Τι νέο υπάρχει στον Microsoft Project Server 2013;

< Περισσότερη βοήθεια για το Project

Σε αυτήν την έκδοση, οι βελτιώσεις εστιάζουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που διευκολύνει την εργασία σας και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να διεκπεραιώνετε τις δραστηριότητές σας με απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Project Web App για τον Microsoft Project Server 2013 απευθύνονται σε διαχειριστές έργων, μέλη ομάδων, διαχειριστές χαρτοφυλακίων και διαχειριστές τοποθεσιών. Επιπλέον, στο Microsoft SharePoint Foundation 2013 περιλαμβάνονται δυνατότητες που ενσωματώνονται με τον Project Web App για τον Project Server 2013. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει αναλυτικά τους τομείς βελτιώσεων της εφαρμογής.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία αναφορών και έγκριση του χρόνου και της κατάστασης εργασιών

Βελτιωμένη λειτουργικότητα για τη διαχείριση έργων

Λίστες εργασιών του SharePoint στο Project Web App

Ενοποίηση μεταξύ του Microsoft Exchange Server και του Project Web App

Πρόσβαση σε δεδομένα έργου μέσω κινητών συσκευών

Βελτιωμένο Κέντρο BI και διαθεσιμότητα αναφορών

Διαχείριση απαιτήσεων

Project Web App για το Microsoft Project Online

Τοποθεσίες έργου και σελίδες "Οι εργασίες μου" στο SharePoint Foundation 2013

Τοποθεσίες έργου

Σελίδα "Οι εργασίες μου" στην προσωπική τοποθεσία χρήστη

Δημιουργία αναφορών και έγκριση του χρόνου και της κατάστασης εργασιών

Τα μέλη ομάδων θα δουν αμέσως μια αισθητή αλλαγή στο περιβάλλον εργασίας χρήστη των φύλλων κατανομής χρόνου. Οι διαθέσιμες επιλογές στην Κορδέλα έχουν χωριστεί σε πολλαπλές καρτέλες, με τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα ομαδοποιημένες σε μία μόνο καρτέλα, απλουστεύοντας τη διαδικασία δημιουργίας αναφορών. Η προσθήκη γραμμών σε φύλλα κατανομής χρόνου έχει απλοποιηθεί, ενώ οι γραμμές διαχείρισης μεταφέρονται από το ένα φύλλο κατανομής χρόνου στο επόμενο. Επιπλέον, τα δεδομένα διαχείρισης εκτός έργου είναι διαθέσιμα για χρήση σε εφαρμογές τρίτων και για τη δημιουργία εσωτερικών αναφορών, χωρίς να παραπέμπουν σε εργασίες ή έργα των μελών της ομάδας.

Οι αρμόδιοι για την έγκριση του χρόνου και της κατάστασης εργασιών που υποβάλλονται από τα μέλη ομάδων, θα παρατηρήσουν επίσης κάποιες βελτιώσεις. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη διαδικασία εγκρίσεων επιτρέπουν στις εταιρείες την καλύτερη ευθυγράμμιση με τις υπάρχουσες επιχειρηματικές διεργασίες τους. Συγκεκριμένα:

 • Στη διαδικασία εγκρίσεων υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συμβάντων, που επιτρέπουν την εφαρμογή μιας ροής εργασίας εγκρίσεων για φύλλα κατανομής χρόνου από πιθανές εφαρμογές τρίτων.

 • Οι έλεγχοι στα σύνολα των φύλλων κατανομής χρόνου μπορούν να γίνουν ακόμα πιο λεπτομερειακοί, λαμβάνοντας υπόψη τους υπαλλήλους μερικής απασχόλησης.

Το Project Web App περιλαμβάνει επίσης τη νέα δυνατότητα διατήρησης ιστορικών δεδομένων σχετικά με φύλλα κατανομής χρόνου για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να τηρούν παλαιότερα αρχεία με φύλλα κατανομής χρόνου για λόγους συμμόρφωσης ή άλλους σκοπούς, χωρίς να επηρεάζονται σημαντικά οι επιδόσεις του συστήματος.

Αρχή της σελίδας

Βελτιωμένη λειτουργικότητα για τη διαχείριση έργων

Το τμήμα Web "Χρονοδιάγραμμα" του Project Web App έχει βελτιωθεί για να παρέχει πιο γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα και μεγαλύτερη ισοτιμία με το μηχανισμό προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή-πελάτη Microsoft Project 2013. Οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Προγραμματίστε συνολικά ένα σχέδιο έργου, και όχι μόνο μια τρέχουσα εργασία, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Υπολογισμός ή το πλήκτρο F9.

 • Στις εργασίες μπορούν να αντιστοιχιστούν πόροι κόστους και υλικών.

 • Στις εργασίες μπορούν να αντιστοιχιστούν προθεσμίες.

 • Τα προσαρμοσμένα πεδία τύπων ενημερώνονται αμέσως, παράλληλα με την εκτέλεση σχετικών εργασιών στο Project Web App.

 • Οι εργασίες μπορούν να ορίζονται ως "Σταθερή εργασία" ή "Απαιτεί προσπάθεια", διαθέτοντας πλήρη λειτουργικότητα.

 • Κατά την επεξεργασία ενός έργου, εάν δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η περίοδος λειτουργίας επεξεργασίας λήγει, εξοικονομώντας πολύτιμο χώρο στη μνήμη. Τα χρονικά όρια είναι επίσης απαραίτητα για την επαναφορά του συστήματος μετά από αστοχίες τροφοδοσίας, δικτύου ή δίσκου.

 • Το Τμήμα Web "Χρονοδιάγραμμα" περιλαμβάνει μια οπτική απεικόνιση της λωρίδας χρόνου για τις εργασίες έργου.

Αρχή της σελίδας

Λίστες εργασιών του SharePoint στο Project Web App

Τώρα, το Project Web App μπορεί να περιλαμβάνει λίστες εργασιών του SharePoint στο Κέντρο έργων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση από τη διαχείριση μικρότερων έργων σε μια πιο ώριμη λύση διαχείρισης εταιρικών έργων. Μόλις μια λίστα εργασιών του SharePoint συνδεθεί στο Project Web App, οι χρήστες μπορούν να προβάλουν τη λίστα εργασιών ως έργο, σε κατάσταση κυρίως μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε έργα με λίστες εργασιών του SharePoint σε αναφορές, ενώ οι αναθέσεις έργων στις λίστες εργασιών του SharePoint λαμβάνονται υπόψη κατά την αναθεώρηση της διαθεσιμότητας πόρων.

Καθώς η πρόοδος των εργασιών εξελίσσεται, μπορεί να αποφασίσετε ότι είναι προτιμότερο να αξιοποιήσετε τα πλεονεκτήματα των αξιόπιστων δυνατοτήτων προγραμματισμού και παρακολούθησης του Project Web App στο έργο σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη συνδεδεμένη λίστα εργασιών σε ένα εταιρικό έργο, ώστε να είναι επεξεργάσιμη στο Project Web App και μόνο για ανάγνωση στην τοποθεσία SharePoint από την οποία προήλθε.

Αρχή της σελίδας

Ενοποίηση μεταξύ του Microsoft Exchange Server και του Project Web App

Η βελτιωμένη ενοποίηση του Exchange Server με το Project Web App παρέχει στα μέλη ομάδων τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών σχετικά με την πρόοδο των εργασιών χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Microsoft Outlook, Outlook Web App ή ακόμη και μια κινητή συσκευή με σύνδεση στο Exchange. Αυτό διευκολύνει την κατάρτιση αναφορών για το χρόνο και την κατάσταση εργασιών, ενσωματώνοντας το Project Web App με ένα εργαλείο, το οποίο πολλοί χρήστες μπορούν να έχουν συνέχεια ανοικτό.

Εκτός από την ενοποίηση σε επίπεδο εργασιών, το Project Web App παρουσιάζει τη δυνατότητα ενοποίησης εκτός γραφείου. Πλέον, το Project Web App μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα, ώστε να λαμβάνει υπόψη το χρονικό διάστημα εκτός γραφείου που έχει οριστεί στο ημερολόγιο Exchange ενός χρήστη, κατά τον προγραμματισμό εργασιών για έργα. Το ημερολόγιο Outlook του χρήστη είναι συγχρονισμένο με το ημερολόγιο των πόρων του, ώστε όταν ο χρήστης έχει επισημάνει ένα χρονικό διάστημα εκτός γραφείου στο Outlook, ο μηχανισμός προγραμματισμού του Project Web App να αναλαμβάνει τον προγραμματισμό των ωρών εργασίας του χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο εκτός γραφείου. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται πλέον να δημιουργούνται διπλότυπα χρονοδιαγράμματα για να ληφθούν υπόψη οι προγραμματισμένες ημέρες άδειας!

Αρχή της σελίδας

Πρόσβαση σε δεδομένα έργου μέσω κινητών συσκευών

Μια νέα δυνατότητα του Project Web App είναι η υποστήριξη της πρόσβασης σε δεδομένα έργου από κινητές συσκευές. Η τοποθεσία βάσει Web για κινητές συσκευές που περιλαμβάνεται, επιτρέπει σε μέλη ομάδων και διαχειριστές έργων να βλέπουν με μια ματιά την κατάσταση ενός έργου από κινητές συσκευές. Χρησιμοποιώντας την τοποθεσία με δυνατότητα λειτουργίας αφής, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να επεξεργάζεστε σχετικά έγγραφα έργων, αλλά και να εκτελείτε απλές εργασίες επεξεργασίας σε προγράμματα έργων, από τηλέφωνο Windows Phone 7.5 (χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 9), Apple iPhone ή συσκευή Android.

Αρχή της σελίδας

Βελτιωμένο Κέντρο BI και διαθεσιμότητα αναφορών

Στο Project Web App, η δημιουργία αναφορών στο Κέντρο επιχειρηματικών πληροφοριών (BI) έχει βελτιωθεί με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, χάρη στο καλύτερο περιβάλλον εργασίας και σε ένα οπτικά βελτιωμένο σύνολο που περιλαμβάνει αναφορές και πίνακες εργαλείων. Οι νέες αναφορές είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμες, ενώ χρησιμοποιούν τη νέα υπηρεσία OData για την ενεργοποίηση της δημιουργίας ad-hoc ηλεκτρονικών αναφορών.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση απαιτήσεων

Στον Microsoft Project Server 2010 έχουν συμπεριληφθεί δυνατότητες Διαχείρισης απαιτήσεων. Η Διαχείριση απαιτήσεων συνίσταται στην καταγραφή όλων των προτάσεων για έργα σε ένα ενιαίο σημείο, την υποβολή αυτών των προτάσεων σε μια διεργασία διακυβέρνησης πολλών σταδίων, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποιες προτάσεις είναι κατάλληλες για έγκριση και τη διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών των προτάσεων έως την ολοκλήρωση του έργου. Μια βασική βελτίωση του Project Web App για τον Project Server 2013 είναι η δυνατότητα χρήσης του Microsoft SharePoint Designer 2013 στη δημιουργία ροών εργασίας Project Web App για τη Διαχείριση απαιτήσεων.

Αρχή της σελίδας

Project Web App για το Microsoft Project Online

Η έκδοση του Project Web App για τον Project Server 2013 συνδέεται άμεσα με την κυκλοφορία μιας νέας υπηρεσίας στο Office 365, το Project Web App για το Microsoft Project Online. Με το Project Web App για το Project Online, μια φιλοξενούμενη υπηρεσία, από την οποία εξαιρούνται μόνο οι διαχειριστικές εργασίες του γραφείου διαχείρισης έργων (PMO), αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες συντήρησης, όπως τη ρύθμιση χρηστών, φύλλων κατανομής χρόνου, προσαρμοσμένων πεδίων και προβολών. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οι διαχειριστές έργων και τα μέλη ομάδων μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Project Web App για το Project Online από οποιοδήποτε σημείο, μέσω σύνδεσης στο Internet.Το Project Online περιλαμβάνει επίσης το Microsoft Project για Office 365, μια έκδοση συνδρομής του Microsoft Project Professional 2013 με δυνατότητα λήψης.

Αρχή της σελίδας

Τοποθεσίες έργου και σελίδες "Οι εργασίες μου" στο SharePoint Foundation 2013

Το Microsoft SharePoint Foundation 2013 διαθέτει πολλές νέες δυνατότητες που παρέχουν απλές λειτουργίες διαχείρισης έργων χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση του Project Web App. Εάν εγκατασταθεί επίσης το Project Web App, οι δυνατότητες του SharePoint βελτιώνονται για να ενσωματώσουν πιο πολύπλοκες λειτουργίες διαχείρισης έργων στο Project Web App.

Κινητήριος στόχος της ενοποίησης του SharePoint είναι η συγκέντρωση του συνόλου των εργασιών ενός μεμονωμένου ατόμου σε ένα και μόνο μέρος. Στο SharePoint Foundation 2013, αυτό το "ένα και μόνο μέρος" μπορεί να είναι μια τοποθεσία έργου (εξαιρετικά χρήσιμη για την ομαδική εργασία σε έργα) ή μια προσωπική τοποθεσία χρήστη.

Τοποθεσίες έργου

Οι τοποθεσίες έργου επιτρέπουν στα άτομα μιας επιχείρησης να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε απλά έργα. Οι διαχειριστές έργων μπορούν γρήγορα να έχουν μια ιδέα σχετικά με το τι συμβαίνει σε ένα έργο και τα μέλη της ομάδας μπορούν γρήγορα να δουν πώς η εργασία τους εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο. Οι τοποθεσίες έργου επιτρέπουν επίσης στις ομάδες να χρησιμοποιούν από κοινού και να έχουν πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα, έγγραφα και επικοινωνίες.

Μια τοποθεσία έργου παρέχει τα εξής:

 • Οπτική απεικόνιση λωρίδας χρόνου για τις εργασίες του έργου

 • Ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών για ένα έργο

 • Βιβλιοθήκη για την αποθήκευση εγγράφων σχετικών με το έργο

 • Σημειωματάριο για τη γρήγορη καταγραφή και οργάνωση των πληροφοριών που αφορούν το έργο

 • Κοινόχρηστο ημερολόγιο για ομαδικά συμβάντα

 • Δυνατότητα σύνδεσης με την εφαρμογή-πελάτη Project 2013

 • Δυνατότητα σύνδεσης με το Project Web App

Όταν το SharePoint Foundation 2013 συνδέεται με τον Microsoft Exchange Server 2013, μια τοποθεσία έργου μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη ένα ομαδικό γραμματοκιβώτιο με ενοποιημένες επικοινωνίες σχετικά με το έργο, καθώς αυτό εξελίσσεται. Εάν μια τοποθεσία έργου αποτελεί τμήμα μιας συλλογής τοποθεσιών που συσχετίζεται με το Project Web App, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή ζητημάτων, κινδύνων και παραδοτέων.

Όπως υπογραμμίζεται στο άρθρο Λίστες εργασιών του SharePoint στο Project Web App, η λίστα εργασιών σε μια τοποθεσία έργου μπορεί να εισαχθεί στο Κέντρο έργων του Project Web App, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αναφορές και αναλύσεις διαθεσιμότητας πόρων. Καθώς αυξάνεται η πολυπλοκότητα ενός έργου, η λίστα εργασιών στην τοποθεσία έργου μπορεί να μετατραπεί σε εταιρικό έργο, η διαχείριση του οποίου εκτελείται από το Project Web App.

Σελίδα "Οι εργασίες μου" στην προσωπική τοποθεσία χρήστη

Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τη σελίδα "Οι εργασίες μου" της προσωπικής τοποθεσίας του για να εμφανίζει μια συγκεντρωτική προβολή των εργασιών από τις λίστες εργασιών του SharePoint, το Outlook, το OneNote και το Project Web App σε μια ενιαία θέση. Αντί να περιηγείται σε διαφορετικά προϊόντα, λίστες, τοποθεσίες και συλλογές τοποθεσιών για να προβάλει και να επεξεργαστεί εργασίες, ο χρήστης μπορεί απλά να μεταβεί στην προσωπική του σελίδα "Οι εργασίες μου" και να δει μια συλλογή όλων των στοιχείων που χρειάζεται από μία και μόνο θέση.

Η σελίδα "Οι εργασίες μου" παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των εργασιών Project Web App που υπάρχουν ήδη, ενώ τα αποτελέσματα συγχρονίζονται με το Project Web App. Για παράδειγμα, εάν αλλάξετε την κατάσταση μιας ενεργούς εργασίας Project Web App σε "Ολοκληρώθηκε" στη σελίδα "Οι εργασίες μου", η αλλαγή προωθείται στο Project Web App.

Η σελίδα "Οι εργασίες μου" περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες δυνατότητες για την καλύτερη οργάνωση των εργασιών σας:

 • Λωρίδα χρόνου    Η λωρίδα χρόνου παρέχει μια οπτική αναπαράσταση των πρόσφατων και επερχόμενων εργασιών που σας έχουν ανατεθεί. Επίσης, περιλαμβάνει από προεπιλογή μια προβολή όλων των εργασιών της προηγούμενης εβδομάδας και των εργασιών για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Η λωρίδα χρόνου είναι πλήρως προσαρμόσιμη και έχει σχεδιαστεί για την προβολή των εργασιών σας κατά τον τρόπο που σας διευκολύνει περισσότερο.

 • Σημαντικές εργασίες    Χρησιμοποιήστε τη σημαία Σημαντικό για να καθορίσετε εργασίες με υψηλή προτεραιότητα ή με ιδιαίτερη σημασία για εσάς.

 • Προβολές και φίλτρα    Μπορείτε να προβάλλετε εργασίες και να εφαρμόζετε φίλτρα σε αυτές με πολλούς τρόπους, για να βλέπετε ακριβώς τις εργασίες που θέλετε, με τον τρόπο που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×