Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου γραμμής και την προσθήκη εσοχής στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορισμό διάστιχου γραμμής και την προσθήκη εσοχής στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να αλλάξετε τα διάστιχα και τις εσοχές στις παραγράφους σας και να δώσετε στα έγγραφά σας προσεγμένη εμφάνιση.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ορισμός διαστημάτων παραγράφου

 1. Ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παράγραφο για την οποία θέλετε να ορίσετε διαστήματα. Εάν θέλετε να ορίσετε την απόσταση των παραγράφων για ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

 2. Με το πάτημα του συνδυασμού πλήκτρων Alt+Κ, Π, Γ το Word 2016 μετακινεί την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του παραθύρου διαλόγου Παράγραφος. Θα ακούσετε το όνομα του παραθύρου διαλόγου.

 3. Για να ορίσετε το διάστημα πριν από μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ρ. Στο πλαίσιο Πριν, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή στιγμών που θέλετε ή πληκτρολογήστε την τιμή στιγμών που θέλετε (για παράδειγμα, 6 ή 18). (Μικρότερες τιμές στιγμών αντιπροσωπεύουν μικρότερο διάστημα.)

  Σημείωση: Ο Αφηγητής ενδέχεται να εκφωνήσει "Άγνωστο πλήκτρο" καθώς χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις τιμές σημείων.

 4. Για να ορίσετε τα διαστήματα μετά από μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Μ. Στο πλαίσιο Μετά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή στιγμών που θέλετε ή πληκτρολογήστε την τιμή στιγμών που θέλετε (για παράδειγμα, 6 ή 18).

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, πατήστε το πλήκτρο Tab πολλές φορές για να μεταβείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση επιστρέφει στο έγγραφό σας.

Περισσότερες επιλογές για τα διαστήματα

 • Για να ορίσετε ένα διάστημα παραγράφου ως το προεπιλεγμένο διάστημα, κάντε τα εξής:

  1. Αφού κάνετε την επιλογή σας για το διάστημα στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+Γ.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Word , χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε είτε Αυτό το έγγραφο μόνο είτε Όλα τα έγγραφα, πατήστε το πλήκτρο Tab πολλές φορές για να μεταβείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για γρήγορο ορισμό του διάστιχου μιας επιλεγμένης παραγράφου στο Word, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Δ.

  2. Στη λίστα Διάστιχο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε από μια λίστα μεγεθών διάστιχου που χρησιμοποιούνται συχνά.

Ορισμός εσοχών παραγράφου

 1. Ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παράγραφο για την οποία θέλετε να ορίσετε εσοχές. Εάν θέλετε να ορίσετε την απόσταση των παραγράφων για ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Π+Γ. Το Word τοποθετεί την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του παραθύρου διαλόγου Παράγραφος.

 3. Για να ορίσετε το μέγεθος της αριστερής εσοχής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α. Στο πλαίσιο Αριστερά, για να ορίσετε την τιμή που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους ή πληκτρολογήστε την τιμή (για παράδειγμα, 0,25 ή 0,5).

 4. Για να ορίσετε το μέγεθος της δεξιάς εσοχής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ. Στο πλαίσιο Δεξιά, για να ορίσετε την τιμή που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους ή πληκτρολογήστε την τιμή (για παράδειγμα, 0,25 ή 0,5).

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, πατήστε το πλήκτρο Tab πολλές φορές για να μεταβείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Περισσότερες επιλογές για τον ορισμό εσοχών

 • Για να ορίσετε οποιαδήποτε εσοχή που επιλέγετε ως την προεπιλεγμένη εσοχή, κάντε τα εξής:

  1. Αφού κάνετε την επιλογή σας στο παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Γ.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Word , χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε είτε Αυτό το έγγραφο μόνο είτε Όλα τα έγγραφα, πατήστε το πλήκτρο Tab πολλές φορές για να μεταβείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για εκτύπωση σε στυλ βιβλίου, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Αντικριστές εσοχές" με την οποία οι εσοχές αριστερά και δεξιά είναι αντικριστές μεταξύ τους, με τη μία εσοχή να ορίζεται ως Εσωτερικά και την άλλη ως Εξωτερικά. Αφού κάνετε τις επιλογές σας για τις εσοχές στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ι για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αντικριστές εσοχές.

 • Για να προσθέσετε γρήγορα μια εσοχή πρώτης γραμμής σε μία μόνο παράγραφο, μετακινήστε την εστίαση στην αρχή της πρώτης γραμμής της παραγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Όταν υπάρχει εσοχή πρώτης γραμμής, η πρώτη γραμμή μιας παραγράφου έχει μεγαλύτερη εσοχή από τις άλλες γραμμές της παραγράφου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τον ορισμό διαστημάτων και εσοχών παραγράφου

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη ρύθμιση των διαστημάτων και των εσοχών σε παραγράφους.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Άνοιγμα της καρτέλας "Εσοχές και διαστήματα" του παραθύρου διαλόγου "Παράγραφος".

Alt+Κ, Π, Γ

Ορισμός του διαστήματος πριν

Alt+Ρ

Ορισμός του διαστήματος μετά

Alt+Μ

Ορισμός αριστερής εσοχής

Alt+Α

Ορισμός δεξιάς εσοχής

Alt+Ξ

Ορισμός επιλεγμένων διαστημάτων ή εσοχών ως προεπιλογής

Alt+Γ

Ορισμός διάστιχου

Alt+Δ

Επιλογή αντικριστών εσοχών

Alt+M

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη ή την επεξεργασία κειμένου σε ένα έγγραφο στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word 2016

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Word 2016 για Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 για Mac με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να δώσετε στο έγγραφό σας κομψή εμφάνιση, κάνοντας τις παραγράφους να μοιάζουν όπως θέλετε.

Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος του διαστήματος πριν και μετά από κάθε παράγραφο καθώς και το μέγεθος των εσοχών της. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε μια εσοχή μόνο στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου ή να δημιουργήσετε μια προεξοχή πρώτης γραμμής, στην οποία δεν υπάρχει εσοχή στην πρώτη γραμμή της παραγράφου, αλλά υπάρχει στις επόμενες γραμμές.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ορισμός διαστημάτων παραγράφου

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε τις παραγράφους για τις οποίες θέλετε να ορίσετε τα διαστήματα.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και μετακινήστε τον δρομέα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Διαστήματα για να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε τα διαστήματα πριν από μια παράγραφο, πατήστε Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε το τρέχον μέγεθος διαστήματος και τη φράση "Πριν, επεξεργασία κειμένου".

  • Για να ορίσετε τα διαστήματα μετά από μια παράγραφο, πατήστε Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε το τρέχον μέγεθος διαστήματος και τη φράση "Μετά, επεξεργασία κειμένου".

  Στα πεδία Πριν ή Μετά, πληκτρολογήστε μια τιμή σημείου, για παράδειγμα, 6 ή 18 (μικρότερες τιμές σημείου αντιπροσωπεύουν λιγότερο χώρο).

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος και να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ορισμός διάστιχου

 1. Για να αλλάξετε το διάστιχο μιας παραγράφου, επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να μορφοποιήσετε και πατήστε Option+Command+M για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος.

 2. Για να επιλέξετε μια επιλογή διάστιχου, πατήστε το πλήκτρο Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Διάστιχο", ακολουθούμενο από μια επιλογή διάστιχου. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή διάστιχου που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Εάν επιλέξετε μια προσαρμόσιμη επιλογή, όπως Πολλαπλό, για να ορίσετε το μέγεθος του διάστιχου, πατήστε το πλήκτρο Tab. Ακούτε το τρέχον μέγεθος διαστήματος και τη λέξη "Σε". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια τιμή.

Ορισμός εσοχών παραγράφου

Εσοχή μόνο στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους στις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή για την πρώτη γραμμή της παραγράφου.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Για να δημιουργήσετε εσοχή στην πρώτη γραμμή της παραγράφου, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Εσοχές. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ειδική, αναδυόμενο κουμπί". Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πρώτη γραμμή". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να ορίσετε το μέγεθος εσοχής της πρώτης γραμμής, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε το τρέχον μέγεθος εσοχής και "Κατά". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια τιμή σε εκατοστά, για παράδειγμα, 1,27.

 5. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε Enter.

Σημείωση: Θα δημιουργηθεί εσοχή σε όλες τις επόμενες παραγράφους που πληκτρολογείτε.

Εσοχή σε όλες τις γραμμές μιας παραγράφου, εκτός από την πρώτη

 1. Επιλέξτε την παράγραφο στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή για όλες τις γραμμές εκτός από την πρώτη γραμμή.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Για να δημιουργήσετε μια προεξοχή πρώτης γραμμής, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Εσοχές. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ειδική, αναδυόμενο κουμπί". Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προεξοχή". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να ορίσετε το μέγεθος εσοχής, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε το τρέχον μέγεθος εσοχής και "Κατά". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τιμή σε εκατοστά, για παράδειγμα, 1,27.

 5. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε Enter.

Αύξηση ή μείωση της εσοχής μιας ολόκληρης παραγράφου

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε τις παραγράφους για τις οποίες θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την αριστερή ή τη δεξιά εσοχή.

 2. Για να μορφοποιήσετε μια παράγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, με την εστίαση στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

 3. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Εσοχές για να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να τροποποιήσετε την εσοχή από το αριστερό περιθώριο, πατήστε τα πλήκτρα Control+ Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πριν από το κείμενο".

  • Για να τροποποιήσετε την εσοχή από το δεξιό περιθώριο, πατήστε τα πλήκτρα Control+ Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μετά το κείμενο".

  Για να ορίσετε το μέγεθος εσοχής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό σε ίντσες. Ανακοινώνεται το μέγεθος της εσοχής.

 4. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word 2016 για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×