Συναρτήσεις (ταξινομημένες κατά κατηγορία)

Συναρτήσεις (ταξινομημένες κατά κατηγορία)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο περιέχει συνδέσεις για άρθρα που παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις κοινές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται σε παραστάσεις της Microsoft Access. Τους ταξινομούνται πρώτα κατά ομάδα και, στη συνέχεια, ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά στο τέλος αυτού του άρθρου.

Συμβουλή: Ξεκινώντας με την Access 2010, η Δόμηση παραστάσεων έχει IntelliSense, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιες ορίσματα που απαιτεί την παράστασή σας.

Στοιχεία ελέγχου

Η συνάρτηση CreateObject
Συνάρτηση GetObject

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή

Εντολή συνάρτηση
συνάρτηση Shell

Αρχή της σελίδας

Πίνακες

Συνάρτηση πίνακα
συνάρτηση Filter
συνάρτηση Join
Συνάρτηση LBound
συνάρτηση διαίρεση
Συνάρτηση UBound

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή

Συνάρτηση Asc
Η συνάρτηση Chr
συνάρτηση Day
Συνάρτηση EuroConvert
Συνάρτηση FormatCurrency
Συνάρτηση FormatDateTime
Συνάρτηση FormatNumber
Συνάρτηση FormatPercent
Συνάρτηση GUIDFromString
δεκαεξαδική συνάρτηση
Συνάρτηση Nz
Συνάρτηση Oct
Συνάρτηση Str
Συνάρτηση StringFromGUID
συναρτήσεις μετατροπής τύπου
Συνάρτηση Val

Αρχή της σελίδας

Database

Η συνάρτηση DDE
Συνάρτηση DDEInitiate
Η συνάρτηση DDERequest
Συνάρτηση DDESend
συνάρτηση Eval
συνάρτηση Partition

Αρχή της σελίδας

Hμερομηνία/ώρα

Συνάρτηση ημερομηνίας
Συνάρτηση DateAdd
Συνάρτηση DateDiff
Συνάρτηση DatePart
Συνάρτηση DateSerial
Συνάρτηση DateValue
συνάρτηση Hour
λεπτό συνάρτηση
συνάρτηση Month
Συνάρτηση MonthName
συνάρτηση Now
συνάρτηση Second
συνάρτηση Time
συνάρτηση Timer
Συνάρτηση TimeSerial
Συνάρτηση TimeValue
συνάρτηση Weekday
Συνάρτηση WeekdayName
συνάρτηση Year

Αρχή της σελίδας

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τομέα

Η συνάρτηση DAvg
Συνάρτηση DCount
DFirst, και DLast λειτουργίες
Συνάρτηση DLookup
DMax συναρτήσεις, DMin
DStDev, DStDevP λειτουργίες
Συνάρτηση DSum
DVar, DVarP λειτουργίες

Αρχή της σελίδας

Χειρισμού σφαλμάτων

Η συνάρτηση CVErr
συνάρτηση σφάλματος

Αρχή της σελίδας

Είσοδος/Έξοδος αρχείου

Συνάρτηση EOF
Συνάρτηση FreeFile
Εισαγωγή συνάρτησης
Συνάρτηση Loc
συνάρτηση LOF
συνάρτηση Seek

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση αρχείων

Η συνάρτηση CurDir
Η συνάρτηση Dir
Συνάρτηση FileAttr
Συνάρτηση FileDateTime
Συνάρτηση FileLen
Συνάρτηση GetAttr

Αρχή της σελίδας

Οικονομικές

Συνάρτηση DDB
συνάρτηση FV
Συνάρτηση IPmt
συνάρτηση IRR
συνάρτηση MIRR
Συνάρτηση NPer
συνάρτηση NPV
Συνάρτηση Pmt
Συνάρτηση PPmt
Συνάρτηση PV
συνάρτηση Rate
συνάρτηση SLN
συνάρτηση SYD

Αρχή της σελίδας

Επιθεώρηση

Συνάρτηση Environ
Συνάρτηση GetAllSettings
Συνάρτηση GetSetting
Συνάρτηση IsArray
Συνάρτηση IsDate
Συνάρτηση IsEmpty
Συνάρτηση IsError
Συνάρτηση IsMissing
Συνάρτηση IsNull
Συνάρτηση IsNumeric
Συνάρτηση IsObject
Συνάρτηση TypeName
Συνάρτηση VarType

Αρχή της σελίδας

Μαθηματικά

Συνάρτηση Abs
Η συνάρτηση Atn
Cos συνάρτηση
Συνάρτηση Exp
Int, Fix λειτουργίες
συνάρτηση Log
Συνάρτηση Rnd
συνάρτηση Round
Συνάρτηση Sgn
Συνάρτηση Sin
Συνάρτηση Sqr
Συνάρτηση Tan

Αρχή της σελίδας

Messages (Μηνύματα)

Συνάρτηση InputBox
Συνάρτηση MsgBox

Αρχή της σελίδας

Διάφορα

Η συνάρτηση CallByName
Συνάρτηση IMEStatus
Συνάρτηση MacID
Συνάρτηση MacScript
Συνάρτηση QBColor
συνάρτηση RGB
Συνάρτηση Spc
συνάρτηση Tab

Αρχή της σελίδας

Ροή προγράμματος

Συνάρτηση CHOOSE
Η συνάρτηση DoEvents
Συνάρτηση IIf
συνάρτηση Switch

Αρχή της σελίδας

Κείμενο

Μορφοποίηση συνάρτηση
Συνάρτηση InStr
Συνάρτηση InStrRev
Συνάρτηση LCase
προς τα αριστερά συνάρτηση
Συνάρτηση Len
Trim συναρτήσεις LTrim, RTrim, και
συνάρτηση Mid
συνάρτηση Replace
συνάρτηση Right
συνάρτηση Space
Συνάρτηση StrComp
Συνάρτηση StrConv
συνάρτηση String
Συνάρτηση StrReverse
Συνάρτηση UCase

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις (αλφαβητικά)

Συνάρτηση Abs
συνάρτηση πίνακα
Συνάρτηση Asc
Η συνάρτηση Atn
Η συνάρτηση CallByName
συνάρτηση Choose
Η συνάρτηση Chr
συνάρτηση Command
Cos συνάρτηση
Η συνάρτηση CreateObject
Η συνάρτηση CurDir
Η συνάρτηση CVErr
συνάρτηση Date
Συνάρτηση DateAdd
Συνάρτηση DateDiff
Συνάρτηση DatePart
Συνάρτηση DateSerial
Συνάρτηση DateValue
Συνάρτηση DAvg
συνάρτηση Day
Συνάρτηση DCount
συνάρτηση DDB
συνάρτηση DDE
Η συνάρτηση DDEInitiate
Η συνάρτηση DDERequest
Συνάρτηση DDESend
DFirst, και DLast λειτουργίες
Η συνάρτηση Dir
Συνάρτηση DLookup
DMax συναρτήσεις, DMin
Η συνάρτηση DoEvents
DStDev, DStDevP λειτουργίες
Συνάρτηση DSum
DVar, DVarP λειτουργίες
συνάρτηση Environ
Συνάρτηση EOF
συνάρτηση σφάλματος
Συνάρτηση EuroConvert
συνάρτηση Eval
Συνάρτηση Exp
Συνάρτηση FileAttr
Συνάρτηση FileDateTime
Συνάρτηση FileLen
συνάρτηση Filter
συνάρτηση Format
Συνάρτηση FormatCurrency
Συνάρτηση FormatDateTime
Συνάρτηση FormatNumber
Συνάρτηση FormatPercent
Συνάρτηση FreeFile
συνάρτηση FV
Συνάρτηση GetAllSettings
Συνάρτηση GetAttr
Συνάρτηση GetObject
Συνάρτηση GetSetting
Συνάρτηση GUIDFromString
δεκαεξαδική συνάρτηση
συνάρτηση Hour
Συνάρτηση IIf
Συνάρτηση IMEStatus
Εισαγωγή συνάρτησης
Συνάρτηση InputBox
Συνάρτηση InStr
Συνάρτηση InStrRev
Συναρτήσεις INT, Fix
Συνάρτηση IPmt
συνάρτηση IRR
Συνάρτηση IsArray
Συνάρτηση IsDate
Συνάρτηση IsEmpty
Συνάρτηση IsError
Συνάρτηση IsMissing
Συνάρτηση IsNull
Συνάρτηση IsNumeric
Συνάρτηση IsObject
συνάρτηση Join
Συνάρτηση LBound
Συνάρτηση LCase
προς τα αριστερά συνάρτηση
Συνάρτηση Len
Συνάρτηση Loc
συνάρτηση LOF
συνάρτηση Log
Trim συναρτήσεις LTrim, RTrim, και
Συνάρτηση MacID
Συνάρτηση MacScript
συνάρτηση Mid
λεπτό συνάρτηση
συνάρτηση MIRR
συνάρτηση Month
Συνάρτηση MonthName
Συνάρτηση MsgBox
συνάρτηση Now
Συνάρτηση NPer
συνάρτηση NPV
Συνάρτηση Nz
Συνάρτηση Oct
συνάρτηση Partition
Συνάρτηση Pmt
Συνάρτηση PPmt
Συνάρτηση PV
Συνάρτηση QBColor
συνάρτηση Rate
συνάρτηση Replace
συνάρτηση RGB
δεξιά Συνάρτηση
Συνάρτηση Rnd
συνάρτηση Round
συνάρτηση Second
συνάρτηση Seek
Συνάρτηση Sgn
συνάρτηση Shell
Συνάρτηση Sin
συνάρτηση SLN
συνάρτηση Space
Συνάρτηση Spc
συνάρτηση διαίρεση
Συνάρτηση Sqr
Συνάρτηση Str
Συνάρτηση StrComp
Συνάρτηση StrConv
συνάρτηση String
Συνάρτηση StringFromGUID
Συνάρτηση StrReverse
συνάρτηση Switch
συνάρτηση SYD
Συνάρτηση tab
Συνάρτηση Tan
συνάρτηση Time
συνάρτηση Timer
Συνάρτηση TimeSerial
Συνάρτηση TimeValue
συναρτήσεις μετατροπής τύπου
Συνάρτηση TypeName
Συνάρτηση UBound
Συνάρτηση UCase
Συνάρτηση Val
Συνάρτηση VarType
συνάρτηση Weekday
Συνάρτηση WeekdayName
συνάρτηση Year

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×