Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για το Web

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για το Web

Χρησιμοποιήστε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά, ακόμη και χωρίς ποντίκι. Αυτό το άρθρο παραθέτει συντομεύσεις πληκτρολογίου για το OneNote για το Web.

Συμβουλές: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Οι εντολές που απαιτούν να πατήστε και να αφήσετε πολλά πλήκτρα μαζί υποδεικνύονται με το σύμβολο συν (+). Εντολές που απαιτούν να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά επισημαίνονται με κόμμα (,).

  • Ως συντόμευση προς τις εντολές, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+' (απόστροφος), για να μεταβείτε στις Πληροφορίες και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την εντολή που θέλετε (διαθέσιμη μόνο σε προβολή επεξεργασίας). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους, για να επιλέξετε μια εντολή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σε αυτό το θέμα

Εντολές πληκτρολογίου στην προβολή ανάγνωσης

Εντολές πληκτρολογίου στην προβολή επεξεργασίας

Προβολή ανάγνωσης

Περιήγηση στην Κορδέλα και σε τμήματα παραθύρου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση από την περιήγηση σημειωματαρίου σε πεδία του προγράμματος περιήγησης

Shift+F6

Μετακίνηση μεταξύ των εντολών της Κορδέλας

Tab

Εκτέλεση της επιλεγμένης εντολής της Κορδέλας

Enter

Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια σελίδα

PgUp ή PgDn

Αρχή της σελίδας

Παράθυρο περιήγησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προς τα εμπρός μέσα στο σημειωματάριο (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προς τα πίσω μέσα στο σημειωματάριο (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα μιας ενότητας

Alt+PgUp

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα μιας ενότητας

Alt+PgDn

Ανάπτυξη ενότητας

Enter στην επιλεγμένη ενότητα

Αρχή της σελίδας

Προβολή επεξεργασίας

Περιήγηση στην Κορδέλα και σε τμήματα παραθύρου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση από την τρέχουσα σελίδα στην κορδέλα και, στη συνέχεια, μετακίνηση ανάμεσα στις διάφορες εντολές.

Ctrl+F6 για μετάβαση στη λίστα σελίδων. Όταν βρεθείτε εκεί, πατήστε το πλήκτρο Tab για να εστιάσετε σε διαφορετικές σελίδες. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε μια σελίδα.

Ενεργοποίηση διαφορετικής καρτέλας της Κορδέλας

Ctrl+F6 και, στη συνέχεια, Tab για εστίαση σε διαφορετικές καρτέλες της κορδέλας, Enter.

Μετακίνηση μεταξύ των εντολών της Κορδέλας

Tab

Εκτέλεση της επιλεγμένης εντολής της Κορδέλας

Enter

Αρχή της σελίδας

Παράθυρο περιήγησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προς τα εμπρός μέσα στο σημειωματάριο (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προς τα πίσω μέσα στο σημειωματάριο (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα μιας ενότητας

Alt+PgUp

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα μιας ενότητας

Alt+PgDn

Νέα ενότητα

Ctrl+F6, στη συνέχεια Tab για μετάβαση σε μια ενότητα, Shift+F10, κάτω βέλος για την εντολή Νέα ενότητα, Enter

Μετακίνηση της τρέχουσας σελίδας προς τα επάνω ή προς τα κάτω

Alt+Shift+Επάνω βέλος, Alt+Shift+Κάτω βέλος

Διαγραφή σελίδας

Tab για μετάβαση στη σελίδα, Shift+F10, κάτω βέλος για την εντολή Διαγραφή, Enter

Διαγραφή ενότητας

Tab για μετάβαση στην ενότητα, Shift+F10, κάτω βέλος για την εντολή Διαγραφή, Enter

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση σημείου εισαγωγής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Από την περιοχή τίτλου στη σελίδα

Tab ή Enter

Δεξιά κατά ένα χαρακτήρα

Δεξιό βέλος

Αριστερά κατά ένα χαρακτήρα

Αριστερό βέλος

Δεξιά κατά μία λέξη

Ctrl+Δεξιό βέλος

Αριστερά κατά μία λέξη

Ctrl+Αριστερό βέλος

Μία γραμμή προς τα επάνω

Επάνω βέλος

Μία γραμμή προς τα κάτω

Κάτω βέλος

Μία παράγραφο προς τα επάνω

Ctrl+Επάνω βέλος

Μία παράγραφο προς τα κάτω

Ctrl+Κάτω βέλος

Αρχή της γραμμής

Home

Τέλος της γραμμής

End

Αρχή της σελίδας (εκτός της περιοχής τίτλου)

Ctrl+Home

Τέλος της σελίδας

Ctrl+End

Περιοχή τίτλου

PgUp ή Ctrl+A, Ctrl+A, Tab έως ότου επιλεχθεί ο τίτλος

Αρχή της σελίδας

Επιλογή περιεχομένου: ανάπτυξη επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δεξιά κατά ένα χαρακτήρα

Shift+Δεξιό βέλος

Αριστερά κατά ένα χαρακτήρα

Shift+Αριστερό βέλος

Δεξιά κατά μία λέξη

Shift+Ctrl+Δεξιό βέλος

Αριστερά κατά μία λέξη

Shift+Ctrl+Αριστερό βέλος

Μία γραμμή προς τα επάνω

Shift+Επάνω βέλος

Μία γραμμή προς τα κάτω

Shift+Κάτω βέλος

Μία παράγραφο προς τα επάνω

Shift+Ctrl+Επάνω βέλος

Μία παράγραφο προς τα κάτω

Shift+Ctrl+Κάτω βέλος

Μέχρι την αρχή της παραγράφου

Shift+Home

Μέχρι το τέλος της παραγράφου

Shift+End

Μέχρι την αρχή της διάρθρωσης

Shift+Ctrl+Home

Μέχρι το τέλος της διάρθρωσης

Shift+Ctrl+End

Ολόκληρη την παράγραφο, έπειτα τη διάρθρωση, έπειτα τη σελίδα

Ctrl+A για κάθε επίπεδο επέκτασης

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία περιεχομένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποκοπή

Ctrl+X

Αντιγραφή

Ctrl+C

Επικόλληση

Ctrl+V

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

Ctrl+K

Αναίρεση

Ctrl+Z

Επανάληψη

Ctrl+Y

Μετακίνηση από μια ανορθόγραφη λέξη σε άλλη

Alt+F7

Νέα διάρθρωση

Ctrl+Shift+F

Μετακίνηση από μια διάρθρωση σε άλλη

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Αποθήκευση αλλαγών

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote για το Web, οι σημειώσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή. Δεν είναι απαραίτητη η μη αυτόματη αποθήκευση των σημειώσεων.

Ctrl+S

Αρχή της σελίδας

Πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία νέου κελιού, όταν βρίσκεστε στο τελευταίο κελί του πίνακα

Tab

Εισαγωγή γραμμής από κάτω

Ctrl+Enter

Σημείωση: Όταν έχει επιλεχθεί ένα κελί, μια στήλη ή μια γραμμή, η στοίχιση εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των επιλεγμένων κελιών. Όταν επιλεχθεί πίνακας, η στοίχιση εφαρμόζεται στον πίνακα, αλλά δεν επηρεάζει τη στοίχιση εντός των κελιών.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έντονη γραφή

Ctrl+B

Πλάγια γραφή

Ctrl+I

Υπογράμμιση

Ctrl+U

Λίστα με κουκκίδες

Ctrl + τελεία

Αριθμημένη λίστα

Ctrl+Κάθετος ή Ctrl+Shift+O

Στοίχιση αριστερά

Ctrl+L

Στοίχιση δεξιά

Ctrl+R

Στοίχιση στο κέντρο

Ctrl+E

Αύξηση εσοχής

Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Μείωση εσοχής

Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ετικετών σε σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εκκρεμή εργασία

Ctrl+1

Σημαντικό

Ctrl+2

Ερώτηση

Ctrl+3

Υπενθύμιση για αργότερα

Ctrl+4

Ορισμός

Ctrl+5

Επισήμανση κειμένου

Ctrl+6

Επαφή

Ctrl+7

Διεύθυνση

Ctrl+8

Αριθμός τηλεφώνου

Ctrl+9

Αρχή της σελίδας

Αντιστοιχίες πληκτρολογίων Windows και Mac

Πλήκτρο

Πλήκτρο τροποποίησης

Windows

Mac

Backspace

Alt

Διαγραφή με Backspace μίας λέξης τη φορά

End

Alt

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος του εγγράφου ή της διάρθρωσης

Enter

Alt

Στο Internet Explorer, εμφάνιση των ιδιοτήτων σελίδας

Tab

Ctrl-Alt

Εναλλαγή εργασιών

Home

Alt

Μετάβαση στην αρχική σελίδα

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή του εγγράφου ή της διάρθρωσης

Αριστερό βέλος

Alt

Στον Internet Explorer, επιστροφή

Μετακίνηση προς τα αριστερά κατά μία λέξη τη φορά

PageDn

Alt

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα

PageUp

Alt

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα

Δεξιό βέλος

Alt

Στον Internet Explorer, μετάβαση εμπρός

Μετακίνηση προς τα δεξιά κατά μία λέξη τη φορά

Tab

Alt

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Μετακίνηση της εστίασης μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και των στοιχείων της σελίδας (βρόχος πρόσβασης)

Κάτω βέλος

Alt-Shift

Μετακίνηση της τρέχουσας σελίδας προς τα κάτω κατά μία θέση στο Παράθυρο περιήγησης

Επιλογή από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος της παραγράφου

End

Alt-Shift

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα της ενότητας

Μετάβαση στην τελευταία σελίδα της ενότητας

Enter

Alt-Shift

Στον Internet Explorer, αλλαγή σε πλήρη οθόνη

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Εναλλαγή εργασιών

Home

Alt-Shift

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα της ενότητας

Μετάβαση στην πρώτη σελίδα της ενότητας

Αριστερό βέλος

Alt-Shift

Κατάργηση ενός επιπέδου εσοχής

Επιλογή προς τα αριστερά, κατά μία λέξη τη φορά

Δεξιό βέλος

Alt-Shift

Εσοχή

Επιλογή προς τα αριστερά, κατά μία λέξη τη φορά

Tab

Alt-Shift

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Μετακίνηση της εστίασης μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και των στοιχείων της σελίδας (βρόχος πρόσβασης)

Επάνω βέλος

Alt-Shift

Μετακίνηση της τρέχουσας σελίδας προς τα κάτω κατά μία θέση στο Παράθυρο περιήγησης

Επιλογή από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος της παραγράφου

Backspace

Διαγραφή με Backspace μίας λέξης τη φορά

Delete

Διαγραφή προς τα δεξιά μίας λέξης τη φορά

Κάτω βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα κάτω, κατά μία παράγραφο τη φορά

End

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος του εγγράφου ή της διάρθρωσης

Home

Μετακίνηση στην αρχή του εγγράφου ή της διάρθρωσης (στο Safari, μετάβαση στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης)

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της γραμμής (στο Firefox, μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα)

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος της γραμμής (στο Firefox, μετακίνηση εμπρός)

Tab

Εναλλαγή εργασιών (όπως ο συνδυασμός πλήκτρων Alt-Tab στα Windows)

Επάνω βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα επάνω, κατά μία παράγραφο τη φορά

ESC

⌘-Alt

Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών (Εξαναγκασμένος τερματισμός των εφαρμογών)

Home

⌘-Alt

Στο Safari, μετάβαση στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης

Αριστερό βέλος

⌘-Alt

Στο Chrome, εναλλαγή μεταξύ καρτελών του προγράμματος περιήγησης

Delete

⌘-Shift

Στο Firefox, διαγραφή του cache του προγράμματος περιήγησης

Κάτω βέλος

⌘-Shift

Επιλογή προς τα κάτω, κατά μία παράγραφο τη φορά

End

⌘-Shift

Επιλογή μέχρι το τέλος του εγγράφου ή της σελίδας

Home

⌘-Shift

Επιλογή μέχρι την αρχή του εγγράφου ή της σελίδας (στο Safari, μετάβαση στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης)

Αριστερό βέλος

⌘-Shift

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Δεξιό βέλος

⌘-Shift

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

Tab

⌘-Shift

Εναλλαγή εργασιών (όπως ο συνδυασμός πλήκτρων Alt-Tab στα Windows)

Επάνω βέλος

⌘-Shift

Επιλογή προς τα επάνω, κατά μία παράγραφο τη φορά

ESC

Ctrl-Shift

Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών

Δεξιό βέλος

Ctrl-Shift

Επιλογή προς τα δεξιά, κατά μία λέξη τη φορά

Κάτω βέλος

Ctrl

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα κάτω, κατά μία παράγραφο τη φορά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος της γραμμής

Αριστερό βέλος

Ctrl-Shift

Επιλογή προς τα αριστερά, κατά μία λέξη τη φορά

ESC

Ctrl

Άνοιγμα του μενού "Έναρξη" ή της οθόνης "Έναρξη"

Delete

Ctrl-Alt

Άνοιγμα του μενού της Οθόνης κλειδώματος

Αριστερό βέλος

Ctrl

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα αριστερά, κατά μία λέξη τη φορά

Εμφάνιση ενός πίνακα εργαλείων με γραφικά στοιχεία

PageDn

Ctrl

Σε Firefox και Chrome, εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

PageUp

Ctrl

Σε Firefox και Chrome, εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

End

Ctrl

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος του εγγράφου ή της διάρθρωσης

Tab

Ctrl

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Επάνω βέλος

Ctrl

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα επάνω, κατά μία παράγραφο τη φορά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της γραμμής

Backspace

Ctrl-Alt

Διαγραφή με Backspace ενός χαρακτήρα τη φορά

Διαγραφή με Backspace ενός χαρακτήρα τη φορά

Home

Ctrl

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή του εγγράφου ή της διάρθρωσης

Κάτω βέλος

Ctrl-Alt

Στον Internet Explorer, κύλιση της σελίδας προς τα κάτω

End

Ctrl-Alt

Στον Internet Explorer, κύλιση μέχρι το τέλος της σελίδας

Home

Ctrl-Alt

Στον Internet Explorer, κύλιση μέχρι την αρχή της σελίδας

PageDn

Ctrl-Alt

Στον Internet Explorer, κύλιση προς τα κάτω

PageUp

Ctrl-Alt

Στον Internet Explorer, κύλιση προς τα επάνω

Δεξιό βέλος

Ctrl

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα αριστερά, κατά μία λέξη τη φορά

Επάνω βέλος

Ctrl-Alt

Στον Internet Explorer, κύλιση της σελίδας προς τα κάτω

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Διαγραφή με Backspace μίας λέξης τη φορά

Διαγραφή με Backspace μίας λέξης τη φορά

End

Ctrl-Alt-Shift

Στον Internet Explorer, κύλιση μέχρι το τέλος της σελίδας

Home

Ctrl-Alt-Shift

Στον Internet Explorer, κύλιση μέχρι την αρχή της σελίδας

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Στον Internet Explorer, κύλιση προς τα κάτω

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Στον Internet Explorer, κύλιση προς τα επάνω

ESC

Alt

Ελαχιστοποίηση παραθύρου

Κάτω βέλος

Ctrl-Shift

Επιλογή προς τα κάτω, κατά μία παράγραφο τη φορά

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

ESC

Alt-Shift

Ελαχιστοποίηση παραθύρου

Home

Ctrl-Shift

Επιλογή προς τα επάνω, κατά μία παράγραφο τη φορά

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Insert

Κανένα

Ενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης

PageDn

Ctrl-Shift

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα

PageUp

Ctrl-Shift

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα

Tab

Ctrl-Shift

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Επάνω βέλος

Ctrl-Shift

Επιλογή προς τα επάνω, κατά μία παράγραφο τη φορά

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Backspace

Κανένα

Διαγραφή με Backspace ενός χαρακτήρα τη φορά

Διαγραφή με Backspace ενός χαρακτήρα τη φορά

Delete

Κανένα

Διαγραφή με Backspace ενός χαρακτήρα τη φορά

Διαγραφή με Backspace ενός χαρακτήρα τη φορά

Κάτω βέλος

Κανένα

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα κάτω, κατά μία γραμμή τη φορά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα κάτω, κατά μία γραμμή τη φορά

End

Κανένα

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος της γραμμής

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος της γραμμής

Enter

Κανένα

Εισαγωγή νέας γραμμής

Εισαγωγή νέας γραμμής

Backspace

Ctrl

Διαγραφή με Backspace μίας λέξης τη φορά

Home

Κανένα

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της γραμμής

Στο Safari και το Chrome, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της παραγράφου

Αριστερό βέλος

Κανένα

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα αριστερά, κατά ένα χαρακτήρα τη φορά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα αριστερά, κατά ένα χαρακτήρα τη φορά

PageDn

Κανένα

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα κάτω, κατά μία οθόνη τη φορά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα κάτω, κατά μία οθόνη τη φορά

PageUp

Κανένα

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα επάνω, κατά μία οθόνη τη φορά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα επάνω, κατά μία οθόνη τη φορά

Δεξιό βέλος

Κανένα

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα δεξιά, κατά ένα χαρακτήρα τη φορά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα δεξιά, κατά ένα χαρακτήρα τη φορά

Tab

Κανένα

Εσοχή ή μετάβαση στο επόμενο κελί πίνακα

Εσοχή, μετάβαση στο επόμενο κελί πίνακα ή εισαγωγή πίνακα

Επάνω βέλος

Κανένα

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα επάνω, κατά μία γραμμή τη φορά

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα επάνω, κατά μία γραμμή τη φορά

Backspace

Shift

Διαγραφή με Backspace ενός χαρακτήρα τη φορά

Διαγραφή με Backspace ενός χαρακτήρα τη φορά

Κάτω βέλος

Shift

Επιλογή προς τα κάτω, κατά μία γραμμή τη φορά

Επιλογή προς τα κάτω, κατά μία γραμμή τη φορά

End

Shift

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

Enter

Shift

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

Home

Shift

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Αριστερό βέλος

Shift

Επιλογή προς τα αριστερά, κατά ένα χαρακτήρα τη φορά

Επιλογή προς τα αριστερά, κατά ένα χαρακτήρα τη φορά

Δεξιό βέλος

Shift

Επιλογή προς τα δεξιά, κατά ένα χαρακτήρα τη φορά

Επιλογή προς τα δεξιά, κατά ένα χαρακτήρα τη φορά

Tab

Shift

Κατάργηση ενός επιπέδου εσοχής, μετάβαση στο προηγούμενο κελί πίνακα

Κατάργηση ενός επιπέδου εσοχής, μετάβαση στο προηγούμενο κελί πίνακα

Επάνω βέλος

Shift

Επιλογή προς τα επάνω, κατά μία γραμμή τη φορά

Επιλογή προς τα επάνω, κατά μία γραμμή τη φορά

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες συντομεύσεις πληκτρολογίου για το OneNote

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote Online είναι παρόμοιες με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στην εφαρμογή υπολογιστή OneNote. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο αφορούν τις πιο συνηθισμένες εργασίες στο OneNote Online. Για μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου στην εφαρμογή υπολογιστή OneNote, ανατρέξτε στα θέματα:

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτέλεση βασικών εργασιών στο OneNote

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×