Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint

Συστάσεις σχετικά με το βίντεο

PowerPoint 2010: .wmv

PowerPoint για Mac 2011: .mpg

Νεότερες εκδόσεις τουPowerPoint: αρχεία .mp4 που κωδικοποιούνται με βίντεο H.264 και ήχο AAC

Συστάσεις σχετικά με τον ήχο

PowerPoint 2010: .wav, .wma

PowerPoint για Mac 2011: .wav

Νεότερες εκδόσεις τουPowerPoint: .m4a αρχεία κωδικοποιημένα με ήχο AAC

Μπορεί να φαίνονται πολύπλοκα αυτά τα ονόματα και οι μορφές, όμως μπορείτε εύκολα να κάνετε μετατροπή σε αυτές τις μορφές και να τις χρησιμοποιήσετε χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτα περισσότερα από τα ονόματα.

Συμβουλή: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with video and audio!

Υποστηριζόμενες μορφές

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο βίντεο των Windows (ορισμένα αρχεία .avi μπορεί να απαιτούν πρόσθετους κωδικοποιητές)

.asf

Αρχείο βίντεο των Windows (ορισμένα αρχεία .avi μπορεί να απαιτούν πρόσθετους κωδικοποιητές)

.avi

Αρχείο βίντεο MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Αρχείο ταινίας

.mpg ή .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

Αρχείο βίντεο Windows Media

.wmv

* Μόνο PowerPoint 2013 και νεότερες εκδόσεις. Η έκδοση 32 bit του PowerPoint 2010 μπορεί να αναπαράγει ένα αρχείο .mp4 ή .mov μόνο εάν ο υπολογιστής έχει εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής QuickTime. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το θέμα Λήψη QuickTime για Windows, στην τοποθεσία της Apple.) Το PowerPoint 2013 και νεότερες εκδόσεις ΑΠΑΙΤΟΥΝ την εγκατάσταση του QuickTime Player για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο MP4 σε μία συγκεκριμένη περίπτωση: όταν χρησιμοποιείτε τα Windows 7 που εκτελούνται σε εικονική μηχανή (VM). 

** Το Adobe Flash δεν είναι διαθέσιμο στο Office σε υπολογιστή Windows RT. Θέλετε να μάθετε ποια έκδοση του Office χρησιμοποιείτε;

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο ήχου AIFF

.aiff

Αρχείο ήχου AU

.au

Αρχείο MIDI

.mid ή .midi

Αρχείο ήχου MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - Αρχείο ήχου MPEG-4*

.m4a, .mp4

Αρχείο ήχου των Windows

.wav

Αρχείο ήχου Windows Media

.wma

*Μόνο PowerPoint 2013 και νεότερες εκδόσεις. Η έκδοση 32 bit του PowerPoint 2010 έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής ενός αρχείου .mp4 ή .mov μόνο εάν ο υπολογιστής έχει εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής QuickTime Player. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το θέμα Λήψη QuickTime για Windows, στον ιστότοπο της Apple.)

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα αργής αναπαραγωγής, καθυστέρηση μεταξύ ήχου και βίντεο, παραμόρφωση του ήχου ή καρέ που χάνονται, ανατρέξτε στο θέμα Συμβουλές για τη βελτίωση της αναπαραγωγής ήχου και βίντεο και της συμβατότητας.

 • Το PowerPoint μπορεί επίσης να υποστηρίξει πρόσθετους τύπους αρχείων, εάν εγκαταστήσετε πρόσθετους κωδικοποιητές στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εύρεση κωδικοποιητών για τον υπολογιστή σας, διαβάστε το θέμα Αντιμετωπίζετε προβλήματα αναπαραγωγής (στο PowerPoint);

 • Ορισμένες παλαιότερες μορφές αρχείων βίντεο μπορεί να μην συμπιέζονται ή να μην εξάγονται σωστά στο Office σε υπολογιστή Windows RT. Αντί για αυτές, χρησιμοποιήστε σύγχρονες μορφές αρχείων πολυμέσων, όπως H.264 και Advanced Audio Coding (AAC), τις οποίες υποστηρίζει το PowerPoint 2013 RT. Το PowerPoint 2010 υποστηρίζει τη μορφή AAC εάν έχει εγκατασταθεί ο σωστός κωδικοποιητής (όπως ffDShow). Θέλετε να μάθετε ποια έκδοση του Office χρησιμοποιείτε;

Ο ήχος από το iTunes Store μπορεί να μην αναπαράγεται κατά την κοινή χρήση

Τα αρχεία μουσικής που αγοράζονται από το iTunes Store μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπολογιστές, επομένως τα άτομα με τα οποία κάνετε κοινή χρήση των παρουσιάσεων ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραγάγουν αρχεία του iTunes.

Νεότερες εκδόσεις του PowerPoint για macOS

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο στα PowerPoint 2016 για Mac, PowerPoint 2019 για Mac και PowerPoint για το Office 365 για Mac

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Ταινία AVI (ορισμένα αρχεία .avi μπορεί να απαιτούν πρόσθετους κωδικοποιητές)

.avi ή .vfw

Ταινία MPEG-4

.mp4, .mpg4

Ταινία Apple MPEG-4

.m4v

Ταινία MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

Αρχείο βίντεο MPEG-2

.m2v

Ροή μεταφοράς MPEG2

.ts

Ταινία QuickTime

.mov ή .qt

Ταινία DV

.dv ή .dif

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου στο PowerPoint 2016 για Mac

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο ήχου AIFF

.aiff ή .aif

Αρχείο ήχου AU

.au ή .snd

Αρχείο ήχου MP3

.mp3 ή .mpga

Αρχείο ήχου MP2

.mp2

Αρχείο ήχου MPEG-4

.mp4 ή .mpg4

Αρχείο ήχου κυματομορφής

.wav, .wave, .bwf

Αρχείο ήχου Audible.com

.aa ή .aax

Αρχείο ήχου Apple MPEG-4

.m4a

Advanced Audio Coding - Αρχείο ήχου MPEG-2

.aac ή .adts

Μορφή Apple CoreAudio

.caf

Αρχείο προσαρμόσιμου ήχου πολλαπλού ρυθμού

.amr

Ήχος κλήσης

.m4r

Αρχείο ήχου AC-3

.ac3

Βελτιωμένο αρχείο ήχου AC-3

.eac3, .ec3

Τα αρχεία Windows Media (.wmv, .wma) δεν υποστηρίζονται στο PowerPoint 2016 για Mac ή PowerPoint για το Office 365 για Mac. Ωστόσο, εάν είναι εγκατεστημένο στον Mac σας το Flip4Mac και έχετε εισαγάγει ήδη ένα αρχείο .wmv ή .wma σε μια διαφάνεια, το PowerPoint θα προτείνει να το μετατρέψει σε αρχείο .mp4 ή .mp3. Διαβάστε τη σελίδα λήψης του Flip4Mac για να δείτε εάν αυτή η προσθήκη υποστηρίζει την έκδοση του macOS που διαθέτετε.

PowerPoint για Mac 2011

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο στο PowerPoint για Mac 2011

Μορφή αρχείου

Επέκταση

AVI ταινίας

.avi, .vfw

Ταινία DVI

.dv, .dif

Ταινία MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

Αρχείο βίντεο MPEG-2

.m2v

Ροή μεταφοράς MPEG2

.ts

Ταινία MPEG-4

Ταινία Apple MPEG-4

.mp4, .mpg4

.m4v

Ταινία QuickTime

.mov, .qt

Αρχείο βίντεο Windows Media*

.wmv*

* Η μορφή Windows media (.wmv) απαιτεί την εγκατάσταση μιας προσθήκης που ονομάζεται Flip4Mac για την αναπαραγωγή στο Mac OS. Διαβάστε τη σελίδα λήψης του Flip4Mac για να δείτε εάν αυτή η προσθήκη υποστηρίζει την έκδοση του Mac OS που διαθέτετε.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου στο PowerPoint για Mac 2011

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Ήχος AC-3

Βελτιωμένος ήχος AC-3

.ac3

.eac3, .ec3

Προσαρμόσιμος ήχος πολλαπλού ρυθμού

.amr

Μη απωλεστικός ήχος Apple

.m4a

Αρχείο ήχου AU

.au, .snd

Αρχείο ήχου Audible.com

.aa, .aax

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

Ήχος ταινίας QuickTime^

.mov, .moov, .qt

Αρχείο ήχου Core

.caf

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3, .mpga

Ήχος MPEG-4

.mp4, .mpg4, .m4a

Ήχος κλήσης

.m4r

Ήχος Windows Media*

.wma, .asf

Αρχείο ήχου κυματομορφής Windows

.wave, .wav, .bwf

Τα αρχεία ^QuickTime Virtual Reality (QTVR), τα οποία έχουν επίσης επέκταση αρχείου .mov ή .qt, δεν αναπαράγονται εάν προστεθούν σε μια παρουσίαση του PowerPoint για Mac 2011.

* Η μορφή Windows media (.wmv) απαιτεί την εγκατάσταση μιας προσθήκης που ονομάζεται Flip4Mac για την αναπαραγωγή στο Mac OS. Διαβάστε τη σελίδα λήψης του Flip4Mac για να δείτε εάν αυτή η προσθήκη υποστηρίζει την έκδοση του Mac OS που διαθέτετε.

Εισαγωγή του αρχείου στη διαφάνεια

Όταν έχετε ένα αρχείο πολυμέσων που έχει μετατραπεί σε μια κατάλληλη μορφή με τη σωστή κωδικοποίηση, επιστρέψτε στη διαφάνεια του PowerPoint όπου θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο βίντεο ή ήχου. Στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος ή Βίντεο. (Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή του αρχείου πολυμέσων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή και αναπαραγωγή αρχείου βίντεο από τον υπολογιστή ή Προσθήκη ήχου στην προβολή παρουσίασης.)

Ο ήχος από το iTunes Store μπορεί να μην αναπαράγεται κατά την κοινή χρήση

Τα αρχεία μουσικής που έχετε αγοράσει από το iTunes Store μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπολογιστές και τα άτομα με τα οποία κάνετε κοινή χρήση των παρουσιάσεων ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραγάγουν αρχεία του iTunes.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο βίντεο MP4

.mp4, .m4v, .mov

Αρχείο ταινίας

.mpg ή .mpeg

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο ήχου AIFF

.aiff

Αρχείο ήχου AU

.au

Αρχείο ήχου MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - Αρχείο ήχου MPEG-4

.m4a, .mp4

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο βίντεο MP4

.mp4

VP8, VP9

.mkv

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο ήχου MP3

.mp3

Αρχείο ήχου των Windows

.wav

MIDI (Ψηφιακή διασύνδεση μουσικών οργάνων)

.mid, .midi

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τις παρακάτω μορφές ήχου και βίντεο στο PowerPoint Mobile και το PowerPoint για Windows Phone 10, αλλά δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο του YouTube.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο Windows Media

.asf

Αρχείο βίντεο των Windows (ορισμένα αρχεία .avi μπορεί να απαιτούν πρόσθετους κωδικοποιητές)

.avi

Αρχείο βίντεο MP4

.mp4, .m4v, .mov

Αρχείο ταινίας

.mpg ή .mpeg

Adobe Flash Media

.swf

Αρχείο βίντεο Windows Media

.wmv

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο ήχου AIFF

.aiff

Αρχείο ήχου AU

.au

Αρχείο MIDI

.mid ή .midi

Αρχείο ήχου MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - Αρχείο ήχου MPEG-4*

.m4a, .mp4

Αρχείο ήχου των Windows

.wav

Αρχείο ήχου Windows Media

.wma

Λάθος μορφή; Μετατρέψτε και εισαγάγετε ξανά το αρχείο

Εάν το PowerPoint δεν σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα αρχείο βίντεο ή ήχου, μετατρέψτε το στη συνιστώμενη μορφή:

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web CloudConvert.com.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Select Files (Επιλογή αρχείων). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα. Μεταβείτε στον φάκελο που περιέχει το αρχείο βίντεο ή ήχου που θέλετε να μετατρέψετε.

  Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το αρχείο πολυμέσων που θέλετε να μετατρέψετε

  Εναλλακτικά, για να επιλέξετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο cloud, επιλέξτε το βέλος δίπλα στο κουμπί Select Files (Επιλογή αρχείων) και επιλέξτε το σύστημα cloud (Box, Dropbox, Google Drive ή OneDrive) όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο πολυμέσων σας.

 3. Επιλέξτε το αρχείο πολυμέσων και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 4. Το όνομα του επιλεγμένου αρχείου πολυμέσων και η μορφή του εμφανίζονται στη σελίδα.

  Η επιλογή αρχείου σας εμφανίζεται στη σελίδα
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί μορφής ( Το κουμπί μορφής ) και επιλέξτε την κατάλληλη μορφή για το αρχείο πολυμέσων.

  Οι επιλογές κάτω από το κουμπί μορφής σάς επιτρέπουν να καθορίσετε σε ποια μορφή πολυμέσων θέλετε να κάνετε μετατροπή
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές μετατροπής": Το κουμπί "Επιλογές μετατροπής"

 7. Επιλέξτε έναν Κωδικοποιητή βίντεο ή/και Κωδικοποιητή ήχου.

  Το παράθυρο διαλόγου Conversion Options (Επιλογές μετατροπής) διαθέτει επιλογές για τον Video Codec (κωδικοποιητή βίντεο) και τον Audio Codec (κωδικοποιητή ήχου)

  (Υπάρχουν διαθέσιμες και άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου για άτομα που έχουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα αρχεία πολυμέσων.)

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Okay.

  Τώρα η ιστοσελίδα συνοψίζει τη μετατροπή: Το όνομα της μορφής με την οποία ξεκινάτε βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, ενώ το όνομα της μορφής στην οποία θα μετατραπεί βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

 9. Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί Start Conversion (Έναρξη μετατροπής) στο κάτω μέρος της σελίδας.

  Το κουμπί "Έναρξη μετατροπής"

  Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή, εμφανίζεται ένα πράσινο κουμπί Download (Λήψη) στη σελίδα.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη).

  Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής, εμφανίζεται ένα πράσινο κουμπί "Λήψη", ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας το αρχείο πολυμέσων που έχει μετατραπεί

  Το αρχείο αντιγράφεται στον φάκελο "Λήψεις" των Windows. Μπορείτε στη συνέχεια να το μετακινήσετε σε οποιονδήποτε φάκελο θέλετε. Είναι έτοιμο να εισαχθεί στην παρουσίαση του PowerPoint.

  Το αρχείο που έχει μετατραπεί αντιγράφεται στον φάκελο "Λήψεις" του υπολογιστή σας

(Το CloudConvert.com είναι ανεξάρτητο από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, έμμεση ή άλλη, σχετικά με την απόδοση και την αξιοπιστία αυτής της υπηρεσίας.)

Επιστρέψτε στη διαφάνεια του PowerPoint στην οποία θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο βίντεο ή ήχου. Στην κορδέλα γραμμής εργαλείων, στην καρτέλα Εισαγωγή της ομάδας Πολυμέσα, επιλέξτε το βέλος στην περιοχή Ήχος ή Βίντεο και στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη εντολή για την εισαγωγή του αρχείου σας.

Στην καρτέλα "Εισαγωγή" της κορδέλας γραμμής εργαλείων του PowerPoint, επιλέξτε "Ήχος" ή "Βίντεο"

Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή του αρχείου πολυμέσων, ανατρέξτε στο θέμα:

Δείτε επίσης

Προσθήκη ήχου στην παρουσίαση

Εισαγωγή και αναπαραγωγή αρχείου βίντεο από τον υπολογιστή

Εισαγωγή ή σύνδεση σε βίντεο στο YouTube

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο PowerPoint

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο του PowerPoint 2016 σε δευτερεύουσα οθόνη

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×