Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Office InfoPath

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το θέμα Βοήθειας περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για κοινές εργασίες στο Microsoft Office InfoPath 2007, όπως εργασίες κατά τη σχεδίαση προτύπων φόρμας. Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα της σε ένα πληκτρολόγιο Η.Π.Α.

Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα πλήκτρα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με ένα σύμβολο συν (+). Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο πλήκτρο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε το πλήκτρο TAB για να ενεργοποιηθεί η επιλογή Εμφάνιση όλων, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

Σε αυτό το άρθρο

Σχεδίαση προτύπων φόρμας

Λήψη Βοήθειας

Στο παράθυρο Βοήθειας

Χρήση του μενού, γραμμές εργαλείων και παραθύρων εργασιών

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Σχεδίαση προτύπων φόρμας

Ανάπτυξη προτύπων φόρμας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Σχεδίαση νέου προτύπου φόρμας.

CTRL+SHIFT+D

Σημείωση: Εάν το παράθυρο διαλόγου Γρήγορα αποτελέσματα είναι ανοιχτό, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί το Σχεδίαση προτύπου φόρμας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης.

CTRL+O ή CTRL+F12

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Εργασίες σχεδίασης.

ALT+N

Προεπισκόπηση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

CTRL+SHIFT+B

Εύρεση μιας λέξης ή φράσης.

CTRL+F

Αντικατάσταση μιας λέξης ή φράσης.

CTRL+H

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+C

Επικόλληση κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+V

Εκτύπωση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

CTRL+P

Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

ALT+ENTER

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου.

ALT + I, C

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου ελέγχου.

CTRL+< (σύμβολο "μικρότερο από") ή SHIFT+TAB

Επιλογή του επόμενου στοιχείου ελέγχου.

CTRL+> (σύμβολο "μεγαλύτερο από") ή TAB

Ανοίξτε το Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + SHIFT + F11

Ανοίξτε την τοποθεσία Web του Microsoft Office για προγραμματιστές κέντρο σε πρόγραμμα περιήγησης Web.

ALT + H, ΝΑ

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Επιλογή μέχρι την αρχή της παραγράφου.

CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μέχρι το τέλος της παραγράφου.

CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή κειμένου, γραφικού ή πεδίου έως μία γραμμή προς τα πάνω ή έως μία γραμμή προς τα κάτω.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

SHIFT+ENTER

Εισαγωγή του συμβόλου του ευρώ.

CTRL+ALT+E

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κατάργηση όλης της μορφοποίησης.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης έντονης γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης πλάγιας γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+SHIFT+K

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης εκθέτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης δείκτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Εφαρμογή ή κατάργηση του βασικού στυλ από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+N

Εφαρμογή ή κατάργηση του στυλ "Επικεφαλίδα 1" από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+1

Εφαρμογή ή κατάργηση του στυλ "Επικεφαλίδα 2" από το επιλεγμένο κείμενο

ALT+CTRL+2

Εφαρμογή ή κατάργηση του στυλ "Επικεφαλίδα 3" από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+3

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης λίστας με κουκκίδες από την επιλεγμένη παράγραφο.

CTRL+SHIFT+L

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+M

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+M

Πλήρη στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου.

CTRL+J

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου δεξιά.

CTRL+R

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου στο κέντρο.

CTRL+E

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου αριστερά.

CTRL+L

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+ SHIFT+ΚΟΜΜΑ

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+ΤΕΛΕΙΑ

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Γραμματοσειρά.

CTRL+D

Εργασία με πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα.

ALT + I, G

Αλλαγή του πλάτους της στήλης στα αριστερά του περιγράμματος, χωρίς να αλλάξει το πλάτος των υπόλοιπων στηλών.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε το περίγραμμα της στήλης.

Αλλαγή του ύψους της γραμμής επάνω ή κάτω από το περίγραμμα, χωρίς να αλλάξει το ύψος των υπόλοιπων γραμμών.

Σημείωση: Για γραμμές που το μέγεθός τους το ελάχιστο ύψος, αυτήν τη συντόμευση αλλάζει το ύψος της γραμμής επάνω από το περίγραμμα. Το ελάχιστο ύψος μιας γραμμής καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως αν περιέχει κείμενο ή στοιχεία ελέγχου.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε το περίγραμμα της γραμμής.

Αλλαγή μεγέθους όλων των επιλεγμένων γραμμών ή στηλών στο ίδιο ύψος ή πλάτος.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το περίγραμμα της γραμμής ή της στήλης.

Μετακίνηση μεταξύ του επόμενου ή του προηγούμενου κελιού ενός πίνακα.

TAB ή SHIFT + TAB
TAB προσθέτει μια νέα γραμμή σε έναν πίνακα, εάν πατήσετε όσο ο δρομέας βρίσκεται στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής.

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής ενός κελιού πίνακα.

F2

Πραγματοποίηση διορθώσεων και αποθήκευση αλλαγών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού λάθους.

Σημείωση: Πρέπει να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + T και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο O).

ALT+F7

Αποθήκευση ή δημοσίευση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

Σημείωση: Αυτή η συντόμευση ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας παρέχει την επιλογή να αποθηκεύσετε ή να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σας. Εάν επιλέξετε να μην εμφανίζεται στο μέλλον αυτό το παράθυρο διαλόγου, ο συνδυασμός πλήκτρων ALT+SHIFT+F2 εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

ALT+SHIFT+F2

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αποθήκευση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

SHIFT+F12

Προεπισκόπηση ενός προτύπου φόρμας πριν από την εκτύπωση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

ALT+F, V

Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μεγέθυνση για κοντινή προβολή του προτύπου φόρμας.

ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Σμίκρυνση για προβολή του προτύπου φόρμας σε μικρότερο μέγεθος.

ALT+ΕΝΩΤΙΚΟ

Αρχή της σελίδας

Λήψη Βοήθειας

Χρήση του παραθύρου Βοήθειας

Το παράθυρο Bοήθειας παρέχει πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Microsoft Office. Το παράθυρο της Βοήθειας εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο βοήθειας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου βοήθειας.

F1

Κλείσιμο του παραθύρου βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστρέψτε στο InfoPath 2007 Βοήθεια και οδηγίες οικίας.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της προεπιλεγμένης ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο.

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια όνομα προγράμματος, επιλογή του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου αντίστοιχα.

TAB ή SHIFT+TAB

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια όνομα προγράμματος, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου αντίστοιχα.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κρυφού κειμένου ή της επόμενης υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, το επιλεγμένο κρυφό κείμενο ή την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση.

ENTER

Μετακίνηση στο προηγούμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Πίσω).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Μετακίνηση στο επόμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μικρά βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος Βοήθειας.

PAGE UP, PAGE DOWN

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο Βοήθειας. Για την ενέργεια αυτή, το παράθυρο Βοήθειας πρέπει να είναι επιλεγμένο (πατήστε το πλήκτρο F1).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

Σημείωση: Εάν το τρέχον θέμα της Βοήθειας δεν είναι το ενεργό παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο F6 και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + P.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης.

F6, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Πληκτρολόγηση κειμένου στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση.

F6, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ (πατήστε επανειλημμένα)

Εναλλαγή μεταξύ περιοχών στο παράθυρο Βοήθειας. Για παράδειγμα, εναλλαγή μεταξύ της γραμμής εργαλείων, Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση για το πλαίσιο και λίστα αναζήτησης.

F6

Στον πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου αντίστοιχα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Στον πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου αντίστοιχα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης υπερ-σύνδεσης ή των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση, Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων.

ENTER

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

CTRL+P

Πληκτρολόγηση ερώτησης αναζήτησης

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια ερώτηση αναζήτησης, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο Πληκτρολογήστε μια ερώτηση για βοήθεια.

Πώς

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT για να επιλέξετε τη γραμμή μενού.

 2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB, μέχρι να εμφανιστεί το δρομέα στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε μια ερώτηση για βοήθεια.

 3. Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας.

 • Για να υποβάλετε έναν όρο αναζήτησης που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε μια ερώτηση για βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Χρήση του μενού, γραμμές εργαλείων και παραθύρων εργασιών

Πρόσβαση και χρήση γραμμών μενού και γραμμές εργαλείων

Πριν να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος μιας γραμμής εργαλείων, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το.

Πώς

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT για να επιλέξετε τη γραμμή μενού.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + TAB επανειλημμένα, για να επιλέξετε μια γραμμή εργαλείων.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να εμφανίσετε το μενού Επιλογές της γραμμής εργαλείων.

 4. Πατήστε το πλήκτρο S ή M για να επιλέξετε την εντολή Μετακίνηση ή μέγεθος.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μιας γραμμής εργαλείων.

CTRL + πλήκτρα βέλους

Ξεκλείδωμα μιας γραμμής εργαλείων.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ (πατήστε επανειλημμένα)

Αγκύρωση μιας γραμμής εργαλείων κατακόρυφα στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της οθόνης.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ (πατήστε επανειλημμένα)

Επιλέξτε τη γραμμή μενού ή κλείσιμο ενός ανοιχτού μενού και υπομενού ταυτόχρονα.

ALT ή F10

Επιλογή ενός παραθύρου εργασιών ή γραμμής εργαλείων αφού πιέσετε το πλήκτρο F10 ή ALT για να επιλέξετε τη γραμμή μενού. Πατήστε τα πλήκτρα TAB, για να μετακινήσετε την εστίαση μεταξύ του ανοιχτών γραμμών εργαλείων, γραμμών μενού και παράθυρα εργασιών.

CTRL + TAB ή CTRL + SHIFT + TAB

Όταν είναι επιλεγμένη μια γραμμή εργαλείων ή γραμμή μενού, επιλογή του επόμενου κουμπιού ή μενού στη γραμμή εργαλείων.

TAB ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Όταν είναι επιλεγμένη μια γραμμή εργαλείων ή γραμμή μενού, επιλέξτε το προηγούμενο κουμπί ή μενού στη γραμμή εργαλείων.

SHIFT + TAB ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο κουμπί ή την εντολή.

ENTER

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο.

SHIFT+F10

Εμφανίζει τον τίτλο στη γραμμή μενού συντόμευσης.

ALT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όταν ένα μενού ή υπομενού είναι ανοικτό, επιλογή της επόμενης εντολής.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Όταν ένα μενού ή υπομενού είναι ανοικτό, επιλογή της προηγούμενης εντολής.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλέξτε το μενού προς τα αριστερά. Όταν είναι ανοιχτό ένα δευτερεύον μενού, εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλέξτε το μενού προς τα δεξιά. Όταν είναι ανοιχτό ένα δευτερεύον μενού, εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλέξτε την πρώτη εντολή του μενού ή δευτερεύον μενού.

HOME

Επιλογή της τελευταίας εντολής στο μενού ή δευτερεύον μενού.

END

Κλείσιμο ενός ανοιχτού μενού. Όταν ένα υπομενού είναι ανοιχτό, κλείστε το δευτερεύον μενού.

ESC

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού.

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Όταν είναι ανοιχτό ένα μενού που έχει περικοπεί, εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου εργασιών και του ενεργού προτύπου φόρμας.

F6

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο εργασιών.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο εργασιών.

SHIFT+TAB

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε οποιαδήποτε εντολή μενού στη γραμμή μενού. Πατήστε το πλήκτρο ALT για να επιλέξετε τη γραμμή μενού. Πατήστε το υπογραμμισμένο γράμμα στο όνομα του στοιχείου μενού που περιέχει την εντολή που θέλετε.

Πρόσβαση και χρήση παραθύρων εργασιών

Για να εργαστείτε με ένα παράθυρο εργασιών, πρέπει πρώτα να το ανοίξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε την.

Πώς

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F1 για να ανοίξετε ένα παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 για να επιλέξετε τη γραμμή μενού.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να εμφανιστεί το μενού επιλογές του παραθύρου εργασιών.

 4. Πατήστε το πλήκτρο M ή S για να επιλέξετε την εντολή Μετακίνηση ή μέγεθος.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Εργασίες σχεδίασης.

ALT+N

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο του προγράμματος (με δεξιόστροφη φορά). Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

Σημείωση: Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, δοκιμάστε να πατήσετε το πλήκτρο ALT για να τοποθετήσετε την εστίαση στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + TAB για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

F6

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος (με αριστερόστροφη φορά).

SHIFT+F6

Αλλαγή μεγέθους ενός παραθύρου εργασιών (μετά την επιλογή της εντολής μέγεθος ).

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση ενός παραθύρου εργασιών (αφού επιλέξετε την εντολή Μετακίνηση ).

Πλήκτρα βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών ή απόκρυψη του τρέχοντος παραθύρου εργασιών.

CTRL+F1

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από το παράθυρο του ενεργού προγράμματος. (Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές).

F6

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν ένα μενού ή μια γραμμή εργαλείων είναι ενεργά. (Ίσως χρειαστεί να πατήσετε CTRL+TAB περισσότερες από μία φορές.)

CTRL+TAB

Ανοίξτε το μενού επιλογές του παραθύρου εργασιών.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κλείσιμο ενός μενού αν είναι ανοιχτά τη συγκεκριμένη στιγμή ή να επιστρέψετε στο πρότυπο φόρμας.

ESC

Όταν ένα παράθυρο εργασιών είναι ενεργό, επιλογή της επόμενης επιλογής στο παράθυρο εργασιών.

TAB

Όταν ένα παράθυρο εργασιών είναι ενεργό, επιλογή της προηγούμενης επιλογής στο παράθυρο εργασιών.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση προς τα επάνω μεταξύ των επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού ή μετακίνηση μεταξύ επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση προς τα κάτω μεταξύ των επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού ή μετακίνηση μεταξύ επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή πραγματοποίηση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί.

ENTER

Άνοιγμα ενός μενού συντόμευσης σε ένα πρότυπο φόρμας ή ανοίξτε ένα αναπτυσσόμενο μενού για το επιλεγμένο στοιχείο παραθύρου εργασιών.

SHIFT+F10

Όταν ένα μενού ή υπομενού είναι ορατό, επιλογή της πρώτης εντολής στο μενού ή δευτερεύον μενού.

HOME

Όταν ένα μενού ή υπομενού είναι ορατό, επιλογή της τελευταίας εντολής στο μενού ή δευτερεύον μενού.

END

Μετακίνηση στο επάνω μέρος της λίστας στο παράθυρο επιλεγμένη εργασία.

CTRL+HOME

Μετακίνηση στο κάτω μέρος της λίστας στο παράθυρο επιλεγμένη εργασία.

CTRL+END

Αρχή της σελίδας

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Πρόσβαση και επιλογή επιλογών σε παράθυρα διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης.

CTRL+O ή CTRL+F12

Μετακίνηση από ένα ανοιχτό παράθυρο διαλόγου πίσω στο πρότυπο φόρμας, για παράθυρα διαλόγου που υποστηρίζουν αυτήν τη συμπεριφορά.

ALT+F6

Μετακίνηση στην επόμενη επιλογή.

TAB

Μετακίνηση στην προηγούμενη επιλογή.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα.

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα.

CTRL+SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη κατηγορία.

TAB

Σημείωση: Αφού επιλέξετε την κατηγορία, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο όνομα κατηγορίας που επιθυμείτε.

Μετάβαση στην προηγούμενη κατηγορία.

SHIFT+TAB

Σημείωση: Αφού επιλέξετε την κατηγορία, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο όνομα κατηγορίας που επιθυμείτε.

Μετακίνηση μεταξύ επιλογών σε μια λίστα ή ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή απαλοιφή του επιλεγμένου πλαισίου ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άνοιγμα της λίστας, εάν είναι κλειστή, και μετακίνηση σε συγκεκριμένη επιλογή της λίστας.

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Ενεργοποίηση μιας επιλογής. Επιλογή ή απαλοιφή ενός πλαισίου ελέγχου.

ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα της επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο της επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας ή ακύρωση μιας εντολής και κατόπιν κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου.

ESC

Εκτέλεση της επιλεγμένης εντολής.

ENTER

Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο.

ALT+1

Άνοιγμα του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω από τον επιλεγμένο φάκελο.

ALT+2

Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

ALT+3

Δημιουργία νέου υποφακέλου στον ανοιχτό φάκελο.

ALT+4

Εναλλαγή μεταξύ των προβολών Μικρογραφίες, Παραθέσεις, Εικονίδια, Λίστα, Λεπτομέρειες, Ιδιότητες και Προεπισκόπηση.

ALT+5

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευσης για τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο.

SHIFT+F10

Ανοίξτε τη λίστα Διερεύνηση σε ή Αποθήκευση σε (ονομάζεται στη γραμμή διευθύνσεων στα Windows Vista).

F4

Ενημέρωση της λίστας φακέλων και αρχείων στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης ή Αποθήκευση ως.

F5

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς ένα φάκελο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος καταχώρησης.

SHIFT+END

Αρχή της σελίδας

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

ALT+TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

ALT+SHIFT+TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

CTRL+W ή CTRL+F4

Επαναφορά του μεγέθους του ενεργού παραθύρου μετά την ελαχιστοποίηση ή τη μεγιστοποίησή του.

CTRL+F5

Όταν είναι περισσότερα από ένα παράθυρα ανοιχτά, μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

CTRL+F6

Όταν είναι ανοιχτά περισσότερα από ένα παράθυρα, Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

CTRL+SHIFT+F6

Όταν ένα παράθυρο εγγράφου δεν είναι μεγιστοποιημένο, εκτελέστε την εντολή Μετακίνηση (από το μενού Έλεγχος για το παράθυρο). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ESC, όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

CTRL+F7

Όταν ένα παράθυρο εγγράφου δεν είναι μεγιστοποιημένο, εκτελέστε την εντολή μέγεθος (στο μενού ελέγχου για το παράθυρο). Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ESC, όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

CTRL+F8

Ελαχιστοποίηση ενός παράθυρου σε εικονίδιο (λειτουργεί με ορισμένα μόνο προγράμματα του Microsoft Office).

CTRL+F9

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου που έχει αλλάξει.

CTRL+F10

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

PRINT SCREEN

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

ALT+PRINT SCREEN

Μετακίνηση μέσα στο κείμενο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×