Τελεστές υπολογισμού και προτεραιότητα στο Excel

Οι τελεστές καθορίζουν τον τύπο υπολογισμού που θέλετε να εκτελέσετε στα στοιχεία ενός τύπου, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση. Υπάρχει μια προεπιλεγμένη σειρά εκτέλεσης των υπολογισμών, αλλά μπορείτε να την αλλάξετε χρησιμοποιώντας παρενθέσεις.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι τελεστών υπολογισμού: αριθμητικοί, σύγκρισης, συνένωσης κειμένου και αναφοράς.

Αριθμητικοί τελεστές

Για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις όπως η πρόσθεση, η αφαίρεση ή ο πολλαπλασιασμός, να συνδυάσετε αριθμούς και να παράγετε αριθμητικά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους αριθμητικούς τελεστές.

Αριθμητικός τελεστής

Έννοια

Παράδειγμα

+ (σύμβολο συν)

Πρόσθεση

3+3

– (σύμβολο μείον)

Αφαίρεση
Άρνηση

3–1
–1

* (αστερίσκος)

Πολλαπλασιασμός

3*3

/ (διαγώνιος)

Διαίρεση

3/3

% (σύμβολο ποσοστού)

Ποσοστό

20%

^ (σύμβολο εκθέτη)

Ύψωση σε δύναμη

3^2

Τελεστές σύγκρισης

Μπορείτε να συγκρίνετε δύο τιμές με τους ακόλουθους τελεστές. Όταν γίνεται σύγκριση δύο τιμών με τη χρήση αυτών των τελεστών, το αποτέλεσμα είναι μια λογική τιμή TRUE ή FALSE.

Τελεστής σύγκρισης

Έννοια

Παράδειγμα

= (σύμβολο ισότητας)

Ίσο

A1=B1

> (σύμβολο "μεγαλύτερο από")

Μεγαλύτερο

A1>B1

< (σύμβολο "μικρότερο από")

Μικρότερο

A1<B1

>= (σύμβολο μεγαλύτερο από ή ίσο με)

Μεγαλύτερο ή ίσο

A1>=B1

<= (Μικρότερο από ή ίσο με)

Μικρότερο ή ίσο

A1<=B1

<> (σύμβολο ανισότητας)

Όχι ίσο με

A1<>B1

Τελεστής συνένωσης κειμένου

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο (&), για να συνδέσετε ή να συνενώσετε μία ή περισσότερες ακολουθίες χαρακτήρων κειμένου, ώστε να παραχθεί μόνο ένα τμήμα κειμένου.

Τελεστής κειμένου

Έννοια

Παράδειγμα

& (εμπορικό "και")

Συνδέει ή ενώνει δύο τιμές για τη δημιουργία μιας συνεχούς τιμής κειμένου

("Βόρειος"&"άνεμος")

Τελεστές αναφοράς

Συνδυάστε περιοχές ή κελιά για την εκτέλεση υπολογισμών με τους ακόλουθους τελεστές.

Τελεστής αναφοράς

Έννοια

Παράδειγμα

: (άνω και κάτω τελεία)

Τελεστής περιοχής, ο οποίος παράγει μια αναφορά σε όλα τα κελιά που βρίσκονται μεταξύ δύο αναφορών, συμπεριλαμβάνοντας τις δύο αναφορές

B5:B15

, (κόμμα)

Τελεστής συνένωσης, ο οποίος συνδυάζει πολλές αναφορές σε μία αναφορά

SUM(B5:B15,D5:D15)

(διάστημα)

Τελεστής διασταύρωσης, ο οποίος δημιουργεί αναφορά σε κελιά που είναι κοινά και για τις δύο αναφορές

B7:D7 C6:C8

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σειρά εκτέλεσης των υπολογισμών μπορεί να επηρεάσει την επιστρεφόμενη τιμή του τύπου, επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο καθορισμού της σειράς καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά αυτή για να επιτύχετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Σειρά υπολογισμών

Οι τύποι υπολογίζουν τιμές με μια συγκεκριμένη σειρά. Οι τύποι στο Excel ξεκινούν πάντα με το σύμβολο ισότητας (=). Το σύμβολο ισότητας προσδιορίζει στο Excel, ότι οι χαρακτήρες που ακολουθούν αποτελούν τύπο. Μετά το σύμβολο ισότητας, βρίσκονται τα στοιχεία που θα υπολογιστούν (οι τελεστέοι), οι οποίοι διαχωρίζονται από τελεστές υπολογισμού. Το Excel υπολογίζει τον τύπο από αριστερά προς τα δεξιά, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη σειρά για κάθε τελεστή του τύπου

Προτεραιότητα τελεστών

Εάν συνδυάσετε διάφορους τελεστές σε έναν μόνο τύπο, το Excel εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Εάν ένας τύπος περιέχει τελεστές με την ίδια προτεραιότητα — για παράδειγμα, αν ο τύπος περιέχει μαζί έναν τελεστή πολλαπλασιασμού και έναν διαίρεσης — το Excel αποτιμά τους τελεστές από τα αριστερά προς τα δεξιά

Τελεστής

Περιγραφή

: (άνω και κάτω τελεία)

(μονό διάστημα)

, (κόμμα)

Τελεστές αναφοράς

Αρνητικοί αριθμοί (όπως στο –1)

%

Ποσοστό

^

Ύψωση σε δύναμη

* και /

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

+ και –

Πρόσθεση και αφαίρεση

&

Σύνδεση δύο συμβολοσειρών κειμένου (συνένωση)

=
< >
<=
>=
<>

Σύγκριση

Χρήση παρενθέσεων

Για να αλλάξετε τη σειρά υπολογισμού, περικλείστε σε παρενθέσεις το τμήμα του τύπου που θα υπολογιστεί πρώτο. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα υπολογισμών στον ακόλουθο τύπο είναι 11, γιατί το Excel υπολογίζει τον πολλαπλασιασμό πριν από την πρόσθεση. Ο τύπος πολλαπλασιάζει το 2 με το 3 και μετά προσθέτει το 5 στο αποτέλεσμα.

=5+2*3

Αντίθετα, αν χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να αλλάξετε τη σύνταξη, το Excel προσθέτει το 5 και το 2 και μετά πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα με το 3, για να παραχθεί το 21

=(5+2)*3

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι παρενθέσεις γύρω από το πρώτο τμήμα του τύπου επιβάλλουν στο Excel να υπολογίσει πρώτα το άθροισμα B4+25 και μετά να διαιρέσει το αποτέλεσμα με το άθροισμα των τιμών στα κελιά D5, E5 και F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο στο θέμα Σειρά τελεστών στο Excel για να μάθετε περισσότερα.

Όταν εισάγετε έναν τύπο, το Excel αναμένει ορισμένα είδη τιμών για κάθε τελεστή. Εάν εισαγάγετε διαφορετικό τύπο τιμής από τον αναμενόμενο, το Excel μερικές φορές μπορεί να μετατρέψει την τιμή.

Ο τύπος

Παράγει

Επεξήγηση

= "1"+"2"

3

Όταν χρησιμοποιείτε το σύμβολο συν (+), το Excel αναμένει αριθμούς στον τύπο. Παρόλο που τα εισαγωγικά σημαίνουν ότι τα "1" και "2" είναι τιμές κειμένου, το Excel μετατρέπει αυτόματα τις τιμές κειμένου σε αριθμούς.

= 1+"4,00 €"

5

Όταν αναμένεται ένας αριθμός σε έναν τύπο, το Excel μετατρέπει το κείμενο, εάν είναι σε μορφή που συνήθως είναι αποδεκτή για έναν αριθμό.

= "1/6/2001"-"1/5/2001"

31

Το Excel ερμηνεύει το κείμενο ως ημερομηνία με τη μορφή ηη/μμ/εεεε, μετατρέπει τις ημερομηνίες σε σειριακούς αριθμούς και, στη συνέχεια, υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ τους.

=SQRT ("8+1")

#ΤΙΜΗ!

Το Excel δεν μπορεί να μετατρέψει το κείμενο σε αριθμό, επειδή το κείμενο "8+1" δεν μπορεί να μετατραπεί σε αριθμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "9" ή το "8" + "1" αντί για "8+1" για να μετατρέψετε το κείμενο σε αριθμό και να πάρετε το αποτέλεσμα 3.

= "A"&TRUE

ATRUE

Όταν αναμένεται κείμενο, το Excel μετατρέπει τους αριθμούς και τις λογικές τιμές, όπως TRUE και FALSE, σε κείμενο.

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice

Δείτε επίσης

Βασικά μαθηματικά στο Excel

Χρήση του Excel ως αριθμομηχανής

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (κατά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×