Τύποι και συναρτήσεις

Ορισμός και χρήση ονομάτων σε τύπους

Ορισμός και χρήση ονομάτων σε τύπους

Με τη χρήση ονομάτων, μπορείτε να κάνετε τους τύπους πιο εύκολα κατανοητούς και να διευκολύνετε τη συντήρησή τους. Μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα για μια περιοχή κελιών, μια συνάρτηση, μια σταθερά ή έναν πίνακα. Μόλις υιοθετήσετε την πρακτική χρήσης ονομάτων στο βιβλίο εργασίας σας, μπορείτε εύκολα να ενημερώνετε, να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε αυτά τα ονόματα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των ονομάτων

Μάθετε για τους κανόνες σύνταξης ονομάτων

Καθορισμός ονόματος για κελί ή περιοχή κελιών σε φύλλο εργασίας

Καθορισμός ονόματος με τη χρήση επιλογής κελιών στο φύλλο εργασίας

Καθορισμός ονόματος με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου "Νέο όνομα"

Διαχείριση ονομάτων με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου "Διαχείριση ονομάτων"

Αλλαγή ονόματος

Διαγραφή ενός ή περισσότερων ονομάτων

Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των ονομάτων

Το όνομα είναι μια χαρακτηριστική συντομογραφία που διευκολύνει την κατανόηση του σκοπού μιας αναφοράς κελιού, μιας σταθεράς, ενός τύπου ή ενός πίνακα, καθώς μπορεί είναι δύσκολο κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία να γίνει κατανοητό με την πρώτη ματιά. Στις ακόλουθες πληροφορίες παρουσιάζονται συνηθισμένα παραδείγματα ονομάτων καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά βελτιώνουν τη σαφήνεια.

Τύπος παραδείγματος

Παράδειγμα χωρίς όνομα

Παράδειγμα με όνομα

Αναφορά

=SUM(C20:C30)

=SUM(ΠωλήσειςΠρώτουΤριμήνου)

Σταθερά

=PRODUCT(A5;8,3)

=PRODUCT(Τιμή; ΦΠΑ)

Τύπος

=SUM(VLOOKUP(A1;B1:F20;5;FALSE); -G5)

=SUM(Επίπεδο_αποθεμάτων;-Ποσό_παραγγελίας)

Πίνακας

C4:G36

=ΚορυφαίεςΠωλήσεις06

Τύποι ονομάτων

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ονομάτων που μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε.

Καθορισμένο όνομα    Ένα όνομα που αντιπροσωπεύει ένα κελί, μια περιοχή κελιών, έναν τύπο ή μια σταθερή τιμή. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας καθορισμένο όνομα ή το Excel μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα για εσάς ένα καθορισμένο όνομα, όπως για τον ορισμό περιοχής εκτύπωσης.

Όνομα πίνακα    Ένα όνομα πίνακα του Excel, το οποίο είναι μια συλλογή δεδομένων σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα που είναι αποθηκευμένο σε εγγραφές (γραμμές) και πεδία (στήλες). Το Excel δημιουργεί ένα προεπιλεγμένο όνομα πίνακα του Excel, όπως "Πίνακας1", "Πίνακας2" κ.λπ. κάθε φορά που εισάγετε έναν πίνακα του Excel. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του πίνακα με κάτι πιο χαρακτηριστικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες του Excel, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση δομημένων αναφορών με πίνακες του Excel.

Πεδίο εφαρμογής ενός ονόματος

Όλα τα ονόματα έχουν ένα πεδίο εφαρμογής, είτε σε ένα συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (που επίσης ονομάζεται τοπικό επίπεδο φύλλου εργασίας) είτε σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας (που επίσης ονομάζεται καθολικό επίπεδο βιβλίου εργασίας). Το πεδίο εφαρμογής ενός ονόματος είναι η θέση μέσα στην οποία αναγνωρίζεται το όνομα χωρίς έγκριση. Για παράδειγμα:

 • Εάν έχετε καθορίσει ένα όνομα, όπως "Προϋπολογισμός_ΟΕ08" και το πεδίο εφαρμογής του είναι το Φύλλο1, αυτό το όνομα, εάν δεν είναι εγκεκριμένο, αναγνωρίζεται μόνο στο Φύλλο1, αλλά όχι σε άλλα φύλλα.

  Για να χρησιμοποιήσετε ένα τοπικό όνομα φύλλου εργασίας σε ένα άλλο φύλλο εργασίας, μπορείτε να το κάνετε εγκεκριμένο τοποθετώντας πριν από αυτό το όνομα του φύλλου εργασίας. Για παράδειγμα:

  Φύλλο1!Προϋπολογισμός_ΟΕ08

 • Εάν έχετε καθορίσει ένα όνομα, όπως το "Στόχοι_Τμήματος_Πωλήσεων" και το πεδίο εφαρμογής του είναι το βιβλίο εργασίας, το όνομα αυτό αναγνωρίζεται σε όλα τα φύλλα εργασίας του συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας, αλλά όχι σε άλλα βιβλία εργασίας.

Ένα όνομα πρέπει να είναι πάντα μοναδικό στο πεδίο εφαρμογής του. Το Excel απαγορεύει τον καθορισμό ενός ονόματος που υπάρχει ήδη στο πεδίο εφαρμογής του. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε ένα όνομα, όπως το "Μικτά_κέρδη", με πεδίο εφαρμογής το Φύλλο1, το Φύλλο2 και το Φύλλο3 στο ίδιο βιβλίο εργασίας. Αν και τα ονόματα είναι ίδια, κάθε ένα από αυτά είναι μοναδικό μέσα στο πεδίο εφαρμογής του. Αυτό ίσως επιλέξετε να το κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι ένας τύπος που χρησιμοποιεί το όνομα "Μικτά_κέρδη" παραπέμπει πάντα στα ίδια κελιά στο επίπεδο του τοπικού φύλλου εργασίας.

Μπορείτε ακόμη και να καθορίσετε το ίδιο όνομα, "Μικτά_κέρδη", στο επίπεδο του καθολικού βιβλίου εργασίας, αλλά το πεδίο εφαρμογής να εξακολουθεί να είναι μοναδικό. Εντούτοις, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστεί διένεξη ονομάτων. Για την επίλυση της διένεξης, το Excel χρησιμοποιεί από προεπιλογή το όνομα που έχει καθοριστεί για το φύλλο εργασίας, επειδή το επίπεδο τοπικού φύλλου εργασίας προηγείται του επιπέδου του καθολικού βιβλίου εργασίας. Εάν θέλετε να καταργήσετε αυτή την προεπιλογή και να χρησιμοποιήσετε το όνομα του βιβλίου εργασίας, μπορείτε να αποσαφηνίσετε το όνομα, τοποθετώντας ως πρόθεμα το όνομα του βιβλίου εργασίας. Για παράδειγμα:

Αρχείο_Βιβλίου_εργασίας!Μικτά_κέρδη

Μπορείτε να παρακάμψετε το επίπεδο του τοπικού φύλλου εργασίας για όλα τα φύλλα εργασίας στο βιβλίο εργασίας. Εξαιρείται το πρώτο φύλλο εργασίας, το οποίο χρησιμοποιεί πάντα το τοπικό όνομα εάν υπάρχει διένεξη ονομάτων που δεν μπορεί να παρακαμφθεί.

Δημιουργία και καταχώρηση ονομάτων

Μπορείτε να καθορίσετε ένα όνομα, χρησιμοποιώντας τα εξής:

 • Πλαίσιο καθορισμένων ονομάτων στη γραμμή τύπων     Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη δημιουργία ενός ονόματος στο επίπεδο βιβλίου εργασίας για μια επιλεγμένη περιοχή.

 • Καθορισμός ονόματος από επιλογή     Μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα ονόματα από υπάρχουσες ετικέτες γραμμών και στηλών, χρησιμοποιώντας μια επιλογή κελιών στο φύλλο εργασίας.

 • Παράθυρο διαλόγου Νέο όνομα    Είναι η καλύτερη επιλογή όταν θέλετε περισσότερη ευελιξία στη δημιουργία ονομάτων, όπως κατά τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής ενός επιπέδου τοπικού φύλλου εργασίας ή τη δημιουργία ενός σχολίου ονόματος.

Σημείωση: Από προεπιλογή, τα ονόματα χρησιμοποιούν απόλυτες αναφορές κελιού.

Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα όνομα με:

 • Πληκτρολόγηση    Πληκτρολογώντας για παράδειγμα, το όνομα, ως όρισμα σε έναν τύπο.

 • Χρήση Αυτόματης Καταχώρησης τύπου    Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα "Αυτόματη Καταχώρηση τύπου", όπου τα έγκυρα ονόματα παρατίθενται αυτόματα.

 • Με επιλογή από την εντολή "Χρήση σε τύπο"    Επιλέξτε ένα καθορισμένο όνομα από μια λίστα που είναι διαθέσιμη από την εντολή Χρήση σε τύπο της ομάδας Καθορισμένα ονόματα της καρτέλας Τύποι.

Έλεγχος ονομάτων

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια λίστα με τα καθορισμένα ονόματα σε ένα βιβλίο εργασίας. Επιλέξτε μια περιοχή με δύο κενές στήλες στο φύλλο εργασίας (η λίστα θα περιέχει δύο στήλες, μία για το όνομα και μία για την περιγραφή του ονόματος). Επιλέξτε ένα κελί που θα αποτελέσει την επάνω αριστερή γωνία της λίστας. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση σε τύπο, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Επικόλληση ονομάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση λίστας.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε για τους κανόνες σύνταξης ονομάτων

Ακολουθεί μια λίστα με κανόνες σύνταξης για τη δημιουργία και επεξεργασία ονομάτων.

 • Έγκυροι χαρακτήρες    Ο πρώτος χαρακτήρας ενός ονόματος πρέπει να είναι ένα γράμμα, ένας χαρακτήρας υπογράμμισης (_) ή μια ανάστροφη κάθετος (\). Οι υπόλοιποι χαρακτήρες του ονόματος μπορεί να είναι γράμματα, αριθμοί, τελείες και χαρακτήρες υπογράμμισης.

  Συμβουλή: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κεφαλαία και πεζά γράμματα "C", "c", "R" ή "r" ως καθορισμένο όνομα, επειδή χρησιμοποιούνται ως συντομογραφία για την επιλογή μιας γραμμής ή στήλης για το τρέχον επιλεγμένο κελί, όταν τα καταχωρείτε στο πλαίσιο κειμένου Όνομα ή Μετάβαση σε.

 • Δεν επιτρέπονται αναφορές κελιών    Τα ονόματα δεν μπορεί να είναι ίδια με μια αναφορά κελιού, όπως Z$100 ή R1C1.

 • Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα     Τα κενά διαστήματα δεν επιτρέπονται ως μέρος ενός ονόματος. Χρησιμοποιήστε ως διαχωριστικά λέξεων το χαρακτήρα υπογράμμισης (_) και την τελεία (.), για παράδειγμα, Φόρος_πωλήσεων ή Πρώτο.Τρίμηνο.

 • Μήκος ονόματος    Ένα όνομα μπορεί να περιέχει έως 255 χαρακτήρες.

 • Διάκριση πεζών-κεφαλαίων    Τα ονόματα μπορούν να περιέχουν κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Το Excel δεν κάνει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων στα ονόματα. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε το όνομα "πωλήσεις" και, στη συνέχεια, ένα άλλο όνομα "ΠΩΛΗΣΕΙΣ" στο ίδιο βιβλίο εργασίας, το Excel θα σας ζητήσει να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός ονόματος για κελί ή περιοχή κελιών σε φύλλο εργασίας

 1. Επιλέξτε το κελί, την περιοχή κελιών ή τις μη συνεχόμενες επιλογές που θέλετε να ονομάσετε.

 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Όνομα στο αριστερό άκρο στη γραμμή τύπων.

  Πλαίσιο ονόματος

  Πλαίσιο ονόματος

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αναφορά στην επιλογή σας. Τα ονόματα δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από 255 χαρακτήρες.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ονομάσετε ένα κελί ενώ αλλάζετε τα περιεχόμενα του κελιού.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός ονόματος με τη χρήση επιλογής κελιών στο φύλλο εργασίας

Μπορείτε να μετατρέψετε υπάρχουσες ετικέτες γραμμών και στηλών σε ονόματα.

 1. Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να ονομάσετε, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών γραμμών ή στηλών.

 2. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, επιλέξτε Δημιουργία από επιλογή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ονομάτων από την επιλογή, καθορίστε τη θέση που περιέχει τις ετικέτες, επιλέγοντας ένα από τα πλαίσια ελέγχου Επάνω γραμμή, Αριστερή στήλη, Κάτω γραμμή ή Δεξιά στήλη. Ένα όνομα που δημιουργείται με αυτή τη διαδικασία αναφέρεται μόνο στα κελιά που περιέχουν τιμές και δεν περιλαμβάνει τις υπάρχουσες ετικέτες γραμμών και στηλών.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός ονόματος με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου "Νέο όνομα"

 1. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, επιλέξτε Ορισμός ονόματος.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο όνομα, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αναφορά σας.

  Σημείωση: Τα ονόματα δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από 255 χαρακτήρες.

 3. Για να καθορίσετε το πεδίο εφαρμογής του ονόματος, στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης λίστας Εύρος, επιλέξτε Βιβλίο εργασίας ή το όνομα ενός φύλλου εργασίας στο βιβλίο εργασίας.

 4. Προαιρετικά, καταχωρήστε ένα περιγραφικό σχόλιο στο πλαίσιο Σχόλιο μήκους έως 255 χαρακτήρων.

 5. Στο πλαίσιο Αναφορά σε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε μια αναφορά κελιού, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού.

   Συμβουλή: Η τρέχουσα επιλογή καταχωρείται από προεπιλογή. Για να εισαγάγετε άλλες αναφορές κελιού ως ορίσματα, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού (με την ενέργεια αυτή γίνεται προσωρινή συρρίκνωση του παραθύρου διαλόγου), επιλέξτε τα κελιά στο φύλλο εργασίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

  • Για να εισαγάγετε μια σταθερά, πληκτρολογήστε = (σύμβολο ισότητας) και στη συνέχεια την τιμή της σταθεράς.

  • Για να εισαγάγετε έναν τύπο, πληκτρολογήστε = και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον τύπο.

 6. Για να ολοκληρώσετε την ενέργειά σας και να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε OK.

Συμβουλή: Για να αυξήσετε το πλάτος ή το μήκος του παραθύρου διαλόγου Νέο όνομα, κάντε κλικ και σύρετε τη λαβή που εμφανίζεται στο κάτω μέρος.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση ονομάτων με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου "Διαχείριση ονομάτων"

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων για να εργαστείτε με όλα τα καθορισμένα ονόματα και τα ονόματα πινάκων σε ένα βιβλίο εργασίας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε να βρείτε ονόματα με σφάλματα, να επιβεβαιώσετε την τιμή και αναφορά ενός ονόματος, να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε περιγραφικά σχόλια ή να καθορίσετε το πεδίο εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε τη λίστα ονομάτων και να προσθέτετε, να αλλάζετε ή να διαγράφετε εύκολα ονόματα από ένα σημείο.

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, επιλέξτε Διαχείριση ονομάτων.

Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Προβολή ονομάτων

Το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε όνομα, σε ένα πλαίσιο λίστας:

Αυτή η στήλη:

Εμφανίζει:

Εικονίδιο και όνομα

Ένα από τα παρακάτω:

 • Ένα καθορισμένο όνομα που υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο καθορισμένου ονόματος. Καθορισμένο εικονίδιο ονόματος

 • Ένα όνομα πίνακα που υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο ονόματος πίνακα. Εικονίδιο ονόματος πίνακα

Τιμή

Η τρέχουσα τιμή του ονόματος, όπως τα αποτελέσματα ενός τύπου, μια σταθερά συμβολοσειράς, μια περιοχή κελιών, ένα σφάλμα, ένας πίνακας τιμών ή ένας χαρακτήρας κράτησης θέσης, στην περίπτωση που ο υπολογισμός του τύπου δεν είναι δυνατός. Ακολουθούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα:

 • "αυτή είναι μια σταθερά συμβολοσειράς"

 • 3,1459

 • {2003;12\2002;23\;2001\18}

 • #ΑΝΑΦ!

 • {...}

Αναφορά σε

Η τρέχουσα αναφορά του ονόματος. Ακολουθούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα:

 • =Φύλλο1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Φύλλο1!A1;Φύλλο2!B2)

Πεδίο εφαρμογής

 • Ένα όνομα φύλλου εργασίας, στην περίπτωση που το πεδίο εφαρμογής είναι το επίπεδο τοπικού φύλλου εργασίας.

 • "Βιβλίο εργασίας", όταν το πεδίο εφαρμογής είναι το επίπεδο καθολικού φύλλου εργασίας.

Σχόλιο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όνομα που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες. Ακολουθούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα:

 • Αυτή η τιμή θα λήξει στις 2 Μαΐου 2007.

 • Να μην διαγραφεί! Κρίσιμο όνομα!

 • Βασίζεται στους αριθμούς εξέτασης της πιστοποίησης ISO.

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων όταν αλλάζετε το περιεχόμενο ενός κελιού.

 • Το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων δεν εμφανίζει ονόματα που έχουν καθοριστεί στη Visual Basic for Applications (VBA) ή κρυφά ονόματα (η ιδιότητα Visible του ονόματος έχει οριστεί σε "False").

Αλλαγή μεγέθους στηλών

 • Για να αλλάζει αυτόματα το μέγεθος της στήλης ώστε να χωρά τη μεγαλύτερη τιμή αυτής της στήλης, κάντε διπλό κλικ στη δεξιά πλευρά της κεφαλίδας στήλης.

Ταξινόμηση ονομάτων

 • Για να ταξινομήσετε τη λίστα ονομάτων κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάντε κλικ στην κεφαλίδα στήλης.

Φιλτράρισμα ονομάτων

Χρησιμοποιήστε τις εντολές της αναπτυσσόμενης λίστας Φίλτρο για να εμφανίσετε γρήγορα ένα υποσύνολο ονομάτων. Η επιλογή κάθε εντολής ενεργοποιεί και απενεργοποιεί διαδοχικά τη λειτουργία φίλτρου, διευκολύνοντας τον συνδυασμό ή την κατάργηση διαφορετικών λειτουργιών φίλτρου ώστε να εξαχθούν τα αποτελέσματα που θέλετε.

Για να φιλτράρετε τη λίστα ονομάτων, κάντε ένα από τα εξής:

Επιλέξτε:

Για:

Εύρος ονομάτων στο φύλλο εργασίας

Εμφάνιση μόνο των τοπικών ονομάτων ενός φύλλου εργασίας.

Εύρος ονομάτων στο βιβλίο εργασίας

Εμφάνιση μόνο των καθολικών ονομάτων σε ένα βιβλίο εργασίας.

Ονόματα με σφάλματα

Εμφάνιση μόνο των ονομάτων που περιέχουν τιμές με σφάλματα (όπως #ΑΝΑΦ!, #ΤΙΜΗ! ή #ΟΝΟΜΑ?).

Ονόματα χωρίς σφάλματα

Εμφάνιση μόνο των ονομάτων που περιέχουν τιμές χωρίς σφάλματα.

Καθορισμένα ονόματα

Εμφάνιση μόνο των ονομάτων που έχετε καθορίσει εσείς ή το Excel, όπως μιας περιοχής εκτύπωσης.

Ονόματα πινάκων

Εμφάνιση μόνο ονομάτων πινάκων.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή ονόματος

Εάν αλλάξετε ένα καθορισμένο όνομα ή ένα όνομα πίνακα, θα αλλάξουν επίσης όλες οι χρήσεις αυτού του ονόματος στο βιβλίο εργασίας.

 1. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, επιλέξτε Διαχείριση Ονομάτων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο όνομα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ονόματος, πληκτρολογήστε το νέο όνομα για την αναφορά στο πλαίσιο Όνομα.

 4. Στο πλαίσιο Αναφορά σε, αλλάξτε την αναφορά και επιλέξτε OK.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων, στο πλαίσιο Αναφορά σε, αλλάξτε το κελί, τον τύπο ή τη σταθερά που αντιπροσωπεύεται από αυτό το όνομα.

  • Για να ακυρώσετε ανεπιθύμητες αλλαγές ή αλλαγές που έγιναν κατά λάθος, επιλέξτε Άκυρο Κουμπί "Άκυρο" ή πατήστε το πλήκτρο ESC.

  • Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε Υποβολή Κουμπί Enter ή πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Το κουμπί Κλείσιμο κλείνει μόνο το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων. Δεν απαιτείται για τις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ενός ή περισσότερων ονομάτων

 1. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, επιλέξτε Διαχείριση Ονομάτων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα ονόματα, κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε ένα όνομα, κάντε κλικ επάνω του.

  • Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα ονόματα σε μια συνεχόμενη ομάδα, κάντε κλικ και σύρετε το δείκτη του ποντικιού στα ονόματα ή πατήστε το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ σε κάθε όνομα της ομάδας.

  • Για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα ονόματα σε μια μη συνεχόμενη ομάδα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ για κάθε όνομα της ομάδας.

 4. Επιλέξτε Διαγραφή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

 5. Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Το κουμπί Κλείσιμο κλείνει μόνο το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ονομάτων. Δεν απαιτείται για τις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×