Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση τιμών σε ένα στοιχείο ελέγχου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να βοηθήσετε τους χρήστες σας να συμπληρώσουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας σας, χρησιμοποιώντας τύπους για τον υπολογισμό της τιμής ενός στοιχείου ελέγχου με βάση τα δεδομένα που εισαγάγει ο χρήστης σε κάποιο άλλο στοιχείο ελέγχου. Οι υπολογισμοί είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση τιμών. Για παράδειγμα, εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που θα χρησιμοποιηθεί από εργολάβους ηλεκτρολογικών έργων για την υποβολή αίτησης αδείας, τότε μπορείτε σε ένα στοιχείο ελέγχου να προσθέσετε έναν τύπο που θα υπολογίζει αυτόματα το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο εργολάβος για την αίτηση, πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των αδειών στην αίτηση με το κόστος της κάθε άδειας.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένας τύπος;

Χρήση δύο ή περισσότερων τελεστών σε έναν τύπο

Εισαγωγή ενός μαθηματικού τύπου σε στοιχείο ελέγχου

Τι είναι ένας τύπος;

Ένας τύπος είναι μια έκφραση XPath που αποτελείται από τιμές, πεδία ή ομάδες, συναρτήσεις και τελεστές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και άλλες τιμές εμφάνισης. Οι τύποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:

 • Υπολογισμός μαθηματική τιμών από τις τιμές που καθορίζετε κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας ή τιμές που καταχωρούν οι χρήστες σε στοιχεία ελέγχου όταν συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας σας...

 • Εμφάνιση συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.

 • Εμφάνιση των τιμών που οι χρήστες σε ένα στοιχείο ελέγχου σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου.

 • Ορισμός της προεπιλεγμένης τιμής του πεδίου ή στοιχείου ελέγχου.

 • Εκτελέστε έναν κανόνα που βασίζεται σε μια τιμή που υπολογίζεται με χρήση ενός τύπου.

Κάθε έκφραση XPath που χρησιμοποιείται σε έναν τύπο είναι ένας συνδυασμός τιμών, συναρτήσεων και τελεστών που αξιολογείται με μία τιμή. Ένας τύπος μπορεί να περιέχει πολλές παραστάσεις. Μπορείτε να θεωρήσετε έναν τύπο ως μια πρόταση που αποτελείται από μία ή περισσότερες φράσεις, με κάθε φράση που αντιπροσωπεύει μια παράσταση στον τύπο.

Η ακόλουθη απεικόνιση παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ έναν τύπο και μια παράσταση.

Ένας τύπος αποτελείται από μία ή περισσότερες παραστάσεις. Μια παράσταση είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός τελεστών, ονομάτων πεδίων, συναρτήσεων, λεκτικών σταθερών και σταθερών που αποδίδονται με μία μόνο τιμή.

Συνάρτηση είναι μια παράσταση που επιστρέφει μια τιμή με βάση τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται στις συναρτήσεις ονομάζονται ορίσματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τυπικές συναρτήσεις XPath 1.0 που περιλαμβάνονται στο InfoPath, καθώς και ορισμένες λειτουργίες που αφορούν συγκεκριμένα το InfoPath. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις InfoPath στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση δύο ή περισσότερων τελεστών σε έναν τύπο

Όταν ένας τύπος περιέχει δύο ή περισσότερους μαθηματικούς τελεστές, τότε το InfoPath εκτελεί τον υπολογισμό ανάλογα με την προτεραιότητα του τελεστή. Η παρακάτω λίστα δείχνει τη σειρά με την οποία εκτελούνται οι πράξεις:

 1. Υπολογισμοί μέσα σε παρενθέσεις

 2. Υπολογισμοί πολλαπλασιασμού και διαίρεσης

 3. Υπολογισμοί πρόσθεσης και αφαίρεσης

Εάν ο τύπος περιέχει δύο τελεστές με την ίδια προτεραιότητα, τότε οι υπολογισμοί εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά.

Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας για αίτηση αδείας που περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου το οποίο εμφανίζει το συνολικό κόστος για όλες τις άδειες που υποβάλλονται σε μια αίτηση. Οι τιμές που απαιτούνται από τον τύπο προέρχονται από άλλα πλαίσια κειμένου της φόρμας. Το πλαίσιο κειμένου που εμφανίζει το συνολικό ποσό περιέχει τον παρακάτω τύπο:

txtPermit1Qty * txtPermitCost1 + txtPermit2Qty * txtPermitCost2 /txtNumberOfPermits

Ο τύπος περιλαμβάνει τελεστές πρόσθεσης (+), πολλαπλασιασμού (*) και διαίρεσης (/). Ανάλογα με την προτεραιότητα των τελεστών, οι υπολογισμοί πολλαπλασιασμού και διαίρεσης εκτελούνται πριν από τον υπολογισμό της πρόσθεσης. Από τη στιγμή που οι τελεστές του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης έχουν την ίδια προτεραιότητα, ο υπολογισμός του πολλαπλασιασμού γίνεται πριν από τον τελεστή της διαίρεσης, διότι ο τελεστής του πολλαπλασιασμού βρίσκεται στα αριστερά του τελεστή της διαίρεσης. Ο τύπος υπολογίζεται με τον εξής τρόπο:

 1. Η τιμή στο txtPermit1Qty πολλαπλασιάζεται με την τιμή στο txtPermitCost1.

 2. Η τιμή στο txtPermit2Qty πολλαπλασιάζεται με την τιμή στο txtPermitCost2 και το αποτέλεσμα διαιρείται από την τιμή στο txtNumberOfPermits.

 3. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού στο βήμα 1 προστίθεται στο αποτέλεσμα του υπολογισμού στο βήμα 2.

Για να ελέγξετε τη σειρά του υπολογισμού, περικλείστε σε παρενθέσεις τον υπολογισμό που θέλετε να πραγματοποιηθεί πρώτος. Οι υπολογισμοί στις παρενθέσεις εκτελούνται πριν από τους υπολογισμούς που βρίσκονται έξω από αυτές. Τοποθετήστε τους υπολογισμούς στις παρενθέσεις στα αριστερά των υπολογισμών που βρίσκονται έξω από αυτές. Οι υπολογισμοί που περικλείονται σε παρενθέσεις εκτελούνται με τη σειρά από τις εσωτερικές παρενθέσεις προς τις εξωτερικές παρενθέσεις.

Για παράδειγμα, έχουμε τον παρακάτω τύπο:

((txtPermit1Qty * txtPermitCost1) + (txtPermit2Qty * txtPermitCost2))/txtNumberOfPermits

Σε αυτόν τον υπολογισμό, την τιμή που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τιμών σε txtPermit1Qty και txtPermitCost1 προστίθεται στην τιμή που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τιμών σε txtPermit2Qty και txtPermitCost2. Το άθροισμα αυτού του υπολογισμού, στη συνέχεια, διαιρείται με την τιμή στο txtNumberOfPermits.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή μαθηματικού τύπου σε ένα στοιχείο ελέγχου

 1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ή το πεδίο στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τον τύπο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού .

 4. Για να κάνετε εισαγωγή μιας τιμής ή ενός μαθηματικού τελεστή στον τύπο, πληκτρολογήστε την τιμή ή το σύμβολο της μαθηματικής πράξης στο πλαίσιο Τύπος.

  Λίστα μαθηματικών πράξεων

  Πράξη

  Σύμβολο

  Πρόσθεση

  +

  Αφαίρεση

  -

  Πολλαπλασιασμός

  *

  Διαίρεση

  /

  Σημείωση: Εάν ο τύπος χρησιμοποιεί τον τελεστή διαίρεσης (/), βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κενό διάστημα πριν και μετά τον τελεστή διαίρεσης. Εάν ο τελεστής διαίρεσης δεν διαθέτει ένα κενό διάστημα πριν και μετά από αυτό, μπορεί να ερμηνεύσει το InfoPath "/" ως διαχωριστικό για βήματα θέσης XPath και όχι ως τελεστή διαίρεσης.

  Συμβουλή: Οι μαθηματικοί τύποι συνήθως βασίζονται σε ακέραιες ή δεκαδικές τιμές ως ορίσματα. Για να αποφύγετε τις κενές τιμές στον τύπο σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χειρισμός των κενών τιμών ως μηδέν της κατηγορίας Για προχωρημένουςστο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φόρμας.

 5. Για να ελέγξετε τη σωστή σύνταξη του τύπου, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Επαλήθευση τύπου.

  Ο τύπος μου περιέχει σφάλματα

  Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση λεπτομερειών στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Office InfoPath για να δείτε τα σφάλματα στον τύπο. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες συστάσεις για την επίλυση αυτών των σφαλμάτων:

  • Εάν χρησιμοποιείτε συνάρτηση στον τύπο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά ορίσματα για τη συνάρτηση. Σε κάποιες συναρτήσεις απαιτούνται πεδία ή ομάδες, ενώ σε άλλες συναρτήσεις απαιτούνται συγκεκριμένες τιμές ως ορίσματα. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις στην ενότηταΔείτε επίσης.

  • Διαγράψτε και πληκτρολογήστε ξανά τον τύπο, για να βεβαιωθείτε ότι τον έχετε πληκτρολογήσει σωστά.

 6. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×