Ρύθμιση ιδιοτήτων συμπεριφοράς πίνακα για τις αναφορές Power View

Εάν χρησιμοποιείτε το Power View, μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες συμπεριφοράς πίνακα για να αλλάξετε τη συμπεριφορά ομαδοποίησης των γραμμών λεπτομερειών ώστε να παρέχεται καλύτερη προεπιλεγμένη τοποθέτηση των πληροφοριών αναγνώρισης (όπως ονόματα, δελτία ταυτότητας ή λογότυπα) σε κοντέινερ πλακιδίων, κάρτες και γραφήματα.

Σημείωση:  Πρέπει να ορίσετε το "Αναγνωριστικό γραμμής" πρώτα για να μπορέσετε να ορίσετε άλλες ιδιότητες.

 1. Ανοίξτε το Power Pivot. Ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση του πρόσθετου Το Power Pivot στο Microsoft Excel 2013 για λεπτομέρειες.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα του πίνακα στο κάτω μέρος του παραθύρου για να επιλέξετε τον πίνακα για τον οποίο θα ρυθμίσετε τις παραμέτρους.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Για προχωρημένους > Συμπεριφορά πίνακα.

 4. Στο στοιχείο Αναγνωριστικό γραμμής, επιλέξτε μια στήλη στον πίνακα που περιέχει μόνο μοναδικές τιμές και όχι κενές τιμές. Ο ορισμός ενός αναγνωριστικού γραμμής είναι το πρώτο βήμα για τον καθορισμό άλλων ιδιοτήτων.

 5. Στην περιοχή Διατήρηση μοναδικών γραμμών, επιλέξτε τις στήλες που περιλαμβάνουν τιμές οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μοναδικές ακόμη και όταν είναι διπλότυπες (για παράδειγμα, όνομα και επώνυμο υπαλλήλου, για τις περιπτώσεις στις οποίες δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν το ίδιο όνομα).

 6. Στην περιοχή Προεπιλεγμένη ετικέτα η στήλη παρέχει ένα εμφανιζόμενο όνομα για να απεικονίσει τη γραμμή δεδομένων (για παράδειγμα, όνομα υπαλλήλου σε ένα μητρώο υπαλλήλων).

Σε ορισμένες απεικονίσεις του Power View όπως στις κάρτες, η προεπιλεγμένη ετικέτα εμφανίζεται σε μεγαλύτερη γραμματοσειρά. Εάν έχετε ορίσει μια προεπιλεγμένη εικόνα, η προεπιλεγμένη ετικέτα εμφανίζεται κάτω από την προεπιλεγμένη εικόνα στις καρτέλες ενός κοντέινερ πλακιδίων.

 1. Στην περιοχή Προεπιλεγμένη εικόνα, επιλέξτε μια στήλη που παρέχει μια εικόνα η οποία αντιπροσωπεύει τα δεδομένα γραμμής (για παράδειγμα, δελτίο ταυτότητας σε μητρώο υπαλλήλου).

Σε αυτό το άρθρο

Για ποιο λόγο να ορίσω ιδιότητες συμπεριφοράς πίνακα;

Προεπιλεγμένα πεδία

Ιδιότητα "Αναγνωριστικό γραμμής"

Ιδιότητα "Διατήρηση μοναδικών γραμμών"

Προεπιλεγμένες ετικέτες

Προεπιλεγμένες εικόνες

Βελτιστοποίηση για συγκεκριμένες διατάξεις

Λείπουν οι εικόνες

Για να υποδείξετε ότι μια στήλη περιέχει διευθύνσεις URL εικόνας

Για να υποδείξετε ότι μια στήλη περιέχει δυαδικές εικόνες

Μία ή περισσότερες γραμμές λείπουν από τους πίνακες

Η διάταξη μήτρας περιλαμβάνει πολλά αποτελέσματα

Το γράφημα εμφανίζει υπερβολικά πολλά στοιχεία και επίπεδα στον άξονα

Επόμενα βήματα

Δείτε επίσης

Για ποιο λόγο να ορίσω ιδιότητες συμπεριφοράς πίνακα;

Το Power View ομαδοποιεί αυτόματα τα στοιχεία με βάση τα πεδία και τη μορφή παρουσίασης που χρησιμοποιείτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προεπιλεγμένη ομαδοποίηση παράγει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ωστόσο, για κάποιους πίνακες, κυρίως για όσους περιέχουν δεδομένα λεπτομερειών, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης μερικές φορές ομαδοποιεί γραμμές που δεν πρέπει να είναι ομαδοποιημένες (για παράδειγμα, μητρώα υπαλλήλου ή πελάτη που θα έπρεπε να παρατίθενται ξεχωριστά, ιδιαίτερα όταν δύο ή περισσότερα άτομα έχουν το ίδιο όνομα και επώνυμο). Για τέτοιους πίνακες, μπορείτε να ορίσετε ιδιότητες που κάνουν τις γραμμές να παρατίθενται ξεχωριστά αντί ομαδοποιημένα.

Σημείωση: Μην αλλάζετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά σε πίνακες που λειτουργούν ως πίνακες αναζήτησης (όπως οι πίνακες ημερομηνιών, οι πίνακες κατηγορίας προϊόντος ή οι πίνακες τμήματος, περιπτώσεις στις οποίες ο πίνακας αποτελείται από σχετικά μικρό αριθμό γραμμών και στηλών) ή συνοπτικούς πίνακες που περιλαμβάνουν γραμμές οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον μόνο όταν συνοψίζονται (για παράδειγμα, δεδομένα απογραφής που συναθροίζονται με βάση το φύλο, την ηλικία ή τη γεωγραφική περιοχή). Για πίνακες αναζήτησης και σύνοψης, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης σάς δίνει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Αρχή της σελίδας

Προεπιλεγμένα πεδία

Μπορείτε να ορίσετε ποια πεδία προστίθενται στο Power View αυτόματα, αν κάποιος κάνει κλικ στο όνομα πίνακα στη λίστα πεδίων του Power View. Ένας πίνακας θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλά πεδία, όμως είναι πιθανό ορισμένα από αυτά να χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τα άλλα.

 1. Στο παράθυρο του Power Pivot επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους > Σύνολο προεπιλεγμένων πεδίων.

 2. Επιλέξτε ένα πεδίο στην περιοχή Πεδία στον πίνακα και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Μετακινείται στην επιλογή Προεπιλεγμένα πεδία ταξινομημένα.

 4. Μόλις έχετε όλα τα πεδία που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται. Επιλέξτε ένα πεδίο και κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Ιδιότητα "Αναγνωριστικό γραμμής"

Μέσα στον πίνακα, το αναγνωριστικό γραμμής καθορίζει μια μεμονωμένη στήλη που περιέχει μόνο μοναδικές τιμές και όχι κενές τιμές. Η ιδιότητα "Αναγνωριστικό γραμμής" χρησιμοποιείται για αλλαγή της ομαδοποίησης, ώστε μια ομάδα να μην βασίζεται στη σύνθεση πεδίου μιας γραμμής, αλλά σε μια σταθερή στήλη που χρησιμοποιείται πάντα για τον μοναδικό προσδιορισμό μιας γραμμής, ανεξάρτητα από τα πεδία που χρησιμοποιούνται σε μια συγκεκριμένη διάταξη αναφοράς.

Ο ορισμός αυτής της ιδιότητας αλλάζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης από δυναμική ομαδοποίηση με βάση τις στήλες που εμφανίζονται στην προβολή, σε μια σταθερή συμπεριφορά ομαδοποίησης που συνοψίζει με βάση το αναγνωριστικό γραμμής. Η αλλαγή της προεπιλεγμένης συμπεριφοράς ομαδοποίησης αφορά τις διατάξεις αναφοράς, όπως μια μήτρα, που διαφορετικά θα ομαδοποιούνταν (ή θα εμφάνιζαν μερικά αθροίσματα) για κάθε στήλη στη γραμμή.

Ο καθορισμός του αναγνωριστικού γραμμής ενεργοποιεί τις ακόλουθες πρόσθετες ιδιότητες: Διατήρηση μοναδικών γραμμών, Προεπιλεγμένη ετικέτα και Προεπιλεγμένη εικόνα, καθεμία από τις οποίες επηρεάζει τη συμπεριφορά πεδίων στο Power View.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Αναγνωριστικό γραμμής μόνη της, ως αυτόνομη ιδιότητα, για την ενεργοποίηση των εξής επιλογών:

 • Χρήση των δυαδικών εικόνων σε μια αναφορά. Καταργώντας την ασάφεια γύρω από τη μοναδικότητα μιας γραμμής, το Power View μπορεί να καθορίσει τον τρόπο εκχώρησης προεπιλεγμένων εικόνων και προεπιλεγμένων ετικετών για μια δεδομένη γραμμή.

 • Κατάργηση ανεπιθύμητων μερικών αθροισμάτων από μια αναφορά μήτρας. Προεπιλεγμένη ομαδοποίηση σε επίπεδο πεδίου που δημιουργεί ένα μερικό άθροισμα για κάθε πεδίο. Αν θέλετε μόνο ένα μεμονωμένο μερικό άθροισμα που υπολογίζεται σε επίπεδο γραμμής, ο ορισμός του Αναγνωριστικού γραμμής μπορεί να σας δώσει αυτό το αποτέλεσμα.

Δεν μπορείτε να ορίσετε ένα Αναγνωριστικό γραμμής για πίνακες που έχουν επισημανθεί ως πίνακες ημερομηνίας. Για πίνακες ημερομηνίας, το Αναγνωριστικό γραμμής καθορίζεται κατά τη σήμανση του πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Παράθυρο διαλόγου "Σήμανση ως πίνακα ημερομηνίας".

Αρχή της σελίδας

Ιδιότητα "Διατήρηση μοναδικών γραμμών"

Αυτή η ιδιότητα σάς επιτρέπει να καθορίσετε ποιες στήλες περιλαμβάνουν πληροφορίες ταυτότητας (όπως ένα όνομα υπαλλήλου ή έναν κωδικό προϊόντος) με τρόπο που να διαχωρίζει τη μία γραμμή από την άλλη. Σε περιπτώσεις όπου οι γραμμές φαίνεται να είναι πανομοιότυπες (όπως δύο πελάτες με το ίδιο όνομα), οι στήλες που καθορίζετε για αυτήν την ιδιότητα επαναλαμβάνονται στην αναφορά πίνακα.

Ανάλογα με το ποιες στήλες προσθέτετε σε μια αναφορά, μπορεί να βρείτε γραμμές που αντιμετωπίζονται ως πανομοιότυπες γραμμές, επειδή οι τιμές σε κάθε γραμμή φαίνεται να είναι ίδιες (για παράδειγμα, δύο πελάτες με το όνομα Χάρης Σιταράς). Αυτό ενδέχεται να συμβεί επειδή άλλες στήλες που παρέχουν διαφοροποίηση (όπως πατρώνυμο, διεύθυνση ή ημερομηνία γέννησης) δεν περιλαμβάνονται στην προβολή αναφοράς. Στην περίπτωση αυτήν, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι να συμπτύσσονται σε μία μόνο γραμμή, συνοψίζοντας τις υπολογιζόμενες τιμές σε ένα ενιαίο μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τις συνδυασμένες γραμμές.

Ορίζοντας την ιδιότητα Διατήρηση μοναδικών γραμμών, μπορείτε να καθορίσετε μία ή περισσότερες στήλες οι οποίες θα πρέπει πάντα να επαναλαμβάνονται, ακόμα και αν υπάρχουν διπλότυπες παρουσίες, κάθε φορά που προσθέτετε αυτήν τη στήλη στην προβολή αναφοράς. Οι υπολογιζόμενες τιμές που σχετίζονται με τη γραμμή θα εκχωρηθούν τώρα με βάση κάθε μεμονωμένη γραμμή αντί να συναθροίζονται σε μία μόνο γραμμή.

Σημείωση:  Εφόσον οι στήλες που επιλέγει ο τελικός χρήστης μπορούν να επηρεάσουν την ομαδοποίηση, κάτι το οποίο αλλάζει το περιβάλλον φιλτραρίσματος για τους υπολογισμούς παραστάσεων, οι σχεδιαστές των μοντέλων θα πρέπει να δημιουργήσουν μετρήσεις που επιστρέφουν τα σωστά αποτελέσματα.

Αρχή της σελίδας

Προεπιλεγμένες ετικέτες

Αυτή η ιδιότητα καθορίζει μια ετικέτα που εμφανίζεται ευδιάκριτα σε μια κάρτα ή ένα γράφημα ή μαζί με την προεπιλεγμένη εικόνα στη λωρίδα περιήγησης μιας αναφοράς πλακιδίων. Όταν χρησιμοποιείται με μια προεπιλεγμένη εικόνα, η προεπιλεγμένη ετικέτα εμφανίζεται κάτω από την εικόνα. Όταν επιλέγετε μια προεπιλεγμένη ετικέτα, επιλέξτε τη στήλη που περιλαμβάνει τις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή (για παράδειγμα, ένα όνομα).

Στη διάταξη λωρίδας καρτελών για ένα κοντέινερ πλακιδίων, με τη λωρίδα περιήγησης στο επάνω μέρος, η προεπιλεγμένη ετικέτα εμφανίζεται στην περιοχή τίτλου κάτω από μια εικόνα, όπως ορίζεται από την ιδιότητα "Προεπιλεγμένη εικόνα". Για παράδειγμα, αν έχετε μια λίστα με υπαλλήλους, μπορείτε να παραθέσετε πληροφορίες υπαλλήλων, χρησιμοποιώντας το δελτίο ταυτότητάς τους ως την προεπιλεγμένη εικόνα και το "Όνομα υπαλλήλου" ως την προεπιλεγμένη ετικέτα. Η στήλη προεπιλεγμένης ετικέτας εμφανίζεται πάντα κάτω από την εικόνα στην περιήγηση λωρίδας καρτελών ενός κοντέινερ πλακιδίων, ακόμα και αν δεν την επιλέξετε ρητά από τη λίστα πεδίων αναφοράς.

Στη διάταξη ροής κάλυψης για ένα κοντέινερ πλακιδίων, με την περιήγηση στο κάτω μέρος των πλακιδίων, η προεπιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται χωρίς την προεπιλεγμένη ετικέτα.

Σε μια διάταξη κάρτας, η προεπιλεγμένη ετικέτα εμφανίζεται σε μεγαλύτερη γραμματοσειρά στην περιοχή τίτλου στο επάνω μέρος κάθε κάρτας. Για παράδειγμα, αν έχετε μια λίστα με υπαλλήλους, μπορείτε να δημιουργήσετε κάρτες με πληροφορίες υπαλλήλων, χρησιμοποιώντας το δελτίο ταυτότητάς τους ως την προεπιλεγμένη εικόνα και το "Όνομα υπαλλήλου" ως την προεπιλεγμένη ετικέτα.

Αρχή της σελίδας

Προεπιλεγμένες εικόνες

Αυτή η ιδιότητα καθορίζει μια εικόνα που εμφανίζεται από προεπιλογή στην περιήγηση λωρίδας καρτελών μιας αναφοράς πλακιδίων ή ευδιάκριτα στην προεπιλεγμένη ετικέτα στα αριστερά μιας κάρτας. Η προεπιλεγμένη εικόνα θα πρέπει να είναι οπτικό περιεχόμενο. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν ένα δελτίο ταυτότητας στον πίνακα υπαλλήλων, ένα λογότυπο πελάτη σε έναν πίνακα πελατών ή ένα σχήμα χώρας σε έναν πίνακα γεωγραφίας.

Σημείωση:  Οι εικόνες μπορεί να προέρχονται από διευθύνσεις URL σε ένα αρχείο εικόνας σε ένα διακομιστή Web ή να είναι δυαδικά δεδομένα ενσωματωμένα στο βιβλίο εργασίας. Αν η εικόνα βασίζεται σε μια διεύθυνση URL, βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης ορίσει τη στήλη ως τύπο εικόνας ώστε το Power View να ανακτά την εικόνα αντί να εμφανίζει τη διεύθυνση URL ως δεδομένα κειμένου στην αναφορά.

Αρχή της σελίδας

Βελτιστοποίηση για συγκεκριμένες διατάξεις

Αυτή η ενότητα περιγράφει το αποτέλεσμα του ορισμού ιδιοτήτων συμπεριφοράς πίνακα από την πλευρά μιας συγκεκριμένης μορφής παρουσίασης και χαρακτηριστικών των δεδομένων. Αν προσπαθείτε να τελειοποιήσετε τη διάταξη μιας μήτρας αναφοράς, για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσετε πώς θα βελτιώσετε μια παρουσίαση μήτρας χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες συμπεριφοράς πίνακα στο μοντέλο.

Λείπουν οι εικόνες

Οι ιδιότητες που ορίζετε στο μοντέλο καθορίζουν αν οι εικόνες απεικονίζονται σε μια αναφορά ή αναπαρίστανται ως τιμές κειμένου στην αναφορά. Στο παρακάτω παράδειγμα, οι εικόνες λείπουν από την αναφορά. Εκεί όπου πρέπει να εμφανίζεται μια εικόνα, εμφανίζεται η διεύθυνση URL του αρχείου εικόνας. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει επειδή το κείμενο στο μοντέλο ερμηνεύεται ως κείμενο στην αναφορά. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά, ορίζοντας ιδιότητες σε μια στήλη που περιέχει μια διεύθυνση URL εικόνας. Η ιδιότητα δίνει εντολή στο Power View να χρησιμοποιήσει την τιμή της στήλης ως διεύθυνση URL αντί να την εμφανίζει ως κείμενο.

Ιδιότητα αναφοράς

Για να υποδείξετε ότι μια στήλη περιέχει διευθύνσεις URL εικόνας

 • Στο παράθυρο PowerPivot > καρτέλα Για προχωρημένους > τμήμα Ιδιότητες αναφοράς, ελέγξτε για να δείτε αν η επιλογή Κατηγορία δεδομένων έχει οριστεί σε Διεύθυνση URL εικόνας (Προτεινόμενο).

 • Αν δεν έχει οριστεί, κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού και επιλέξτε Κατηγορία δεδομένων > Περισσότερες κατηγορίες > Διεύθυνση URL εικόνας.

Για να υποδείξετε ότι μια στήλη περιέχει δυαδικές εικόνες

 • Επιλέξτε: παράθυρο PowerPivot > καρτέλα Για προχωρημένους > ενότητα Ιδιότητες αναφοράς > Συμπεριφορά πίνακα.

 • Για την ιδιότητα Αναγνωριστικό γραμμής, επιλέξτε μια στήλη που περιέχει μοναδικές τιμές.

Μία ή περισσότερες γραμμές λείπουν από τους πίνακες

Ορισμένες φορές, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης έχει αποτέλεσμα αντίθετο από αυτό που επιθυμούσατε και συγκεκριμένα οι γραμμές λεπτομερειών που υπάρχουν στο μοντέλο δεν εμφανίζονται στην αναφορά. Από προεπιλογή, το Power View ομαδοποιεί με βάση τις στήλες που προσθέτετε στην προβολή. Αν προσθέσετε το Όνομα χώρας στην αναφορά, κάθε χώρα εμφανίζεται μία φορά στην προβολή, ακόμα και αν ο υποκείμενος πίνακας περιέχει χιλιάδες γραμμές που περιλαμβάνουν πολλές παρουσίες κάθε ονόματος χώρας. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης παράγει το σωστό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, σκεφτείτε ένα διαφορετικό παράδειγμα όπου μπορεί να θέλετε να εμφανίζονται πολλές παρουσίες μιας γραμμής, επειδή στην πραγματικότητα οι υποκείμενες γραμμές περιέχουν δεδομένα σχετικά με διαφορετικές οντότητες. Σε αυτό το παράδειγμα, υποθέστε ότι έχετε δύο πελάτες που ονομάζονται και οι δύο Χάρης Σιταράς. Χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης, μόνο μία παρουσία με το όνομα Χάρης Σιταράς θα εμφανίζεται στην αναφορά. Επιπλέον, επειδή μόνο μία παρουσία εμφανίζεται στη λίστα, η μέτρηση Ετήσιο εισόδημα είναι το άθροισμα της συγκεκριμένης τιμής και για τους δύο πελάτες. Σε αυτήν την περίπτωση, όπου πελάτες οι οποίοι έχουν το ίδιο όνομα είναι στην πραγματικότητα διαφορετικά άτομα, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης παράγει λανθασμένο αποτέλεσμα.

Παράδειγμα αναφοράς που δείχνει μοναδικές τιμές

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης, ορίστε τις ιδιότητες Αναγνωριστικό γραμμής και Διατήρηση μοναδικών γραμμών. Στην ιδιότητα Διατήρηση μοναδικών γραμμών, επιλέξτε τη στήλη "Επώνυμο", ώστε αυτή η τιμή να επαναλαμβάνεται για μια γραμμή, ακόμα και αν εμφανίζεται ήδη σε μια διαφορετική γραμμή. Αφού αλλάξετε τις ιδιότητες και δημοσιεύσετε ξανά το βιβλίο εργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε την ίδια αναφορά, αλλά αυτήν τη φορά θα βλέπετε και τους δύο πελάτες με το όνομα Χάρης Σιταράς, με το στοιχείο Ετήσιο εισόδημα να έχει εκχωρηθεί σωστά στον καθένα.

Παράδειγμα αναφοράς που δείχνει συνδυασμένες τιμές

Η διάταξη μήτρας περιλαμβάνει πολλά αποτελέσματα

Όταν παρουσιάζετε έναν πίνακα λεπτομερειών σε μια μήτρα, η προεπιλεγμένη ομαδοποίηση παρέχει μια τιμή που έχει συνοψιστεί για κάθε στήλη. Ανάλογα με τους στόχους σας, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες συνόψεις από όσες θέλετε. Για να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Αναγνωριστικό γραμμής. Δεν χρειάζεται να ορίσετε πρόσθετες ιδιότητες. Ο ορισμός της ιδιότητας αναγνωριστικού γραμμής είναι αρκετός για να αλλάξετε την ομαδοποίηση, ώστε οι συνόψεις να υπολογίζονται για κάθε γραμμή με βάση το μοναδικό αναγνωριστικό γραμμής.

Συγκρίνετε τις ακόλουθες εικόνες "πριν" και "μετά" που δείχνουν το αποτέλεσμα του καθορισμού αυτής της ιδιότητας για τη διάταξη μήτρας.

Πριν: Προεπιλεγμένη ομαδοποίηση με βάση τα πεδία στη μήτρα

Ιδιότητα αναφοράς

Μετά: Ομαδοποίηση με βάση το αναγνωριστικό γραμμής

Ιδιότητα αναφοράς

Το γράφημα εμφανίζει υπερβολικά πολλά στοιχεία και επίπεδα στον άξονα

Οι αναφορές γραφήματος που εμφανίζουν δεδομένα λεπτομερειών πρέπει να χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό γραμμής ως άξονα. Χωρίς αναγνωριστικό γραμμής, ο άξονας είναι απροσδιόριστος, με αποτέλεσμα μια διάταξη με βάση εκτίμηση που ενδέχεται να μην έχει νόημα. Για να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Αναγνωριστικό γραμμής. Δεν χρειάζεται να ορίσετε πρόσθετες ιδιότητες. Ο ορισμός της ιδιότητας αναγνωριστικού γραμμής είναι αρκετός για να αλλάξετε την ομαδοποίηση, ώστε οι συνόψεις να υπολογίζονται για κάθε γραμμή με βάση το μοναδικό αναγνωριστικό γραμμής.

Συγκρίνετε τις ακόλουθες εικόνες "πριν" και "μετά" που δείχνουν το αποτέλεσμα του καθορισμού αυτής της ιδιότητας για τη διάταξη γραφήματος. Είναι η ίδια η αναφορά, με πανομοιότυπα πεδία και παρουσίαση. Η μόνη διαφορά είναι ότι η κάτω εικόνα δείχνει μια αναφορά μετά τον ορισμό της ιδιότητας Αναγνωριστικό γραμμής στον πίνακα "Στοιχεία".

Πριν: Προεπιλεγμένη ομαδοποίηση με βάση τα πεδία στο γράφημα

Ιδιότητα αναφοράς

Μετά: Ομαδοποίηση με βάση το αναγνωριστικό γραμμής (το αναγνωριστικό γραμμής γίνεται ο άξονας)

Ιδιότητα αναφοράς

Αρχή της σελίδας

Επόμενα βήματα

Μόλις υπολογίσετε τους πίνακες στο μοντέλο σας και ορίσετε τις ιδιότητες συμπεριφοράς πίνακα σε αυτές τις γραμμές λεπτομερειών που πρέπει πάντα να εμφανίζονται ως μεμονωμένα στοιχεία, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε περαιτέρω το μοντέλο με πρόσθετες ιδιότητες ή ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Power View, ανατρέξτε στο θέμα Πρόγραμμα εκμάθησης: Βελτιστοποίηση του μοντέλου δεδομένων για αναφορές Power View.

Σημειώσεις:  Πνευματικά δικαιώματα βίντεο:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Οι εικόνες σημαιών αποτελούν ευγενική προσφορά του CIA Factbook (cia.gov)

 • Τα δεδομένα πληθυσμού αποτελούν ευγενική προσφορά του UNData (data.un.org ) στο Microsoft Azure Marketplace

 • Τα εικονογράμματα ολυμπιακών αθλημάτων από τους Thadius856 και Parutakupiu διανέμονται σύμφωνα με την άδεια χρήσης του Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Ιδιότητες αναφορών PowerPivot για το Power View

PowerPivot: Ισχυρή ανάλυση δεδομένων και μοντελοποίηση δεδομένων στο Excel

Πρόγραμμα εκμάθησης: Ανάλυση δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο δεδομένων στο Excel 2013

Βίντεο για το Power View και το PowerPivo

Power View: Εξερεύνηση, απεικόνιση και παρουσίαση των δεδομένων σας

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×