Πεδία "Όγκος υπερωριών"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει το ποσό της υπερωρίες έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από όλους πόροι που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο, ή από έναν πόρο σε ένα εργασία και χρεωθεί με τις χρεώσεις υπερωριών των πόρων που εμπλέκονται. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Όγκος υπερωριών".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το πεδίο "Όγκος υπερωριών" εμφανίζει "0 ώρες." Όταν εισαγάγετε προγραμματισμένων υπερωριών στο τμήμα φύλλο του "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" προβολή για το ανάθεση, το Microsoft Office Project συνάθροισης αυτές τις ώρες υπερωριακής εργασίας και καταχωρεί το συνολικό όγκο υπερωριών για την εργασία σε αυτό το πεδίο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" σε ένα φύλλο εργασίας για να εξετάσετε ή να φιλτράρετε για προγραμματισμένων υπερωριών για μια εργασία.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει μια πέντε ημερών διάρκεια με 40 ώρες εργασία που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή την εργασία. Θέλετε να μειώσετε τη διάρκεια, αλλά υπάρχουν άλλοι πόροι για να αναθέσετε την εργασία. Μπορείτε να προσθέσετε οκτώ ώρες υπερωριακής εργασίας στην ανάθεση. Υπάρχουν ακόμα 40 ώρες εργασίας, αλλά η διάρκεια είναι τώρα τέσσερις ημέρες, με οκτώ ώρες υπερωριακής εργασίας άνοιγμα στην εργασία.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να επεξεργαστείτε όγκος υπερωριών στο πεδίο ανάθεση όγκος υπερωριών στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε όγκος υπερωριών στην προβολή της φόρμας εργασίας ή πόρου φόρμας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν ένας πόρος προστίθεται για πρώτη φορά, το πεδίο "Όγκος υπερωριών" εμφανίζει "0 ώρες." Ως όγκος υπερωριών προγραμματίζεται στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για τις αναθέσεις του πόρου διάφορες, το Microsoft Office Project συνάθροισης αυτές τις ώρες υπερωριακής εργασίας και καταχωρεί το συνολικό όγκο υπερωριών για τον πόρο σε αυτό το πεδίο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" σε οποιαδήποτε φύλλο πόρου, για να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε για τις υπερωρίες για έναν πόρο.

Παράδειγμα    Η ομάδα σας έχει προγραμματιστεί να εργαστεί πολλά υπερωριών στους επόμενους τρεις μήνες. Θέλετε να συγκεντρώσετε για να αναθεωρήσετε το σύνολο των προγραμματισμένων υπερωριών για να σας βοηθήσει με το έργο. Μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" στην προβολή "Φύλλο πόρων" για να δείτε το σύνολο των προγραμματισμένων υπερωριών για τους πόρους.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να επεξεργαστείτε όγκος υπερωριών στο πεδίο Όγκος υπερωριών ανάθεσης και όχι στα όγκος υπερωριών εργασιών ή πόρων πεδία. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε όγκος υπερωριών στην προβολή της φόρμας εργασίας ή πόρου φόρμας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Εκχώρηση όγκος υπερωριών για μια ανάθεση για να συντομεύσετε τη διάρκεια της εργασίας. Προσθέστε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" για την ανάθεση.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει μια διάρκεια πέντε ημερών, με 40 ώρες εργασίας που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή την εργασία. Θέλετε να μειώσετε τη διάρκεια, αλλά υπάρχουν άλλοι πόροι για να αναθέσετε την εργασία. Μπορείτε να καθορίσετε οκτώ ώρες υπερωριακής εργασίας στην ανάθεση. Υπάρχουν ακόμα 40 ώρες εργασίας, αλλά η διάρκεια είναι τώρα τέσσερις ημέρες, με οκτώ ώρες υπερωριακής εργασίας Άνοιγμα κατά τη νέα διάρκεια της εργασίας.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να επεξεργαστείτε το συνολικό όγκο υπερωριών στο πεδίο ανάθεση όγκος υπερωριών στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε υπερωριακή εργασία στην προβολή της φόρμας εργασίας ή πόρου φόρμας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Περιγραφή    Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει το σύνολο των υπερωριών που θα πραγματοποιηθεί από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, όπως είναι κατανεμημένες στο χρόνο και χρεωθεί με τους πόρους χρεώσεις υπερωριών.

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το πεδίο "Όγκος υπερωριών" είναι κενό. Όταν καταχωρήσετε τον προγραμματισμένο όγκο υπερωριών στο τμήμα φύλλου της "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για την ανάθεση, το Microsoft Office Project υπολογίζει και κατανέμει τον προγραμματισμένο όγκο υπερωριών εργασία σε ολόκληρη την κατάλληλη χρονική περίοδο και εισαγάγει τους αριθμούς στα πεδία χρονολογικής φάσης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" για να αναθεωρήσετε προγραμματισμένων υπερωριών για μια εργασία για κάθε χρονική περίοδο.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει μια διάρκεια πέντε ημερών, με 40 ώρες εργασίας που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή την εργασία. Θέλετε να δείτε τον όγκο υπερωριών που έχει προγραμματιστεί για αυτήν την εργασία. Στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής, βλέπετε που υπάρχουν δύο ώρες προγραμματισμένες σε καθεμία από τις τέσσερις ημέρες για ένα σύνολο οκτώ ώρες των προγραμματισμένων υπερωριών.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να επεξεργαστείτε όγκος υπερωριών στο πεδίο ανάθεση όγκος υπερωριών στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε όγκος υπερωριών στην προβολή της φόρμας εργασίας ή πόρου φόρμας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Περιγραφή    Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει το σύνολο των υπερωριών να εκτελεστούν για όλες τις αναθέσεις που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο, όπως είναι κατανεμημένες στο χρόνο, και χρεωθεί με χρέωση υπερωριών του πόρου.

Τρόπος υπολογισμού    Όταν ένας πόρος προστίθεται για πρώτη φορά, το πεδίο "Όγκος υπερωριών" είναι κενό. Όταν καταχωρήσετε τον προγραμματισμένο όγκο υπερωριών στο τμήμα φύλλου της "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για την ανάθεση, το Microsoft Office Project υπολογίζει και κατανέμει τον πόρο προγραμματισμένες όγκος υπερωριών σε την κατάλληλη χρονική περίοδο και εισαγάγει τους αριθμούς στα πεδία χρονολογικής φάσης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων" για να εμφανίσετε ακριβώς όταν ένας πόρος έχει προγραμματιστεί για εργασία υπερωριών.

Παράδειγμα    Η ομάδα σας έχει προγραμματιστεί να εργαστεί πολλές υπερωριών στους επόμενους τρεις μήνες. Θέλετε να δείτε τον όγκο υπερωριών ανά ημέρα θα εργαστούν. Μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων" για να δείτε το σύνολο των προγραμματισμένων υπερωριών για τους πόρους.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να επεξεργαστείτε όγκος υπερωριών στο πεδίο ανάθεση όγκος υπερωριών στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε όγκος υπερωριών στην προβολή της φόρμας εργασίας ή πόρου φόρμας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Περιγραφή    Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει το σύνολο των υπερωριών για να εκτελεστεί από έναν πόρο σε μια εργασία, όπως είναι κατανεμημένες στο χρόνο και χρεωθεί με χρέωση υπερωριών του πόρου.

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια ανάθεση γίνεται για πρώτη φορά, το πεδίο "Όγκος υπερωριών" είναι κενό. Όταν καταχωρήσετε τον προγραμματισμένο όγκο υπερωριών στο τμήμα φύλλου της "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για την ανάθεση, το Microsoft Office Project υπολογίζει και κατανέμει τον προγραμματισμένο όγκο υπερωριών εργασία σε ολόκληρη την κατάλληλη χρονική περίοδο και εισαγάγει τους αριθμούς στα πεδία χρονολογικής φάσης.

Βέλτιστη χρήση    Μπορείτε να εμφανίσετε όγκος υπερωριών για μια ανάθεση. Προσθέστε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" και, στη συνέχεια, εξετάστε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" για την ανάθεση για κάθε χρονική περίοδο.

Παράδειγμα    Έχετε προγραμματίσει οκτώ ώρες υπερωρίας στην εργασία "Σύνταξη πρότασης" που έχουν εκχωρηθεί στον Κώστα. Θέλετε να δείτε πώς τον όγκο υπερωριών σε αυτή την ανάθεση είναι κατανεμημένες στο χρόνο. Στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", προσθέστε το πεδίο "Όγκος υπερωριών" και δείτε πώς οι οκτώ ώρες είναι κατανέμονται στη διάρκεια της ανάθεσης.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να επεξεργαστείτε όγκος υπερωριών στο συνολικό όγκο υπερωριών ανάθεσης πεδίο στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε όγκος υπερωριών στην προβολή της φόρμας εργασίας ή πόρου φόρμας.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×