Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μορφοποιήσεων υπό όρους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μορφοποίηση υπό όρους για να διερευνάτε οπτικά και να αναλύετε δεδομένα, να εντοπίζετε κρίσιμα ζητήματα και να προσδιορίζετε μοτίβα και τάσεις.

Η μορφοποίηση υπό όρους διευκολύνει την επισήμανση κελιών ή περιοχών κελιών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, την εστίαση σε ασυνήθιστες τιμές και την οπτικοποίηση των δεδομένων με τη χρήση ράβδων δεδομένων, κλιμάκων χρωμάτων και συνόλων εικόνων. Η μορφοποίηση υπό όρους αλλάζει την εμφάνιση μιας περιοχής κελιών με βάση συνθήκες (ή κριτήρια). Εάν η συνθήκη είναι αληθής, η περιοχή κελιών μορφοποιείται με βάση αυτή τη συνθήκη. Εάν η συνθήκη είναι ψευδής, η περιοχή κελιών δεν μορφοποιείται με βάση τη συγκεκριμένη συνθήκη.

Μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε κελιά με βάση τη μορφοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του χρώματος φόντου των κελιών και του χρώματος των γραμματοσειρών, ανεξάρτητα αν εφαρμόσατε τη μορφοποίηση στα κελιά με μη αυτόματο τρόπο ή υπό όρους. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μορφοποίηση υπό όρους που χρησιμοποιεί χρώματα φόντου κελιών, σύνολο εικονιδίων 3 βελών και ράβδους δεδομένων.

Φόντα κελιών, σύνολα εικονιδίων και ράβδοι δεδομένων που χρησιμοποιούνται ως μορφοποίηση υπό όρους

Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους σε μια περιοχή κελιών, σε έναν πίνακα του Excel ή σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές που πρέπει να κατανοήσετε όταν χρησιμοποιείτε τη μορφοποίηση υπό όρους σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Σημείωση: Όταν δημιουργείτε μια μορφοποίηση υπό όρους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναφορές μόνο σε κελιά του ίδιου φύλλου εργασίας ή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε κελιά που βρίσκονται σε φύλλα εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε εξωτερικές αναφορές σε άλλο βιβλίο εργασίας.

Μορφοποίηση υπό όρους για αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Η μορφοποίηση υπό όρους σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα διαφέρει σε πολλά σημεία από τη μορφοποίηση υπό όρους σε μια περιοχή κελιών ή σε έναν πίνακα του Excel:

 • Εάν αλλάξετε τη διάταξη σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα με φιλτράρισμα, απόκρυψη επιπέδων, σύμπτυξη και ανάπτυξη επιπέδων ή μετακίνηση πεδίου, η μορφοποίηση υπό όρους διατηρείται εφόσον δεν καταργούνται τα πεδία στα υποκείμενα δεδομένα.

 • Η εμβέλεια της μορφοποίησης υπό όρους για πεδία στην περιοχή "Τιμές" μπορεί να βασιστεί στην ιεραρχία δεδομένων και καθορίζεται από όλα τα ορατά θυγατρικά στοιχεία (το επόμενο κατώτερο επίπεδο σε μια ιεραρχία) ενός γονικού στοιχείου (το επόμενο ανώτερο επίπεδο σε μια ιεραρχία) σε γραμμές για μία ή περισσότερες στήλες ή σε στήλες για μία ή περισσότερες γραμμές.

  Σημείωση: Στην ιεραρχία δεδομένων, η μορφοποίηση υπό όρους δεν μεταβιβάζεται από το γονικό στοιχείο στα θυγατρικά και από τα θυγατρικά στοιχεία στο γονικό.

 • Υπάρχουν τρεις μέθοδοι για την εμβέλεια της μορφοποίησης υπό όρους των πεδίων στην περιοχή "Τιμές": με επιλογή, με αντίστοιχο πεδίο και με πεδίο τιμών.

Η προεπιλεγμένη μέθοδος για την εμβέλεια πεδίων στην περιοχή "Τιμές" είναι με επιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας στο αντίστοιχο πεδίο ή πεδίο τιμών χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε, το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης ή το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

Μέθοδος

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν θέλετε να επιλέξετε

Εμβέλεια με επιλογή

 • Ένα συνεχόμενο σύνολο πεδίων στην περιοχή "Τιμές", όπως είναι όλα τα σύνολα προϊόντος για μία περιοχή.

 • Ένα μη συνεχόμενο σύνολο πεδίων στην περιοχή "Τιμές", όπως σύνολα προϊόντος για διαφορετικές περιοχές σε διάφορα επίπεδα στην ιεραρχία δεδομένων.

Εμβέλεια με πεδίο τιμών

 • Αποφύγετε τη δημιουργία πολλών μη συνεχόμενων επιλογών.

 • Μορφοποιήσετε υπό όρους ένα σύνολο πεδίων στην περιοχή "Τιμές" για όλα τα επίπεδα στην ιεραρχία δεδομένων.

 • Συμπεριλάβετε υποσύνολα και γενικά σύνολα.

Εμβέλεια με αντίστοιχο πεδίο

 • Αποφύγετε τη δημιουργία πολλών μη συνεχόμενων επιλογών.

 • Μορφοποιήσετε υπό όρους ένα σύνολο πεδίων στην περιοχή "Τιμές" για ένα επίπεδο στην ιεραρχία δεδομένων.

 • Εξαιρέσετε τα μερικά σύνολα.

Κατά τη μορφοποίηση υπό όρους σε πεδία στην περιοχή "Τιμές" για κορυφαίες τιμές, τελευταίες τιμές, τιμές επάνω από τον μέσο όρο ή κάτω από τον μέσο όρο, ο κανόνας βασίζεται από προεπιλογή σε όλες τις ορατές τιμές. Ωστόσο, κατά τον ορισμό της εμβέλειας με αντίστοιχο πεδίο, αντί να χρησιμοποιήσετε όλες τις ορατές τιμές, μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε κάθε συνδυασμό:

 • Μιας στήλης και του αντίστοιχου πεδίου γονικής γραμμής.

 • Μιας γραμμής και του αντίστοιχου πεδίου γονικής στήλης.

Σημείωση: Η Γρήγορη ανάλυση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel 2010 και σε προηγούμενες εκδόσεις.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Γρήγορη ανάλυση" Κουμπί "Γρήγορη ανάλυση" για να εφαρμόσετε την επιλεγμένη μορφοποίηση υπό όρους στα επιλεγμένα δεδομένα. Το κουμπί "Γρήγορη ανάλυση" εμφανίζεται αυτόματα όταν επιλέγετε δεδομένα στο υπολογιστικό φύλλο.

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα στο υπολογιστικό φύλλο. Το κουμπί Γρήγορη ανάλυση εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιλογής.

  Επιλεγμένα δεδομένα με το κουμπί "Γρήγορη ανάλυση"

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Γρήγορη ανάλυση Κουμπί "Γρήγορη ανάλυση" ή πατήστε Ctrl+Q.

 3. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Μορφοποίηση, μετακινήστε το ποντίκι επάνω από τις διάφορες επιλογές για να δείτε μια προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων σας και κάντε κλικ σε μια επιλογή μορφοποίησης.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση" στη συλλογή "Γρήγορη ανάλυση"

  Σημειώσεις: 

  • Οι επιλογές μορφοποίησης που εμφανίζονται στην καρτέλα Μορφοποίηση εξαρτώνται από τα δεδομένα που έχετε επιλέξει. Εάν η επιλογή περιέχει μόνο κείμενο, τότε οι διαθέσιμες επιλογές είναι Κείμενο, Διπλότυπα, Μοναδικά, Ίσα με και Απαλοιφή. Όταν η επιλογή περιέχει μόνο αριθμούς ή κείμενο και αριθμούς, τότε οι επιλογές είναι Ράβδοι δεδομένων, Χρώματα, Σύνολα εικονιδίων, Μεγαλύτερο, Πρώτα 10% και Απαλοιφή.

  • Η προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο θα εμφανίζεται μόνο για τις επιλογές μορφοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, εάν τα επιλεγμένα κελιά δεν περιέχουν δεδομένα που ταιριάζουν και επιλέξετε Διπλότυπα, η προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο δεν θα λειτουργήσει.

 4. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Κείμενο που περιέχει, εισαγάγετε την επιλογή μορφοποίησης που θέλετε να εφαρμόσετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Στην περίπτωση που οι ανάγκες της μορφοποίησης υπό όρους είναι πιο περίπλοκες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν λογικό τύπο για να καθορίσετε τα κριτήρια μορφοποίησης. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να συγκρίνετε τιμές με ένα αποτέλεσμα που επιστρέφει μια συνάρτηση ή να αξιολογήσετε δεδομένα σε κελιά που βρίσκονται έξω από την επιλεγμένη περιοχή, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Μορφοποίηση υπό όρους

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, πίνακας ή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας ή σε άλλα φύλλα εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 3. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή:    Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλεγμένα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο:    Επιλέξτε Όλα τα κελιά που εμφανίζουν τιμές <πεδίο τιμών>.

  • Πεδίο τιμών:    Επιλέξτε Όλα τα κελιά που εμφανίζουν τιμές <πεδίο τιμών> για <γραμμή>.

 4. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, επιλέξτε Χρήση τύπου για τον καθορισμό των κελιών που θα μορφοποιηθούν.

  1. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, εισαγάγετε έναν τύπο στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση τιμών όπου ο τύπος είναι αληθής.

   Ο τύπος πρέπει να αρχίζει με το σύμβολο ισότητας (=) και πρέπει να επιστρέφει μια λογική τιμή TRUE (1) ή FALSE (0).

  2. Επιλέξτε Μορφοποίηση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

  3. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιεί τη συνθήκη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

   Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφοποιήσεις. Οι μορφοποιήσεις που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

   Παράδειγμα 1: Χρησιμοποιήστε δύο μορφοποιήσεις υπό όρους με κριτήρια που χρησιμοποιούν δοκιμές AND και OR   

   Στο παράδειγμα που εμφανίζεται εδώ, ο πρώτος κανόνας μορφοποιεί δύο κελιά με πράσινο χρώμα εάν και οι δύο συνθήκες είναι αληθείς. Εάν το αποτέλεσμα της δοκιμής δεν είναι αληθές, ο δεύτερος κανόνας μορφοποιεί δύο κελιά με κόκκινο εάν οποιαδήποτε από τις συνθήκες είναι ψευδής.

   Τα κελιά B4 και B5 ικανοποιούν τις συνθήκες, οπότε μορφοποιούνται με πράσινο

   Ένας αγοραστής κατοικίας έχει υπολογίσει έως 75.000 € ως προκαταβολή και 1.500 € ανά μήνα ως δόση στεγαστικού δανείου. Εάν και η προκαταβολή και οι μηνιαίες πληρωμές πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, τα κελιά B4 και B5 μορφοποιούνται με πράσινο.

   Εάν είτε η προκαταβολή είτε η μηνιαία πληρωμή δεν ανταποκρίνονται στον προϋπολογισμό του αγοραστή, τα κελιά B4 και B5 μορφοποιούνται με κόκκινο. Αλλάξτε κάποιες τιμές, όπως το ετήσιο ποσοστό, τη διάρκεια του δανείου, την προκαταβολή και το ποσό αγοράς, για να δείτε τι συμβαίνει με τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί υπό όρους.

   Τύπος για τον πρώτο κανόνα (εφαρμόζει πράσινο χρώμα)

   ==AND(IF($B$4<=75000;1);IF(ABS($B$5)<=1500;1))

   Τύπος για τον δεύτερο κανόνα (εφαρμόζει κόκκινο χρώμα)

   =OR(IF($B$4>=75000;1);IF(ABS($B$5)>=1500;1))

   Παράδειγμα 2: Εφαρμόστε σκίαση σε κάθε δεύτερη γραμμή με τις συναρτήσεις MOD και ROW   

   Μια μορφοποίηση υπό όρους που εφαρμόζεται σε κάθε κελί σε αυτό το φύλλο εργασίας εφαρμόζει σκίαση γραμμή παρά γραμμή στην περιοχή κελιών με μπλε χρώμα κελιού. Μπορείτε να επιλέξετε όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας κάνοντας κλικ στο τετράγωνο επάνω από τη γραμμή 1 και αριστερά από τη στήλη A. Η συνάρτηση MOD επιστρέφει ένα υπόλοιπο μετά τη διαίρεση ενός αριθμού (το πρώτο όρισμα) με ένα διαιρέτη (το δεύτερο όρισμα). Η συνάρτηση ROW επιστρέφει τον τρέχοντα αριθμό γραμμής. Όταν διαιρέσετε τον τρέχοντα αριθμό γραμμής με τον αριθμό 2, θα έχετε πάντοτε υπόλοιπο 0 για έναν ζυγό αριθμό ή 1 για έναν μονό αριθμό. Επειδή το 0 αντιστοιχεί στην τιμή FALSE και το 1 στην τιμή TRUE, μορφοποιείται κάθε γραμμή που είναι αριθμημένη με μονό αριθμό. Ο κανόνας χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο: =MOD(ROW();2)=1.

   Κάθε δεύτερη γραμμή σκιάζεται μπλε

   Σημείωση: Μπορείτε να εισαγάγετε αναφορές κελιών σε έναν τύπο επιλέγοντας κελιά απευθείας από ένα συγκεκριμένο φύλλο εργασίας ή από άλλα φύλλα εργασίας.Η επιλογή κελιών από το φύλλο εργασίας εισάγει απόλυτες αναφορές κελιών.Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το Excel έτσι ώστε να προσαρμόζει τις αναφορές για κάθε κελί της επιλεγμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε σχετικές αναφορές κελιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τύπων στη μορφοποίηση υπό όρους, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση τύπου για την εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους.

Οι κλίμακες χρωμάτων είναι οπτικοί οδηγοί που σας βοηθούν να κατανοήσετε την κατανομή και τη διακύμανση των δεδομένων. Μια κλίμακα δύο χρωμάτων σάς βοηθά να συγκρίνετε μια περιοχή κελιών χρησιμοποιώντας μια διαβάθμιση δύο χρωμάτων. Η απόχρωση των χρωμάτων αντιπροσωπεύει υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές. Για παράδειγμα, σε μια κλίμακα πράσινου και κίτρινου χρώματος, όπως παρακάτω, μπορείτε να καθορίσετε ότι τα κελιά με τις υψηλές τιμές θα έχουν έντονο πράσινο χρώμα και τα κελιά με τις χαμηλές τιμές θα έχουν έντονο κίτρινο χρώμα.

Μορφοποίηση όλων των κελιών με κλίμακα δύο χρωμάτων

Συμβουλή: Εάν κάποια κελιά στην περιοχή περιέχουν έναν τύπο που επιστρέφει σφάλμα, η μορφοποίηση υπό όρους δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα κελιά. Για να βεβαιωθείτε ότι η μορφοποίηση υπό όρους εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IS ή τη συνάρτηση IFERROR για να επιστραφεί μια τιμή που δεν είναι τιμή σφάλματος.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλίμακες χρωμάτων.

  Μορφοποίηση υπό όρους

 3. Επιλέξτε μια κλίμακα δύο χρωμάτων.

  Τοποθετήστε το δείκτη επάνω από τα εικονίδια κλίμακας χρωμάτων για να δείτε ποιο εικονίδιο είναι κλίμακα δύο χρωμάτων. Το κορυφαίο χρώμα αντιπροσωπεύει υψηλότερες τιμές και το κάτω χρώμα αντιπροσωπεύει χαμηλότερες τιμές.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές μορφοποίησης που εμφανίζεται δίπλα σε ένα πεδίο του Συγκεντρωτικού Πίνακα όπου έχει εφαρμοστεί μορφοποίηση υπό όρους.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, πίνακας ή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή: Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλεγμένα κελιά.

  • Όλα τα κελιά για μια "Ετικέτα τιμής": Επιλέξτε Όλα τα κελιά που εμφανίζουν τιμές <Ετικέτα τιμής>.

  • Όλα τα κελιά για μια "Ετικέτα τιμής", με εξαίρεση τα μερικά σύνολα και το γενικό σύνολο: Επιλέξτε Όλα τα κελιά που εμφανίζουν τιμές <Ετικέτα τιμής> για <Ετικέτα γραμμής>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, επιλέξτε Μορφοποίηση όλων των κελιών με βάση την τιμή τους (προεπιλογή).

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Στυλ μορφοποίησης, επιλέξτε Κλίμακα 2 χρωμάτων.

 7. Για να επιλέξετε έναν τύπο στο πλαίσιο Τύπος για τα στοιχεία Ελάχιστο και Μέγιστο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Μορφοποίηση χαμηλότερων και υψηλότερων τιμών:    Επιλέξτε τα στοιχεία Χαμηλότερη τιμή και Υψηλότερη τιμή.

   Σε αυτήν την περίπτωση, δεν καταχωρείτε Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή.

  • Μορφοποίηση αριθμητικής τιμής ή τιμής ημερομηνίας ή ώρας:    Επιλέξτε Αριθμός και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια Ελάχιστη και μια Μέγιστη τιμή.

  • Μορφοποίηση ποσοστού επί τοις εκατό:    Καταχωρήστε μια Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή.

   Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100. Μην εισαγάγετε σύμβολο ποσοστού.

   Χρησιμοποιήστε ποσοστό για την αναλογική απεικόνιση όλων των τιμών, επειδή η κατανομή των τιμών είναι αναλογική.

  • Μορφοποίηση εκατοστημόριου:     Επιλέξτε Εκατοστημόριο και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια Ελάχιστη και μια Μέγιστη τιμή. Οι έγκυρες τιμές εκατοστημόριου βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100.

   Χρησιμοποιήστε ένα εκατοστημόριο τιμών όταν θέλετε να απεικονίσετε μια ομάδα υψηλών τιμών (όπως το πρώτο 20ό εκατοστημόριο) σε αναλογία χρωματικής διαβάθμισης και χαμηλών τιμών (όπως το τελευταίο 20ό εκατοστημόριο) μιας άλλης αναλογίας χρωματικής διαβάθμισης, επειδή αντιπροσωπεύουν ακραίες τιμές που ενδέχεται να δημιουργήσουν ασυμμετρία στην απεικόνιση των δεδομένων σας.

  • Μορφοποίηση του αποτελέσματος ενός τύπου:     Επιλέξτε Τύπος και, στη συνέχεια, καταχωρήστε τιμές για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη.

   • Ο τύπος πρέπει να επιστρέφει μια αριθμητική τιμή ή μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας.

   • Ξεκινήστε τον τύπο με το σύμβολο της ισότητας (=).

   • Όταν χρησιμοποιούνται μη έγκυροι τύποι, δεν εφαρμόζεται μορφοποίηση.

   • Συνιστάται να δοκιμάσετε τον τύπο για να βεβαιωθείτε ότι δεν επιστρέφει εσφαλμένη τιμή.

    Σημειώσεις: 

    • Βεβαιωθείτε ότι η Ελάχιστη τιμή είναι μικρότερη από τη Μέγιστη τιμή.

    • Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό τύπο για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό για το πεδίο Ελάχιστη και ένα ποσοστό για το πεδίο Μέγιστη.

 8. Για να επιλέξετε μια Ελάχιστη και μια Μέγιστη κλίμακα χρωμάτων, επιλέξτε Χρώμα για κάθε μία από αυτές και στη συνέχεια επιλέξτε ένα χρώμα.

  Εάν θέλετε να επιλέξετε πρόσθετα χρώματα ή να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα. Η χρωματική κλίμακα που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Οι κλίμακες χρωμάτων είναι οπτικοί οδηγοί που σας βοηθούν να κατανοήσετε την κατανομή και τη διακύμανση των δεδομένων. Μια κλίμακα τριών χρωμάτων σας βοηθά να συγκρίνετε μια περιοχή κελιών χρησιμοποιώντας μια διαβάθμιση τριών χρωμάτων. Η απόχρωση των χρωμάτων αντιπροσωπεύει υψηλότερες, μεσαίες ή χαμηλότερες τιμές. Για παράδειγμα, σε μια κλίμακα πράσινου, κίτρινου και κόκκινου χρώματος μπορείτε να καθορίσετε ότι τα κελιά με τις υψηλές τιμές θα έχουν πράσινο χρώμα, τα κελιά με τις μεσαίες τιμές θα έχουν κίτρινο χρώμα και τα κελιά με τις χαμηλές τιμές θα έχουν κόκκινο χρώμα.

Συμβουλή: Εάν κάποια κελιά στην περιοχή περιέχουν έναν τύπο που επιστρέφει σφάλμα, η μορφοποίηση υπό όρους δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα κελιά. Για να βεβαιωθείτε ότι η μορφοποίηση υπό όρους θα εφαρμοστεί σε αυτά τα κελιά, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IS ή IFERROR για να επιστραφεί μια τιμή που καθορίζετε εσείς (όπως 0 ή "Δ/Υ") αντί για μια τιμή σφάλματος.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλίμακες χρωμάτων.

  Μορφοποίηση υπό όρους

 3. Επιλέξτε μια κλίμακα τριών χρωμάτων. Το επάνω χρώμα αντιπροσωπεύει τις υψηλές τιμές, το κεντρικό χρώμα αντιπροσωπεύει τις μεσαίες τιμές και το κάτω χρώμα αντιπροσωπεύει τις χαμηλές τιμές.

  Τοποθετήστε το δείκτη επάνω από τα εικονίδια της κλίμακας χρωμάτων για να δείτε ποιο εικονίδιο είναι κλίμακα τριών χρωμάτων.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές μορφοποίησης που εμφανίζεται δίπλα σε ένα πεδίο του Συγκεντρωτικού Πίνακα στο οποίο έχει εφαρμοστεί μορφοποίηση υπό όρους.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, πίνακας ή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή:    Επιλέξτε Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών> με τα ίδια πεδία.

  • Πεδίο τιμών:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, επιλέξτε Μορφοποίηση όλων των κελιών με βάση τις τιμές τους.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Στυλ μορφοποίησης, επιλέξτε Κλίμακα 3 χρωμάτων.

 7. Επιλέξτε έναν τύπο για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Μορφοποίηση των χαμηλότερων και των υψηλότερων τιμών:    Επιλέξτε Μέση.

   Σε αυτήν την περίπτωση, δεν καταχωρείτε Χαμηλότερη και Υψηλότερη τιμή.

  • Μορφοποίηση αριθμητικής τιμής ή τιμής ημερομηνίας ή ώρας:     Επιλέξτε Αριθμός και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη.

  • Μορφοποίηση ποσοστού:    Επιλέξτε Ποσοστό και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη. Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100. Μην πληκτρολογήσετε σύμβολο ποσοστού (%).

   Χρησιμοποιήστε ποσοστό για την αναλογική απεικόνιση όλων των τιμών, επειδή η χρήση ποσοστού εξασφαλίζει ότι η κατανομή των τιμών είναι αναλογική.

  • Μορφοποίηση εκατοστημόριου:    Επιλέξτε Εκατοστημόριο και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη.

   Οι έγκυρες τιμές εκατοστημόριου βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100.

   Χρησιμοποιήστε ένα εκατοστημόριο τιμών όταν θέλετε να απεικονίσετε μια ομάδα υψηλών τιμών (όπως το πρώτο 20ό εκατοστημόριο) σε αναλογία χρωματικής διαβάθμισης και χαμηλών τιμών (όπως το τελευταίο 20ό εκατοστημόριο) μιας άλλης αναλογίας χρωματικής διαβάθμισης, επειδή αντιπροσωπεύουν ακραίες τιμές που ενδέχεται να δημιουργήσουν ασυμμετρία στην απεικόνιση των δεδομένων σας.

  • Μορφοποίηση του αποτελέσματος ενός τύπου:     Επιλέξτε Τύπος και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη.

   Ο τύπος πρέπει να επιστρέφει μια αριθμητική τιμή ή μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας. Ξεκινήστε τον τύπο με το σύμβολο της ισότητας (=). Όταν χρησιμοποιούνται μη έγκυροι τύποι, δεν εφαρμόζεται μορφοποίηση. Συνιστάται να δοκιμάσετε τον τύπο για να βεβαιωθείτε ότι δεν επιστρέφει εσφαλμένη τιμή.

   Σημειώσεις: 

   • Μπορείτε να ορίσετε ελάχιστες, μέσες και μέγιστες τιμές για την περιοχή των κελιών. Βεβαιωθείτε ότι η τιμή στο πεδίο Ελάχιστη είναι μικρότερη από την τιμή στο πεδίο Μέση, η οποία με τη σειρά της είναι μικρότερη από την τιμή στο πεδίο Μέγιστη.

   • Μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό τύπο για τα πεδία Ελάχιστη, Μέση και Μέγιστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε Ελάχιστη αριθμητική τιμή, Μέση τιμή εκατοστημόριου και Μέγιστη τιμή ποσοστού.

   • Σε πολλές περιπτώσεις, η προεπιλεγμένη Μέση τιμή 50 τοις εκατό λειτουργεί καλύτερα, αλλά μπορείτε να την προσαρμόσετε έτσι ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις.

 8. Για να επιλέξετε μια Ελάχιστη, μια Μέση και μια Μέγιστη κλίμακα χρωμάτων, επιλέξτε Χρώμα για κάθε μία από αυτές και στη συνέχεια επιλέξτε ένα χρώμα.

  • Εάν θέλετε να επιλέξετε πρόσθετα χρώματα ή να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα.

  • Η χρωματική κλίμακα που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Μια ράβδος δεδομένων σάς βοηθά να δείτε την τιμή ενός κελιού σε σχέση με άλλα κελιά. Το μήκος της ράβδου δεδομένων αντιπροσωπεύει την τιμή του κελιού. Μια μεγαλύτερη ράβδος δεδομένων αντιπροσωπεύει μια υψηλότερη τιμή και μια μικρότερη ράβδος δεδομένων αντιπροσωπεύει μια χαμηλότερη τιμή. Οι ράβδοι δεδομένων είναι χρήσιμες για την επισήμανση υψηλότερων και χαμηλότερων αριθμών, ειδικά σε μεγάλους αριθμούς δεδομένων, όπως είναι τα παιχνίδια με τις υψηλότερες πωλήσεις και τις χαμηλότερες πωλήσεις σε μια αναφορά πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο.

Το παράδειγμα που εμφανίζεται εδώ χρησιμοποιεί ράβδους δεδομένων για να επισημάνει ακραίες θετικές και αρνητικές τιμές. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις ράβδους δεδομένων ώστε η ράβδος δεδομένων να αρχίζει στη μέση του κελιού και να εκτείνεται προς τα αριστερά για τις αρνητικές τιμές.

Ράβδοι δεδομένων που επισημαίνουν θετικές και αρνητικές τιμές

Συμβουλή: Εάν κάποια κελιά στην περιοχή περιέχουν έναν τύπο που επιστρέφει σφάλμα, η μορφοποίηση υπό όρους δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα κελιά. Για να βεβαιωθείτε ότι η μορφοποίηση υπό όρους θα εφαρμοστεί σε αυτά τα κελιά, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IS ή IFERROR για να επιστραφεί μια τιμή (όπως 0 ή "Δ/Υ") αντί για μια τιμή σφάλματος.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Γραμμές δεδομένων και στη συνέχεια επιλέξτε ένα εικονίδιο ράβδου δεδομένων.

  Μορφοποίηση υπό όρους

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, πίνακας ή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή:    Επιλέξτε Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών> με τα ίδια πεδία.

  • Πεδίο τιμών:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, επιλέξτε Μορφοποίηση όλων των κελιών με βάση τις τιμές τους.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Στυλ μορφοποίησης, επιλέξτε Ράβδος δεδομένων.

 7. Επιλέξτε έναν Ελάχιστο και έναν Μέγιστοτύπο. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Μορφοποίηση χαμηλότερων και υψηλότερων τιμών:    Επιλέξτε τα στοιχεία Χαμηλότερη τιμή και Υψηλότερη τιμή.

   Σε αυτήν την περίπτωση, δεν καταχωρείτε τιμή για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη.

  • Μορφοποίηση αριθμητικής τιμής ή τιμής ημερομηνίας ή ώρας:     Επιλέξτε Αριθμός και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια Ελάχιστη και μια Μέγιστη τιμή.

  • Μορφοποίηση ποσοστού:    Επιλέξτε Ποσοστό και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη.

   Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100. Μην πληκτρολογήσετε σύμβολο ποσοστού (%).

   Χρησιμοποιήστε ποσοστό για την αναλογική απεικόνιση όλων των τιμών, επειδή η χρήση ποσοστού εξασφαλίζει ότι η κατανομή των τιμών είναι αναλογική.

  • Μορφοποίηση εκατοστημόριου    Επιλέξτε Εκατοστημόριο και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη.

   Οι έγκυρες τιμές εκατοστημόριου βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100.

   Χρησιμοποιήστε ένα εκατοστημόριο τιμών όταν θέλετε να απεικονίσετε μια ομάδα υψηλών τιμών (όπως το πρώτο 20ό εκατοστημόριο) σε αναλογία ράβδου δεδομένων και χαμηλών τιμών (όπως το τελευταίο 20ό εκατοστημόριο) μιας άλλης αναλογίας ράβδου δεδομένων, επειδή αντιπροσωπεύουν ακραίες τιμές που ενδέχεται να δημιουργήσουν ασυμμετρία στην απεικόνιση των δεδομένων σας.

  • Μορφοποίηση του αποτελέσματος ενός τύπου     Επιλέξτε Τύπος και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη.

   • Ο τύπος πρέπει να επιστρέφει μια αριθμητική τιμή ή μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας.

   • Ξεκινήστε τον τύπο με το σύμβολο της ισότητας (=).

   • Όταν χρησιμοποιούνται μη έγκυροι τύποι, δεν εφαρμόζεται μορφοποίηση.

   • Συνιστάται να δοκιμάσετε τον τύπο για να βεβαιωθείτε ότι δεν επιστρέφει εσφαλμένη τιμή.

  Σημειώσεις: 

  • Βεβαιωθείτε ότι η Ελάχιστη τιμή είναι μικρότερη από τη Μέγιστη τιμή.

  • Μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό τύπο για τα πεδία Ελάχιστη και Μέγιστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε Ελάχιστη αριθμητική τιμή και Μέγιστη τιμή ποσοστού.

 8. Για να επιλέξετε Ελάχιστη και Μέγιστη κλίμακα χρωμάτων, πατήστε Χρώμα.

  Εάν θέλετε να επιλέξετε πρόσθετα χρώματα ή να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα. Το χρώμα γραμμής που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

 9. Για να εμφανίσετε μόνο τη ράβδο δεδομένων και όχι την τιμή του κελιού, επιλέξτε Εμφάνιση μόνο ράβδου.

 10. Για να εφαρμόσετε συμπαγές περίγραμμα στις ράβδους δεδομένων, επιλέξτε Συμπαγές περίγραμμα στο πλαίσιο λίστας Περίγραμμα και επιλέξτε χρώμα για το περίγραμμα.

 11. Για να επιλέξετε ανάμεσα σε μια συμπαγή ράβδο και μια ράβδο με διαβαθμίσεις, επιλέξτε Συμπαγές γέμισμα ή Γέμισμα με διαβαθμίσεις στο πλαίσιο λίστας Γέμισμα.

 12. Για τη μορφοποίηση αρνητικών ράβδων, επιλέξτε Αρνητική τιμή και άξονας και στη συνέχεια στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις αρνητικής τιμής και άξονα, κάντε τις επιλογές σας για τα χρώματα γεμίσματος αρνητικής ράβδου και περιγράμματος. Μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις θέσης και ένα χρώμα για τον άξονα. Αφού κάνετε τις επιλογές σας, επιλέξτε OK.

 13. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την κατεύθυνση των ράβδων επιλέγοντας τη ρύθμιση στο πλαίσιο λίστας Κατεύθυνση γραμμής. Από προεπιλογή, έχει οριστεί σε Περιβάλλον, αλλά μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά και την κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά, ανάλογα με το πώς θέλετε να παρουσιάσετε τα δεδομένα σας.

Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο εικονιδίων για να σχολιάσετε και να ταξινομήσετε τα δεδομένα σε τρεις έως πέντε κατηγορίες που διαχωρίζονται από μια οριακή τιμή. Κάθε εικονίδιο αντιπροσωπεύει μια περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, στο σύνολο εικονιδίων με τα 3 βέλη, το πράσινο επάνω βέλος αντιπροσωπεύει τις ανώτερες τιμές, το κίτρινο λοξό βέλος αντιπροσωπεύει τις μεσαίες τιμές και το κόκκινο κάτω βέλος αντιπροσωπεύει τις κατώτερες τιμές.

Το παράδειγμα που εμφανίζεται εδώ λειτουργεί με διάφορα παραδείγματα της μορφοποίησης υπό όρους με σύνολα εικονιδίων.

Διαφορετικά σύνολα εικονιδίων για τα ίδια δεδομένα

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται εικονίδια μόνο για κελιά που πληρούν μια συνθήκη, εμφανίζοντας, για παράδειγμα, ένα προειδοποιητικό εικονίδιο για τα κελιά που βρίσκονται κάτω από μια κρίσιμη τιμή και κανένα εικονίδιο για τα κελιά που την υπερβαίνουν. Για να το κάνετε αυτό, αποκρύψτε τα εικονίδια επιλέγοντας Δεν υπάρχει εικονίδιο κελιού από την αναπτυσσόμενη λίστα εικόνων δίπλα στο εικονίδιο όταν ρυθμίζετε τις συνθήκες. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τον δικό σας συνδυασμό από σύνολα εικονιδίων, για παράδειγμα, ένα πράσινο "σύμβολο" για σημάδι ελέγχου, ένα κίτρινο "φανάρι κυκλοφορίας" και μια κόκκινη "σημαία".

Συμβουλή: Εάν κάποια κελιά στην περιοχή περιέχουν έναν τύπο που επιστρέφει σφάλμα, η μορφοποίηση υπό όρους δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα κελιά. Για να βεβαιωθείτε ότι η μορφοποίηση υπό όρους θα εφαρμοστεί σε αυτά τα κελιά, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IS ή IFERROR για να επιστραφεί μια τιμή (όπως 0 ή "Δ/Υ") αντί για μια τιμή σφάλματος.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Σύνολα εικονιδίων και στη συνέχεια επιλέξτε ένα σύνολο εικονιδίων.

  Μορφοποίηση υπό όρους

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, πίνακας ή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή:    Επιλέξτε Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών> με τα ίδια πεδία.

  • Πεδίο τιμών:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, επιλέξτε Μορφοποίηση όλων των κελιών με βάση τις τιμές τους.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Στυλ μορφοποίησης, επιλέξτε Σύνολα εικονιδίων.

  1. Επιλέξτε ένα σύνολο εικονιδίων. Η προεπιλογή είναι 3 φανάρια κυκλοφορίας (χωρίς πλαίσιο). Ο αριθμός των εικόνων και οι προεπιλεγμένοι τελεστές σύγκρισης όπως και οι οριακές τιμές κάθε εικονιδίου ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε σύνολο εικονιδίων.

  2. Μπορείτε να προσαρμόσετε τους τελεστές σύγκρισης και τις οριακές τιμές. Οι προεπιλεγμένες περιοχές τιμών για κάθε εικονίδιο έχουν το ίδιο μέγεθος, αλλά μπορείτε να τις προσαρμόσετε για να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις σας. Βεβαιωθείτε ότι οι οριακές τιμές παρατίθενται σε μια λογική ακολουθία, με κατεύθυνση από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη, από επάνω προς τα κάτω.

  3. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Μορφοποίηση αριθμητικής τιμής ή τιμής ημερομηνίας ή ώρας:    Επιλέξτε Αριθμός.

   • Μορφοποίηση ποσοστού:    Επιλέξτε Ποσοστό.

    Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100. Μην πληκτρολογήσετε σύμβολο ποσοστού (%).

    Χρησιμοποιήστε ποσοστό για την αναλογική απεικόνιση όλων των τιμών, επειδή η χρήση ποσοστού εξασφαλίζει ότι η κατανομή των τιμών είναι αναλογική.

   • Μορφοποίηση εκατοστημόριου:    Επιλέξτε Εκατοστημόριο. Οι έγκυρες τιμές εκατοστημόριου βρίσκονται στην περιοχή από 0 (μηδέν) έως 100.

    Χρησιμοποιήστε ένα εκατοστημόριο τιμών όταν θέλετε να απεικονίσετε μια ομάδα υψηλών τιμών (όπως το πρώτο 20ό εκατοστημόριο) με τη χρήση συγκεκριμένου εικονιδίου και χαμηλών τιμών (όπως το τελευταίο 20ό εκατοστημόριο) με τη χρήση ενός άλλου εικονιδίου, επειδή αντιπροσωπεύουν ακραίες τιμές που ενδέχεται να δημιουργήσουν ασυμμετρία στην απεικόνιση των δεδομένων σας.

   • Μορφοποίηση του αποτελέσματος ενός τύπου:    Επιλέξτε Τύπος και, στη συνέχεια, καταχωρήστε έναν τύπο σε κάθε πλαίσιο Τιμή.

    • Ο τύπος πρέπει να επιστρέφει μια αριθμητική τιμή ή μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας.

    • Ξεκινήστε τον τύπο με το σύμβολο της ισότητας (=).

    • Όταν χρησιμοποιούνται μη έγκυροι τύποι, δεν εφαρμόζεται μορφοποίηση.

    • Συνιστάται να δοκιμάσετε τον τύπο για να βεβαιωθείτε ότι δεν επιστρέφει εσφαλμένη τιμή.

  4. Προκειμένου το πρώτο εικονίδιο να αντιπροσωπεύει τις κατώτερες τιμές και το τελευταίο εικονίδιο τις ανώτερες, επιλέξτε Αντίστροφη σειρά εικονιδίων.

  5. Για να εμφανίσετε μόνο το εικονίδιο και όχι την τιμή του κελιού, επιλέξτε Εμφάνιση μόνο εικονιδίου.

   Σημειώσεις: 

   1. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε το πλάτος της στήλης για να χωρέσει το εικονίδιο.

   2. Το μέγεθος του εικονιδίου που εμφανίζεται εξαρτάται από το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο κελί. Καθώς αυξάνεται το μέγεθος της γραμματοσειράς, αυξάνεται αναλογικά το μέγεθος του εικονιδίου.

Για να βρίσκετε πιο εύκολα συγκεκριμένα κελιά σε μια περιοχή κελιών, μπορείτε να τα μορφοποιήσετε με βάση έναν τελεστή σύγκρισης. Για παράδειγμα, σε ένα φύλλο εργασίας απογραφής που είναι ταξινομημένο σε κατηγορίες, μπορείτε να επισημάνετε τα προϊόντα με ποσότητα μικρότερη από 10 τεμάχια με κίτρινο χρώμα. Εναλλακτικά, σε ένα συνοπτικό φύλλο εργασίας ενός καταστήματος λιανικής πώλησης, μπορείτε να προσδιορίσετε όλα τα καταστήματα με κέρδη μεγαλύτερα από το 10%, όγκο πωλήσεων μεγαλύτερο από 100.000 € και περιοχή "Νοτιοανατολική".

Τα παραδείγματα που εμφανίζονται εδώ λειτουργούν με παραδείγματα ενσωματωμένων κριτηρίων μορφοποίησης υπό όρους, όπως "Μεγαλύτερο από" και "Κορυφαίο %". Αυτό μορφοποιεί πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000.000 με πράσινο φόντο και τις μέσες υψηλές θερμοκρασίες στο κορυφαίο 30% με πορτοκαλί.

Η μορφοποίηση εμφανίζει πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο από 2 εκατομμύρια και το κορυφαίο 30% υψηλών θερμοκρασιών

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε υπό όρους πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα κατά κείμενο ή ημερομηνία, αλλά μόνο κατά αριθμό.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και στη συνέχεια επιλέξτε Κανόνες επισήμανσης κελιών.

  Μορφοποίηση υπό όρους

 3. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε, όπως Μεταξύ, Ίσο με, Κείμενο που περιέχει ή Μια ημερομηνία που εμφανίζεται.

 4. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφοποίηση.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, πίνακας ή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας ή σε ένα άλλο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή:    Επιλέξτε Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών> με τα ίδια πεδία.

  • Πεδίο τιμών:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, επιλέξτε Μορφοποίηση μόνο κελιών που περιέχουν.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση μόνο κελιών με, κάντε ένα από τα εξής:

  • Μορφοποίηση κατά αριθμό, ημερομηνία ή ώρα:    Επιλέξτε Τιμή κελιού, επιλέξτε έναν τελεστή σύγκρισης και, στη συνέχεια, καταχωρήστε έναν αριθμό, μια ημερομηνία ή μια ώρα.

   Για παράδειγμα, επιλέξτε Μεταξύ και στη συνέχεια καταχωρήστε τους αριθμούς 100 και 200 ή επιλέξτε Ίσο με και στη συνέχεια καταχωρήστε την ημερομηνία 1/1/2009.

   Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν τύπο που επιστρέφει έναν αριθμό ή μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας.

   • Εάν εισαγάγετε έναν τύπο, ξεκινήστε τον με το σύμβολο της ισότητας (=).

   • Όταν χρησιμοποιούνται μη έγκυροι τύποι, δεν εφαρμόζεται μορφοποίηση

   • Συνιστάται να δοκιμάσετε τον τύπο για να βεβαιωθείτε ότι δεν επιστρέφει εσφαλμένη τιμή.

  • Μορφοποίηση κατά κείμενο:    Επιλέξτε Συγκεκριμένο κείμενο, επιλέγοντας έναν τελεστή σύγκρισης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το κείμενο.

   Για παράδειγμα, επιλέξτε Περιέχει και στη συνέχεια εισαγάγετε Ασημί, ή επιλέξτε Αρχίζει με και στη συνέχεια εισαγάγετε Τρι.

   Τα εισαγωγικά περιλαμβάνονται στη συμβολοσειρά αναζήτησης και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ. Το μέγιστο μήκος μιας συμβολοσειράς είναι 255 χαρακτήρες.

   Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν τύπο που επιστρέφει κείμενο.

   • Εάν εισαγάγετε έναν τύπο, ξεκινήστε τον με το σύμβολο της ισότητας (=).

   • Όταν χρησιμοποιούνται μη έγκυροι τύποι, δεν εφαρμόζεται μορφοποίηση.

   • Συνιστάται να δοκιμάσετε τον τύπο για να βεβαιωθείτε ότι δεν επιστρέφει εσφαλμένη τιμή.

  • Μορφοποίηση κατά ημερομηνία:    Επιλέξτε Ημ/νίες που εμφανίζονται και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια σύγκριση ημερομηνιών.

   Για παράδειγμα, επιλέξτε Χθες ή Την επόμενη εβδομάδα.

  • Μορφοποίηση κελιών με κενά ή χωρίς κενά:    Επιλέξτε Κενά ή Χωρίς κενά.

   Μια κενή τιμή είναι ένα κελί που δεν περιέχει δεδομένα και είναι διαφορετικό από ένα κελί το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα διαστήματα (τα διαστήματα θεωρούνται κείμενο).

  • Μορφοποίηση κελιών με τιμές σφάλματος ή χωρίς τιμές σφάλματος:    Επιλέξτε Σφάλματα ή Κανένα σφάλμα.

   Στις τιμές σφάλματος περιλαμβάνονται οι εξής: #####, #ΤΙΜΗ!, #ΔΙΑΙΡ./0!, #ΟΝΟΜΑ?, #Δ/Υ, #ΑΝΑΦ!, #ΑΡΙΘ! και #NULL!.

 7. Για να καθορίσετε μια μορφοποίηση, επιλέξτε Μορφοποίηση. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 8. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιεί τη συνθήκη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφοποιήσεις. Οι μορφοποιήσεις που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Μπορείτε να βρείτε τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές μιας περιοχής κελιών με βάση μια τιμή αποκοπής που καθορίζετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε τα 5 πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα μιας αναφοράς περιφερειακών πωλήσεων, το 15% των κατώτατων προϊόντων σε μια έρευνα πελατών ή τους 25 κορυφαίους μισθούς σε μια ανάλυση προσωπικού τμήματος.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και στη συνέχεια επιλέξτε Κανόνες επάνω/κάτω.

  Μορφοποίηση υπό όρους

 3. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε, όπως Τα 10 πρώτα στοιχεία ή Τα τελευταία 10%.

 4. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφοποίηση.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, πίνακας ή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή:    Επιλέξτε Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών> με τα ίδια πεδία.

  • Πεδίο τιμών:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, επιλέξτε Μορφοποίηση μόνο των πρώτων ή των τελευταίων τιμών στην κατάταξη.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση κελιών με κατάταξη στα:, επιλέξτε Πρώτα ή Τελευταία.

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καθορίσετε έναν ανώτατο ή κατώτατο αριθμό, εισαγάγετε έναν αριθμό, και στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου % της επιλεγμένης περιοχής. Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από το 1 έως το 1000.

  • Για να καθορίσετε ένα ανώτατο ή κατώτατο ποσοστό, εισαγάγετε έναν αριθμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο % της επιλεγμένης περιοχής. Οι έγκυρες τιμές βρίσκονται στην περιοχή από το 1 έως το 100.

 8. Προαιρετικά, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η μορφοποίηση για πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, τα οποία διαθέτουν εμβέλεια από αντίστοιχο πεδίο.

  Από προεπιλογή, η μορφοποίηση υπό όρους βασίζεται σε όλες τις ορατές τιμές. Ωστόσο, κατά τον ορισμό της εμβέλειας με αντίστοιχο πεδίο, αντί να χρησιμοποιήσετε όλες τις ορατές τιμές, μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε κάθε συνδυασμό:

  • Μιας στήλης και του αντίστοιχου πεδίου γονικής γραμμής, επιλέγοντας κάθε ομάδα στηλών.

  • Μιας γραμμής και του αντίστοιχου πεδίου γονικής στήλης, επιλέγοντας κάθε ομάδα γραμμών.

 9. Για να καθορίσετε μια μορφοποίηση, επιλέξτε Μορφοποίηση. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 10. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιεί τη συνθήκη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφοποιήσεις. Οι μορφοποιήσεις που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Μπορείτε να βρείτε τις τιμές που είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από έναν μέσο όρο ή τυπική απόκλιση σε μια περιοχή κελιών. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε τα άτομα με επιδόσεις ανώτερες του μέσου όρου σε μια ετήσια ανασκόπηση επιδόσεων ή μπορείτε να εντοπίσετε τα υλικά που κατατάσσονται κάτω από δύο τυπικές αποκλίσεις σε μια ποιοτική αξιολόγηση.

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και στη συνέχεια επιλέξτε Κανόνες επάνω/κάτω.

  Μορφοποίηση υπό όρους

 3. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε, όπως Επάνω από το μέσο όρο ή Κάτω από το μέσο όρο.

 4. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφοποίηση.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εμβέλειας για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας, πίνακας ή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Εφαρμογή κανόνα σε, για να αλλάξετε προαιρετικά την εμβέλεια για τα πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα με:

  • Επιλογή:    Επιλέξτε Μόνο σε αυτά τα κελιά.

  • Αντίστοιχο πεδίο:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών> με τα ίδια πεδία.

  • Πεδίο τιμών:    Επιλέξτε Σε όλα τα κελιά <πεδίο τιμών>.

 5. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, επιλέξτε Μορφοποίηση μόνο των τιμών που βρίσκονται επάνω ή κάτω από τον μέσο όρο.

 6. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση των τιμών που βρίσκονται, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μορφοποιήσετε κελιά που βρίσκονται επάνω ή κάτω από τον μέσο όρο, για όλα τα κελιά μιας περιοχής, επιλέξτε Επάνω από ή Κάτω από.

  • Για να μορφοποιήσετε κελιά που βρίσκονται μία, δύο ή τρεις τυπικές αποκλίσεις επάνω ή κάτω από όλα τα κελιά μιας περιοχής, επιλέξτε μια τυπική απόκλιση.

 7. Προαιρετικά, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η μορφοποίηση για πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, τα οποία διαθέτουν εμβέλεια από αντίστοιχο πεδίο.

  Από προεπιλογή, η μορφοποίηση υπό όρους βασίζεται σε όλες τις ορατές τιμές. Ωστόσο, κατά τον ορισμό της εμβέλειας με αντίστοιχο πεδίο, αντί να χρησιμοποιήσετε όλες τις ορατές τιμές, μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε κάθε συνδυασμό:

  • Μιας στήλης και του αντίστοιχου πεδίου γονικής γραμμής, επιλέγοντας κάθε ομάδα στηλών.

  • Μιας γραμμής και του αντίστοιχου πεδίου γονικής στήλης, επιλέγοντας κάθε ομάδα γραμμών.

 8. Επιλέξτε Μορφοποίηση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 9. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιεί τη συνθήκη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφοποιήσεις. Οι μορφοποιήσεις που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε υπό όρους πεδία στην περιοχή "Τιμές" μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα κατά μοναδικές ή διπλότυπες τιμές.

Στο παράδειγμα που εμφανίζεται εδώ, η μορφοποίηση υπό όρους χρησιμοποιείται στη στήλη "Εκπαιδευτής" για την ανεύρεση εκπαιδευτών που διδάσκουν σε περισσότερες από μία τάξεις (τα διπλά ονόματα επισημαίνονται με ροζ χρώμα). Οι τιμές βαθμολογίας που βρίσκονται μόνο μία φορά στη στήλη "Βαθμολογία" (μοναδικές τιμές) επισημαίνονται με πράσινο χρώμα.

Οι τιμές στη στήλη C που δεν είναι μοναδικές έχουν ροζ χρώμα, οι μοναδικές τιμές στη στήλη D είναι πράσινες

Γρήγορη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και στη συνέχεια επιλέξτε Κανόνες επισήμανσης κελιών.

  Μορφοποίηση υπό όρους

 3. Επιλέξτε Διπλότυπες τιμές.

 4. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφοποίηση.

Μορφοποίηση για προχωρημένους

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος κανόνας μορφοποίησης.

  • Για να αλλάξετε μια μορφοποίηση υπό όρους, κάντε τα εξής:

   1. Βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση κανόνων μορφοποίησης για είναι επιλεγμένο το κατάλληλο φύλλο εργασίας ή πίνακας.

   2. Προαιρετικά, αλλάξτε την περιοχή κελιών, επιλέγοντας Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού στο πλαίσιο Ισχύει για, για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέγοντας τη νέα περιοχή κελιών στο φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγοντας Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

   3. Επιλέξτε τον κανόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, επιλέξτε Μορφοποίηση μόνο των μοναδικών ή των διπλότυπων τιμών.

 5. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, στο πλαίσιο λίστας Μορφοποίηση όλων, επιλέξτε μοναδική ή διπλότυπη.

 6. Επιλέξτε Μορφοποίηση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 7. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιεί τη συνθήκη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφοποιήσεις. Οι μορφοποιήσεις που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Εάν θέλετε να εφαρμόσετε ένα υπάρχον στυλ μορφοποίησης σε νέα ή άλλα δεδομένα στο φύλλο εργασίας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πινέλο μορφοποίησης για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε αυτά τα δεδομένα.

 1. Κάντε κλικ στο κελί που διαθέτει τη μορφοποίηση υπό όρους που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Πινέλο μορφοποίησης.

  Κουμπιά "Αντιγραφή" και "Επικόλληση" στην "Κεντρική" καρτέλα

  Ο δείκτης μετατρέπεται σε πινέλο.

  Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο Πινέλο μορφοποίησης, εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το πινέλο για να επικολλήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε άλλα κελιά.

 3. Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση υπό όρους, σύρετε το δείκτη του ποντικιού κατά μήκος των κελιών ή των περιοχών κελιών που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 4. Για να διακόψετε τη χρήση του πινέλου, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Σημείωση: Εάν έχετε χρησιμοποιήσει έναν τύπο στον κανόνα που εφαρμόζει τη μορφοποίηση υπό όρους, ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις σχετικές και απόλυτες αναφορές στον τύπο μετά την επικόλληση της μορφοποίησης υπό όρους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εναλλαγή σχετικών, απόλυτων και μεικτών αναφορών.

Στην περίπτωση που το φύλλο εργασίας σας έχει ένα ή περισσότερα κελιά με μορφοποίηση υπό όρους, μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τα κελιά για να αντιγράψετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις μορφοποιήσεις υπό όρους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Μετάβαση ειδικά σε είτε για να βρείτε μόνο κελιά με συγκεκριμένη μορφοποίηση υπό όρους είτε για να βρείτε όλα τα κελιά με μορφοποίηση υπό όρους.

Εύρεση όλων των κελιών που περιέχουν μορφοποίηση υπό όρους

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί που δεν έχει μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Εύρεση & επιλογή και στη συνέχεια επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους.

Εύρεση μόνο των κελιών που διαθέτουν την ίδια μορφοποίηση υπό όρους

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί που διαθέτει τη μορφοποίηση υπό όρους που θέλετε να βρείτε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Εύρεση & επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση ειδικά σε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποιήσεις υπό όρους.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Όμοια της περιοχής Επικύρωση δεδομένων.

Απαλοιφή μορφοποίησης υπό όρους σε ένα φύλλο εργασίας    

 • Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Απαλοιφή κανόνων > Κατάργηση κανόνων από ολόκληρο το φύλλο.

Απαλοιφή μορφοποίησης υπό όρους σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα    

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή τον Συγκεντρωτικό Πίνακα για τον οποίο θέλετε να καταργήσετε μορφοποιήσεις υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Απαλοιφή κανόνων.

 3. Ανάλογα με την επιλογή σας, επιλέξτε Επιλεγμένα κελιά, Αυτός ο πίνακας ή Αυτός ο Συγκεντρωτικός Πίνακας.

Οι κλίμακες χρωμάτων είναι οπτικοί οδηγοί που σας βοηθούν να κατανοήσετε την κατανομή και τη διακύμανση των δεδομένων. Υπάρχουν δύο τύποι κλιμάκων χρωμάτων, οι κλίμακες δύο χρωμάτων και οι κλίμακες τριών χρωμάτων.

Μια κλίμακα δύο χρωμάτων σάς βοηθά να συγκρίνετε μια περιοχή κελιών χρησιμοποιώντας μια διαβάθμιση δύο χρωμάτων. Η απόχρωση των χρωμάτων αντιπροσωπεύει υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές. Για παράδειγμα, σε μια κλίμακα πράσινου και κίτρινου χρώματος, μπορείτε να καθορίσετε ότι τα κελιά με τις υψηλές τιμές θα έχουν έντονο πράσινο χρώμα και τα κελιά με τις χαμηλές τιμές θα έχουν έντονο κίτρινο χρώμα.

Μια κλίμακα τριών χρωμάτων σας βοηθά να συγκρίνετε μια περιοχή κελιών χρησιμοποιώντας μια διαβάθμιση τριών χρωμάτων. Η απόχρωση των χρωμάτων αντιπροσωπεύει υψηλότερες, μεσαίες ή χαμηλότερες τιμές. Για παράδειγμα, σε μια κλίμακα πράσινου, κίτρινου και κόκκινου χρώματος μπορείτε να καθορίσετε ότι τα κελιά με τις υψηλές τιμές θα έχουν πράσινο χρώμα, τα κελιά με τις μεσαίες τιμές θα έχουν κίτρινο χρώμα και τα κελιά με τις χαμηλές τιμές θα έχουν κόκκινο χρώμα.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα > Πίνακες > Μορφοποίηση υπό όρους > Κλίμακες χρωμάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια κλίμακα χρωμάτων.

Μια ράβδος δεδομένων σάς βοηθά να δείτε την τιμή ενός κελιού σε σχέση με άλλα κελιά. Το μήκος της ράβδου δεδομένων αντιπροσωπεύει την τιμή του κελιού. Μια μεγαλύτερη ράβδος δεδομένων αντιπροσωπεύει μια υψηλότερη τιμή και μια μικρότερη ράβδος δεδομένων αντιπροσωπεύει μια χαμηλότερη τιμή. Οι ράβδοι δεδομένων είναι χρήσιμες για την επισήμανση υψηλότερων και χαμηλότερων αριθμών, ειδικά σε μεγάλους αριθμούς δεδομένων, όπως είναι τα παιχνίδια με τις υψηλότερες πωλήσεις και τις χαμηλότερες πωλήσεις σε μια αναφορά πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα > Πίνακες > Μορφοποίηση υπό όρους > Γραμμές δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια γραμμή δεδομένων.

Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο εικονιδίων για να σχολιάσετε και να ταξινομήσετε τα δεδομένα σε τρεις έως πέντε κατηγορίες που διαχωρίζονται από μια οριακή τιμή. Κάθε εικονίδιο αντιπροσωπεύει μια περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, στο σύνολο εικονιδίων με τα 3 βέλη, το πράσινο επάνω βέλος αντιπροσωπεύει τις ανώτερες τιμές, το κίτρινο λοξό βέλος αντιπροσωπεύει τις μεσαίες τιμές και το κόκκινο κάτω βέλος αντιπροσωπεύει τις κατώτερες τιμές.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα > Πίνακες > Μορφοποίηση υπό όρους > Σύνολα εικονιδίων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σύνολο εικονιδίων.

Για να βρίσκετε πιο εύκολα συγκεκριμένα κελιά σε μια περιοχή κελιών, μπορείτε να τα μορφοποιήσετε με βάση έναν τελεστή σύγκρισης. Για παράδειγμα, σε ένα φύλλο εργασίας απογραφής που είναι ταξινομημένο σε κατηγορίες, μπορείτε να επισημάνετε τα προϊόντα με ποσότητα μικρότερη από 10 τεμάχια με κίτρινο χρώμα. Εναλλακτικά, σε ένα συνοπτικό φύλλο εργασίας ενός καταστήματος λιανικής πώλησης, μπορείτε να προσδιορίσετε όλα τα καταστήματα με κέρδη μεγαλύτερα από το 10%, όγκο πωλήσεων μεγαλύτερο από 100.000 € και περιοχή "Νοτιοανατολική".

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση κανόνων κελιών.

 3. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε, όπως Μεταξύ, Ίσο με, Κείμενο που περιέχει ή Μια ημερομηνία που εμφανίζεται.

 4. Εισαγάγετε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή (γέμισμα, κείμενο ή χρώμα περιγράμματος) και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Μπορείτε να βρείτε τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές μιας περιοχής κελιών με βάση μια τιμή αποκοπής που καθορίζετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε τα 5 πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα μιας αναφοράς περιφερειακών πωλήσεων, το 15% των κατώτατων προϊόντων σε μια έρευνα πελατών ή τους 25 κορυφαίους μισθούς σε μια ανάλυση προσωπικού τμήματος.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες επάνω/κάτω.

 3. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε, όπως Τα 10 πρώτα στοιχεία ή Τα τελευταία 10%.

 4. Εισαγάγετε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή (γέμισμα, κείμενο ή χρώμα περιγράμματος) και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Μπορείτε να βρείτε τις τιμές που είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από έναν μέσο όρο ή τυπική απόκλιση σε μια περιοχή κελιών. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε τα άτομα με επιδόσεις ανώτερες του μέσου όρου σε μια ετήσια ανασκόπηση επιδόσεων ή μπορείτε να εντοπίσετε τα υλικά που κατατάσσονται κάτω από δύο τυπικές αποκλίσεις σε μια ποιοτική αξιολόγηση.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες επάνω/κάτω.

 3. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε, όπως Επάνω από τον μέσο όρο ή Κάτω από τον μέσο όρο.

 4. Εισαγάγετε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή (γέμισμα, κείμενο ή χρώμα περιγράμματος) και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Μπορείτε να βρείτε μοναδικές ή διπλότυπες τιμές σε μια περιοχή κελιών.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κελιά σε μια περιοχή, έναν πίνακα ή έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση κανόνων κελιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διπλότυπες τιμές.

 3. Εισαγάγετε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή (γέμισμα, κείμενο ή χρώμα περιγράμματος) και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Υπάρχουν δύο τρόποι για την αντιγραφή και επικόλληση μορφοποίησης υπό όρους:

 • Χρησιμοποιήστε το Πινέλο μορφοποίησης για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε άλλα δεδομένα.

 • Αντιγράψτε τη μορφοποίηση σε κελιά με μορφοποίηση υπό όρους και επικολλήστε σε άλλα κελιά. Για να το κάνετε αυτό:

  1. Επιλέξτε τα κελιά με τη μορφοποίηση υπό όρους που θέλετε να αντιγράψετε σε άλλα κελιά.

  2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή > Αντιγραφή ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C.

  3. Επιλέξτε το πρώτο κελί στην περιοχή προορισμού όπου θέλετε να επικολλήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους.

   Σημείωση: Επειδή θέλετε να επικολλήσετε τη μορφοποίηση μόνο, μην κάνετε δεξί κλικ > Επικόλληση ή πατήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V. Επίσης, εάν έχετε αντιγράψει δεδομένα που βρίσκονται σε διαφορετική μορφή αριθμού από τα δεδομένα στην περιοχή προορισμού, φροντίστε να προσαρμόσετε τη μορφή αριθμού στην περιοχή προορισμού μετά την επικόλληση της μορφοποίησης.

Μπορείτε να απαλείψετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε επιλεγμένα κελιά ή σε ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Για να απαλείψετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε επιλεγμένα κελιά:

  1. Επιλέξτε τα κελιά στο φύλλο εργασίας.

  2. Κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα > Μορφοποίηση υπό όρους > Απαλοιφή κανόνων > Κατάργηση κανόνων από τα επιλεγμένα κελιά.

 • Για να απαλείψετε τη μορφοποίηση υπό όρους σε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα > Μορφοποίηση υπό όρους > Απαλοιφή κανόνων > Κατάργηση κανόνων από ολόκληρο το φύλλο.

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσίευση μιας ερώτησης στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Χρήση τύπου για την εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους

Διαχείριση προτεραιότητας κανόνων μορφοποίησης υπό όρους

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×