Χρήση της ανάλυσης PERT για την εκτίμηση της διάρκειας εργασιών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συλλέξετε πληροφορίες για τον υπολογισμό των διαρκειών. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους δεν σας επιτρέπουν την ευελιξία να αναλύετε καλύτερης και χειρότερης περίπτωσης. Μια ανάλυση προγράμματος, αξιολόγησης και αναθεώρηση τεχνική (PERT) παρέχει ευελιξία σε αυτό.

Σε αυτό το άρθρο

Πληροφορίες για την ανάλυση PERT

Εκτέλεση μιας ανάλυσης PERT με χρήση των προεπιλεγμένων δεικτών στάθμισης για τις εκτιμήσεις διάρκειας

Εκτέλεση μιας ανάλυσης PERT, αλλάζοντας τον τρόπο με τον Project 2007 ενισχύει τις εκτιμήσεις διάρκειας

Πληροφορίες για την ανάλυση PERT

Μπορείτε να εκτελέσετε μια βασική ανάλυση PERT για την εκτίμηση της διάρκειας μιας εργασίας. Αφού καθορίσετε τις αισιόδοξες, απαισιόδοξες και αναμενόμενες διάρκειες των εργασιών στο χρονοδιάγραμμά σας, Microsoft Office Project 2007 υπολογίζει σταθμισμένου μέσου όρου των τριών διαρκειών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις διάρκειες ξεχωριστά, για να καθορίσετε μια ημερομηνία λήξης του έργου πιο μικρή, μεγαλύτερου και πιο ελκυστικό.

Αφού εκχωρήσετε ποσά διάρκειας και στους τρεις τύπους, μπορείτε να ανατρέξετε σε σας χρονοδιάγραμμα με βάση μόνο στη διάρκεια αισιόδοξες, απαισιόδοξες ή αναμενόμενο. Μπορείτε επίσης να έχετε Project 2007 υπολογίζει μια μεμονωμένη διάρκεια με βάση τα βάρη για κάθε έναν από τους τύπους και τις τιμές διάρκειας που έχετε εισαγάγει.

Μπορείτε να εκτελέσετε μια ανάλυση PERT με δύο τρόπους:

 • Χρησιμοποιήστε τους προεπιλεγμένους δείκτες στάθμισης για τις εκτιμήσεις διάρκειας, εάν πιστεύετε ότι η αναμενόμενη εκτίμηση της διάρκειας είναι πιο πιθανή από την αισιόδοξη ή την απαισιόδοξη και ότι οι δύο τελευταίες είναι όμοιες.

 • Αλλαγή του τρόπου που εκτιμήσεις διάρκειας βάρους Project 2007 Εάν πιστεύετε ότι η αισιόδοξες, αναμενόμενες και Απαισιόδοξη διάρκεια έχουν πιθανότητες που μεσολαβούν που είναι διαφορετικό από τις προεπιλεγμένες πιθανότητες 1 από 6, 4 από 6 και 1 από 6, αντίστοιχα.

Για παράδειγμα, μία από τις εργασίες στο έργο σας έχει μια αισιόδοξη διάρκεια 3 μήνες, μια αναμενόμενη διάρκεια των μηνών που 4 και Απαισιόδοξη διάρκεια 6 μήνες. Χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο βάρους, την αισιόδοξη διάρκεια συνυπολογίζεται μόνο μία φορά, την αναμενόμενη διάρκεια υπολογίζεται τέσσερις φορές και η Απαισιόδοξη διάρκεια συνυπολογίζεται μόνο μία φορά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Αισιόδοξη

Αναμενόμενη

Απαισιόδοξη

3 μήνες

+

4 μήνες + 4 μήνες + 4 μήνες + 4 μήνες

+

6 μήνες

Το άθροισμα αυτού του υπολογισμού, 25, είναι διαιρείται με 6 και στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία για την επίτευξη σταθμισμένων 4.17 μηνών. Σε αυτό το μέσο όρο εισάγεται στη στήλη διάρκεια για την εργασία σας.

Σημείωση: Η ανάλυση PERT που παρέχεται από Project 2007 είναι εστιασμένη σε επίπεδο της εργασίας. Τα δεδομένα του έργου επίπεδο σύνοψης και συνολική δεν είναι διαθέσιμη για την ανάλυση, χρησιμοποιώντας Project 2007.

Αρχή της σελίδας

Εκτέλεση μιας ανάλυσης PERT με χρήση των προεπιλεγμένων δεικτών στάθμισης για τις εκτιμήσεις διάρκειας

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Γραμμές εργαλείων και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Ανάλυση PERT.

 2. Από τη γραμμή εργαλείων Ανάλυση PERT, κάντε κλικ στο κουμπί Φύλλο καταχώρησης PERT Εικόνα κουμπιού .

 3. Για την κάθε εργασία, εισαγάγετε την αισιόδοξη, την αναμενόμενη και την απαισιόδοξη διάρκεια στα πεδία Αισιόδοξη διάρκ., Αναμενόμενη διάρκ. και Απαισιόδοξη διάρκ., αντίστοιχα.

  Εάν η διάρκεια μιας εργασίας δεν αναμένεται να μεταβληθεί, τότε πληκτρολογήστε την αναμενόμενη διάρκεια και στα τρία πεδία.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Υπολογισμός PERT Εικόνα κουμπιού και έπειτα πιέστε το στοιχείο Ναι στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.

  Project 2007 υπολογίζει μια διάρκεια μόνο έργου που βασίζονται σε σταθμισμένου μέσου όρου των τριών τιμών διάρκειας για κάθε εργασία.

Για την προβολή της αισιόδοξης, της αναμενόμενης και της απαισιόδοξης διάρκειας, στη γραμμή εργαλείων Ανάλυση PERT, κάντε κλικ στο κουμπί Αισιόδοξες προβλέψεις Gantt Εικόνα κουμπιού , Αναμενόμενο γράφημα Gantt Εικόνα κουμπιού ή στο κουμπί Απαισιόδοξες προβλέψεις Gantt Εικόνα κουμπιού .

Για την προβολή των ημερομηνιών λήξης των τριών χρονοδιαγραμμάτων που προκύπτουν, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εργασίας σύνοψης έργου.

Αρχή της σελίδας

Εκτέλεση μιας ανάλυσης PERT, αλλάζοντας τον τρόπο με τον Project 2007 ενισχύει τις εκτιμήσεις διάρκειας

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Γραμμές εργαλείων και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Ανάλυση PERT.

 2. Από τη γραμμή εργαλείων Ανάλυση PERT, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός δεικτών στάθμισης PERT Εικόνα κουμπιού .

 3. Αλλάξτε τον αριθμό σε τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω πεδία  — Αισιόδοξη, Αναμενόμενη και Απαισιόδοξη  — έτσι ώστε το άθροισμα των τριών αριθμών να είναι το 6.

 4. Στη γραμμή εργαλείων Ανάλυση PERT, κάντε κλικ στο κουμπί Φύλλο καταχώρησης PERT Εικόνα κουμπιού .

 5. Για την κάθε εργασία, εισαγάγετε την αισιόδοξη, την αναμενόμενη και την απαισιόδοξη διάρκεια στα πεδία Αισιόδοξη διάρκ., Αναμενόμενη διάρκ. και Απαισιόδοξη διάρκ., αντίστοιχα.

  Εάν υπάρχει κάποια διάρκεια εργασίας που δεν θέλετε να υπολογιστεί, πληκτρολογήστε την ίδια διάρκεια και στα τρία πεδία.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Υπολογισμός PERT Εικόνα κουμπιού και έπειτα πιέστε το στοιχείο Ναι στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.

  Project 2007 υπολογίζει μια διάρκεια μόνο έργου που βασίζονται σε σταθμισμένου μέσου όρου των τριών τιμών διάρκειας για κάθε εργασία.

Για την προβολή της αισιόδοξης, της αναμενόμενης και της απαισιόδοξης διάρκειας, στη γραμμή εργαλείων Ανάλυση PERT, κάντε κλικ στο κουμπί Αισιόδοξες προβλέψεις Gantt Εικόνα κουμπιού , Αναμενόμενο γράφημα Gantt Εικόνα κουμπιού ή στο κουμπί Απαισιόδοξες προβλέψεις Gantt Εικόνα κουμπιού .

Για την προβολή των ημερομηνιών λήξης των τριών χρονοδιαγραμμάτων που προκύπτουν, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εργασίας σύνοψης έργου.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×