Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία πινάκων σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και συντομεύσεις πληκτρολογίου για να προσθέσετε πίνακες σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή της Access.

Σημείωση Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι οι χρήστες JAWS έχουν απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Εικονικό μενού κορδέλας".

Σε αυτό το θέμα

Επισκόπηση

Οι πίνακες είναι απαραίτητα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων, επειδή περιέχουν όλες τις πληροφορίες ή τα δεδομένα. Για παράδειγμα, μια βάση δεδομένων για μια επιχείρηση μπορεί να έχει έναν πίνακα επαφών όπου αποθηκεύονται τα ονόματα των προμηθευτών, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι αριθμοί τηλεφώνου. Προτού δημιουργήσετε πίνακες, εξετάστε τις απαιτήσεις σας και προσδιορίστε όλους τους πίνακες που μπορεί να χρειαστείτε. Για βοήθεια σχετικά με τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων.

Μια σχεσιακή βάση δεδομένων, όπως η Access, συνήθως έχει πολλούς λογικά συνδεδεμένους πίνακες. Σε μια καλοσχεδιασμένη βάση δεδομένων, σε κάθε πίνακα αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως υπαλλήλους ή προϊόντα. Ένας πίνακας έχει εγγραφές (γραμμές), πεδία (στήλες) και τιμές πεδίων (κελιά) για κάθε εγγραφή.

 • Μια εγγραφή (γραμμή) περιέχει συγκεκριμένα δεδομένα, όπως πληροφορίες σχετικά με έναν συγκεκριμένο υπάλληλο ή προϊόν.

 • Ένα πεδίο (στήλη) περιέχει δεδομένα σχετικά με μια πτυχή του θέματος του πίνακα, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την τιμή.

 • Μια τιμή πεδίου (κελί) για μια εγγραφή περιέχει διαφορετικούς τύπους δεδομένων, όπως κείμενο, αριθμούς, ημερομηνίες και υπερ-συνδέσεις.

Παρόλο που σε κάθε πίνακα αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, στους πίνακες σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων όπως η Access αποθηκεύονται δεδομένα για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μια βάση δεδομένων μπορεί να περιέχει:

 • Έναν πίνακα Πελάτες που περιέχει τους πελάτες της εταιρείας σας και τις διευθύνσεις τους.

 • Έναν πίνακα Προϊόντα που περιέχει τα προϊόντα που εμπορεύεστε, μαζί με τις τιμές και τις εικόνες για κάθε στοιχείο.

 • Έναν πίνακα Παραγγελίες που παρακολουθεί τις παραγγελίες των πελατών.

Για να συνδέσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικούς πίνακες, δημιουργείτε σχέσεις. Μια σχέση είναι μια λογική σύνδεση μεταξύ δύο πινάκων που έχουν ένα κοινό πεδίο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ πινάκων σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή της Access, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης.

Προσθήκη πίνακα

 1. Ανοίξτε μια νέα ή υπάρχουσα βάση δεδομένων.

  Συμβουλή Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης δεν μπορεί να ξεκινήσει την ανάγνωση προτού ανοίξει ένας πίνακας. Αν ανοίξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων χωρίς ανοιχτούς πίνακες, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει ο κορυφαίος πίνακας στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+C, T+N. Θα προστεθεί ένας νέος πίνακας και θα ακούσετε τη φράση "Απομάκρυνση από τη γραμμή μενού, πίνακας Χ". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "Πίνακας Χ".) Η εστίαση είναι στο πρώτο κελί του δεύτερου πεδίου. (Το προεπιλεγμένο όνομα του πρώτου πεδίου είναι Αναγνωριστικό.)

 3. Εισαγάγετε δεδομένα στον πίνακα ή επικολλήστε δεδομένα από άλλη προέλευση, όπως ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Όταν εισαγάγετε μια τιμή πεδίου στο νέο πεδίο και μετακινηθείτε στην επόμενη τιμή πεδίου, η Access ονομάζει αυτόματα το πεδίο Πεδίο Χ.

 4. Για να μετονομάσετε μια κεφαλίδα πεδίου (στήλης) στον πίνακα:

  1. Για να επιλέξετε το πεδίο, τοποθετήστε την εστίαση στο πεδίο και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο διαστήματος.

  2. Για να ανοίξετε ένα μενού συντόμευσης, πατήστε το πλήκτρο εφαρμογής (συνήθως βρίσκεται στο κάτω δεξιό τμήμα του πληκτρολογίου) ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10.

  3. Πατήστε το πλήκτρο N. Η εστίαση θα μετακινηθεί στην κεφαλίδα του πεδίου και θα ακούσετε τη φράση "Απομάκρυνση από τα μενού, φύλλο δεδομένων, γραμμή Χ", το όνομα του πεδίου και "Τύπος και κείμενο". Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για το πεδίο.

  Συμβουλή Τα χαρακτηριστικά ονόματα σας βοηθούν να γνωρίζετε τι περιέχει κάθε πεδίο, χωρίς να βλέπετε τα περιεχόμενά του, για παράδειγμα, "Όνομα προϊόντος" ή "Τιμή".

 5. Για να προσθέσετε ένα πεδίο (στήλη) στον πίνακα:

  1. Για να μετακινηθείτε στην πρώτη εγγραφή του πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Home.

  2. Για να μετακινηθείτε στην τελευταία εγγραφή του τελευταίου πεδίου στον πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+End.

  3. Για να μετακινηθείτε σε νέο πεδίο, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

  4. Για να μετακινηθείτε στην πρώτη εγγραφή του νέου πεδίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+επάνω βέλος.

  5. Εισαγάγετε τα δεδομένα σας. Όταν μετακινείστε σε ένα άλλο κελί, το νέο πεδίο προστίθεται με το προεπιλεγμένο όνομα Πεδίο Χ.

Αποθήκευση ενός πίνακα

Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα ή τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα πίνακα, θα πρέπει να τον αποθηκεύσετε.

 1. Για να αποθηκεύσετε έναν πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S ή Alt+F, S ή Alt+H, K+S.

  Κατά την πρώτη αποθήκευση ενός πίνακα, θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως και θα ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση ως, όνομα πίνακα άνω και κάτω τελεία, επεξεργασία, τύπος και κείμενο" και το όνομα του πίνακα.

  Συμβουλές

  • Αν προσπαθήσετε να κλείσετε έναν πίνακα προτού τον αποθηκεύσετε, θα εμφανιστεί αυτόματα ένα παράθυρο διαλόγου και θα ακούσετε τη φράση "Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη σχεδίαση για τον πίνακα Πίνακας Χ;" Η εστίαση είναι στο κουμπί Ναι. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Κατά την αποθήκευση αλλαγών σε έναν υπάρχοντα πίνακα, δίνεται στον πίνακα το όνομα που του δώσατε προηγουμένως. Για να μετονομάσετε τον πίνακα όταν τον αποθηκεύσετε, πατήστε το πλήκτρο F12. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως και μπορείτε να εισαγάγετε ένα νέο όνομα.

 2. Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακα. Όταν αποθηκεύετε έναν πίνακα για πρώτη φορά, δώστε ένα όνομα που περιγράφει τα δεδομένα που περιέχει. Για παράδειγμα, μπορείτε να ονομάσετε έναν πίνακα Πελάτες, Απόθεμα ανταλλακτικών ή Προϊόντα. Η Access σάς παρέχει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την ονομασία των πινάκων στις εφαρμογές web, αλλά υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί:

  • Ένα όνομα πίνακα μπορεί να περιέχει έως 64 χαρακτήρες.

  • Μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών, κενών διαστημάτων και ειδικών χαρακτήρων εκτός από τελεία (.), θαυμαστικό (!), αγκύλες ([]), αρχικό κενό διάστημα, αρχικό σύμβολο ισότητας (=) ή μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες όπως χαρακτήρα επαναφοράς. Το όνομα δεν μπορεί να περιέχει κανέναν από τους ακόλουθους χαρακτήρες:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Το όνομα δεν μπορεί να περιέχει κανέναν από τους ακόλουθους χαρακτήρες:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Συμβουλή Αποφασίστε σχετικά με τους κανόνες ονοματοθεσίας για τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας και χρησιμοποιήστε τους με συνέπεια.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Μετονομασία πίνακα

Σημείωση Δεν μπορείτε να μετονομάσετε έναν πίνακα, όταν είναι ανοιχτός. Για να κλείσετε έναν ενεργό πίνακα, πατήστε το πλήκτρο F6 ή Ctrl+W. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο περιήγησης, στον πίνακα που κλείσατε.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, για να επιλέξετε τον πίνακα που θέλετε να μετονομάσετε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

  Συμβουλή Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πίνακες στο παράθυρο περιήγησης, ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο Tab.

 2. Για να ανοίξετε ένα μενού συντόμευσης, πατήστε το πλήκτρο εφαρμογής (συνήθως βρίσκεται στο κάτω δεξιό τμήμα του πληκτρολογίου) ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10.

 3. Στο μενού συντόμευσης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο M και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Απομάκρυνση από τα μενού, μετονομασία πλαισίου κειμένου, επεξεργασία". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "Μετονομασία πλαισίου κειμένου" και το τρέχον όνομα.)

 4. Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Διαγραφή πίνακα

 1. Στην προβολή φύλλου δεδομένων, κλείστε όλους τους πίνακες. Η εστίαση μεταφέρεται στο παράθυρο περιήγησης. Για να επιλέξετε τον πίνακα που θέλετε να διαγράψετε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete. Θα ανοίξει ένα παράθυρο που σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή και θα ακούσετε τη φράση "Θέλετε να διαγράψετε τον πίνακα X;" (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "Παράθυρο διαλόγου Microsoft Access, κουμπί Ναι".) Η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί Ναι.)

 3. Για να διαγράψετε τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σημείωση Όταν βρίσκεστε στην προβολή σχεδίασης, για να μεταβείτε στην προβολή φύλλου δεδομένων, πατήστε το πλήκτρο Alt, J+D, W και, στη συνέχεια, H. Για να μεταβείτε σε προβολή σχεδίασης όταν βρίσκεστε σε προβολή φύλλου δεδομένων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+H, W και, στη συνέχεια, D.

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×