως μετά το όνομα μιας στήλης.

  Παράδειγμα: ΕτήσιαΈκθεση[Πωλήσεις:

Σημείωση: Εάν το κελί βρίσκεται σε πίνακα, το όνομα του πίνακα είναι προαιρετικό. Για παράδειγμα, οι ακόλουθοι τύποι θα είναι ίδιοι:

=[Πωλήσεις]/[Κόστος]

=ΕτήσιαΈκθεση[Πωλήσεις]/ΕτήσιαΈκθεση[Κόστος]

Ονόματα σύνδεσης σε συναρτήσεις κύβου

" (αριστερά εισαγωγικά) αμέσως μετά την αριστερή παρένθεση του ονόματος μιας συνάρτησης κύβου.

Παράδειγμα: CUBEMEMBER("

Σημείωση: Παρατίθενται μόνο οι συνδέσεις OLAP που είναι αποθηκευμένες στο τρέχον βιβλίο εργασίας.

Συμβολοσειρές κειμένου πολυδιάστατων εκφράσεων (MDX) σε συναρτήσεις κύβου

Κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

 • " (αριστερά εισαγωγικά) αμέσως μετά το ερωτηματικό για ένα όρισμα.

  Παράδειγμα: CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"

 • . (τελεία) αμέσως μετά μια δεξιά αγκύλη.

  Παράδειγμα: CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"[Πελάτες].

  Παράδειγμα: CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων","[Πελάτες].[Μεξικό].

 • ( (αριστερή παρένθεση) αμέσως μετά τα αριστερά εισαγωγικά για μια συμβολοσειρά κειμένου MDX, για να υποδηλωθεί η αρχή μιας πλειάδας (μιας συμβολοσειράς που περιέχει τιμές διαχωρισμένες με ερωτηματικά).

  Παράδειγμα: CUBEVALUE("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"(

 • ;  (ερωτηματικό) αμέσως μετά τα δεξιά εισαγωγικά σε μια συμβολοσειρά κειμένου MDX, για να υποδηλωθεί το δεύτερο τμήμα μιας πλειάδας.

  Παράδειγμα: CUBEVALUE("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"([Πελάτες].[Μεξικό];

 • { (αριστερό άγκιστρο) αμέσως μετά τα αριστερά εισαγωγικά για μια συμβολοσειρά κειμένου MDX, για να υποδηλωθεί η αρχή μιας παράστασης συνόλου.

  Παράδειγμα: CUBEVALUE("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"{

  Σημειώσεις: 

  • Για να εισαγάγετε μια συμβολοσειρά κειμένου MDX χρησιμοποιώντας την Αυτόματη Συμπλήρωση τύπου, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με μια προέλευση δεδομένων OLAP.

  • Εάν καθοριστεί κάποια λεζάντα, θα εμφανιστεί σε μια συμβουλή οθόνης για να σας βοηθήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

  • Στην περίπτωση που μια συμβολοσειρά κειμένου MDX είναι ασαφής, τότε εισάγεται ακόμα ένα μοναδικό όνομα μέλους, αλλά πρέπει να αποφασίσετε εάν έχει εισαχθεί το σωστό όνομα. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν δύο τιμές για την ακόλουθη συμβολοσειρά κειμένου MDX:

   CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων","[Πελάτες].[Μεξικό].[Παπαδάκης].[Παύλος]

   Θα εισαχθεί μία από τις ακόλουθες τιμές:

   [Πελάτες].[Όνομα].&[54342]

   [Πελάτες].[Όνομα].&[34297]

   Εάν το όνομα που έχει εισαχθεί δεν είναι αυτό που θέλετε, πρέπει να το διαγράψετε και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το άλλο.

  • Τα ονόματα συναρτήσεων των υπηρεσιών Microsoft SQL Server Analysis Services, όπως "Children", "Parent" ή "Crossjoin" δεν εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα, αλλά μπορείτε να τα πληκτρολογήσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιείτε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ό,τι θέλετε για να ολοκληρώσετε τον τύπο.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου στο μέσον μιας υπάρχουσας ένθετης συνάρτησης ή τύπου. Το κείμενο που βρίσκεται ακριβώς πριν από το σημείο εισαγωγής χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τιμών στην αναπτυσσόμενη λίστα ενώ το κείμενο που βρίσκεται μετά το σημείο εισαγωγής παραμένει αμετάβλητο.

 • Τα καθορισμένα ονόματα που έχετε δημιουργήσει για απαριθμημένες σταθερές, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στη συνάρτηση SUBTOTAL, καθώς και οι συνδέσεις συνάρτησης κύβου δεν εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα Αυτόματης Καταχώρησης, αλλά μπορείτε να τα πληκτρολογήσετε.

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση στην αναπτυσσόμενη λίστα "Αυτόματη καταχώρηση τύπου" χρησιμοποιώντας κλειδιά

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα κλειδιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την περιήγηση στην αναπτυσσόμενη λίστα της Αυτόματης Καταχώρησης τύπου.

Για

Πατήστε

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής έναν χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής ένα στοιχείο προς τα επάνω.

Επάνω βέλος

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής ένα στοιχείο προς τα κάτω.

Κάτω βέλος

Επιλέξετε το τελευταίο στοιχείο.

End

Επιλέξετε το πρώτο στοιχείο.

Αρχική

Μετακινηθείτε μια σελίδα προς τα κάτω και να επιλέξετε ένα νέο στοιχείο.

Page Down

Μετακινηθείτε μια σελίδα προς τα επάνω και να επιλέξετε ένα νέο στοιχείο.

Page Up

Κλείσετε την αναπτυσσόμενη λίστα.

Esc (ή κάντε κλικ σε ένα άλλο κελί)

Ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου.

Alt+Κάτω βέλος

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή στοιχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιώντας ένα έναυσμα εισαγωγής

Σημαντικό: Καθώς πληκτρολογείτε έναν τύπο, ακόμα και μετά τη χρήση ενός εναύσματος εισαγωγής, μην ξεχάσετε να πληκτρολογήσετε τη δεξιά παρένθεση για μια συνάρτηση, τη δεξιά αγκύλη για έναν πίνακα αναφοράς ή τα δεξιά εισαγωγικά για μια συμβολοσειρά κειμένου MDX.

 • Για να εισαγάγετε το επιλεγμένο στοιχείο στον τύπο και να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής αμέσως μετά από αυτό, πατήστε το πλήκτρο TAB ή κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης Καταχώρηση τύπου.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Τύποι.

 2. Στην περιοχή Εργασία με τύπους, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Αυτόματη Καταχώρηση τύπου.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κάτω βέλος κατά την πληκτρολόγηση ενός τύπου για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης Καταχώρησης τύπου.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×