Σενάρια εγκατάστασης για το Office 365 PowerShell

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα σενάρια του PowerShell για να συνδεθείτε με υπηρεσίες του Office 365, λάβετε Βοήθεια και ορίστε την πολιτική εκτέλεσης για τις δέσμες ενεργειών.

Σύνδεση με χρήση του PowerShell υπηρεσίες του Office 365

Για να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες του Office 365, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε ή εισαγάγετε τις πιο πρόσφατες λειτουργικές μονάδες PowerShell, και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια σύνδεση με έλεγχο ταυτότητας.

Σύνδεση με καταλόγου Azure Active Directory με τη λειτουργική μονάδα Azure Active Directory των Windows

Για να εγκαταστήσετε το Windows Azure Active Directory λειτουργική μονάδα και να συνδεθείτε με ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ή με έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA), ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση στο Office 365 PowerShell.

Σύνδεση σε Azure Active Directory με τη λειτουργική μονάδα Azure Active Directory V2

Για να εγκαταστήσετε τη λειτουργική μονάδα Azure Active Directory V2 και συνδεθείτε με ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ή με MFA, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με τη λειτουργική μονάδα Azure Active Directory V2 PowerShell.

Συνδεθείτε με το Exchange Online

Για να συνδεθείτε με το Exchange Online με ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online.

Για να εγκαταστήσετε τη Microsoft Exchange Online απομακρυσμένο PowerShell λειτουργική μονάδα και συνδεθείτε με MFA, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το PowerShell του Exchange Online με χρήση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.

Σύνδεση στο SharePoint Online

Για να εγκαταστήσετε το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint Online και συνδεθείτε με ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ή με MFA, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το SharePoint Online PowerShell.

Σύνδεση με το Skype για επιχειρήσεις Online

Για να συνδεθείτε στο Skype για επιχειρήσεις Online με ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το Skype για επιχειρήσεις Online με χρήση του Windows PowerShell.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδεθείτε στο Skype για επιχειρήσεις Online με MFA:

 1. Για να εγκαταστήσετε την τρέχουσα Skype για επιχειρήσεις Online PowerShell λειτουργική μονάδα, μεταβείτε στο Skype για επιχειρήσεις Online, λειτουργική μονάδα Windows PowerShell, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη, και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο που έχετε λάβει και εγκαταστήστε το.

  Πρέπει να το κάνετε αυτό μία φορά σε κάθε υπολογιστή από το οποίο διαχειρίζεστε Skype για επιχειρήσεις Online.

 2. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών του Windows PowerShell.

 3. Συμπληρώστε το όνομα του λογαριασμού μεταξύ του διπλά εισαγωγικά, καταργώντας το κείμενο οδηγιών και το < και > χαρακτήρες.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει από το παράθυρο του Windows PowerShell.

 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού στο παράθυρο διαλόγου SkypeForBusinessAuth και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου SkypeForBusinessAuth για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας, όπως έναν κωδικό επαλήθευσης, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

Σύνδεση σε υπηρεσία καταλόγου Azure Active Directory και το Exchange Online

Αυτές οι εντολές του PowerShell θα σας συνδέει Azure Active Directory και το Exchange Online αφού έχετε εγκαταστήσει το Windows Azure Active Directory λειτουργική μονάδα.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Συμβουλή: Για να λάβετε αυτό το μπλοκ εντολή PowerShell ως αρχείο δέσμης ενεργειών (PS1), κάντε κλικ εδώ.

Σύνδεση με όλα τα φόρτους εργασίας του Office 365

Για να συνδεθείτε με όλα τα φόρτους εργασίας του Office 365 στο ίδιο παράθυρο του PowerShell, πρέπει πρώτα εισαγάγετε ή να εγκαταστήσετε τις σχετικές λειτουργικές μονάδες. Αυτό το μπλοκ εντολή PowerShell συνδέεται με Azure Active Directory, Skype για επιχειρήσεις Online του SharePoint Online και Exchange Online.

Συμπληρώστε το όνομα της εταιρείας και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε αυτό το σύνολο των εντολών του PowerShell κατά την είσοδο με ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

Συμπληρώστε το όνομα του λογαριασμού και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε αυτό το σύνολο των εντολών του PowerShell κατά την είσοδο με έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

Θα σας ζητηθεί τέσσερις φορές για να καθορίσετε ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και MFA πληροφορίες, όπως έναν κωδικό επαλήθευσης.

Λήψη Βοήθειας με το PowerShell

Μερικές φορές πρέπει να λάβετε επιπλέον Βοήθεια για το PowerShell. Ευτυχώς, PowerShell έχει περιεχόμενο ενσωματωμένη Βοήθεια για να σας καθοδηγήσουν.

Εμφάνιση των αρχείων Βοήθειας για ένα cmdlet του PowerShell

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο cmdlet, για παράδειγμα Get-διαδικασία, μπορείτε να εκτελέσετε τα παρακάτω.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

Εμφανίστε στο άρθρο του TechNet για το cmdlet του PowerShell

Για να ανοίξετε την αναφορά σύνταξη online στο TechNet για ένα συγκεκριμένο cmdlet, για παράδειγμα Get-διαδικασία, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Σημείωση: Αυτό απαιτεί πρόσβαση στο Internet για να λειτουργήσει σωστά.

Εμφάνιση παραδείγματα για μια εντολή PowerShell

Για να εμφανίσετε παράδειγμα σύνταξης για μια συγκεκριμένη cmdlet στο παράθυρο του PowerShell, για παράδειγμα Get-διαδικασία, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

Ενημερώστε τα αρχεία σας PowerShell Βοήθειας

Περιεχόμενο Βοήθειας PowerShell είναι ενημερωθεί σε τακτική βάση. Για να λάβετε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο Βοήθειας, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή Ενημέρωση Βοήθειας. Μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής που ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "η εντολή ενημέρωση Βοήθειας η λήψη των πιο πρόσφατων αρχείων Βοήθειας για λειτουργικές μονάδες του Windows PowerShell και εγκαθιστά τους στον υπολογιστή σας." Πατήστε το πλήκτρο Y και επιτρέπουν τη λειτουργική μονάδα για να ενημερώσετε τα αρχεία σας Βοήθειας. Αυτό θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Συμβουλή: Για να λάβετε αυτό το μπλοκ εντολή PowerShell ως αρχείο δέσμης ενεργειών (PS1), κάντε κλικ εδώ.

Ορισμός της πολιτικής εκτέλεσης δέσμης ενεργειών

Οι δέσμες ενεργειών PowerShell είναι τις εντολές του PowerShell που εκτελούνται από ένα ή περισσότερα αρχεία κειμένου. Δέσμες ενεργειών σάς επιτρέπουν να αυτοματοποιήσετε κοινές εργασίες μέσα στα Windows, εφαρμογές της Microsoft, και των υπηρεσιών κύκλο μαθημάτων του Office 365. Επειδή κακόβουλες δέσμες ενεργειών ενδεχομένως να βλάβη τον υπολογιστή σας με την εκτέλεση ακούσια εντολές, Microsoft έχει που προστατεύεται με την απενεργοποίηση των δεσμών ενεργειών του PowerShell από προεπιλογή. Πρέπει να ορίσετε την πολιτική εκτέλεσης PowerShell σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι ρυθμίσεις πολιτικής εκτέλεσης είναι ως εξής:

 • Περιορισμένη

  Μη φόρτωση αρχείων ρύθμισης παραμέτρων ή εκτελούν δέσμες ενεργειών. "Περιορισμένα" είναι η προεπιλεγμένη πολιτική εκτέλεσης.

 • RemoteSigned

  Απαιτεί ότι όλες οι δέσμες ενεργειών και αρχεία ρύθμισης παραμέτρων έχουν ληφθεί από το Internet είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη.

 • AllSigned

  Απαιτεί που όλων των δεσμών ενεργειών και των αρχείων ρύθμισης παραμέτρων είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών ενεργειών που συντάσσετε στον τοπικό υπολογιστή.

 • Χωρίς περιορισμούς

  Φορτώνει όλα τα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων και εκτελεί όλες τις δέσμες ενεργειών. Εάν εκτελείτε μια δέσμη ενεργειών χωρίς υπογραφή που έχει ληφθεί από το Internet, θα σας ζητηθεί για δικαίωμα πριν από την εκτέλεση.

 • Παράκαμψη

  Τίποτα έχει αποκλειστεί και δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις ή μηνύματα.

 • Δεν έχει οριστεί

  Καταργεί την πολιτική αυτήν τη στιγμή που του έχουν ανατεθεί εκτέλεσης από το τρέχον πεδίο. Αυτή η παράμετρος δεν θα καταργήσει μια πολιτική εκτέλεσης που έχει οριστεί σε ένα εύρος πολιτικής ομάδας.

Σημείωση: Είναι σημαντικό να μόνο λήψη ή να χρησιμοποιήσετε δεσμών ενεργειών του PowerShell από αξιόπιστη πηγή, ιδίως κατά τη ρύθμιση της πολιτικής ως 'Χωρίς περιορισμό'. Επίσης, συνιστάται για λόγους ασφαλείας, να αναιρέσετε αλλαγές σε περιορισμένο, εκτός εάν έχετε μια βρίσκεται σε εξέλιξη πρέπει να εκτελούν δέσμες ενεργειών.

Εκτέλεση της εντολής Set-της πολιτικής εκτέλεσης του μπορεί να γίνει μόνο σε ένα παράθυρο του PowerShell ανοίξει χρησιμοποιώντας την επιλογή "Εκτέλεση ως διαχειριστής". Αυτό είναι επίσης γνωστή ως μια περίοδο λειτουργίας PowerShell με αναβαθμισμένα δικαιώματα.

Ορισμός πολιτικής εκτέλεσης ως απομακρυσμένο συνδεδεμένος

Αυτή η εντολή θα απαιτούν ότι όλες οι δέσμες ενεργειών και αρχεία ρύθμισης παραμέτρων έχουν ληφθεί από το Internet είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη. Μπορείτε να αντικαταστήσετε RemoteSigned με το όνομα πολιτικής επιθυμητή εκτέλεσης σας για να τροποποιήσετε την πολιτική που εφαρμόζεται.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Συμβουλή: Για να λάβετε αυτό το μπλοκ εντολή PowerShell ως αρχείο δέσμης ενεργειών (PS1), κάντε κλικ εδώ.

Ορισμός πολιτικής εκτέλεσης ως περιορισμένα

Αυτή η εντολή θα οριστεί η πολιτική εκτέλεσης την προεπιλεγμένη ρύθμιση για το PowerShell.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Συμβουλή: Για να λάβετε αυτό το μπλοκ εντολή PowerShell ως αρχείο δέσμης ενεργειών (PS1), κάντε κλικ εδώ.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

PowerShell για διαχειριστές του Office 365

Σενάρια του Office 365 PowerShell

Σενάρια για το Office 365 PowerShell αναφοράς

Σενάρια διαχείρισης χρήστη για το Office 365 PowerShell

Περισσότερες λειτουργίες σενάρια για το Office 365 PowerShell

Office 365 PowerShell πόροι Κοινότητας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×