Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Συναρτήσεις του Project για προσαρμοσμένα πεδία

Συναρτήσεις του Project για προσαρμοσμένα πεδία

Αυτές οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται σε τύπους για τον υπολογισμό τιμών για προσαρμοσμένα πεδία.

Συμβουλή: Για να εισαγάγετε έναν τύπο σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο του Project 2007, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδία. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος. Στο Project 2010, κάντε κλικ στην καρτέλα Έργο και στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα πεδία. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

Επισκόπηση των συναρτήσεων του Project

Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Project, ίσως χρειαστεί να εργαστείτε με τιμές που δεν βρίσκονται απευθείας σε πεδία. Οι τύποι σάς δίνουν τη δυνατότητα να εργαστείτε με πεδία για να δημιουργήσετε αυτές τις νέες τιμές.

Τα παρακάτω παραδείγματα εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους με προσαρμοσμένα πεδία:

 • Όταν προστεθεί σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο αριθμού, ο παρακάτω τύπος αποδίδει μια αριθμητική τιμή που υποδεικνύει τον αριθμό των ημερών μεταξύ της τρέχουσας ημερομηνίας και της ημερομηνίας λήξης των εργασιών στο χρονοδιάγραμμα:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Όταν προστεθεί σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο κειμένου, ο παρακάτω τύπος αποδίδει μια τιμή "Χωρίς γραμμή βάσης", "Υπέρβαση προϋπολογισμού κατά 20% ή περισσότερο" ή "Κάτω από τον προϋπολογισμό":

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Συναρτήσεις μετατροπής

Asc

Επιστρέφει έναν Ακέραιο που αναπαριστά τον κωδικό χαρακτήρα που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα μιας συμβολοσειράς.

Σύνταξη

Asc( συμβολοσειρά )

συμβολοσειρά  Οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς.

CBool

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Boolean.

Σύνταξη

CBool( παράσταση )

παράσταση  Οποιαδήποτε έγκυρη συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση.

CByte

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Byte.

Σύνταξη

CByte( παράσταση )

παράσταση  Οποιοσδήποτε Ακέραιος από 0 έως 255.

CCur

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Νομισματική μονάδα.

Σύνταξη

CCur( παράσταση )

παράσταση  Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση από -922.337.203.685.477,5808 έως 922.337.203.685.477,5807.

CDate

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Ημερομηνία.

Σύνταξη

CDate( παράσταση )

παράσταση  Οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση ημερομηνίας.

CDbl

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Διπλής ακρίβειας.

Σύνταξη

CDbl( παράσταση )

παράσταση  Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση από -1.79769313486232E308 έως -4.94065645841247E-324 για τις αρνητικές τιμές, 4.94065645841247E-324 έως 1.79769313486232E308 για τις θετικές τιμές.

CDec

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Δεκαδικός.

Σύνταξη

CDec( παράσταση )

παράσταση  Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση από +/-79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 για αριθμούς μηδενικής τάξης, δηλαδή αριθμούς χωρίς δεκαδικά ψηφία. Για αριθμούς με 28 δεκαδικά ψηφία, το εύρος είναι +/-7,9228162514264337593543950335. Ο μικρότερος δυνατός, μη μηδενικός αριθμός είναι 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Επιστρέφει μια Συμβολοσειρά που περιέχει το χαρακτήρα που είναι συσχετισμένος με τον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

Σύνταξη

Chr( κωδικός_χαρακτήρα )

κωδικός_χαρακτήρα  Μια τιμή Εκτεταμένης ακρίβειας που προσδιορίζει ένα χαρακτήρα.

CInt

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Ακέραιος.

Σύνταξη

CInt( παράσταση )

παράσταση  Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση από -32.768 έως 32.767. Τα κλάσματα στρογγυλοποιούνται.

CLng

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Εκτεταμένης ακρίβειας.

Σύνταξη

CLng( παράσταση )

παράσταση  Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση από -2.147.483.648 έως 2.147.483.647. Τα κλάσματα στρογγυλοποιούνται.

CSng

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Απλής ακρίβειας.

Σύνταξη

CSng( παράσταση )

παράσταση  Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση -3,402823E38 έως -1,401298E-45 για αρνητικές τιμές. 1,401298E-45 έως 3,402823E38 για θετικές τιμές.

CStr

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Συμβολοσειρά.

Σύνταξη

CStr( παράσταση )

παράσταση  Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση.

CVar

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Μεταβλητή.

Σύνταξη

CVar( παράσταση )

παράσταση  Ίδιο εύρος με τον τύπο Διπλής ακρίβειας για αριθμητικές τιμές. Ίδιο εύρος με τον τύπο Συμβολοσειρά για μη αριθμητικές τιμές.

DateSerial

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) για ένα συγκεκριμένο έτος, μήνα και ημέρα.

Σύνταξη

DateSerial( έτος, μήνας, ημέρα )

έτος  Υποχρεωτικό, Ακέραιος. Αριθμός μεταξύ 100 και 9999 ή μια αριθμητική παράσταση.

μήνας  Υποχρεωτικό, Ακέραιος. Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση.

ημέρα  Υποχρεωτικό, Ακέραιος. Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση.

DateValue

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία).

Σύνταξη

DateValue( ημερομηνία )

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, είναι, συνήθως, μια παράσταση συμβολοσειράς που αναπαριστά μια ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου 100 έως και την 31η Δεκεμβρίου 9999. Ωστόσο, η ημερομηνία μπορεί να είναι και οποιαδήποτε παράσταση που αναπαριστά μια ημερομηνία, μια ώρα ή και τα δύο σε αυτήν την περιοχή.

Day

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που καθορίζει έναν πλήρη αριθμό από 1 έως και το 31, ο οποίος αναπαριστά την ημέρα του μήνα.

Σύνταξη

Day( ημερομηνία)

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά μια ημερομηνία. Εάν το όρισμα ημερομηνία περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Hex

Επιστρέφει μια τιμή Συμβολοσειρά που αναπαριστά τη δεκαεξαδική τιμή ενός αριθμού.

Σύνταξη

Hex( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση.

Ώρα

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που είναι ένας ακέραιος αριθμός από 0 έως και 23, που αναπαριστά την ώρα της ημέρας.

Σύνταξη

Hour( ώρα )

χρόνος  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά χρόνο. Εάν το όρισμα χρόνος περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Λεπτό

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που είναι ένας ακέραιος αριθμός από 0 έως και 59, που αναπαριστά τα λεπτά της ώρας.

Σύνταξη

Minute( χρόνος )

χρόνος  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά χρόνο. Εάν το όρισμα χρόνος περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Μήνας

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που είναι ένας ακέραιος αριθμός από 1 έως και 12, που αναπαριστά το μήνα του έτους.

Σύνταξη

Month( ημερομηνία)

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά χρόνο. Εάν το όρισμα ημερομηνία περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Oct

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) η οποία αναπαριστά την οκταδική τιμή ενός αριθμού.

Σύνταξη

Oct( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση.

ProjDateConv

Μετατρέπει μια τιμή σε ημερομηνία.

Σύνταξη

ProjDateConv( παράσταση, μορφή_ημερομηνίας )

παράσταση  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η παράσταση για μετατροπή σε μια ημερομηνία.

μορφή_ημερομηνίας  Προαιρετικό, Εκτεταμένης ακρίβειας. Η προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας είναι pjDateDefault, αλλά μπορεί να αντικαταστήσει μία από τις εξής σταθερές pjDateFormat (η μορφή ημερομηνίας που εφαρμόζεται στις 25/9/07 στις 12:33 μ.μ.):

 • pjDateDefault: Η προεπιλεγμένη μορφή. Ορίζεται στην καρτέλα Προβολή στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές (μενού Εργαλεία).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 25/9/2007 12:33 μ.μ.

 • pjDate_mm_dd_yy: 25/9/2007

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 25/9/2007

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 25 Σεπτεμβρίου 2007 12:33 μ.μ.

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25 Σεπτεμβρίου 2007

 • PjDate_mmm_dd_hh_mmam: 25 Σεπ. 12:33 μ.μ.

 • PjDate_mmm_dd_yyy: 25 Σεπ. 2007

 • PjDate_mmmm_dd: 25 Σεπτεμβρίου

 • PjDate_mmm_dd: 25 Σεπ.

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Τρ. 25/9/2007 12:33 μ.μ.

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Tρ. 25/9/2007

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Tρ. 25 Σεπ. 2007

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Τρ. 12:33 μ.μ.

 • pjDate_mm_dd: 25/9

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 μ.μ.

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Τρ. 25 Σεπ.

 • pjDate_ddd_mm_dd: Τρ. 25/9

 • pjDate_ddd_dd: Τρ. 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 μ.μ.

ProjDurConv

Μετατρέπει μια παράσταση σε μια τιμή διάρκειας στις καθορισμένες μονάδες.

Σύνταξη

ProjDurConv( παράσταση, μονάδες_διάρκειας )

παράσταση  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η παράσταση για μετατροπή σε μια διάρκεια.

μονάδες_διάρκειας  Προαιρετικό, Εκτεταμένης ακρίβειας. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για να εκφράσετε τη διάρκεια. Εάν δεν οριστούν μονάδες_διάρκειας, η προεπιλεγμένη τιμή είναι ο τύπος των μονάδων που καθορίζεται στην επιλογή Καταχώρηση διάρκειας σε στην καρτέλα Χρονοδιάγραμμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές (μενού Εργαλεία). Το όρισμα μονάδες_διάρκειας μπορεί να έχει τιμή μία από τις ακόλουθες σταθερές pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που καθορίζει έναν ακέραιο αριθμό που ανήκει στο κλειστό διάστημα 0 - 59, ο οποίος αναπαριστά τα δευτερόλεπτα του λεπτού.

Σύνταξη

Second( χρόνος )

χρόνος  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά χρόνο. Εάν το όρισμα χρόνος περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Str

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) η οποία αναπαριστά έναν αριθμό.

Σύνταξη

Str( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, μια τιμή Εκτεταμένης ακρίβειας η οποία περιέχει μια οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση.

StrConv

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) η οποία έχει μετατραπεί με τον τρόπο που έχει καθοριστεί.

Σύνταξη

StrConv( συμβολοσειρά, μετατροπή, LCID )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό, παράσταση συμβολοσειράς προς μετατροπή.

μετατροπή  Υποχρεωτικό, Ακέραιος. Το άθροισμα των τιμών που καθορίζει τον τύπο της μετατροπής που θα εκτελεστεί.

LCID  Προαιρετικό, το αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων, εάν διαφέρει από το αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων του συστήματος. (Το αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων του συστήματος είναι η προεπιλογή).

TimeSerial

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) που περιέχει τη χρονική στιγμή για συγκεκριμένη ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο.

Σύνταξη

TimeSerial( ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο )

ώρα  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Ακέραιος). Ένας αριθμός στο κλειστό διάστημα από 0 (12:00 Π.M.) έως 23 (11:00 Μ.M.) ή μια αριθμητική παράσταση.

λεπτό  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Ακέραιος). Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση.

δευτερόλεπτο  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Ακέραιος). Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση.

TimeValue

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) η οποία περιέχει το χρόνο.

Σύνταξη

TimeValue( χρόνος)

χρόνος  Υποχρεωτικό, είναι συνήθως μια παράσταση συμβολοσειράς που αντιστοιχεί στην ώρα και ανήκει στο κλειστό διάστημα από 0:00:00 (12:00:00 μ.μ.) έως 23:59:59 (11:59:59 μ.μ.). Ωστόσο, το όρισμα χρόνος μπορεί να είναι οποιαδήποτε παράσταση που αντιστοιχεί στην ώρα εντός του συγκεκριμένου εύρους. Εάν το όρισμα χρόνος περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Val

Επιστρέφει τους αριθμούς που περιέχονται σε μια συμβολοσειρά, με τη μορφή αριθμητικής τιμής κατάλληλου τύπου.

Σύνταξη

Val( συμβολοσειρά )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς.

Weekday

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που περιέχει έναν ακέραιο αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί στην ημέρα της εβδομάδας.

Σύνταξη

Weekday( ημερομηνία[, πρώτη_ημέρα_εβδομάδας] )

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά μια ημερομηνία. Εάν το όρισμα ημερομηνία περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

πρώτη_ημέρα_εβδομάδας  Προαιρετικό, μια σταθερά που καθορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εάν δεν καθοριστεί, πρώτη ημέρα θεωρείται η Κυριακή.

Year

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που περιέχει έναν ακέραιο αριθμό, ο οποίος αναπαριστά το έτος.

Σύνταξη

Year( ημερομηνία )

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά μια ημερομηνία. Εάν το όρισμα ημερομηνία περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Συναρτήσεις ημερομηνίας/ώρας

CDate

Μετατρέπει μια παράσταση στον τύπο δεδομένων Ημερομηνία.

Σύνταξη

CDate( παράσταση )

παράσταση  Οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση ημερομηνίας.

Ημερομηνία

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) που περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος.

Σύνταξη

Date

DateAdd

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) που περιέχει μια ημερομηνία στην οποία έχει προστεθεί ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Σύνταξη

DateAdd( διάστημα, αριθμός, ημερομηνία )

διάστημα Υποχρεωτικό, παράσταση συμβολοσειράς που είναι το χρονικό διάστημα που θέλετε να προσθέσετε, όπως "μ" ή "η".

αριθμός  Υποχρεωτικό, αριθμητική παράσταση που είναι ο αριθμός των χρονικών διαστημάτων που θέλετε να προσθέσετε. Μπορεί να είναι θετικός (για τις μελλοντικές ημερομηνίες) ή αρνητικός (για ημερομηνίες στο παρελθόν).

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Ημερομηνία) η πραγματική αναπαράσταση της ημερομηνίας στην οποία προστίθεται το χρονικό διάστημα.

DateDiff

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Εκτεταμένης ακρίβειας) που καθορίζει τον αριθμό των χρονικών διαστημάτων μεταξύ δύο καθορισμένων ημερομηνιών.

Σύνταξη

DateDiff( διάστημα, ημερομηνία1, ημερομηνία2[, πρώτη_ημέρα_εβδομάδας[, πρώτη_εβδομάδα_έτους]] )

διάστημα  Υποχρεωτικό, παράσταση συμβολοσειράς που είναι το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ της ημερομηνίας1 και της ημερομηνίας2.

ημερομηνία1, ημερομηνία2  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Ημερομηνία). Δύο ημερομηνίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον υπολογισμό.

πρώτη_ημέρα_εβδομάδας  Προαιρετικό, μια σταθερά που καθορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εάν δεν καθοριστεί, πρώτη ημέρα θεωρείται η Κυριακή.

πρώτη_εβδομάδα_έτους  Προαιρετικό, μια σταθερά που καθορίζει την πρώτη εβδομάδα του έτους. Εάν δεν καθοριστεί, πρώτη εβδομάδα θεωρείται η εβδομάδα η οποία περιλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου.

DatePart

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που περιέχει το καθορισμένο τμήμα μιας δεδομένης ημερομηνίας.

Σύνταξη

DatePart( διάστημα, ημερομηνία[, πρώτη_ημέρα_εβδομάδας[, πρώτη_εβδομάδα_έτους]] )

διάστημα  Υποχρεωτικό, παράσταση συμβολοσειράς που είναι το χρονικό διάστημα που θέλετε να επιστραφεί.

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Ημερομηνία), η τιμή που θέλετε να αξιολογήσετε.

πρώτη_ημέρα_εβδομάδας  Προαιρετικό, μια σταθερά που καθορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εάν δεν καθοριστεί, πρώτη ημέρα θεωρείται η Κυριακή.

πρώτη_εβδομάδα_έτους  Προαιρετικό, μια σταθερά που καθορίζει την πρώτη εβδομάδα του έτους. Εάν δεν καθοριστεί, πρώτη εβδομάδα θεωρείται η εβδομάδα η οποία περιλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου.

DateSerial

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) για ένα συγκεκριμένο έτος, μήνα και ημέρα.

Σύνταξη

DateSerial( έτος, μήνας, ημέρα )

έτος  Υποχρεωτικό, Ακέραιος. Αριθμός μεταξύ 100 και 9999 ή μια αριθμητική παράσταση.

μήνας  Υποχρεωτικό, Ακέραιος. Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση.

ημέρα  Υποχρεωτικό, Ακέραιος. Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση.

DateValue

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία).

Σύνταξη

DateValue( ημερομηνία)

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, είναι, συνήθως, μια παράσταση συμβολοσειράς που αναπαριστά μια ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου 100 έως και την 31η Δεκεμβρίου 9999. Ωστόσο, η ημερομηνία μπορεί να είναι και οποιαδήποτε παράσταση που αναπαριστά μια ημερομηνία, μια ώρα ή και τα δύο σε αυτήν την περιοχή.

Day

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που καθορίζει έναν πλήρη αριθμό από 1 έως και το 31, ο οποίος αναπαριστά την ημέρα του μήνα.

Σύνταξη

Day( ημερομηνία)

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά μια ημερομηνία. Εάν το όρισμα ημερομηνία περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Ώρα

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που είναι ένας ακέραιος αριθμός από 0 έως και 23, που αναπαριστά την ώρα της ημέρας.

Σύνταξη

Hour( ώρα )

χρόνος  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά χρόνο. Εάν το όρισμα χρόνος περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

IsDate

Επιστρέφει μια τιμή Boolean που υποδεικνύει εάν μια παράσταση μπορεί να μετατραπεί σε ημερομηνία.

Σύνταξη

IsDate( παράσταση )

παράσταση  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή που περιέχει μια παράσταση ημερομηνίας ή παράσταση συμβολοσειράς αναγνωρίσιμη ως ημερομηνία ή ώρα.

Λεπτό

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που είναι ένας ακέραιος αριθμός από 0 έως και 59, που αναπαριστά τα λεπτά της ώρας.

Σύνταξη

Minute( χρόνος)

χρόνος  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά χρόνο. Εάν το όρισμα χρόνος περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Μήνας

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που είναι ένας ακέραιος αριθμός από 1 έως και 12, που αναπαριστά το μήνα του έτους.

Σύνταξη

Month( ημερομηνία)

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά χρόνο. Εάν το όρισμα ημερομηνία περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Now

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) που καθορίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα του συστήματος του υπολογιστή σας.

Σύνταξη

Now

ProjDateAdd

Προσθέτει μια διάρκεια σε μια ημερομηνία για να επιστραφεί μια νέα ημερομηνία.

Σύνταξη

ProjDateAdd( ημερομηνία, διάρκεια, ημερολόγιο )

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η αρχική ημερομηνία στην οποία προστίθεται η διάρκεια.

διάρκεια  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η διάρκεια που θα προστεθεί στην ημερομηνία.

ημερολόγιο  Προαιρετικό, Συμβολοσειρά. Το ημερολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της νέας ημερομηνίας. Εάν δεν έχει οριστεί ημερολόγιο, η προεπιλογή για τον τρέχοντα πόρο είναι το ημερολόγιο πόρου ή, για την τρέχουσα εργασία, το ημερολόγιο εργασίας ή το τυπικό ημερολόγιο, εάν δεν υπάρχει ημερολόγιο εργασίας. Στον Project Server, θα χρησιμοποιηθεί το τυπικό ημερολόγιο, ανεξάρτητα από το ποιο ημερολόγιο έχει καθοριστεί στη συμβολοσειρά ημερολόγιο. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συνάρτηση σε έναν τύπο που δημιουργήθηκε στο Project Web App και τη συγκρίνετε με τον ίδιο τύπο που δημιουργήθηκε στο Project Professional, πρέπει να κάνετε μια δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που περιμένατε.

Σημείωση:  Για την αφαίρεση επτά ημερών από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ο ακόλουθος τύπος λειτουργεί σωστά στο Project Professional 2010: ProjDateAdd("24/9/2010"; "-7d"). Ωστόσο, όταν εκτελείτε τον ίδιο τύπο στον Project Server 2010, το αποτέλεσμα είναι 24/9/2010, όχι 17/9/2010. Για τύπους που λειτουργούν με συνέπεια στο Project Professional 2010 και τον Project Server 2010, θα πρέπει να αποφύγετε αρνητικές παραμέτρους για τις συναρτήσεις ProjDateAdd και ProjDateSub.

ProjDateConv

Μετατρέπει μια τιμή σε ημερομηνία.

Σύνταξη

ProjDateConv( παράσταση, μορφή_ημερομηνίας )

παράσταση  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η παράσταση για μετατροπή σε μια ημερομηνία.

μορφή_ημερομηνίας  Προαιρετικό, Εκτεταμένης ακρίβειας. Η προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας είναι pjDateDefault, αλλά μπορεί να αντικαταστήσει μία από τις εξής σταθερές pjDateFormat (η μορφή ημερομηνίας που εφαρμόζεται στις 25/9/07 στις 12:33 μ.μ.):

 • pjDateDefault: Η προεπιλεγμένη μορφή. Ορίζεται στην καρτέλα Προβολή στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές (μενού Εργαλεία).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 25/9/2007 12:33 μ.μ.

 • pjDate_mm_dd_yy: 25/9/2007

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 25/9/2007

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 25 Σεπτεμβρίου 2007 12:33 μ.μ.

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25 Σεπτεμβρίου 2007

 • PjDate_mmm_dd_hh_mmam: 25 Σεπ. 12:33 μ.μ.

 • PjDate_mmm_dd_yyy: 25 Σεπ. 2007

 • PjDate_mmmm_dd: 25 Σεπτεμβρίου

 • PjDate_mmm_dd: 25 Σεπ.

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Τρ. 25/9/2007 12:33 μ.μ.

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Tρ. 25/9/2003

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Tρ. 25 Σεπ. 2007

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Τρ. 12:33 μ.μ.

 • pjDate_mm_dd: 25/9

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 μ.μ.

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Τρ. 25 Σεπ.

 • pjDate_ddd_mm_dd: Τρ. 25/9

 • pjDate_ddd_dd: Τρ. 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 μ.μ.

ProjDateDiff

Επιστρέφει τη διάρκεια μεταξύ δύο ημερομηνιών σε λεπτά.

Σύνταξη

ProjDateDiff( ημερομηνία1, ημερομηνία2, ημερολόγιο )

ημερομηνία1  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η ημερομηνία που χρησιμοποιείται ως αρχή της διάρκειας.

ημερομηνία2  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η ημερομηνία που χρησιμοποιείται ως τέλος της διάρκειας.

ημερολόγιο  Προαιρετικό, Συμβολοσειρά. Το ημερολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί κατά τον υπολογισμό της διάρκειας. Εάν δεν έχει οριστεί ημερολόγιο, η προεπιλογή για τον τρέχοντα πόρο είναι το ημερολόγιο πόρου ή για την τρέχουσα εργασία, το ημερολόγιο εργασίας (ή το τυπικό ημερολόγιο, εάν δεν υπάρχει ημερολόγιο εργασίας). Για τον Project Server, θα χρησιμοποιηθεί το τυπικό ημερολόγιο ανεξάρτητα από το ποιο ημερολόγιο ορίζεται στη συμβολοσειρά ημερολόγιο. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συνάρτηση σε έναν τύπο που δημιουργήθηκε στο Project Web App και τη συγκρίνετε με τον ίδιο τύπο που δημιουργήθηκε στο Project Professional, πρέπει να κάνετε μια δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που περιμένατε.

ProjDateSub

Επιστρέφει την ημερομηνία που προηγείται μιας άλλης ημερομηνίας κατά μία συγκεκριμένη διάρκεια.

Σύνταξη

ProjDateSub( ημερομηνία, διάρκεια, ημερολόγιο )

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η αρχική ημερομηνία από την οποία αφαιρείται η διάρκεια.

διάρκεια  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η διάρκεια που θα αφαιρεθεί από την ημερομηνία.

ημερολόγιο  Προαιρετικό, Συμβολοσειρά. Το ημερολόγιο που θα χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό της διαφοράς ημερομηνίας. Εάν δεν έχει οριστεί ημερολόγιο, η προεπιλογή για τον τρέχοντα πόρο είναι το ημερολόγιο πόρου ή για την τρέχουσα εργασία, το ημερολόγιο εργασίας (ή το τυπικό ημερολόγιο, εάν δεν υπάρχει ημερολόγιο εργασίας). Στον Project Server, θα χρησιμοποιηθεί το τυπικό ημερολόγιο, ανεξάρτητα από το ποιο ημερολόγιο έχει καθοριστεί στη συμβολοσειρά ημερολόγιο. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συνάρτηση σε έναν τύπο που δημιουργήθηκε στο Project Web App και τη συγκρίνετε με τον ίδιο τύπο που δημιουργήθηκε στο Project Professional, πρέπει να κάνετε μια δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που περιμένατε.

Σημείωση:  Για την αφαίρεση επτά ημερών από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ο ακόλουθος τύπος λειτουργεί σωστά στο Project Professional 2010: ProjDateAdd("24/9/2010"; "-7d"). Ωστόσο, όταν εκτελείτε τον ίδιο τύπο στον Project Server 2010, το αποτέλεσμα είναι 24/9/2010, όχι 17/9/2010. Για τύπους που λειτουργούν με συνέπεια στο Project Professional 2010 και τον Project Server 2010, θα πρέπει να αποφύγετε αρνητικές παραμέτρους για τις συναρτήσεις ProjDateAdd και ProjDateSub.

ProjDateValue

Επιστρέφει την τιμή ημερομηνίας μιας παράστασης.

Σύνταξη

ProjDateValue( παράσταση )

παράσταση  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η παράσταση που θα αναπαρασταθεί ως ημερομηνία.

ProjDurConv

Μετατρέπει μια παράσταση σε μια τιμή διάρκειας στις καθορισμένες μονάδες.

Σύνταξη

ProjDurConv( παράσταση, μονάδες_διάρκειας )

παράσταση  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η παράσταση για μετατροπή σε μια διάρκεια.

μονάδες_διάρκειας  Προαιρετικό, Εκτεταμένης ακρίβειας. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για να εκφράσετε τη διάρκεια. Εάν δεν οριστούν μονάδες_διάρκειας, η προεπιλεγμένη τιμή είναι ο τύπος των μονάδων που καθορίζεται στην επιλογή Καταχώρηση διάρκειας σε στην καρτέλα Χρονοδιάγραμμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές (μενού Εργαλεία). Το όρισμα μονάδες_διάρκειας μπορεί να έχει τιμή μία από τις ακόλουθες σταθερές pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Επιστρέφει τον αριθμό των λεπτών σε μια διάρκεια.

Σύνταξη

ProjDurValue( διάρκεια )

διάρκεια  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Η διάρκεια που θα εκφραστεί σε λεπτά.

Second

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που καθορίζει έναν ακέραιο αριθμό που ανήκει στο κλειστό διάστημα 0 - 59, ο οποίος αναπαριστά τα δευτερόλεπτα του λεπτού.

Σύνταξη

Second( χρόνος )

χρόνος  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά χρόνο. Εάν το όρισμα χρόνος περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Time

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) η οποία υποδεικνύει την τρέχουσα ώρα του συστήματος.

Σύνταξη

Ώρα

Timer

Επιστρέφει μια τιμή Πραγματικός απλής ακρίβειας η οποία εκφράζει τον αριθμό των δευτερολέπτων που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα.

Σύνταξη

Timer

TimeSerial

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) που περιέχει τη χρονική στιγμή για συγκεκριμένη ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο.

Σύνταξη

TimeSerial( ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο)

ώρα  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Ακέραιος). Ένας αριθμός στο κλειστό διάστημα από 0 (12:00 Π.M.) έως 23 (11:00 Μ.M.) ή μια αριθμητική παράσταση.

λεπτό  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Ακέραιος). Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση.

δευτερόλεπτο  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Ακέραιος). Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση.

TimeValue

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) η οποία περιέχει το χρόνο.

Σύνταξη

TimeValue( χρόνος)

χρόνος  Υποχρεωτικό, είναι συνήθως μια παράσταση συμβολοσειράς που αντιστοιχεί στην ώρα και ανήκει στο κλειστό διάστημα από 0:00:00 (12:00:00 μ.μ.) έως 23:59:59 (11:59:59 μ.μ.). Ωστόσο, το όρισμα χρόνος μπορεί να είναι οποιαδήποτε παράσταση που αντιστοιχεί στην ώρα εντός του συγκεκριμένου εύρους. Εάν το όρισμα χρόνος περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Weekday

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που περιέχει έναν ακέραιο αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί στην ημέρα της εβδομάδας.

Σύνταξη

Weekday( ημερομηνία[, πρώτη_ημέρα_εβδομάδας] )

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά μια ημερομηνία. Εάν το όρισμα ημερομηνία περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

πρώτη_ημέρα_εβδομάδας  Προαιρετικό, μια σταθερά που καθορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εάν δεν καθοριστεί, πρώτη ημέρα θεωρείται η Κυριακή.

Year

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που περιέχει έναν ακέραιο αριθμό, ο οποίος αναπαριστά το έτος.

Σύνταξη

Year( ημερομηνία)

ημερομηνία  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε Μεταβλητή, αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς ή οποιοσδήποτε συνδυασμός, που αναπαριστά μια ημερομηνία. Εάν το όρισμα ημερομηνία περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Γενικές συναρτήσεις

Choose

Επιλέγει και επιστρέφει μια τιμή από μια λίστα ορισμάτων.

Σύνταξη

Choose(ευρετήριο, επιλογή-1 [, επιλογή-2 ... [, επιλογή-n]])

ευρετήριο  Υποχρεωτικό, αριθμητική παράσταση ή πεδίο που καταλήγει σε μια τιμή μεταξύ του 1 και του αριθμού των διαθέσιμων επιλογών.

επιλογή  Υποχρεωτικό, παράσταση μεταβλητής που περιέχει μία από τις πιθανές επιλογές.

IIf

Επιστρέφει ένα από δύο μέρη, ανάλογα με την αξιολόγηση μιας παράστασης.

Σύνταξη

IIf( παράσταση, αληθές_μέρος, ψευδές_μέρος )

παράσταση  Υποχρεωτικό, η παράσταση μεταβλητής που θέλετε να αξιολογήσετε.

αληθές_μέρος  Υποχρεωτικό, η τιμή ή η παράσταση που θα επιστραφεί εάν η αντίστοιχη παράσταση είναι Αληθής.

ψευδές_μέρος  Υποχρεωτικό, η τιμή ή η παράσταση που θα επιστραφεί εάν η αντίστοιχη παράσταση είναι Ψευδής.

IsNumeric

Επιστρέφει μια τιμή Boolean που υποδεικνύει εάν μια παράσταση μπορεί να πάρει την τιμή αριθμού.

Σύνταξη

IsNumeric( παράσταση)

παράσταση  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή που περιέχει αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς.

IsNull

Επιστρέφει μια τιμή Boolean που υποδεικνύει εάν μια παράσταση δεν περιέχει έγκυρα δεδομένα (Null).

Σύνταξη

IsNull( παράσταση )

παράσταση  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή που περιέχει αριθμητική παράσταση ή παράσταση συμβολοσειράς.

Switch

Αξιολογεί μια λίστα από παραστάσεις και επιστρέφει μια Μεταβλητή ή μια παράσταση που αντιστοιχεί στην πρώτη παράσταση στη λίστα που είναι Αληθής.

Σύνταξη

Switch( παράσταση-1, τιμή-1[, παράσταση-2, τιμή-2, ... [, παράσταση-n,τιμή-n]] )

Μαθηματικές συναρτήσεις

Abs

Επιστρέφει μια τιμή του ίδιου τύπου με αυτήν που του μεταβιβάστηκε, η οποία καθορίζει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού.

Σύνταξη

Abs( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση. Εάν το όρισμα αριθμός περιέχει την τιμή Null, επιστρέφεται η τιμή Null. Εάν δεν είναι μεταβλητή που έχει προετοιμαστεί, επιστρέφεται η τιμή μηδέν.

Atn

Επιστρέφει μια τιμή Διπλής ακρίβειας που καθορίζει την εφαπτομένη ενός αριθμού.

Σύνταξη

Atn( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Διπλής ακρίβειας ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση.

Cos

Επιστρέφει μια τιμή Διπλής ακρίβειας που καθορίζει το συνημίτονο μιας γωνίας.

Σύνταξη

Cos( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Διπλής ακρίβειας ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση που εκφράζει μια γωνία σε ακτίνια.

Exp

Επιστρέφει μια τιμή Διπλής ακρίβειας που ισούται με το e (τη βάση των νεπέρειων λογαρίθμων) υψωμένο σε μια δύναμη.

Σύνταξη

Exp( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Διπλής ακρίβειας ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση.

Fix

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού. Εάν ο αριθμός είναι αρνητικός, επιστρέφει τον πρώτο θετικό ακέραιο αριθμό που είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό.

Σύνταξη

Fix( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Διπλής ακρίβειας ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση. Εάν το όρισμα αριθμός περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Int

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού. Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικός, επιστρέφει τον πρώτο αρνητικό ακέραιο αριθμό που είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό.

Σύνταξη

Int( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Διπλής ακρίβειας ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση. Εάν το όρισμα αριθμός περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Log

Επιστρέφει μια τιμή Διπλής ακρίβειας που καθορίζει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού.

Σύνταξη

Log( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Διπλής ακρίβειας ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση μεγαλύτερη από το μηδέν.

Rnd

Επιστρέφει μια τιμή Απλής ακρίβειας η οποία περιέχει έναν τυχαίο αριθμό.

Σύνταξη

Rnd( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Απλής ακρίβειας ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση.

Sgn

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που υποδεικνύει το πρόσημο ενός αριθμού.

Σύνταξη

Sgn( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση.

Οι τιμές επιστροφής είναι οι εξής:

 • Εάν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του μηδενός, η Sgn επιστρέφει 1.

 • Εάν ο αριθμός είναι ίσος του μηδενός, η Sgn επιστρέφει 0.

 • Εάν ο αριθμός είναι μικρότερος του μηδενός, η Sgn επιστρέφει -1.

Sin

Επιστρέφει μια τιμή Διπλής ακρίβειας που καθορίζει το ημίτονο μιας γωνίας.

Σύνταξη

Sin( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Διπλής ακρίβειας ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση που εκφράζει μια γωνία σε ακτίνια.

Sqr

Επιστρέφει μια τιμή Διπλής ακρίβειας που καθορίζει την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού.

Σύνταξη

Sqr( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Διπλής ακρίβειας ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση ίση ή μεγαλύτερη από το μηδέν.

Tan

Επιστρέφει μια τιμή Διπλής ακρίβειας που καθορίζει την εφαπτομένη μιας γωνίας.

Σύνταξη

Tan( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Διπλής ακρίβειας ή οποιαδήποτε έγκυρη αριθμητική παράσταση που εκφράζει μια γωνία σε ακτίνια.

Συναρτήσεις κειμένου

Asc

Επιστρέφει έναν Ακέραιο που αναπαριστά τον κωδικό χαρακτήρα που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα μιας συμβολοσειράς.

Σύνταξη

Asc( συμβολοσειρά )

Συμβολοσειρά  Οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς.

Chr

Επιστρέφει μια Συμβολοσειρά που περιέχει το χαρακτήρα που είναι συσχετισμένος με τον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

Σύνταξη

Chr( κωδικός_χαρακτήρα )

κωδικός_χαρακτήρα  Μια τιμή Εκτεταμένης ακρίβειας που προσδιορίζει ένα χαρακτήρα.

Μορφή

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) που περιέχει μια παράσταση μορφοποιημένη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε μια παράσταση μορφής.

Σύνταξη

Format( παράσταση[, μορφή[, πρώτη_ημέρα_εβδομάδας[, πρώτη_εβδομάδα_έτους]]] )

παράσταση  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση.

μορφή  Προαιρετικό, μια έγκυρη επώνυμη ή ορισμένη από το χρήστη παράσταση μορφής.

πρώτη_ημέρα_εβδομάδας  Προαιρετικό, μια Σταθερά που καθορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.

πρώτη_εβδομάδα_έτους  Προαιρετικό, μια Σταθερά που καθορίζει την πρώτη εβδομάδα του έτους.

Instr

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Εκτεταμένης ακρίβειας) που καθορίζει τη θέση της πρώτης εμφάνισης μιας συμβολοσειράς μέσα σε μια άλλη.

Σύνταξη

Instr( [έναρξη, ]συμβολοσειρά1, συμβολοσειρά2[, σύγκριση] )

έναρξη  Προαιρετικό, αριθμητική παράσταση που ορίζει την αρχική θέση για κάθε αναζήτηση. Εάν παραλειφθεί, η αναζήτηση ξεκινά στη θέση του πρώτου χαρακτήρα. Εάν η έναρξη περιέχει την τιμή Null, προκύπτει σφάλμα. Το όρισμα έναρξη είναι υποχρεωτικό, εάν έχει καθοριστεί το όρισμα σύγκριση.

συμβολοσειρά1  Υποχρεωτικό, η παράσταση συμβολοσειράς στην οποία εκτελείται η αναζήτηση.

συμβολοσειρά2  Υποχρεωτικό, η παράσταση συμβολοσειράς που αναζητείται.

σύγκριση  Προαιρετικό, καθορίζει τον τύπο σύγκρισης συμβολοσειρών. Εάν το όρισμα σύγκριση είναι Null, προκύπτει σφάλμα. Εάν παραλειφθεί το όρισμα σύγκριση, τότε η ρύθμιση Σύγκριση επιλογών καθορίζει τον τύπο της σύγκρισης.

LCase

Επιστρέφει μια τιμή Συμβολοσειρά τα γράμματα της οποίας έχουν μετατραπεί σε πεζά.

Σύνταξη

LCase( συμβολοσειρά )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς. Εάν το όρισμα συμβολοσειρά περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Left

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) που περιέχει έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων από την αριστερή πλευρά της συμβολοσειράς.

Σύνταξη

Left( συμβολοσειρά, μήκος )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό. Η παράσταση συμβολοσειράς από την οποία επιστρέφονται οι χαρακτήρες στην αριστερή πλευρά. Εάν το όρισμα συμβολοσειρά περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

μήκος  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Εκτεταμένης ακρίβειας). Αριθμητική παράσταση που υποδεικνύει το πλήθος των χαρακτήρων που θα επιστραφούν. Εάν είναι 0, επιστρέφεται μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (""). Εάν η τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση με το πλήθος των χαρακτήρων στο όρισμα συμβολοσειρά, τότε επιστρέφεται ολόκληρη η συμβολοσειρά.

Len

Επιστρέφει μια τιμή Εκτεταμένης ακρίβειας που περιέχει τον αριθμό των χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά ή τον αριθμό των byte που απαιτούνται για την αποθήκευση μιας μεταβλητής.

Σύνταξη

Len( συμβολοσειρά, όνομα_μεταβλητής )

συμβολοσειρά  Οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς. Εάν το όρισμα συμβολοσειρά περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

όνομα_μεταβλητής  Οποιοδήποτε έγκυρο όνομα μεταβλητής. Εάν το όνομα_μεταβλητής περιέχει την τιμή Null, επιστρέφεται η τιμή Null. Εάν το όνομα_μεταβλητής είναι τύπου Μεταβλητή, η Len τη χειρίζεται ως τύπου Συμβολοσειρά και επιστρέφει πάντα τον αριθμό των χαρακτήρων που περιέχει.

LTrim

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (συμβολοσειρά) που περιέχει ένα αντίγραφο της καθορισμένης συμβολοσειράς χωρίς κενά στην αρχή.

Σύνταξη

LTrim( συμβολοσειρά )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς. Εάν το όρισμα συμβολοσειρά περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Mid

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που περιέχει έναν καθορισμένο αριθμό χαρακτήρων από μια συμβολοσειρά.

Σύνταξη

συνάρτηση Mid( συμβολοσειρά, έναρξη[, μήκος] )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό, παράσταση συμβολοσειράς από την οποία επιστρέφονται χαρακτήρες. Εάν το όρισμα συμβολοσειρά περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

έναρξη  Υποχρεωτικό, Εκτεταμένης ακρίβειας. Η θέση χαρακτήρα στη συμβολοσειρά στην οποία αρχίζει το τμήμα που θα εξαχθεί. Εάν το όρισμα έναρξη είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό χαρακτήρων της συμβολοσειράς, η Mid επιστρέφει μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ("").

μήκος  Προαιρετικό, Μεταβλητή (Εκτεταμένης ακρίβειας). Αριθμός των χαρακτήρων που θα επιστραφούν. Εάν παραλειφθεί ή εάν υπάρχουν λιγότεροι χαρακτήρες από το μήκος στο κείμενο (συμπεριλαμβανομένου του χαρακτήρα στο όρισμα έναρξη), επιστρέφονται όλοι οι χαρακτήρες από τη θέση έναρξη μέχρι το τέλος της συμβολοσειράς.

Right

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) η οποία περιέχει έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων από τη δεξιά πλευρά μιας συμβολοσειράς.

Σύνταξη

Right( συμβολοσειρά, μήκος )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό, παράσταση συμβολοσειράς από την οποία επιστρέφονται οι χαρακτήρες που βρίσκονται στις πρώτες δεξιά θέσεις. Εάν το όρισμα συμβολοσειρά περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

μήκος  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή (Εκτεταμένης ακρίβειας). Αριθμητική παράσταση που υποδεικνύει το πλήθος των χαρακτήρων που θα επιστραφούν. Εάν είναι 0, επιστρέφεται μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (""). Εάν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη από το πλήθος των χαρακτήρων στο όρισμα συμβολοσειρά, τότε επιστρέφεται ολόκληρη η συμβολοσειρά.

RTrim

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) που περιέχει ένα αντίγραφο της καθορισμένης συμβολοσειράς χωρίς κενά στο τέλος.

Σύνταξη

RTrim( συμβολοσειρά )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς. Εάν το όρισμα συμβολοσειρά περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Space

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) η οποία αποτελείται από έναν συγκεκριμένο αριθμό κενών διαστημάτων.

Σύνταξη

Space( αριθμός )

αριθμός  Υποχρεωτικό, είναι ο αριθμός των κενών διαστημάτων που θέλετε στη συμβολοσειρά.

StrComp

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ακέραιος) που υποδεικνύει το αποτέλεσμα από μια σύγκριση συμβολοσειρών.

Σύνταξη

StrComp( συμβολοσειρά1, συμβολοσειρά2[, σύγκριση] )

συμβολοσειρά1  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς.

συμβολοσειρά2  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς.

σύγκριση  Προαιρετικό, καθορίζει τον τύπο σύγκρισης των συμβολοσειρών. Εάν το όρισμα σύγκριση είναι Null, προκύπτει σφάλμα.

StrConv

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) η οποία έχει μετατραπεί με τον τρόπο που έχει καθοριστεί.

Σύνταξη

StrConv( συμβολοσειρά, μετατροπή, LCID )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό, παράσταση συμβολοσειράς προς μετατροπή.

μετατροπή  Υποχρεωτικό, Ακέραιος. Το άθροισμα των τιμών που καθορίζει τον τύπο της μετατροπής που θα εκτελεστεί.

LCID  Προαιρετικό, το αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων, εάν διαφέρει από το αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων του συστήματος. (Το αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων του συστήματος είναι η προεπιλογή).

String

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) η οποία επιστρέφει μια συμβολοσειρά επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα με καθορισμένο μήκος.

Σύνταξη

String( αριθμός, χαρακτήρας )

αριθμός  Υποχρεωτικό, Εκτεταμένης ακρίβειας. Μήκος της επιστρεφόμενης συμβολοσειράς. Εάν το όρισμα αριθμός περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

χαρακτήρας  Υποχρεωτικό, Μεταβλητή. Ο κωδικός χαρακτήρα που καθορίζει το χαρακτήρα ή την παράσταση συμβολοσειράς της οποίας ο πρώτος χαρακτήρας χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της συμβολοσειράς επιστροφής. Εάν το όρισμα χαρακτήρας περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Trim

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) που περιέχει ένα αντίγραφο της καθορισμένης συμβολοσειράς χωρίς κενά στην αρχή ή στο τέλος.

Σύνταξη

Trim( συμβολοσειρά )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς. Εάν το όρισμα συμβολοσειρά περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

UCase

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Συμβολοσειρά) που περιέχει τη συγκεκριμένη συμβολοσειρά, με μετατροπή σε κεφαλαία.

Σύνταξη

UCase( συμβολοσειρά )

συμβολοσειρά  Υποχρεωτικό, οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση συμβολοσειράς. Εάν το όρισμα συμβολοσειρά περιέχει την τιμή Null, τότε επιστρέφεται η τιμή Null.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×