Περιγραφή των γραφικών SmartArt

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Λίστα

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Βασική λίστα μπλοκ

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης 'Βασική λίστα μπλοκ'

Λίστα έμφασης εικόνων καμπής

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα μικρά, κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες. Είναι κατάλληλη για την εμφάνιση κειμένου Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης 'Έμφασης εικόνων καμπής'

Συνεχής λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων αλληλοεξαρτώμενων πληροφοριών. Τα κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής λίστα εικόνων'

Λεπτομερής διαδικασία

Χρησιμοποιείται με μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2 για την εμφάνιση της εξέλιξης μέσω σταδίων.

Εικόνα διάταξης 'Λεπτομερής διαδικασία'

Ομαδοποιημένη λίστα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων και δευτερευόντων ομάδων πληροφοριών ή βημάτων και δευτερευόντων βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Το κείμενο Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στα οριζόντια σχήματα ανώτερου επιπέδου και το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα κατακόρυφα δευτερεύοντα βήματα κάτω από το σχετικό τμήμα ανώτερου επιπέδου. Είναι κατάλληλη για έμφαση σε δευτερεύουσες ομάδες ή δευτερεύοντα βήματα, σε ιεραρχημένες πληροφορίες ή πολλαπλές λίστες πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Ομαδοποιημένη λίστα'

Λίστα ιεραρχίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση ή τη δημιουργία λίστας πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα ιεραρχίας'

Οριζόντια λίστα με κουκκίδες

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενες ή ομαδοποιημένες λίστες πληροφοριών. Είναι κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες κειμένου. Όλο το κείμενο διαθέτει το ίδιο επίπεδο έμφασης και δεν υποδεικνύεται κατεύθυνση.

Εικόνα διάταξης 'Οριζόντια λίστα με κουκκίδες'

Οριζόντια λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μη συνεχόμενων ή ομαδοποιημένων πληροφοριών με έμφαση στις σχετικές εικόνες. Τα ανώτερα σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Οριζόντια λίστα εικόνων'

Λίστα έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών. Τα μικρά σήματα στις επάνω γωνίες είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες. Δίνει έμφαση στο κείμενου Επιπέδου 2 έναντι του κειμένου Επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα έμφασης εικόνων'

Λίστα με λεζάντες εικόνων

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα ανώτερα σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες και οι εικόνες τονίζονται περισσότερο σε σχέση με το κείμενο. Είναι κατάλληλη για εικόνες με σύντομο κείμενο λεζάντας.

Εικόνα διάταξης "Λίστα με λεζάντες εικόνων"

Λίστα πυραμίδας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων. Το κείμενο εμφανίζεται μέσα στα ορθογώνια σχήματα στο επάνω τμήμα του φόντου της πυραμίδας.

Διάταξη "Λίστα πυραμίδας"

Τμηματική διαδικασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Δίνει έμφαση στο κείμενο Επιπέδου 2, καθώς η κάθε γραμμή εμφανίζεται σε ξεχωριστό σχήμα.

Εικόνα διάταξης 'Τμηματική διαδικασία'

Κατακόρυφη λίστα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων πληροφοριών ή βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Τα κυκλικά σχήματα περιέχουν κείμενο Επιπέδου 1 και τα αντίστοιχα ορθογώνια περιέχουν κείμενο Επιπέδου 2. Είναι κατάλληλο για πολυάριθμες λεπτομέρειες και ελάχιστο όγκο κειμένου Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα'

Ιεραρχία πίνακα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών με δομή από επάνω προς τα κάτω καθώς και τις ιεραρχίες μέσα σε κάθε ομάδα. Αυτή η διάταξη δεν περιέχει συνδετικές γραμμές.

Εικόνα διάταξης 'Ιεραρχία πίνακα'

Λίστα πίνακα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών ίσης αξίας. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο ανώτερο σχήμα και το αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 2 χρησιμοποιείται για τις λίστες που ακολουθούν.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα πίνακα'

Λίστα στόχου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοσχετιζόμενων ή επικαλυπτόμενων πληροφοριών. Κάθε μία από τις πρώτες επτά γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται στο ορθογώνιο σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη. Είναι κατάλληλη για κείμενο Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα στόχου'

Τραπεζοειδής λίστα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών ίσης αξίας. Είναι κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες κειμένου.

Εικόνα διάταξης 'Τραπεζοειδής λίστα'

Κατακόρυφη λίστα πλαισίου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διάφορων ομάδων πληροφοριών, ειδικά ομάδων με μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2. Αποτελεί καλή επιλογή για λίστες πληροφοριών με κουκκίδες.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα πλαισίου'

Κατακόρυφη λίστα μπλοκ

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων πληροφοριών ή βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Είναι κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2. Αποτελεί καλή επιλογή για κείμενο με ένα κύριο σημείο και πολλαπλά δευτερεύοντα σημεία.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα μπλοκ'

Κατακόρυφη λίστα με κουκκίδες

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Είναι κατάλληλη για λίστες με μακροσκελείς επικεφαλίδες ή πληροφορίες ανώτερου επιπέδου.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα με κουκκίδες'

Κατακόρυφη λίστα διάσημων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Δίνει έμφαση στο κείμενου Επιπέδου 2 έναντι του κειμένου Επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα διάσημων'

Κατακόρυφη λίστα έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Οι μικροί κύκλοι είναι σχεδιασμένοι έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Διάταξη "Κατακόρυφη λίστα έμφασης εικόνων"

Κατακόρυφη λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει μη συνεχόμενα ή ομαδοποιημένα μπλοκ πληροφοριών. Τα μικρά σχήματα που υπάρχουν στα αριστερά είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα εικόνων'

Κατακόρυφη λίστα με βέλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας που κινούνται προς έναν κοινό στόχο. Είναι κατάλληλη για λίστες με κουκκίδες που περιέχουν πληροφορίες.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα με βέλη'

Αρχή της σελίδας

Διαδικασία

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Διαδικασία έμφασης

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης, μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Είναι κατάλληλη για την εμφάνιση κειμένου Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Διαδικασία έμφασης'

Εναλλασσόμενη ροή

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων πληροφοριών ή διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση ή τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ομάδων των πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Εναλλασσόμενη ροή'

Κορδέλα βελών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση είτε σχετιζόμενων είτε αντίθετων ιδεών που συνδέονται με κάποιον τρόπο, όπως είναι οι αντικρουόμενες δυνάμεις. Οι πρώτες δύο γραμμές του κειμένου Επιπέδου 1 χρησιμοποιούνται για το κείμενο στα βέλη. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Κορδέλα βελών'

Βασική διαδικασία καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης 'Βασική διαδικασία καμπής'

Βασική διαδικασία διάσημων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης, μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται μέσα στα σχήματα βέλους, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται κάτω από τα σχήματα βέλους.

Εικόνα διάταξης 'Βασική διαδικασία διάσημων'

Βασική διαδικασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας.

Διάταξη "Βασική διαδικασία"

Βασική λωρίδα χρόνου

Χρησιμοποιείται είτε για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, μια διαδικασία ή μια ροή εργασίας είτε για την παρουσίαση των πληροφοριών για μια λωρίδα χρόνου. Είναι κατάλληλη για κείμενο Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Διάταξη "Βασική λωρίδα χρόνου"

Λίστα διάσημων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της εξέλιξης μέσω των διάφορων διαδικασιών που απαρτίζουν μια συνολική ροή εργασίας. Επίσης, είναι κατάλληλη για την απεικόνιση αντίθετων διαδικασιών. Το κείμενο Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο πρώτο σχήμα βέλους στα αριστερά, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα οριζόντια, δευτερεύοντα βήματα του κάθε σχήματος που περιέχει κείμενο Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα διάσημων'

Κυκλική διαδικασία καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας μακροπρόθεσμης ή μη γραμμικής ακολουθίας βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης "Κυκλική διαδικασία καμπής"

Κλειστή διαδικασία διάσημων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης, μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει έμφαση στις πληροφορίες του αρχικού σχήματος. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Κλειστή διαδικασία διάσημων'

Συνεχής διαδικασία βέλους

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας λωρίδας χρόνου ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο Επιπέδου 1 επειδή η κάθε γραμμή κειμένου του Επιπέδου 1 εμφανίζεται μέσα σε σχήμα βέλους. Το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται έξω από το σχήμα βέλους.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής διαδικασία βέλους'

Συνεχής διαδικασία μπλοκ

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Λειτουργεί καλύτερα για ελάχιστο κείμενο Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής διαδικασία μπλοκ'

Συνεχής λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων αλληλοεξαρτώμενων πληροφοριών. Τα κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής λίστα εικόνων'

Συγκλίνοντα βέλη

Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ιδεών που συγκλίνουν προς ένα κεντρικό σημείο. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Συγκλίνοντα βέλη'

Λεπτομερής διαδικασία

Χρησιμοποιείται με μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2 για την εμφάνιση της εξέλιξης μέσω σταδίων.

Εικόνα διάταξης 'Λεπτομερής διαδικασία'

Αποκλίνοντα βέλη

Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ιδεών που αποκλίνουν από ένα κεντρικό σημείο προέλευσης. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Αποκλίνοντα βέλη'

Εξίσωση

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων ή εργασιών που απεικονίζουν ένα σχέδιο ή ένα αποτέλεσμα. Η τελευταία γραμμή κειμένου του Επιπέδου 1 εμφανίζεται μετά το σύμβολο ίσον (=). Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Εξίσωση'

Χωνί

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του φιλτραρίσματος των πληροφοριών ή τον τρόπο συγχώνευσης των τμημάτων σε ένα σύνολο. Δίνει έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να περιλάβει έως και τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1. Η τελευταία από αυτές τις τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζεται κάτω από τη χοάνη και οι υπόλοιπες γραμμές αντιστοιχούν σε ένα κυκλικό σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Χωνί'

Γρανάζι

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοεξαρτώμενων ιδεών. Κάθε μία από τις πρώτες τρεις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα γραναζιού, ενώ το αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ορθογώνια δίπλα στο σχήμα του γραναζιού. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Γρανάζι'

Αντίθετα βέλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δύο αντίθετων ιδεών ή δύο ιδεών που αποκλίνουν από ένα κεντρικό σημείο. Κάθε μία από τις πρώτες δύο γραμμές κειμένου του Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα βέλος. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Αντίθετα βέλη'

Διαδικασία έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Τα ορθογώνια σχήματα που υπάρχουν στο φόντο είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Διαδικασία έμφασης εικόνων'

Βέλη διαδικασίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών που απεικονίζουν μια διαδικασία ή μια ροής εργασίας. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στα κυκλικά σχήματα και το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται στα σχήματα βέλους. Λειτουργεί καλύτερα για ελάχιστο κείμενο και για να δώσει έμφαση σε μια κίνηση ή μια κατεύθυνση.

Διάταξη "Βέλη διαδικασίας"

Λίστα διαδικασίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πολλαπλών ομάδων πληροφοριών ή βημάτων και δευτερευόντων βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Το κείμενο Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στα ανώτερα οριζόντια σχήματα και το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα κατακόρυφα δευτερεύοντα βήματα κάτω από το σχετικό τμήμα ανώτερου επιπέδου.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα διαδικασίας'

Επαναλαμβανόμενη διαδικασία καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα.

Εικόνα διάταξης 'Επαναλαμβανόμενη διαδικασία καμπής'

Τμηματική διαδικασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Δίνει έμφαση στο κείμενο Επιπέδου 2, καθώς η κάθε γραμμή εμφανίζεται σε ξεχωριστό σχήμα.

Εικόνα διάταξης 'Τμηματική διαδικασία'

Ασταθής διαδικασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης προς τα κάτω, μέσω σταδίων . Κάθε μία από τις πέντε πρώτες γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα ορθογώνιο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Ασταθής διαδικασία'

Βέλος προς τα επάνω

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των βημάτων που κατευθύνονται προς τα επάνω σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Κάθε μία από τις πέντε πρώτες γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σημείο επάνω στο βέλος. Λειτουργεί καλύτερα με ελάχιστο κείμενο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Βέλος προς τα επάνω'

Κατακόρυφη λίστα με βέλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας που κινούνται προς έναν κοινό στόχο. Είναι κατάλληλη για λίστες με κουκκίδες που περιέχουν πληροφορίες.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα με βέλη'

Κατακόρυφη διαδικασία καμπής

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Μεγιστοποιεί τον οριζόντιο και κατακόρυφο χώρο εμφάνισης για τα σχήματα. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των σχημάτων παρά στην κίνηση ή την κατεύθυνση.

Διάταξη "Κατακόρυφη διαδικασία καμπής"

Κατακόρυφη λίστα διάσημων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας ή για να δώσει έμφαση σε κίνηση ή κατεύθυνση. Δίνει έμφαση στο κείμενου Επιπέδου 2 έναντι του κειμένου Επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη λίστα διάσημων'

Κατακόρυφη εξίσωση

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων ή εργασιών που απεικονίζουν ένα σχέδιο ή ένα αποτέλεσμα. Η τελευταία γραμμή κειμένου του Επιπέδου 1 εμφανίζεται μετά το βέλος. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη εξίσωση'

Κατακόρυφη διαδικασία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή των διαδοχικών βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας από επάνω προς τα κάτω. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο Επιπέδου 1, επειδή ο κατακόρυφος διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος.

Διάταξη "Κατακόρυφη διαδικασία"

Αρχή της σελίδας

Κύκλος

La όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Βασικός κύκλος

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα στάδια ή τα βήματα και όχι στα συνδετικά βέλη ή τη ροή. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Διάταξη Βασικός κύκλος

Βασική πίτα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του τρόπου με τον οποίο τα ανεξάρτητα τμήματα σχηματίζουν ένα σύνολο. Οι πρώτες επτά γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχούν στα ομοιόμορφα κατανεμημένα σχήματα σφήνας ή πίτας. Για μεγαλύτερη έμφαση, το ανώτερο κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται έξω από την υπόλοιπη πίτα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Βασική πίτα'

Βασικές ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα και το ανάλογο κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Βασικές ακτίνες"

Κύκλος μπλοκ

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα στάδια ή τα βήματα και όχι στα συνδετικά βέλη ή τη ροή.

Εικόνα διάταξης 'Κύκλος μπλοκ'

Συνεχής κύκλος

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ όλων των τμημάτων. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής κύκλος'

Πίνακας κύκλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε μια κυκλική εξέλιξη. Κάθε μία από τις πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα σφήνας ή πίτας, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ένα ορθογώνιο τμήμα δίπλα στο σχήμα σφήνας ή πίτας. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Πίνακας κύκλου'

Αποκλίνουσες ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό κυκλικό σχήμα. Δίνει έμφαση στους παράπλευρους κύκλους και όχι στην κεντρική ιδέα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Αποκλίνουσες ακτίνες'

Γρανάζι

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοεξαρτώμενων ιδεών. Κάθε μία από τις πρώτες τρεις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα γραναζιού, ενώ το αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ορθογώνια δίπλα στο σχήμα του γραναζιού. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Γρανάζι'

Κύκλος πολλών κατευθύνσεων

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων που προκύπτουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Εικόνα διάταξης 'Κύκλος πολλών κατευθύνσεων'

Μη κατευθυντήριος κύκλος

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Κάθε σχήμα έχει το ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας. Είναι κατάλληλη όταν δεν υπάρχει ανάγκη για υπόδειξη της κατεύθυνσης.

Εικόνα διάταξης 'Μη κατευθυντήριος κύκλος'

Κύκλος με ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα. Δίνει έμφαση στις πληροφορίες του κεντρικού κύκλου και στον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες του εξωτερικού δακτυλίου συνεισφέρουν στην κεντρική ιδέα. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στον κεντρικό κύκλο, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στον εξωτερικό δακτύλιο κύκλων. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Κύκλος με ακτίνες'

Διάγραμμα Βεν ακτινών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των επικαλυπτόμενων σχέσεων και της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα, ενώ οι γραμμές κειμένου Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Διάγραμμα Βεν ακτινών'

Τμηματικός κύκλος

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας εξέλιξης ή μιας ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους. Κάθε μία από τις επτά πρώτες γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα σφήνας ή πίτας. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Τμηματικός κύκλος'

Κύκλος κειμένου

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Δίνει έμφαση στα βέλη ή τη ροή και όχι στα στάδια ή τα βήματα. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Κύκλος κειμένου'

Αρχή της σελίδας

Ιεραρχία

Διάταξη όνομα

Περιγραφή

Εικόνα

Ιεραρχία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που εξελίσσονται από επάνω προς τα κάτω.

Εικόνα διάταξης 'Ιεραρχία'

Λίστα ιεραρχίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση ή τη δημιουργία λίστας πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα ιεραρχίας'

Οριζόντια ιεραρχία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται οριζόντια. Είναι κατάλληλη για δέντρα αποφάσεων.

Εικόνα διάταξης 'Οριζόντια ιεραρχία'

Οριζόντια ιεραρχία με ετικέτες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται οριζόντια και είναι ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Δίνει έμφαση στην επικεφαλίδα ή το κείμενο Επιπέδου 1. Η πρώτη γραμμή του κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζεται στο σχήμα που υπάρχει στην αρχή της ιεραρχία, ενώ η δεύτερη και όλες οι μετέπειτα σειρές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται επάνω από τα κατακόρυφα ορθογώνια.

Διάταξη "Οριζόντια ιεραρχία με ετικέτες"

Ιεραρχία με ετικέτες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται από επάνω προς τα κάτω και είναι ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Δίνει έμφαση στην επικεφαλίδα ή το κείμενο Επιπέδου 1. Η πρώτη γραμμή του κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζεται στο σχήμα που υπάρχει στην αρχή της ιεραρχία, ενώ όλες οι μετέπειτα σειρές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται στα αριστερά των ψηλών ορθογωνίων.

Εικόνα διάταξης 'Ιεραρχία με ετικέτες'

Οργανόγραμμα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών ιεραρχίας ή την παρουσίαση των σχέσεων μέσα σε μια εταιρεία. Με αυτήν τη διάταξη είναι διαθέσιμο το βοηθητικό σχήμα και οι διατάξεις προεξοχής του οργανογράμματος.

Διάταξη "Οργανόγραμμα"

Ιεραρχία πίνακα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών με δομή από επάνω προς τα κάτω καθώς και τις ιεραρχίες μέσα σε κάθε ομάδα. Αυτή η διάταξη δεν περιέχει συνδετικές γραμμές.

Εικόνα διάταξης 'Ιεραρχία πίνακα'

Αρχή της σελίδας

Σχέση

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Κορδέλα βελών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση είτε σχετιζόμενων είτε αντίθετων ιδεών που συνδέονται με κάποιον τρόπο, όπως είναι οι αντικρουόμενες δυνάμεις. Οι πρώτες δύο γραμμές του κειμένου Επιπέδου 1 χρησιμοποιούνται για το κείμενο στα βέλη. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Κορδέλα βελών'

Ισορροπία

Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση ή την εμφάνιση της σχέσης μεταξύ δύο ιδεών. Κάθε μία από τις πρώτες δύο γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κείμενο στην επάνω πλευρά της μίας πλευρά του κεντρικού σημείου. Δίνει έμφαση στο κείμενο Επιπέδου 2, το οποίο περιορίζεται σε τέσσερα σχήματα σε κάθε πλευρά του κεντρικού σημείου. Ο ζυγός κλίνει προς την πλευρά που διαθέτει τα περισσότερα σχήματα με κείμενο του Επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Ισορροπία'

Βασική πίτα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του τρόπου με τον οποίο τα ανεξάρτητα τμήματα σχηματίζουν ένα σύνολο. Οι πρώτες επτά γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχούν στα ομοιόμορφα κατανεμημένα σχήματα σφήνας ή πίτας. Για μεγαλύτερη έμφαση, το ανώτερο κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται έξω από την υπόλοιπη πίτα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Βασική πίτα'

Βασικές ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα και το ανάλογο κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Βασικές ακτίνες"

Βασικός στόχος

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοπεριορισμών, κλιμακώσεων ή ιεραρχικών σχέσεων. Οι πρώτες πέντε γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 συσχετίζονται με έναν κύκλο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Βασικός στόχος"

Βασικό διάγραμμα Βεν

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση επικαλυπτόμενων ή αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων. Οι πρώτες επτά γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχούν σε έναν κύκλο. Εάν υπάρχουν τέσσερις ή λιγότερες γραμμές κειμένου Επιπέδου 1, τότε το κείμενο εμφανίζεται μέσα στον κύκλο. Εάν υπάρχουν περισσότερες από τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1, τότε το κείμενο εμφανίζεται έξω από τον κύκλο. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Βασικό διάγραμμα Βεν"

Συνεχής λίστα εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων αλληλοεξαρτώμενων πληροφοριών. Τα κυκλικά σχήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες.

Εικόνα διάταξης 'Συνεχής λίστα εικόνων'

Συγκλίνοντα βέλη

Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ιδεών που συγκλίνουν προς ένα κεντρικό σημείο. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Συγκλίνοντα βέλη'

Συγκλίνουσες ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση σχέσεων μεταξύ ιδεών ή τμημάτων και μιας κεντρικής ιδέας σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό, κυκλικό σχήμα, ενώ οι γραμμές κειμένου Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα ορθογώνια σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Συγκλίνουσες ακτίνες"

Αντίρροπα βέλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δύο αντίθετων ιδεών. Κάθε μία από τις δύο πρώτες γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα βέλος και λειτουργεί καλά με κείμενο Επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Αντίρροπα βέλη'

Πίνακας κύκλου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε μια κυκλική εξέλιξη. Κάθε μία από τις πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα σφήνας ή πίτας, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ένα ορθογώνιο τμήμα δίπλα στο σχήμα σφήνας ή πίτας. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Πίνακας κύκλου'

Αποκλίνοντα βέλη

Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση ιδεών που αποκλίνουν από ένα κεντρικό σημείο προέλευσης. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Αποκλίνοντα βέλη'

Αποκλίνουσες ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό κυκλικό σχήμα. Δίνει έμφαση στους παράπλευρους κύκλους και όχι στην κεντρική ιδέα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Αποκλίνουσες ακτίνες'

Εξίσωση

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων ή εργασιών που απεικονίζουν ένα σχέδιο ή ένα αποτέλεσμα. Η τελευταία γραμμή κειμένου του Επιπέδου 1 εμφανίζεται μετά το σύμβολο ίσον (=). Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Εξίσωση'

Χωνί

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του φιλτραρίσματος των πληροφοριών ή τον τρόπο συγχώνευσης των τμημάτων σε ένα σύνολο. Δίνει έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να περιλάβει έως και τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1. Η τελευταία από αυτές τις τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζεται κάτω από τη χοάνη και οι υπόλοιπες γραμμές αντιστοιχούν σε ένα κυκλικό σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Χωνί'

Γρανάζι

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοεξαρτώμενων ιδεών. Κάθε μία από τις πρώτες τρεις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα σχήμα γραναζιού, ενώ το αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται σε ορθογώνια δίπλα στο σχήμα του γραναζιού. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Γρανάζι'

Ομαδοποιημένη λίστα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομάδων και δευτερευόντων ομάδων πληροφοριών ή βημάτων και δευτερευόντων βημάτων σε μια εργασία, σε μια διαδικασία ή σε μια ροή εργασίας. Το κείμενο Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στα οριζόντια σχήματα ανώτερου επιπέδου και το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα κατακόρυφα δευτερεύοντα βήματα κάτω από το σχετικό τμήμα ανώτερου επιπέδου. Είναι κατάλληλη για έμφαση σε δευτερεύουσες ομάδες ή δευτερεύοντα βήματα, σε ιεραρχημένες πληροφορίες ή πολλαπλές λίστες πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Ομαδοποιημένη λίστα'

Λίστα ιεραρχίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ιεραρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση ή τη δημιουργία λίστας πληροφοριών.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα ιεραρχίας'

Γραμμικό διάγραμμα Βεν

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των επικαλυπτόμενων σχέσεων σε μια ακολουθία. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Γραμμικό διάγραμμα Βεν'

Ένθετος στόχος

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση περιοριστικών σχέσεων. Κάθε μία από τις πρώτες τρεις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο επάνω, αριστερά κείμενο μέσα στα σχήματα, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα μικρότερα σχήματα. Λειτουργεί καλύτερα με ελάχιστες γραμμές κειμένου Επιπέδου 2. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Ένθετος στόχος'

Μη κατευθυντήριος κύκλος

Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας συνεχούς ακολουθίας σταδίων, εργασιών ή συμβάντων σε κυκλική ροή. Κάθε σχήμα έχει το ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας. Είναι κατάλληλη όταν δεν υπάρχει ανάγκη για υπόδειξη της κατεύθυνσης.

Εικόνα διάταξης 'Μη κατευθυντήριος κύκλος'

Αντίθετα βέλη

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δύο αντίθετων ιδεών ή δύο ιδεών που αποκλίνουν από ένα κεντρικό σημείο. Κάθε μία από τις πρώτες δύο γραμμές κειμένου του Επιπέδου 1 αντιστοιχεί σε ένα βέλος. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Αντίθετα βέλη'

Λίστα έμφασης εικόνων

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ομαδοποιημένων ή σχετιζόμενων πληροφοριών. Τα μικρά σήματα στις επάνω γωνίες είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να περιέχουν εικόνες. Δίνει έμφαση στο κείμενου Επιπέδου 2 έναντι του κειμένου Επιπέδου 1 και αποτελεί καλή επιλογή όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κειμένου Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα έμφασης εικόνων'

Κύκλος με ακτίνες

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης με μια κεντρική ιδέα. Δίνει έμφαση στις πληροφορίες του κεντρικού κύκλου και στον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες του εξωτερικού δακτυλίου συνεισφέρουν στην κεντρική ιδέα. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στον κεντρικό κύκλο, ενώ το κείμενο Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στον εξωτερικό δακτύλιο κύκλων. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Κύκλος με ακτίνες'

Λίστα ακτινών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Το κεντρικό σχήμα μπορεί να περιέχει εικόνα. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στους μικρότερους κύκλους και το τυχόν αντίστοιχο κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται στο πλάι των μικρότερων κύκλων.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα ακτινών'

Διάγραμμα Βεν ακτινών

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των επικαλυπτόμενων σχέσεων και της σχέσης με μια κεντρική ιδέα σε ένα κύκλο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα, ενώ οι γραμμές κειμένου Επιπέδου 2 αντιστοιχεί στα παράπλευρα κυκλικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Διάγραμμα Βεν ακτινών'

Τμηματική πυραμίδα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοπεριορισμών και αναλογικών ή αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων. Οι πρώτες εννέα γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται στα τριγωνικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Τμηματική πυραμίδα'

Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση επικαλυπτόμενων σχέσεων. Αποτελεί καλή επιλογή για να δώσετε έμφαση στην ανάπτυξη ή την κλιμάκωση. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1. Οι πρώτες επτά σειρές κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχούν σε ένα κυκλικό σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφο διάγραμμα Βεν'

Ιεραρχία πίνακα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πληροφοριών με δομή από επάνω προς τα κάτω καθώς και τις ιεραρχίες μέσα σε κάθε ομάδα. Αυτή η διάταξη δεν περιέχει συνδετικές γραμμές.

Εικόνα διάταξης 'Ιεραρχία πίνακα'

Λίστα στόχου

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοσχετιζόμενων ή επικαλυπτόμενων πληροφοριών. Κάθε μία από τις πρώτες επτά γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται στο ορθογώνιο σχήμα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη. Είναι κατάλληλη για κείμενο Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.

Εικόνα διάταξης 'Λίστα στόχου'

Κατακόρυφη εξίσωση

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαδοχικών βημάτων ή εργασιών που απεικονίζουν ένα σχέδιο ή ένα αποτέλεσμα. Η τελευταία γραμμή κειμένου του Επιπέδου 1 εμφανίζεται μετά το βέλος. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Κατακόρυφη εξίσωση'

Αρχή της σελίδας

Πίνακας

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Βασικός πίνακας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της σχέσης των τμημάτων με το σύνολο σε τεταρτημόρια. Οι πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται μέσα στα τεταρτημόρια. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Διάταξη "Βασικός πίνακας"

Πίνακας πλέγματος

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της τοποθέτησης των ιδεών κατά μήκος δύο αξόνων. Δίνει έμφαση στα μεμονωμένα τμήματα και όχι στο σύνολο. Οι πρώτες τέσσερις γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται μέσα στα τεταρτημόρια. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Πίνακας πλέγματος'

Πίνακας με τίτλο

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σχέσεων τεσσάρων τεταρτημόριων με το σύνολο. Η πρώτη γραμμή κειμένου Επιπέδου 1 αντιστοιχεί στο κεντρικό σχήμα και οι τέσσερις πρώτες γραμμές κειμένου Επιπέδου 2 εμφανίζονται μέσα στα τεταρτημόρια. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη.

Εικόνα διάταξης 'Πίνακας με τίτλο'

Αρχή της σελίδας

Πυραμίδα

Όνομα διάταξης

Περιγραφή

Εικόνα

Βασική πυραμίδα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων με το μεγαλύτερο στοιχείο της βάσης, περιορίζοντας το διαθέσιμο χώρο στα ανώτερα επίπεδα. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στα τμήματα της πυραμίδας και το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται στα σχήματα που βρίσκονται δίπλα σε κάθε τμήμα.

Διάταξη "Βασική πυραμίδα"

Ανεστραμμένη πυραμίδα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων με το μεγαλύτερο στοιχείο της κορυφής, περιορίζοντας το διαθέσιμο χώρο στα κατώτερα επίπεδα. Το κείμενο Επιπέδου 1 εμφανίζεται στα τμήματα της πυραμίδας και το κείμενο Επιπέδου 2 εμφανίζεται στα σχήματα που βρίσκονται δίπλα σε κάθε τμήμα.

Εικόνα διάταξης 'Ανεστραμμένη πυραμίδα'

Λίστα πυραμίδας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αναλογικών, αλληλοεξαρτώμενων ή ιεραρχικών σχέσεων. Το κείμενο εμφανίζεται μέσα στα ορθογώνια σχήματα στο επάνω τμήμα του φόντου της πυραμίδας.

Διάταξη "Λίστα πυραμίδας"

Τμηματική πυραμίδα

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αλληλοπεριορισμών και αναλογικών ή αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων. Οι πρώτες εννέα γραμμές κειμένου Επιπέδου 1 εμφανίζονται στα τριγωνικά σχήματα. Το κείμενο που δεν χρησιμοποιείται δεν εμφανίζεται, παραμένει όμως διαθέσιμο εάν αλλάξετε διάταξη. Λειτουργεί καλύτερα με κείμενο μόνο του Επιπέδου 1.

Εικόνα διάταξης 'Τμηματική πυραμίδα'

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×