Προσθήκη τύπου σε στοιχείο ελέγχου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο για να δημιουργήσετε μια νέα τιμή για ένα πεδίο και να εμφανίσετε αυτήν την τιμή σε ένα στοιχείο ελέγχου δεσμευμένο στο συγκεκριμένο πεδίο. Ένας τύπος είναι μια έκφραση XPath που αποτελείται από τιμές, πεδία ή ομάδες, συναρτήσεις και τελεστές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και άλλες τιμές εμφάνισης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα μπορείτε να εισαγάγετε έναν τύπο χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου, το οποίο έχετε πρόσβαση στις ιδιότητες του πεδίου ή του στοιχείου ελέγχου. Αυτό το πλαίσιο διαλόγου σάς επιτρέπει να εισαγάγετε πεδία και τις συναρτήσεις στον τύπο και να ελέγχετε εάν ο τύπος είναι σωστός σωστά. Εάν είστε εξοικειωμένοι με το XPath, μπορείτε να επεξεργαστείτε την έκφραση XPath για τον τύπο σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένας τύπος;

Προσθήκη τύπου σε ένα στοιχείο ελέγχου

Επεξεργασία της έκφρασης XPath για έναν τύπο

Τι είναι ένας τύπος;

Ένας τύπος είναι μια έκφραση XPath αποτελείται από τιμές, πεδία ή ομάδες, συναρτήσεις και τελεστές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και άλλες τιμές εμφάνισης. Οι τύποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:

 • Υπολογισμός μαθηματική τιμών από τις τιμές που καθορίζετε κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας ή τιμές που καταχωρούν οι χρήστες σε στοιχεία ελέγχου όταν συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας σας...

 • Εμφάνιση συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.

 • Εμφάνιση των τιμών που οι χρήστες σε ένα στοιχείο ελέγχου σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου.

 • Ορισμός της προεπιλεγμένης τιμής του πεδίου ή στοιχείου ελέγχου.

 • Εκτελέστε έναν κανόνα που βασίζεται σε μια τιμή που υπολογίζεται με χρήση ενός τύπου.

Κάθε έκφραση XPath που χρησιμοποιείται σε έναν τύπο είναι ένας συνδυασμός τιμών, συναρτήσεων και τελεστών που αξιολογείται με μία τιμή. Ένας τύπος μπορεί να περιέχει πολλές παραστάσεις. Μπορείτε να θεωρήσετε ενός τύπου ως μια πρόταση που αποτελείται από μία ή περισσότερες φράσεις, με κάθε φράση που αντιπροσωπεύει μια παράσταση στον τύπο.

Η ακόλουθη απεικόνιση παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ έναν τύπο και μια παράσταση.

Ένας τύπος αποτελείται από μία ή περισσότερες παραστάσεις. Μια παράσταση είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός τελεστών, ονομάτων πεδίων, συναρτήσεων, λεκτικών σταθερών και σταθερών που αποδίδονται με μία μόνο τιμή.

Συνάρτηση είναι μια παράσταση που επιστρέφει μια τιμή με βάση τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται στις συναρτήσεις ονομάζονται ορίσματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τυπικές συναρτήσεις XPath 1.0 που περιλαμβάνονται στο InfoPath, καθώς και ορισμένες λειτουργίες που αφορούν συγκεκριμένα το InfoPath. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις InfoPath στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη τύπου σε στοιχείο ελέγχου

 1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τον τύπο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού .

  Σημείωση: Για να δημιουργήσετε τον τύπο με χρήση των ιδιοτήτων του πεδίου, κάντε δεξιό κλικ στο πεδίο του παραθύρου εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες του μενού συντόμευσης.

 4. Για να κάνετε εισαγωγή ενός πεδίου ή μιας ομάδας στον τύπο, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πεδίου ή ομάδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πεδίο ή την ομάδα στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας.

 5. Για να εισαγάγετε μια συνάρτηση στον τύπο, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή συνάρτησης και μετά επιλέξτε τη συνάρτηση στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης.

  Συμβουλή: Εάν η συνάρτηση απαιτεί παραμέτρους, επιλέξτε τη συνάρτηση στο πλαίσιο διαλόγου " Εισαγωγή συνάρτησης ", κάντε κλικ στο κουμπί OK, και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Τύπος στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στη συνάρτηση που προσθέσατε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή πεδίου ή ομάδας. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

 6. Για να κάνετε εισαγωγή μιας τιμής ή ενός μαθηματικού τελεστή στον τύπο, πληκτρολογήστε την τιμή ή το σύμβολο της μαθηματικής πράξης στο πλαίσιο Τύπος.

  Λίστα μαθηματικών πράξεων

  Πράξη

  Σύμβολο

  Πρόσθεση

  +

  Αφαίρεση

  -

  Πολλαπλασιασμός

  *

  Διαίρεση

  /

  Σημείωση: Εάν ο τύπος χρησιμοποιεί τον τελεστή διαίρεσης (/), βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κενό διάστημα πριν και μετά τον τελεστή διαίρεσης. Εάν ο τελεστής διαίρεσης δεν διαθέτει ένα κενό διάστημα πριν και μετά από αυτό, μπορεί να ερμηνεύσει το InfoPath "/" ως διαχωριστικό για βήματα θέσης XPath και όχι ως τελεστή διαίρεσης.

  Συμβουλή: Οι μαθηματικοί τύποι συνήθως βασίζονται σε ακέραιες ή δεκαδικές τιμές ως ορίσματα. Για να αποφύγετε τις κενές τιμές στον τύπο σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χειρισμός των κενών τιμών ως μηδέν της κατηγορίας Για προχωρημένουςστο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φόρμας.

 7. Για να ελέγξετε τη σωστή σύνταξη του τύπου, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Επαλήθευση τύπου.

  Ο τύπος μου περιέχει σφάλματα

  Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση λεπτομερειών στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Office InfoPath για να δείτε τα σφάλματα στον τύπο. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες συστάσεις για την επίλυση αυτών των σφαλμάτων:

  • Εάν χρησιμοποιείτε συνάρτηση στον τύπο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά ορίσματα για τη συνάρτηση. Σε κάποιες συναρτήσεις απαιτούνται πεδία ή ομάδες, ενώ σε άλλες συναρτήσεις απαιτούνται συγκεκριμένες τιμές ως ορίσματα. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις στην ενότηταΔείτε επίσης.

  • Διαγράψτε και πληκτρολογήστε ξανά τον τύπο, για να βεβαιωθείτε ότι τον έχετε πληκτρολογήσει σωστά.

 8. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία της παράστασης του XPath για έναν τύπο

Εάν είστε εξοικειωμένοι με το XPath, μπορείτε να επεξεργαστείτε την παράσταση του XPath για κάποιον τύπο απευθείας στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε την παράσταση του XPath χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου (για πλαίσια κειμένου, πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου και επιλογές ημερομηνίας) ή τις ιδιότητες του πεδίου.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου που περιέχει την παράσταση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού .

  Σημείωση: Για να επεξεργαστείτε την παράσταση του XPath με χρήση των ιδιοτήτων του πεδίου, κάντε δεξιό κλικ στο πεδίο του παραθύρου εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες του μενού συντόμευσης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία XPath (για προχωρημένους).

  Ο τύπος θα μετατραπεί στην έκδοση του τύπου της παράστασης του XPath.

 5. Στο πλαίσιο Τύπος, επεξεργαστείτε την παράσταση του XPath για τον τύπο. Για να συμπεριλάβετε στην παράσταση πεδία, ομάδες ή συναρτήσεις, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή πεδίου ή ομάδας ή Εισαγωγή συνάρτησης.

 6. Για να ελέγξετε τη σωστή σύνταξη του τύπου, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Επαλήθευση τύπου.

  Ο τύπος μου περιέχει σφάλματα

  Κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση λεπτομερειών στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Office InfoPath, για να δείτε τα σφάλματα στον τύπο. Παρακάτω δίνονται κάποιες συμβουλές για να την αντιμετώπιση των σφαλμάτων:

  • Εάν χρησιμοποιείτε συνάρτηση στον τύπο σας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά ορίσματα για τη συνάρτηση. Ορισμένες συναρτήσεις απαιτούν πεδία ή ομάδες ενώ κάποιες άλλες συναρτήσεις απαιτούν καθορισμένες τιμές ως παραμέτρους. Συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

  • Διαγράψτε και πληκτρολογήστε ξανά τον τύπο σας για να βεβαιωθείτε ότι έχει γραφτεί σωστά.

 7. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×